واسطهگریهای مالی و پولی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ولشرق (‎-4.20) 2,420 (‎-4.75) 2,406 ‎5.6‎ M ‎13.3‎ B -
وثنو (‎2.06) 2,426 (‎0.38) 2,386 582,797 ‎1.4‎ B -
ولراز (‎2.65) 29,000 (‎2.83) 29,050 311,282 ‎9.0‎ B -
ویسا (‎0.61) 6,590 (‎-0.15) 6,540 91,771 ‎589.4‎ M -
واحصا (‎2.96) 107,950 (‎2.72) 107,700 90,746 ‎9.8‎ B -
ولانا (‎2.91) 14,850 (‎0.49) 14,500 89,745 ‎1.3‎ B -
واحیا (‎1.12) 19,800 (‎0.00) 19,580 78,519 ‎1.5‎ B -
وسنا (‎2.92) 10,590 (‎0.10) 10,300 45,603 ‎482.9‎ M -
وثوق (‎2.91) 8,840 (‎0.12) 8,600 34,903 ‎308.5‎ M -
وآتوس (‎2.96) 26,100 (‎0.20) 25,400 26,004 ‎678.7‎ M -
وارس (‎0.00) 17,020 (‎0.00) 17,020 1,770 ‎30.1‎ M -
ومشان (‎-2.55) 59,150 (‎0.00) 60,700 203 ‎12.0‎ M -
ولتجار (‎2.47) 2,857 (‎0.00) 2,788 0 0 -
فعالیت های گروه واسطهگریهای مالی و پولی

تاریخچه گروه واسطهگریهای مالی و پولی
ارزش و تعداد شرکت های گروه واسطهگریهای مالی و پولی
بزرگترین شرکت گروه واسطهگریهای مالی و پولی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه واسطهگریهای مالی و پولی