1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎19.0% ‎158.5% ‎263.0% ‎264.2%

نبروج

بازار پایه نارنجی فرابورس
گروه: منسوجات
آخرین قیمت: 0.00% 21,300
قیمت پایانی: 21,300
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎2,021 :EPS
‎10 :P/E
21,300 22,578
20,022

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد نبروج


1 0 (nan%)
حقیقی
2 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
5 میلیون تومان 4 میلیون تومان 3 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
3 میلیون تومان 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.80 0.80 0.80
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد نبروج

نبروج (نساجی بروجرد) :
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم نبروج در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/02/31 21,300
(‎1.77)
21,300
(‎1.77)
239 ‎5.1‎ M 1.00 ‎-
1401/02/27 20,930
(‎2.00)
20,930
(‎2.00)
24,925 ‎521.7‎ M 2.00 ‎-
1401/02/26 20,520
(‎1.99)
20,520
(‎1.99)
167 ‎3.4‎ M 2.00 ‎-
1401/02/25 20,120
(‎1.98)
20,120
(‎1.98)
30 603,600 2.00 ‎-
1401/02/24 19,730
(‎1.96)
19,730
(‎1.96)
717 ‎14.1‎ M 1.00 ‎-
1401/02/18 19,350
(‎1.95)
19,350
(‎1.95)
234 ‎4.5‎ M 2.00 ‎-
1401/02/17 18,980
(‎1.99)
18,980
(‎1.99)
12 227,760 2.00 ‎-
1401/02/11 18,610
(‎1.97)
18,610
(‎1.97)
11 204,710 2.00 ‎-
1401/02/06 18,250
(‎1.96)
18,250
(‎1.96)
3 54,750 1.00 ‎-
1401/02/05 17,900
(‎1.99)
17,900
(‎1.99)
3 53,700 1.00 ‎-

گروه: منسوجات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
نشار 1 1 0 0 -
نطرین 5,620 5,590 0 0 -
نمرینو 84,150 85,280 0 0 -
نتوس 10,580 10,600 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎25 M 17.19% 0
شخص حقيقي ‎25 M 17.16% 0
شخص حقيقي ‎25 M 17.15% 0
شخص حقيقي ‎18 M 11.88% 0
جمع کل سهامداران درصدی 63.38%
تعداد کل سهام شرکت ‎148.2‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 26,338
میانگین قیمت معامله شده 19,754 ریال
موضوع فعالیت
تاسیس،اداره،بهره برداری وتوسعه هر نوع کارخانه به منظور تولید انواع منسوجات پنبه ای،الیاف مصنوعی وتولید محصولات تکمیلی دوختنی و فروش وصادرات آنهاوهمچنین ورودانواع قطعات مورد نیاز از خارج از کشور .
جزئیات فعالیت
نبروج (نساجی بروجرد) :
مدیر عامل
مجتبي شيرالي
مدیر مالی
بیژن سروش
نشانی
بروجرد دوراهی خرم آباد-اراک جاده کمر بندی
تلفن
02188797892-066244495951
فکس
02188783564-06624443226
پست الکترونیک
info@borujerdtextile.com
سال مالی
12/29
سرمایه
148,212
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 239 0 239 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎5.1‎ M 0
قدرت 509,070 - 509,070 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 24,925 0 24,925 0
ارزش معاملات ‎521.7‎ M 0 ‎521.7‎ M 0
قدرت ‎52.2‎ M - ‎26.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 167 0 167 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ M 0 ‎3.4‎ M 0
قدرت 342,684 - 171,342 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 30 0 30 0
ارزش معاملات 603,600 0 603,600 0
قدرت 60,360 - 30,180 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 717 0 717 0
ارزش معاملات ‎14.1‎ M 0 ‎14.1‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 234 0 234 0
ارزش معاملات ‎4.5‎ M 0 ‎4.5‎ M 0
قدرت 452,790 - 226,395 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 12 0 12 0
ارزش معاملات 227,760 0 227,760 0
قدرت 22,776 - 11,388 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 11 0 11 0
