1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎-9.6% ‎-41.4%

دبالکح

بازار اول فرابورس
آخرین قیمت: -2.08% 4,700
قیمت پایانی: 4,700
حجم معاملات: ‎8.1‎ M
ارزش معاملات: ‎38.2‎ B
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 140
کمترین قیمت: 4,700
بیشترین قیمت: 4,800
‎0 :EPS
‎0 :P/E
4,800 5,088
4,512

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد دبالکح


41 8,126,006 (100.00%)
حقیقی
0 0 (0.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
1 8,126,006 (100.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی93 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
25 میلیون تومان 22 میلیون تومان 20 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1 میلیون تومان 3 میلیون تومان 4 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.93 2.07 2.22
ورود پول حقیقی : 4 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎6 میلیارد تومان ‎6 میلیارد تومان ‎6 میلیارد تومان

توضیحات نماد دبالکح

دبالکح: گواهینامه حق تقدم دبالک
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم دبالکح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/11/16 4,700
(‎-2.08)
4,700
(‎-2.08)
‎8.1‎ M ‎38.2‎ B - ‎‎38.2‎ B
1400/11/13 4,800
(‎0.00)
4,800
(‎0.00)
66,560 ‎319.5‎ M - ‎‎319.5‎ M
1400/11/12 4,800
(‎-2.44)
4,800
(‎-2.44)
‎3.5‎ M ‎16.9‎ B - ‎‎16.9‎ B
1400/11/11 4,900
(‎-2.20)
4,920
(‎-1.80)
265,274 ‎1.3‎ B - ‎‎1.3‎ B
1400/11/10 5,000
(‎-3.85)
5,010
(‎-3.65)
‎1.1‎ M ‎5.6‎ B - ‎‎5.6‎ B
1400/11/09 5,200
(‎-13.78)
5,200
(‎-13.78)
120,750 ‎627.9‎ M - ‎‎627.9‎ M
1400/09/03 6,100
(‎2.97)
6,031
(‎1.81)
‎2.0‎ M ‎11.9‎ B 6.03 ‎-
1400/09/02 6,020
(‎-0.71)
5,924
(‎-2.29)
‎1.9‎ M ‎11.3‎ B 4.33 ‎‎-21.6‎ M
1400/09/01 6,150
(‎2.84)
6,063
(‎1.39)
‎1.8‎ M ‎10.6‎ B 3.42 ‎‎-629.2‎ M
1400/08/30 5,940
(‎-0.03)
5,980
(‎0.64)
‎1.9‎ M ‎11.2‎ B 5.57 ‎‎-6.0‎ M

گروه: مواد و محصولات دارویی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
برکت 17,580 17,980 ‎13.8‎ میلیون ‎248.6‎ میلیارد -
ددام 13,610 13,540 ‎7.8‎ میلیون ‎106.0‎ میلیارد -
دسبحان 9,550 9,520 ‎2.9‎ میلیون ‎27.5‎ میلیارد -
دالبر 9,930 9,770 ‎2.3‎ میلیون ‎22.2‎ میلیارد -
پخش 34,400 34,500 ‎2.1‎ میلیون ‎71.8‎ میلیارد -
دعبید 24,070 24,200 0 0 -
دامین 3,372 3,380 0 0 -
دسانکو 11,270 11,360 0 0 -
دفارا 13,260 13,300 0 0 -
دکپسول 38,650 38,850 0 0 -
والبر 7,230 7,060 0 0 -
کی بی سی 12,580 12,490 0 0 -
دشیری 98,850 99,250 0 0 -
دابور 24,000 24,290 0 0 -
دقاضی 31,750 31,450 0 0 -
دارو 30,870 30,580 0 0 -
دتوزیع 34,700 34,950 0 0 -
دبالک 9,990 10,110 0 0 -
دیران 20,250 20,470 0 0 -
ددانا 37,250 37,250 0 0 -
دپارس 30,910 31,350 0 0 -
داوه 7,880 7,900 0 0 -
هجرت 31,700 31,650 0 0 -
دلر 45,280 45,300 0 0 -
دسینا 25,470 25,300 0 0 -
ریشمک 27,000 26,800 0 0 -
وپخش 34,140 34,000 0 0 -
دزهراوی 5,040 5,040 0 0 -
داسوه 48,000 47,600 0 0 -
درهآور 35,900 35,700 0 0 -
دتهران‌ 18,983 18,983 0 0 -
دکیمی 20,920 20,580 0 0 -
دفرا 18,350 18,260 0 0 -
دتولید 9,580 9,490 0 0 -
کاسپین 22,150 22,600 0 0 -
تیپیکو 21,710 21,710 0 0 -
دلقما 2,094 2,079 0 0 -
شتهران 40,950 40,950 0 0 -
دکوثر 3,481 3,500 0 0 -
درازک 16,450 16,310 0 0 -
دشیمی 26,500 26,920 0 0 -
دجابر 12,250 12,250 0 0 -
دتماد 41,850 41,560 0 0 -
شفا 15,600 15,410 0 0 -
دحاوی 5,860 5,980 0 0 -
دسبحا 19,030 19,110 0 0 -
دروز 25,900 25,940 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎150.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎18.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 5,272 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
دبالکح: گواهینامه حق تقدم دبالک
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 0 1
حجم معاملات ‎8.1‎ M 0 0 ‎8.1‎ M
ارزش معاملات ‎38.2‎ B 0 0 ‎38.2‎ B
قدرت ‎93.2‎ M - - ‎3.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎38.2‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 0 1
حجم معاملات 66,560 0 0 66,560
ارزش معاملات ‎319.5‎ M 0 0 ‎319.5‎ M
قدرت ‎3.2‎ M - - ‎31.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎319.5‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 0 0 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 0 ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎16.9‎ B 0 0 ‎16.9‎ B
قدرت ‎40.4‎ M - - ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎16.9‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 0 1
حجم معاملات 265,274 0 0 265,274
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 0 ‎1.3‎ B
قدرت ‎6.9‎ M - - ‎130.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 0 0 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 0 ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 0 ‎5.6‎ B
قدرت ‎31.0‎ M - - ‎557.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎5.6‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 0 1
حجم معاملات 120,750 0 0 120,750
ارزش معاملات ‎627.9‎ M 0 0 ‎627.9‎ M
قدرت ‎12.6‎ M - - ‎62.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎627.9‎ M
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 440 0
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎16.3‎ M - ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.03
جریان پول حقیقی 0
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 1 360 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 3,654 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎21.6‎ M ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎13.6‎ M ‎2.2‎ M ‎3.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.33
جریان پول حقیقی ‎-21.6‎ M
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 1 273 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 103,779 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.0‎ B ‎629.2‎ M ‎10.6‎ B 0
