واسطهگریهای مالی و پولی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ویسا (‎0.28) 7,060 (‎1.70) 7,160 ‎18.2‎ M ‎130.1‎ B -
واحیا (‎0.28) 21,200 (‎-0.90) 20,950 ‎5.6‎ M ‎117.8‎ B -
ولشرق (‎0.18) 2,219 (‎-1.08) 2,191 ‎5.5‎ M ‎12.0‎ B -
وثنو (‎-2.96) 1,970 (‎-1.23) 2,005 ‎3.1‎ M ‎6.3‎ B -
واحصا (‎2.88) 105,450 (‎2.24) 104,800 ‎1.8‎ M ‎188.7‎ B -
ولانا (‎2.88) 13,210 (‎2.34) 13,140 ‎1.4‎ M ‎18.4‎ B -
ولتجار (‎-2.99) 2,824 (‎-0.82) 2,887 945,307 ‎2.7‎ B -
ولراز (‎-2.30) 23,350 (‎-0.84) 23,700 901,339 ‎21.4‎ B -
وسنا (‎-0.50) 9,920 (‎-0.20) 9,950 440,979 ‎4.4‎ B -
وثوق (‎-2.91) 9,020 (‎-0.75) 9,220 357,440 ‎3.2‎ B -
وارس (‎-2.25) 15,620 (‎-0.19) 15,950 156,911 ‎2.5‎ B -
وآتوس (‎-1.00) 24,650 (‎-0.20) 24,850 100,661 ‎2.5‎ B -
ومشان (‎-2.92) 54,800 (‎-0.09) 56,400 3,386 ‎185.6‎ M -
فعالیت های گروه واسطهگریهای مالی و پولی

تاریخچه گروه واسطهگریهای مالی و پولی
ارزش و تعداد شرکت های گروه واسطهگریهای مالی و پولی
بزرگترین شرکت گروه واسطهگریهای مالی و پولی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه واسطهگریهای مالی و پولی