ارزش معاملات 204,710 0 204,710 0
قدرت 20,471 - 10,236 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3 0 3 0
ارزش معاملات 54,750 0 54,750 0
قدرت 5,475 - 5,475 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3 0 3 0
ارزش معاملات 53,700 0 53,700 0
قدرت 5,370 - 5,370 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3 0 3 0
ارزش معاملات 52,650 0 52,650 0
قدرت 5,265 - 5,265 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3 0 3 0
ارزش معاملات 51,630 0 51,630 0
قدرت 5,163 - 5,163 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3 0 3 0
ارزش معاملات 50,640 0 50,640 0
قدرت 5,064 - 5,064 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 523 0 523 0
ارزش معاملات ‎8.7‎ M 0 ‎8.7‎ M 0
قدرت 865,565 - 865,565 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 375 0 375 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎6.1‎ M 0
قدرت 608,625 - 608,625 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 6 0 6 0
ارزش معاملات 93,660 0 93,660 0
قدرت 9,366 - 4,683 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 76,550 0 76,550 0
قدرت 7,655 - 7,655 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 75,050 0 75,050 0
قدرت 7,505 - 7,505 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 26 0 26 0
ارزش معاملات 382,720 0 382,720 0
قدرت 38,272 - 19,136 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 141,600 0 141,600 0
قدرت 14,160 - 14,160 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 138,900 0 138,900 0
قدرت 13,890 - 6,945 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 316 0 316 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
قدرت 430,392 - 430,392 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 66,800 0 66,800 0
قدرت 6,680 - 6,680 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 64,250 0 64,250 0
قدرت 6,425 - 6,425 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 63,000 0 63,000 0
قدرت 6,300 - 6,300 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 61,800 0 61,800 0
قدرت 6,180 - 6,180 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 5 0 5 0
ارزش معاملات 60,600 0 60,600 0
قدرت 6,060 - 6,060 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 14 0 14 0
ارزش معاملات 160,160 0 160,160 0
قدرت 16,016 - 8,008 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 8 0 8 0
ارزش معاملات 89,760 0 89,760 0
قدرت 8,976 - 4,488 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6 0 6 0
ارزش معاملات 66,000 0 66,000 0
قدرت 6,600 - 6,600 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 105,800 0 105,800 0
قدرت 10,580 - 3,527 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 486 0 486 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M 0
قدرت 504,468 - 504,468 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 135 0 135 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
قدرت 137,430 - 137,430 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6 0 6 0
ارزش معاملات 59,940 0 59,940 0
قدرت 5,994 - 5,994 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6 0 6 0
ارزش معاملات 57,660 0 57,660 0
قدرت 5,766 - 5,766 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 626 0 626 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ M 0 ‎5.9‎ M 0
قدرت 590,318 - 590,318 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6 0 6 0