قدرت ‎13.3‎ M ‎62.9‎ M ‎3.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.42
جریان پول حقیقی ‎-629.2‎ M
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 1 273 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 1,000 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎6.0‎ M ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎22.9‎ M 598,000 ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.57
جریان پول حقیقی ‎-6.0‎ M
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 1 252 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 199,437 ‎2.0‎ M 263
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎1.2‎ B ‎11.7‎ B ‎1.6‎ M
قدرت ‎19.1‎ M ‎118.5‎ M ‎4.6‎ M 156,275
نسبت خریدار به فروشنده 4.12
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 0 169 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎2.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.8‎ B 0 ‎15.8‎ B 0
قدرت ‎23.3‎ M - ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.49
جریان پول حقیقی 0
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 121 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B 0 ‎6.4‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.09
جریان پول حقیقی 0
1400/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 95 0
حجم معاملات 601,034 0 601,034 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.8‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M - ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.70
جریان پول حقیقی 0
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 107 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 ‎8.6‎ B 0
قدرت ‎10.6‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی 0
1400/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 206 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎9.5‎ B 0
قدرت ‎16.4‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.55
جریان پول حقیقی 0
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 180 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.3‎ B 0 ‎10.3‎ B 0
قدرت ‎24.1‎ M - ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.19
جریان پول حقیقی 0
1400/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 112 0
حجم معاملات 741,744 0 741,744 0
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎4.7‎ B 0
قدرت ‎6.1‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی 0
1400/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 100 0
حجم معاملات 493,906 0 493,906 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 0 147 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 283
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎11.9‎ B ‎1.8‎ M
قدرت ‎16.7‎ M - ‎8.1‎ M 182,309
نسبت خریدار به فروشنده 2.07
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ M
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 84 0
حجم معاملات 138,212 0 138,212 0
ارزش معاملات ‎860.6‎ M 0 ‎860.6‎ M 0
قدرت ‎10.8‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 10.50
جریان پول حقیقی 0
1400/08/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 0 141 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B 0 ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎20.7‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.86
جریان پول حقیقی 0
1400/08/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 0 136 0
حجم معاملات 446,451 0 446,451 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.49
جریان پول حقیقی 0
1400/08/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 170 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.4‎ B 0 ‎7.4‎ B 0
قدرت ‎8.8‎ M - ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 11 0
حجم معاملات 54,940 0 54,940 0
ارزش معاملات ‎317.8‎ M 0 ‎317.8‎ M 0
قدرت ‎1.9‎ M - ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1400/08/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 64 0
حجم معاملات 527,060 0 527,060 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M - ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی 0
1400/08/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 182 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 929,854 ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎12.7‎ B 0 ‎5.8‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎21.8‎ M - ‎3.2‎ M ‎683.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.82
جریان پول حقیقی ‎6.8‎ B
1400/08/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 0 170 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 2,398
ارزش معاملات ‎7.5‎ B 0 ‎7.5‎ B ‎14.4‎ M
قدرت ‎10.6‎ M - ‎4.4‎ M ‎1.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.40
جریان پول حقیقی ‎14.4‎ M
1400/08/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 66 1
حجم معاملات 622,219 15,000 437,219 200,000
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎94.0‎ M ‎2.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎8.7‎ M ‎9.4‎ M ‎4.2‎ M ‎125.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.09
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/08/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 93 0
حجم معاملات 373,406 9,701 383,107 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎63.4‎ M ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M ‎6.3‎ M ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.01
جریان پول حقیقی ‎-63.4‎ M
1400/07/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 162 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 891,336 371,325