ارزش معاملات 55,500 0 55,500 0
قدرت 5,550 - 5,550 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6 0 6 0
ارزش معاملات 54,420 0 54,420 0
قدرت 5,442 - 5,442 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 7 0 7 0
ارزش معاملات 61,110 0 61,110 0
قدرت 6,111 - 6,111 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 41 0 41 0
ارزش معاملات 350,960 0 350,960 0
قدرت 35,096 - 35,096 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,521 0 1,521 0
ارزش معاملات ‎12.8‎ M 0 ‎12.8‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - 638,820 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 6,686 0 6,686 0
ارزش معاملات ‎55.1‎ M 0 ‎55.1‎ M 0
قدرت ‎5.5‎ M - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 7 0 7 0
ارزش معاملات 56,560 0 56,560 0
قدرت 5,656 - 5,656 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 7 0 7 0
ارزش معاملات 55,510 0 55,510 0
قدرت 5,551 - 5,551 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 7 0 7 0
ارزش معاملات 53,410 0 53,410 0
قدرت 5,341 - 5,341 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 5,130 0 5,130 0
ارزش معاملات ‎38.4‎ M 0 ‎38.4‎ M 0
قدرت ‎3.8‎ M - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 73,500 0 73,500 0
قدرت 7,350 - 3,675 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 9 0 9 0
ارزش معاملات 64,890 0 64,890 0
قدرت 6,489 - 3,245 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 825 0 825 0
ارزش معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 0
قدرت 572,550 - 572,550 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 39 0 39 0
ارزش معاملات 265,590 0 265,590 0
قدرت 26,559 - 13,280 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 648 0 648 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
قدرت 432,864 - 432,864 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 65,500 0 65,500 0
قدرت 6,550 - 3,275 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 9 0 9 0
ارزش معاملات 56,700 0 56,700 0
قدرت 5,670 - 5,670 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 10 0 10 0
ارزش معاملات 61,800 0 61,800 0
قدرت 6,180 - 6,180 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,010 0 1,010 0
ارزش معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎6.1‎ M 0
قدرت 612,060 - 306,030 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 4 0
حجم معاملات 9,346 0 9,346 0
ارزش معاملات ‎55.6‎ M 0 ‎55.6‎ M 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 4 0
حجم معاملات 15,699 0 15,699 0
ارزش معاملات ‎91.7‎ M 0 ‎91.7‎ M 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎2.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 130 0 130 0
ارزش معاملات 759,200 0 759,200 0
قدرت 75,920 - 75,920 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 54,000 0 54,000 0
ارزش معاملات ‎315.4‎ M 0 ‎315.4‎ M 0
قدرت ‎7.9‎ M - ‎31.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1400/08/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 13,500 0 13,500 0
ارزش معاملات ‎78.7‎ M 0 ‎78.7‎ M 0
قدرت ‎7.9‎ M - ‎7.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 5 0
حجم معاملات 8,642 0 8,642 0
ارزش معاملات ‎50.3‎ M 0 ‎50.3‎ M 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,191 0 1,191 0
ارزش معاملات ‎6.9‎ M 0 ‎6.9‎ M 0