ارزش معاملات ‎8.7‎ B 0 ‎6.1‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎14.7‎ M - ‎3.8‎ M ‎127.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.89
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1400/07/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 0 177 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.2‎ M 500,000
ارزش معاملات ‎11.8‎ B 0 ‎8.3‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎14.2‎ M - ‎4.7‎ M ‎345.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.02
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1400/07/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 1 159 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 100,000 ‎1.2‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎10.6‎ B ‎699.3‎ M ‎8.5‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎13.8‎ M ‎69.9‎ M ‎5.4‎ M ‎279.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.57
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1400/07/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 63 0 57 1
حجم معاملات 918,024 0 518,024 400,000
ارزش معاملات ‎6.8‎ B 0 ‎3.8‎ B ‎2.9‎ B
قدرت ‎10.7‎ M - ‎6.7‎ M ‎294.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎2.9‎ B
1400/07/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 172 1
حجم معاملات 867,736 0 667,736 200,000
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎5.2‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎8.3‎ M - ‎3.0‎ M ‎154.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.76
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1400/07/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 168 0
حجم معاملات 765,378 0 765,378 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ B 0 ‎5.9‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.27
جریان پول حقیقی 0
1400/07/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 49 0
حجم معاملات 564,194 0 564,194 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ B 0 ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی 0
1400/07/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 0 269 0
حجم معاملات 828,831 0 828,831 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.36
جریان پول حقیقی 0
1400/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 243 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B 0 ‎8.4‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 1 449 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 1,256 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.9‎ B ‎11.1‎ M ‎23.9‎ B 0
قدرت ‎15.8‎ M ‎1.1‎ M ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.97
جریان پول حقیقی ‎-11.1‎ M
1400/07/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 341 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.9‎ M 34,966
ارزش معاملات ‎16.4‎ B 0 ‎16.1‎ B ‎298.2‎ M
قدرت ‎32.1‎ M - ‎4.7‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.81
جریان پول حقیقی ‎298.2‎ M
1400/07/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 1 514 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 400,000 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.3‎ B ‎3.3‎ B ‎20.5‎ B 0
قدرت ‎20.1‎ M ‎325.5‎ M ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.03
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/07/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 0 620 1
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.5‎ M 121,621
ارزش معاملات ‎28.2‎ B 0 ‎27.3‎ B ‎957.6‎ M
قدرت ‎20.8‎ M - ‎4.4‎ M ‎95.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.72
جریان پول حقیقی ‎957.6‎ M
1400/07/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 0 751 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎28.9‎ B 0 ‎28.9‎ B 0
قدرت ‎31.8‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 8.25
جریان پول حقیقی 0
1400/07/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 253 0 1,596 0
حجم معاملات ‎7.5‎ M 0 ‎7.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎61.2‎ B 0 ‎61.2‎ B 0
قدرت ‎24.2‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 6.31
جریان پول حقیقی 0
1398/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 2 0 1
حجم معاملات ‎4.2‎ M ‎10.0‎ M 0 ‎14.2‎ M
ارزش معاملات ‎34.6‎ B ‎83.1‎ B 0 ‎117.7‎ B
قدرت ‎17.1‎ M ‎4.2‎ B - ‎11.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎34.6‎ B
1398/10/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 244 0 0 1
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 0 ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎39.8‎ B 0 0 ‎39.8‎ B
قدرت ‎16.3‎ M - - ‎4.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎39.8‎ B
1398/10/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 177 0 0 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 0 ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎18.3‎ B 0 0 ‎18.3‎ B
قدرت ‎10.3‎ M - - ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎18.3‎ B
1398/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 0 0 1
حجم معاملات ‎3.8‎ M 0 0 ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎34.2‎ B 0 0 ‎34.2‎ B
قدرت ‎26.5‎ M - - ‎3.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎34.2‎ B
1398/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 0 1
حجم معاملات 49,745 0 0 49,745
ارزش معاملات ‎441.6‎ M 0 0 ‎441.6‎ M
قدرت ‎2.2‎ M - - ‎44.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎441.6‎ M
1398/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 0 1
حجم معاملات 9,254 0 0 9,254