قدرت 693,519 - 693,519 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2,010 0 2,010 0
ارزش معاملات ‎11.7‎ M 0 ‎11.7‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 628 0 628 0
ارزش معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
قدرت 365,684 - 365,684 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/07/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 500 0 500 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ M 0 ‎2.9‎ M 0
قدرت 291,150 - 291,150 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 58 0 58 0
ارزش معاملات 337,734 0 337,734 0
قدرت 33,773 - 33,773 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/06/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 550 0 550 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
قدرت 320,265 - 320,265 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/06/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 6,000 0 6,000 0
ارزش معاملات ‎34.9‎ M 0 ‎34.9‎ M 0
قدرت ‎3.5‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/06/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 3 0
حجم معاملات 2,009 0 2,009 0
ارزش معاملات ‎11.7‎ M 0 ‎11.7‎ M 0
قدرت 389,880 - 389,880 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/06/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,350 0 1,350 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ M 0 ‎7.9‎ M 0
قدرت 785,835 - 785,835 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/05/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 270 0 270 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ M 0 ‎1.6‎ M 0
قدرت 157,167 - 157,167 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 18,225 0 18,225 0
ارزش معاملات ‎106.1‎ M 0 ‎106.1‎ M 0
قدرت ‎10.6‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 753 0 753 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎4.4‎ M 0
قدرت 438,171 - 438,171 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 3,420 0 3,420 0
ارزش معاملات ‎19.9‎ M 0 ‎19.9‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/04/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,366 0 1,366 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ M 0 ‎7.9‎ M 0
قدرت 794,739 - 794,739 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 4,792 0 4,792 0
ارزش معاملات ‎27.9‎ M 0 ‎27.9‎ M 0
قدرت ‎2.8‎ M - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,080 0 1,080 0
ارزش معاملات ‎6.3‎ M 0 ‎6.3‎ M 0
قدرت 628,236 - 628,236 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/04/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2 0 2 0
ارزش معاملات 11,634 0 11,634 0
قدرت 1,163 - 1,163 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/03/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 4,894 0 4,894 0
ارزش معاملات ‎28.5‎ M 0 ‎28.5‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 2,682 0 2,682 0
ارزش معاملات ‎15.6‎ M 0 ‎15.6‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - 779,926 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 792 0 792 0
ارزش معاملات ‎4.6‎ M 0 ‎4.6‎ M 0
قدرت 460,627 - 460,627 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/02/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,800 0 1,800 0
ارزش معاملات ‎10.5‎ M 0 ‎10.5‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - ‎1.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 1 0
حجم معاملات 5,000 1,000 6,000 0
ارزش معاملات ‎29.1‎ M ‎5.8‎ M ‎34.9‎ M 0
قدرت 581,600 581,600 ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی ‎-5.8‎ M
1400/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 17,600 0 17,600 0
ارزش معاملات ‎102.4‎ M 0 ‎102.4‎ M 0
قدرت ‎5.1‎ M - ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/02/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 5,571 0 5,571 0
ارزش معاملات ‎32.4‎ M 0 ‎32.4‎ M 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎1.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1 0 1 0
ارزش معاملات 5,814 0 5,814 0
قدرت 581 - 581 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 4 0
حجم معاملات 600 0 600 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎3.5‎ M 0
قدرت 348,840 - 87,210 -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1400/02/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1 0 1 0
ارزش معاملات 5,814 0 5,814 0
قدرت 581 - 581 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 22 0 22 0
ارزش معاملات 127,908 0 127,908 0
قدرت 12,791 - 12,791 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/01/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 2 0
حجم معاملات 1,992 0 1,992 0
ارزش معاملات ‎11.6‎ M 0 ‎11.6‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - 579,074 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی 0
1400/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 2,256 0 2,256 0
ارزش معاملات ‎13.1‎ M 0 ‎13.1‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 10,000 0 10,000 0
ارزش معاملات ‎58.1‎ M 0 ‎58.1‎ M 0
قدرت ‎5.8‎ M - ‎5.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 1,682 0 1,682 0
ارزش معاملات ‎9.8‎ M 0 ‎9.8‎ M 0
قدرت 977,747 - 977,747 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 3 0
حجم معاملات 754 0 754 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ M 0 ‎4.4‎ M 0
قدرت 438,300 - 146,100 -
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 5 0
حجم معاملات 7,628 0 7,628 0
ارزش معاملات ‎44.3‎ M 0 ‎44.3‎ M 0
قدرت ‎4.4‎ M - 886,831 -
نسبت خریدار به فروشنده 5.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 16,816 0 16,816 0
ارزش معاملات ‎97.7‎ M 0 ‎97.7‎ M 0
قدرت ‎4.9‎ M - ‎4.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1399/12/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 5,000 5,000 0
ارزش معاملات 0 ‎29.1‎ M ‎29.1‎ M 0
قدرت - ‎2.9‎ M ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-29.1‎ M
پیام ناظر
تاریخ جزییات
98/5/15 10:32 بازگشايي نمادهاي معاملاتي(نبروج)،(كحافظ)،(وپاسار)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي كارخانجات نساجي بروجرد(نبروج)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي، كارخانجات كاشي و سراميك حافظ(كحافظ)، بانك پاسارگاد(وپاسار)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه بدون تقسيم سود نقدي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 11:01:52 43 21,340 91,762 تومان
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/02/31 21,300 ( ‎1.77 ) 21,300 ( ‎1.77 ) 239 ‎5.1‎ M 1.00 ‎-
1401/02/27 20,930 ( ‎2.00 ) 20,930 ( ‎2.00 ) 24,925 ‎521.7‎ M 2.00 ‎-
1401/02/26 20,520 ( ‎1.99 ) 20,520 ( ‎1.99 ) 167 ‎3.4‎ M 2.00 ‎-
1401/02/25 20,120 ( ‎1.98 ) 20,120 ( ‎1.98 ) 30 603,600 2.00 ‎-
1401/02/24 19,730 ( ‎1.96 ) 19,730 ( ‎1.96 ) 717 ‎14.1‎ M 1.00 ‎-