ارزش معاملات ‎86.1‎ M 0 0 ‎86.1‎ M
قدرت 717,339 - - ‎8.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎86.1‎ M
1398/09/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 0 1
حجم معاملات 58,161 0 0 58,161
ارزش معاملات ‎565.8‎ M 0 0 ‎565.8‎ M
قدرت ‎6.3‎ M - - ‎56.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎565.8‎ M
1398/09/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 0 1
حجم معاملات 86,188 0 0 86,188
ارزش معاملات ‎837.9‎ M 0 0 ‎837.9‎ M
قدرت ‎7.0‎ M - - ‎83.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎837.9‎ M
1398/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 0 1
حجم معاملات 9,178 0 0 9,178
ارزش معاملات ‎91.8‎ M 0 0 ‎91.8‎ M
قدرت ‎1.8‎ M - - ‎9.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎91.8‎ M
1398/09/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 0 1
حجم معاملات 71,318 0 0 71,318
ارزش معاملات ‎711.4‎ M 0 0 ‎711.4‎ M
قدرت ‎5.5‎ M - - ‎71.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎711.4‎ M
1398/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 0 0 1
حجم معاملات 111,968 0 0 111,968
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 0 ‎1.1‎ B
قدرت ‎7.1‎ M - - ‎106.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1398/06/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 263 1
حجم معاملات ‎6.5‎ M 0 ‎6.5‎ M 16,200
ارزش معاملات ‎24.6‎ B 0 ‎24.5‎ B ‎61.3‎ M
قدرت ‎24.3‎ M - ‎9.3‎ M ‎6.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.61
جریان پول حقیقی ‎61.3‎ M
1398/06/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 206 0 270 0
حجم معاملات ‎5.9‎ M 0 ‎5.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎21.5‎ B 0 ‎21.5‎ B 0
قدرت ‎10.4‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی 0
1398/06/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 205 2 174 0
حجم معاملات ‎6.5‎ M 400,000 ‎6.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.0‎ B ‎1.4‎ B ‎24.4‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M ‎70.5‎ M ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-1.4‎ B
1398/06/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 2 168 1
حجم معاملات ‎4.8‎ M 900,000 ‎5.7‎ M 4,149
ارزش معاملات ‎17.5‎ B ‎3.3‎ B ‎20.8‎ B ‎15.2‎ M
قدرت ‎10.6‎ M ‎164.9‎ M ‎12.4‎ M ‎1.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1398/06/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 2 161 0
حجم معاملات ‎4.7‎ M 800,000 ‎5.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.3‎ B ‎3.0‎ B ‎20.3‎ B 0
قدرت ‎10.9‎ M ‎148.9‎ M ‎12.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1398/06/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 0 140 0
حجم معاملات ‎4.1‎ M 0 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.3‎ B 0 ‎15.3‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M - ‎10.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1398/06/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189 0 155 0
حجم معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎22.2‎ B 0 ‎22.2‎ B 0
قدرت ‎11.8‎ M - ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1398/06/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 93 0 104 0
حجم معاملات ‎4.0‎ M 0 ‎4.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.1‎ B 0 ‎15.1‎ B 0
قدرت ‎16.2‎ M - ‎14.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی 0
1398/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 0 219 0
حجم معاملات ‎7.0‎ M 0 ‎7.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.3‎ B 0 ‎25.3‎ B 0
قدرت ‎15.0‎ M - ‎11.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی 0
1398/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 110 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 0 ‎3.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.8‎ B 0 ‎11.8‎ B 0
قدرت ‎11.8‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی 0
1398/05/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 0 131 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B 0 ‎14.4‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M - ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1398/05/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 1 170 2
حجم معاملات ‎3.4‎ M 300,000 ‎3.6‎ M 43,500
ارزش معاملات ‎10.8‎ B ‎965.1‎ M ‎11.6‎ B ‎139.9‎ M
قدرت ‎7.5‎ M ‎96.5‎ M ‎6.9‎ M ‎7.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎-825.2‎ M
1398/05/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 0 97 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎6.5‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی 0
1398/05/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 120 0
حجم معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.3‎ B 0 ‎13.3‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1398/05/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 161 0 120 0
حجم معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎13.3‎ B 0 ‎13.3‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M - ‎11.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1398/05/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 120 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی 0
1398/05/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 0 77 0
حجم معاملات ‎2.9‎ M 0 ‎2.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B 0 ‎9.2‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M - ‎11.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی 0
1398/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 0 89 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎3.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ B 0 ‎10.5‎ B 0
قدرت ‎8.4‎ M - ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی 0
1398/05/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 137 1 112 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 1,000 ‎3.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎3.2‎ M ‎10.9‎ B 0
قدرت ‎8.0‎ M 323,500 ‎9.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ M
1398/05/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 288 1 245 0
حجم معاملات ‎11.4‎ M 2,500 ‎11.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎37.5‎ B ‎8.2‎ M ‎37.5‎ B 0
قدرت ‎13.0‎ M 823,000 ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-8.2‎ M
1398/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 23 0
حجم معاملات 533,640 0 533,640 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎21.4‎ M - ‎7.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.88
جریان پول حقیقی 0
1398/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 0 60 1
حجم معاملات ‎4.1‎ M 0 ‎2.2‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎12.6‎ B 0 ‎6.7‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎13.8‎ M - ‎11.2‎ M ‎583.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎5.8‎ B
1398/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 200 0 85 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎2.9‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎12.9‎ B 0 ‎8.5‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎6.5‎ M - ‎10.0‎ M ‎442.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1398/05/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 1 104 1
حجم معاملات ‎5.4‎ M 276,017 ‎4.2‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎15.6‎ B ‎803.2‎ M ‎12.2‎ B ‎4.3‎ B
قدرت ‎6.3‎ M ‎80.3‎ M ‎11.7‎ M ‎426.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1398/05/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 145 0 97 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.5‎ M 294,369
ارزش معاملات ‎8.2‎ B 0 ‎7.4‎ B ‎863.7‎ M
قدرت ‎5.7‎ M - ‎7.6‎ M ‎86.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎863.7‎ M
1398/05/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 139 0 103 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.1‎ M 269,704
ارزش معاملات ‎7.1‎ B 0 ‎6.3‎ B ‎798.1‎ M
قدرت ‎5.1‎ M - ‎6.2‎ M ‎79.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎798.1‎ M
1398/05/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 267 0 107 1
حجم معاملات ‎7.4‎ M 0 ‎6.9‎ M 509,821
ارزش معاملات ‎22.2‎ B 0 ‎20.7‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎8.3‎ M - ‎19.3‎ M ‎153.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1398/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 349 0 142 2
حجم معاملات ‎11.9‎ M 0 ‎10.1‎ M ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎36.4‎ B 0 ‎30.9‎ B ‎5.5‎ B
قدرت ‎10.4‎ M - ‎21.8‎ M ‎273.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎5.5‎ B
1398/05/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 118 0 14 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M - ‎28.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.12
جریان پول حقیقی 0
1398/05/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 0 30 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 11,905
ارزش معاملات ‎5.8‎ B 0 ‎5.8‎ B ‎40.1‎ M
قدرت ‎5.6‎ M - ‎19.2‎ M ‎4.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی ‎40.1‎ M
1398/04/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 337 0 190 1
حجم معاملات ‎8.1‎ M 0 ‎7.6‎ M 520,097
ارزش معاملات ‎28.4‎ B 0 ‎26.6‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎8.4‎ M - ‎14.0‎ M ‎182.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1398/04/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 0 99 1
حجم معاملات ‎6.9‎ M 0 ‎5.4‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎24.4‎ B 0 ‎19.3‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎11.8‎ M - ‎19.5‎ M ‎506.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎5.1‎ B
1398/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 248 0 65 0
حجم معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.3‎ B 0 ‎17.3‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M - ‎26.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی 0
1398/04/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 451 0 135 3
حجم معاملات ‎8.8‎ M 0 ‎8.7‎ M 36,519
ارزش معاملات ‎34.4‎ B 0 ‎34.2‎ B ‎143.3‎ M
قدرت ‎7.6‎ M - ‎25.3‎ M ‎4.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎143.3‎ M
1398/04/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 0 55 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B 0 ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎6.4‎ M - ‎17.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی 0
1398/04/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 553 1 283 2
حجم معاملات ‎19.6‎ M 390,000 ‎19.7‎ M 300,000
ارزش معاملات ‎83.6‎ B ‎1.7‎ B ‎83.9‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎15.1‎ M ‎166.0‎ M ‎29.7‎ M ‎63.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-383.1‎ M
1398/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 511 0 374 1
حجم معاملات ‎18.7‎ M 0 ‎17.3‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎83.1‎ B 0 ‎76.9‎ B ‎6.1‎ B
قدرت ‎16.3‎ M - ‎20.6‎ M ‎614.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎6.1‎ B
1398/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 114 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎40.1‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 9.50