1401/02/18 19,350 ( ‎1.95 ) 19,350 ( ‎1.95 ) 234 ‎4.5‎ M 2.00 ‎-
1401/02/17 18,980 ( ‎1.99 ) 18,980 ( ‎1.99 ) 12 227,760 2.00 ‎-
1401/02/11 18,610 ( ‎1.97 ) 18,610 ( ‎1.97 ) 11 204,710 2.00 ‎-
1401/02/06 18,250 ( ‎1.96 ) 18,250 ( ‎1.96 ) 3 54,750 1.00 ‎-
1401/02/05 17,900 ( ‎1.99 ) 17,900 ( ‎1.99 ) 3 53,700 1.00 ‎-
1401/02/04 17,550 ( ‎1.98 ) 17,550 ( ‎1.98 ) 3 52,650 1.00 ‎-
1401/01/31 17,210 ( ‎1.95 ) 17,210 ( ‎1.95 ) 3 51,630 1.00 ‎-
1401/01/30 16,880 ( ‎1.99 ) 16,880 ( ‎1.99 ) 3 50,640 1.00 ‎-
1401/01/29 16,550 ( ‎1.97 ) 16,550 ( ‎1.97 ) 523 ‎8.7‎ M 1.00 ‎-
1401/01/28 16,230 ( ‎3.97 ) 16,230 ( ‎3.97 ) 375 ‎6.1‎ M 1.00 ‎-
1401/01/27 15,610 ( ‎1.96 ) 15,610 ( ‎1.96 ) 6 93,660 2.00 ‎-
1401/01/24 15,310 ( ‎2.00 ) 15,310 ( ‎2.00 ) 5 76,550 1.00 ‎-
1401/01/23 15,010 ( ‎1.97 ) 15,010 ( ‎1.97 ) 5 75,050 1.00 ‎-
1401/01/22 14,720 ( ‎3.95 ) 14,720 ( ‎3.95 ) 26 382,720 2.00 ‎-
1401/01/21 14,160 ( ‎1.94 ) 14,160 ( ‎1.94 ) 10 141,600 1.00 ‎-
1401/01/20 13,890 ( ‎1.98 ) 13,890 ( ‎1.98 ) 10 138,900 2.00 ‎-
1401/01/17 13,620 ( ‎1.95 ) 13,620 ( ‎1.95 ) 316 ‎4.3‎ M 1.00 ‎-
1401/01/16 13,360 ( ‎3.97 ) 13,360 ( ‎3.97 ) 5 66,800 1.00 ‎-
1401/01/15 12,850 ( ‎1.98 ) 12,850 ( ‎1.98 ) 5 64,250 1.00 ‎-
1401/01/14 12,600 ( ‎1.94 ) 12,600 ( ‎1.94 ) 5 63,000 1.00 ‎-
1401/01/10 12,360 ( ‎1.98 ) 12,360 ( ‎1.98 ) 5 61,800 1.00 ‎-
1401/01/09 12,120 ( ‎3.95 ) 12,120 ( ‎3.95 ) 5 60,600 1.00 ‎-
1401/01/07 11,660 ( ‎1.92 ) 11,660 ( ‎1.92 ) 5 58,300 - ‎-
1401/01/06 11,440 ( ‎1.96 ) 11,440 ( ‎1.96 ) 14 160,160 2.00 ‎-
1400/12/28 11,220 ( ‎2.00 ) 11,220 ( ‎2.00 ) 8 89,760 2.00 ‎-
1400/12/25 11,000 ( ‎3.97 ) 11,000 ( ‎3.97 ) 6 66,000 1.00 ‎-
1400/12/24 10,580 ( ‎1.93 ) 10,580 ( ‎1.93 ) 10 105,800 3.00 ‎-
1400/12/23 10,380 ( ‎1.96 ) 10,380 ( ‎1.96 ) 486 ‎5.0‎ M 1.00 ‎-
1400/12/22 10,180 ( ‎1.90 ) 10,180 ( ‎1.90 ) 135 ‎1.4‎ M 1.00 ‎-
1400/12/21 9,990 ( ‎3.95 ) 9,990 ( ‎3.95 ) 6 59,940 1.00 ‎-
1400/12/18 9,610 ( ‎1.91 ) 9,610 ( ‎1.91 ) 6 57,660 1.00 ‎-
1400/12/17 9,430 ( ‎1.95 ) 9,430 ( ‎1.95 ) 626 ‎5.9‎ M 1.00 ‎-
1400/12/16 9,250 ( ‎1.98 ) 9,250 ( ‎1.98 ) 6 55,500 1.00 ‎-
1400/12/15 9,070 ( ‎3.89 ) 9,070 ( ‎3.89 ) 6 54,420 1.00 ‎-
1400/12/14 8,730 ( ‎1.99 ) 8,730 ( ‎1.99 ) 7 61,110 1.00 ‎-
1400/12/11 8,560 ( ‎1.90 ) 8,560 ( ‎1.90 ) 41 350,960 1.00 ‎-
1400/12/09 8,400 ( ‎1.94 ) 8,400 ( ‎1.94 ) 1,521 ‎12.8‎ M 2.00 ‎-
1400/12/07 8,240 ( ‎1.98 ) 8,240 ( ‎1.98 ) 6,686 ‎55.1‎ M 2.00 ‎-
1400/12/03 8,080 ( ‎1.89 ) 8,080 ( ‎1.89 ) 7 56,560 1.00 ‎-
1400/12/02 7,930 ( ‎3.93 ) 7,930 ( ‎3.93 ) 7 55,510 1.00 ‎-
1400/12/01 7,630 ( ‎1.87 ) 7,630 ( ‎1.87 ) 7 53,410 1.00 ‎-
1400/11/30 7,490 ( ‎1.90 ) 7,490 ( ‎1.90 ) 5,130 ‎38.4‎ M 2.00 ‎-
1400/11/27 7,350 ( ‎1.94 ) 7,350 ( ‎1.94 ) 10 73,500 2.00 ‎-
1400/11/25 7,210 ( ‎3.89 ) 7,210 ( ‎3.89 ) 9 64,890 2.00 ‎-
1400/11/24 6,940 ( ‎1.91 ) 6,940 ( ‎1.91 ) 825 ‎5.7‎ M 1.00 ‎-
1400/11/23 6,810 ( ‎1.95 ) 6,810 ( ‎1.95 ) 39 265,590 2.00 ‎-
1400/11/20 6,680 ( ‎1.98 ) 6,680 ( ‎1.98 ) 648 ‎4.3‎ M 1.00 ‎-
1400/11/19 6,550 ( ‎3.97 ) 6,550 ( ‎3.97 ) 10 65,500 2.00 ‎-
1400/11/18 6,300 ( ‎1.94 ) 6,300 ( ‎1.94 ) 9 56,700 1.00 ‎-
1400/11/17 6,180 ( ‎1.98 ) 6,180 ( ‎1.98 ) 10 61,800 1.00 ‎-
1400/11/16 6,060 ( ‎1.85 ) 6,060 ( ‎1.85 ) 1,010 ‎6.1‎ M 2.00 ‎-