جریان پول حقیقی 0
1398/04/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 231 0 309 3
حجم معاملات ‎9.2‎ M 0 ‎9.1‎ M 37,656
ارزش معاملات ‎38.1‎ B 0 ‎37.9‎ B ‎156.3‎ M
قدرت ‎16.5‎ M - ‎12.3‎ M ‎5.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎156.3‎ M
1398/04/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 441 1 845 1
حجم معاملات ‎21.2‎ M 2,000 ‎21.2‎ M 8
ارزش معاملات ‎85.9‎ B ‎8.1‎ M ‎85.9‎ B 32,448
قدرت ‎19.5‎ M 811,200 ‎10.2‎ M 3,245
نسبت خریدار به فروشنده 1.92
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ M
1398/04/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 282 1
حجم معاملات ‎9.8‎ M 0 ‎9.4‎ M 352,941
ارزش معاملات ‎41.4‎ B 0 ‎39.9‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎20.9‎ M - ‎14.1‎ M ‎149.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1396/06/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 0 1
حجم معاملات 234,660 0 0 234,660
ارزش معاملات ‎379.2‎ M 0 0 ‎379.2‎ M
قدرت ‎12.6‎ M - - ‎37.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎379.2‎ M
1396/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 0 19 1
حجم معاملات 163,693 0 159,408 4,285
ارزش معاملات ‎303.0‎ M 0 ‎295.1‎ M ‎7.9‎ M
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.6‎ M 793,154
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎7.9‎ M
1396/02/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 23 0
حجم معاملات 74,026 0 74,026 0
ارزش معاملات ‎143.7‎ M 0 ‎143.7‎ M 0
قدرت ‎3.6‎ M - 624,715 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.75
جریان پول حقیقی 0
1396/02/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 6 0
حجم معاملات 48,280 0 48,280 0
ارزش معاملات ‎89.9‎ M 0 ‎89.9‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎1.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی 0
1396/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 4 1
حجم معاملات 24,890 0 23,444 1,446
ارزش معاملات ‎48.8‎ M 0 ‎46.0‎ M ‎2.8‎ M
قدرت 696,920 - ‎1.1‎ M 283,416
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ M
1396/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 6 0
حجم معاملات 5,125 0 5,125 0
ارزش معاملات ‎10.6‎ M 0 ‎10.6‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - 175,873 -
نسبت خریدار به فروشنده 6.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 7 0
حجم معاملات 10,013 0 10,013 0
ارزش معاملات ‎21.7‎ M 0 ‎21.7‎ M 0
قدرت 723,272 - 309,974 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی 0
1396/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 10 1
حجم معاملات 6,024 0 5,608 416
ارزش معاملات ‎12.5‎ M 0 ‎11.7‎ M 864,864
قدرت 626,195 - 116,590 86,486
نسبت خریدار به فروشنده 5.37
جریان پول حقیقی 864,864
1396/01/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 7 0
حجم معاملات 2,014 0 2,014 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 0
قدرت 207,543 - 59,298 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.50
جریان پول حقیقی 0
1396/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 1,000 0 1,000 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎2.2‎ M 0
قدرت 108,450 - 108,450 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 12 0
حجم معاملات 10,471 0 10,471 0
ارزش معاملات ‎23.9‎ M 0 ‎23.9‎ M 0
قدرت 796,843 - 199,211 -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1396/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 2,400 0 2,400 0
ارزش معاملات ‎5.8‎ M 0 ‎5.8‎ M 0
قدرت 288,000 - 576,000 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1395/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 2 0 1
حجم معاملات 0 525,114 0 525,114
ارزش معاملات 0 ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B
قدرت - ‎104.0‎ M - ‎207.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1394/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 1 26 0
حجم معاملات 34,428 272 34,700 0
ارزش معاملات ‎118.7‎ M 938,128 ‎119.7‎ M 0
قدرت 848,158 93,813 460,309 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.84
جریان پول حقیقی 938,128
1394/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 2 12 0
حجم معاملات 9,588 60,000 69,588 0
ارزش معاملات ‎34.0‎ M ‎213.0‎ M ‎247.0‎ M 0
قدرت 567,290 ‎10.7‎ M ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی ‎-213.0‎ M
1394/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 7 1
حجم معاملات 20,186 14,255 25,003 9,438
ارزش معاملات ‎69.6‎ M ‎49.2‎ M ‎86.3‎ M ‎32.6‎ M
قدرت 994,881 ‎4.9‎ M ‎1.2‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-16.6‎ M
1394/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 2 12 1
حجم معاملات 5,057 13,179 12,288 5,948
ارزش معاملات ‎18.0‎ M ‎46.8‎ M ‎43.6‎ M ‎21.1‎ M
قدرت 359,148 ‎2.3‎ M 363,622 ‎2.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-25.7‎ M
1394/10/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 2 3 1
حجم معاملات 6,017 24,000 25,017 5,000
ارزش معاملات ‎21.5‎ M ‎85.9‎ M ‎89.5‎ M ‎17.9‎ M
قدرت 717,628 ‎4.3‎ M ‎3.0‎ M ‎1.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-68.0‎ M
1394/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 2 20 0
حجم معاملات 36,867 60,000 96,867 0
ارزش معاملات ‎126.9‎ M ‎206.5‎ M ‎333.4‎ M 0
قدرت ‎4.2‎ M ‎10.3‎ M ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.54
جریان پول حقیقی ‎-206.5‎ M
1394/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 18 1
حجم معاملات 34,530 0 34,258 272
ارزش معاملات ‎115.2‎ M 0 ‎114.3‎ M 907,120
قدرت ‎2.3‎ M - 634,725 90,712
نسبت خریدار به فروشنده 3.63
جریان پول حقیقی 907,120