1400/11/12 5,950 ( ‎1.88 ) 5,950 ( ‎1.88 ) 9,346 ‎55.6‎ M 4.00 ‎-
1400/11/09 6,070 ( ‎3.94 ) 5,840 ( ‎0.00 ) 15,699 ‎91.7‎ M 2.00 ‎-
1400/11/03 6,070 ( ‎3.94 ) 5,840 ( ‎0.00 ) 130 759,200 1.00 ‎-
1400/10/19 5,940 ( ‎1.92 ) 5,840 ( ‎0.21 ) 54,000 ‎315.4‎ M 0.25 ‎-
1400/08/23 5,942 ( ‎1.99 ) 5,828 ( ‎0.03 ) 13,500 ‎78.7‎ M 1.00 ‎-
1400/08/19 6,055 ( ‎3.98 ) 5,826 ( ‎0.05 ) 8,642 ‎50.3‎ M 5.00 ‎-
1400/08/05 5,939 ( ‎1.99 ) 5,823 ( ‎0.00 ) 1,191 ‎6.9‎ M 1.00 ‎-
1400/07/18 5,939 ( ‎1.99 ) 5,823 ( ‎0.00 ) 2,010 ‎11.7‎ M 1.00 ‎-
1400/07/12 6,055 ( ‎3.98 ) 5,823 ( ‎0.00 ) 628 ‎3.7‎ M 1.00 ‎-
1400/07/06 6,055 ( ‎3.98 ) 5,823 ( ‎0.00 ) 500 ‎2.9‎ M 1.00 ‎-
1400/06/29 6,055 ( ‎3.98 ) 5,823 ( ‎0.00 ) 58 337,734 1.00 ‎-
1400/06/24 6,055 ( ‎3.98 ) 5,823 ( ‎0.00 ) 550 ‎3.2‎ M 1.00 ‎-
1400/06/22 5,938 ( ‎1.99 ) 5,823 ( ‎0.02 ) 6,000 ‎34.9‎ M 1.00 ‎-
1400/06/20 6,053 ( ‎3.99 ) 5,822 ( ‎0.02 ) 2,009 ‎11.7‎ M 1.00 ‎-
1400/06/15 5,937 ( ‎1.99 ) 5,821 ( ‎0.00 ) 1,350 ‎7.9‎ M 1.00 ‎-
1400/05/20 6,053 ( ‎3.99 ) 5,821 ( ‎0.00 ) 270 ‎1.6‎ M 1.00 ‎-
1400/05/19 5,935 ( ‎1.99 ) 5,821 ( ‎0.03 ) 18,225 ‎106.1‎ M 2.00 ‎-
1400/05/11 5,935 ( ‎1.99 ) 5,819 ( ‎0.00 ) 753 ‎4.4‎ M 1.00 ‎-
1400/05/04 6,050 ( ‎3.99 ) 5,819 ( ‎0.02 ) 3,420 ‎19.9‎ M 1.00 ‎-
1400/04/27 5,934 ( ‎1.99 ) 5,818 ( ‎0.00 ) 1,366 ‎7.9‎ M 1.00 ‎-
1400/04/23 6,049 ( ‎3.99 ) 5,818 ( ‎0.02 ) 4,792 ‎27.9‎ M 1.00 ‎-
1400/04/22 5,933 ( ‎1.99 ) 5,817 ( ‎0.00 ) 1,080 ‎6.3‎ M 1.00 ‎-
1400/04/21 5,933 ( ‎1.99 ) 5,817 ( ‎0.00 ) 2 11,634 1.00 ‎-
1400/03/12 5,932 ( ‎1.99 ) 5,817 ( ‎0.02 ) 4,894 ‎28.5‎ M 1.00 ‎-
1400/03/11 5,932 ( ‎1.99 ) 5,816 ( ‎0.00 ) 2,682 ‎15.6‎ M 2.00 ‎-
1400/03/02 6,048 ( ‎3.99 ) 5,816 ( ‎0.00 ) 792 ‎4.6‎ M 1.00 ‎-
1400/02/29 5,932 ( ‎1.99 ) 5,816 ( ‎0.00 ) 1,800 ‎10.5‎ M 1.00 ‎-
1400/02/12 5,932 ( ‎1.99 ) 5,816 ( ‎0.00 ) 6,000 ‎34.9‎ M 0.17 ‎‎-5.8‎ M
1400/02/11 6,046 ( ‎3.99 ) 5,816 ( ‎0.03 ) 17,600 ‎102.4‎ M 0.50 ‎-
1400/02/08 5,930 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 5,571 ‎32.4‎ M 2.00 ‎-
1400/02/06 5,930 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 1 5,814 1.00 ‎-
1400/02/04 5,930 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 600 ‎3.5‎ M 4.00 ‎-
1400/02/01 5,930 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 1 5,814 1.00 ‎-
1400/01/31 5,930 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 22 127,908 1.00 ‎-
1400/01/11 6,046 ( ‎3.99 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 1,992 ‎11.6‎ M 2.00 ‎-
1400/01/10 5,930 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.00 ) 2,256 ‎13.1‎ M 1.00 ‎-
1400/01/07 5,929 ( ‎2.00 ) 5,814 ( ‎0.02 ) 10,000 ‎58.1‎ M 1.00 ‎-
1399/12/27 6,045 ( ‎3.99 ) 5,813 ( ‎0.00 ) 1,682 ‎9.8‎ M 1.00 ‎-
1399/12/26 5,929 ( ‎2.00 ) 5,813 ( ‎0.00 ) 754 ‎4.4‎ M 3.00 ‎-
1399/12/24 5,928 ( ‎2.00 ) 5,813 ( ‎0.02 ) 7,628 ‎44.3‎ M 5.00 ‎-
1399/12/23 5,927 ( ‎2.00 ) 5,812 ( ‎0.02 ) 16,816 ‎97.7‎ M 1.00 ‎-
1399/12/20 6,250 ( ‎7.57 ) 5,811 ( ‎0.02 ) 5,000 ‎29.1‎ M - ‎‎-29.1‎ M
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شخص حقيقي ‎25 M 17.19% 0
شخص حقيقي ‎25 M 17.16% 0
شخص حقيقي ‎25 M 17.15% 0
شخص حقيقي ‎18 M 11.88% 0
جمع کل سهامداران درصدی 63.38%
تعداد کل سهام شرکت ‎148.2‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 26,338
میانگین قیمت معامله شده 19,754 ریال

پول هوشمند