1394/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 6 0
حجم معاملات 9,275 0 9,275 0
ارزش معاملات ‎29.8‎ M 0 ‎29.8‎ M 0
قدرت 596,754 - 497,295 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی 0
1394/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 16 0
حجم معاملات 19,251 0 19,251 0
ارزش معاملات ‎62.7‎ M 0 ‎62.7‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - 391,878 -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1394/10/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 13 0
حجم معاملات 14,794 0 14,794 0
ارزش معاملات ‎47.3‎ M 0 ‎47.3‎ M 0
قدرت ‎2.4‎ M - 363,932 -
نسبت خریدار به فروشنده 6.50
جریان پول حقیقی 0
1394/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 3 0
حجم معاملات 2,227 0 2,227 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ M 0 ‎7.1‎ M 0
قدرت 355,875 - 237,250 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1394/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 4 0
حجم معاملات 513 0 513 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
قدرت 82,696 - 41,348 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1394/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 6 0
حجم معاملات 6,747 0 6,747 0
ارزش معاملات ‎21.8‎ M 0 ‎21.8‎ M 0
قدرت 436,396 - 363,663 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی 0
1394/10/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 15 0
حجم معاملات 33,460 0 33,460 0
ارزش معاملات ‎106.2‎ M 0 ‎106.2‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - 707,791 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی 0
1394/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 15 0
حجم معاملات 6,371 0 6,371 0
ارزش معاملات ‎20.1‎ M 0 ‎20.1‎ M 0
قدرت 501,398 - 133,706 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.75
جریان پول حقیقی 0
1394/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 3 0
حجم معاملات 1,386 0 1,386 0
ارزش معاملات ‎4.2‎ M 0 ‎4.2‎ M 0
قدرت 139,062 - 139,062 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 6 0
حجم معاملات 44,285 0 44,285 0
ارزش معاملات ‎134.5‎ M 0 ‎134.5‎ M 0
قدرت ‎2.2‎ M - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 5 0
حجم معاملات 998 0 998 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎3.1‎ M 0
قدرت 155,189 - 62,076 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی 0
1394/09/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 10 0
حجم معاملات 4,028 0 4,028 0
ارزش معاملات ‎12.6‎ M 0 ‎12.6‎ M 0
قدرت 628,167 - 125,633 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 5 0
حجم معاملات 27,386 0 27,386 0
ارزش معاملات ‎85.4‎ M 0 ‎85.4‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 3 0
حجم معاملات 18,627 5,003 23,630 0
ارزش معاملات ‎56.7‎ M ‎15.2‎ M ‎71.9‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M ‎1.5‎ M ‎2.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-15.2‎ M
1394/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 5 0
حجم معاملات 422 2,600 3,022 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ M ‎8.1‎ M ‎9.4‎ M 0
قدرت 130,904 806,520 187,485 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ M
1394/09/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 10 0
حجم معاملات 6,059 2,278 8,337 0
ارزش معاملات ‎18.9‎ M ‎7.1‎ M ‎26.0‎ M 0
قدرت 471,845 709,597 259,698 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎-7.1‎ M
1394/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 15 0
حجم معاملات 5,831 4,142 9,973 0
ارزش معاملات ‎18.1‎ M ‎12.9‎ M ‎31.0‎ M 0
قدرت 362,572 ‎1.3‎ M 206,707 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.75
جریان پول حقیقی ‎-12.9‎ M
1394/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 11 0
حجم معاملات 73,723 1,363 75,086 0
ارزش معاملات ‎233.3‎ M ‎4.3‎ M ‎237.6‎ M 0
قدرت ‎7.8‎ M 431,390 ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.60
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ M
1394/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 15 0
حجم معاملات 103,271 0 103,271 0
ارزش معاملات ‎326.4‎ M 0 ‎326.4‎ M 0
قدرت ‎32.6‎ M - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 15.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 14 0
حجم معاملات 22,026 0 22,026 0
ارزش معاملات ‎68.7‎ M 0 ‎68.7‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - 490,865 -
نسبت خریدار به فروشنده 4.67
جریان پول حقیقی 0
1394/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 11 0
حجم معاملات 3,668 0 3,668 0
ارزش معاملات ‎11.5‎ M 0 ‎11.5‎ M 0
قدرت 384,651 - 104,905 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.67
جریان پول حقیقی 0
1394/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 16 0
حجم معاملات 13,656 0 13,656 0
ارزش معاملات ‎42.9‎ M 0 ‎42.9‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - 268,084 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.33
جریان پول حقیقی 0
1394/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 23 0
حجم معاملات 26,102 22,728 48,830 0
ارزش معاملات ‎81.0‎ M ‎70.5‎ M ‎151.5‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M ‎7.1‎ M 658,568 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎-70.5‎ M
1394/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 39 0
حجم معاملات 527,790 0 527,790 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎16.8‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.90
جریان پول حقیقی 0
1394/09/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 30 0
حجم معاملات 209,298 0 209,298 0
ارزش معاملات ‎665.6‎ M 0 ‎665.6‎ M 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.29
جریان پول حقیقی 0
1394/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 63 3
حجم معاملات 377,517 0 299,413 78,104
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎906.9‎ M ‎236.6‎ M
قدرت ‎8.2‎ M - ‎1.4‎ M ‎7.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.67
جریان پول حقیقی ‎236.6‎ M
1394/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 16 0
حجم معاملات 91,759 0 91,759 0
ارزش معاملات ‎264.7‎ M 0 ‎264.7‎ M 0
قدرت ‎6.6‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 11 0
حجم معاملات 5,023 0 5,023 0
ارزش معاملات ‎13.8‎ M 0 ‎13.8‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - 125,484 -
نسبت خریدار به فروشنده 11.00
جریان پول حقیقی 0
1394/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 5 0
حجم معاملات 2,915 24,373 27,288 0
ارزش معاملات ‎7.6‎ M ‎63.8‎ M ‎71.4‎ M 0
قدرت 763,147 ‎6.4‎ M ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-63.8‎ M
پیام ناظر
تاریخ جزییات
98/9/18 09:04 توقف نماد (دبالكح1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد نماد اصلي
به اطلاع مي‌رساند؛ نماد معاملاتي (دبالكح1) به دليل نوسان قيمت بيش از 50 درصد در نماد اصلي، به منظور برگزاري كنفرانس اطلاع رساني ناشر متوقف شد. لذا خواهشمند است اشخاص داراي دسترسي به سامانه تدان در صورت وجود هر گونه ابهام، سوالات خود را طي روز جاري از طريق سامانه تدان، جهت بررسي و پاسخگويي توسط ناشر، ثبت نمايند. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 10:07:47 1,200 4,800 576,000 تومان
2 10:50:51 35,585 4,700 ‎16.7‎ میلیون تومان
3 10:50:51 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
4 10:50:51 1,450 4,700 681,500 تومان
5 10:55:42 3,500 4,700 ‎1.6‎ میلیون تومان
6 11:36:11 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
7 11:36:26 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
8 11:36:35 14,000 4,700 ‎6.6‎ میلیون تومان
9 11:36:44 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
10 11:37:00 70,000 4,700 ‎32.9‎ میلیون تومان
11 11:37:09 2,000 4,700 940,000 تومان
12 11:37:11 2,000 4,700 940,000 تومان
13 11:37:13 2,000 4,700 940,000 تومان
14 11:37:13 2,000 4,700 940,000 تومان
15 11:37:14 2,000 4,700 940,000 تومان
16 11:37:14 2,000 4,700 940,000 تومان
17 11:37:19 2,000 4,700 940,000 تومان
18 11:37:20 2,000 4,700 940,000 تومان
19 11:37:20 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
20 11:38:06 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
21 11:38:07 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
22 11:38:08 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
23 11:38:09 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
24 11:38:10 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
25 11:38:11 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
26 11:38:12 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
27 11:38:13 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
28 11:38:14 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
29 11:38:15 10,000 4,700 ‎4.7‎ میلیون تومان
30 11:38:19 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
31 11:38:58 150,000 4,700 ‎70.5‎ میلیون تومان
32 11:39:04 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
33 11:39:05 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
34 11:39:10 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
35 11:39:12 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
36 11:39:16 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
37 11:39:17 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
38 11:39:20 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
39 11:39:23 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
40 11:39:24 18,109 4,700 ‎8.5‎ میلیون تومان
41 11:39:24 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
42 11:39:40 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
43 11:39:45 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
44 11:39:50 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
45 11:39:59 12,000 4,700 ‎5.6‎ میلیون تومان
46 11:40:05 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
47 11:40:20 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
48 11:42:14 1,200 4,700 564,000 تومان
49 11:42:15 1,200 4,700 564,000 تومان
50 11:42:16 1,200 4,700 564,000 تومان
51 11:42:41 200,000 4,700 ‎94.0‎ میلیون تومان
52 11:42:50 3,000 4,700 ‎1.4‎ میلیون تومان
53 11:42:51 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
54 11:42:58 150,000 4,700 ‎70.5‎ میلیون تومان
55 11:44:07 100,000 4,700 ‎47.0‎ میلیون تومان
56 11:44:14 10,000 4,700 ‎4.7‎ میلیون تومان
57 11:44:21 5,400 4,700 ‎2.5‎ میلیون تومان
58 11:45:03 8,000 4,700 ‎3.8‎ میلیون تومان
59 11:45:26 9,000 4,700 ‎4.2‎ میلیون تومان
60 11:46:02 5,000 4,700 ‎2.4‎ میلیون تومان
61 11:46:07 145,000 4,700 ‎68.2‎ میلیون تومان
62 11:46:27 45,000 4,700 ‎21.2‎ میلیون تومان
63 11:46:40 110,000 4,700 ‎51.7‎ میلیون تومان
64 11:46:50 10,000 4,700 ‎4.7‎ میلیون تومان
65 11:47:00 40,000 4,700 ‎18.8‎ میلیون تومان
66 11:47:02 2,000 4,700 940,000 تومان
67 11:47:19 10,000 4,700 ‎4.7‎ میلیون تومان
68 11:48:04 5,990 4,700 ‎2.8‎ میلیون تومان
69 11:48:18 9,000 4,700 ‎4.2‎ میلیون تومان
70 11:49:13 2,000 4,700 940,000 تومان
71 11:49:17 2,000 4,700 940,000 تومان
72 11:49:17 2,000 4,700 940,000 تومان
73 11:49:20 2,000 4,700 940,000 تومان
74 11:49:21 2,000 4,700 940,000 تومان
75 11:49:23 2,000 4,700 940,000 تومان
76 11:49:25 2,000 4,700 940,000 تومان
77 11:49:26 2,000 4,700 940,000 تومان
78 11:49:28 2,000 4,700 940,000 تومان
79 11:49:30 2,000 4,700 940,000 تومان
80 11:49:33 2,000 4,700