1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-2.3% ‎19.0% ‎5.5% ‎9.4%

اخابر

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
گروه: مخابرات
آخرین قیمت: 2.06% 7,910
قیمت پایانی: 7,750
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎13.9‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎-382 :EPS
‎-20 :P/E
7,750 8,215
7,285

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد اخابر


361 6,224,990 (inf%)
حقیقی
431 12,489,270 (inf%)
5 7,018,918 (inf%)
حقوقی
2 754,638 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی14 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
18 میلیون تومان 19 میلیون تومان 17 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی23 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
24 میلیون تومان 23 میلیون تومان 20 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.75 0.91 0.86
خروج پول حقیقی : 5 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-30 میلیارد تومان ‎-41 میلیارد تومان ‎-45 میلیارد تومان

توضیحات نماد اخابر

اخابر (مخابرات ایران) : شرکت مخابرات ایران در ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت و سیار، انتقال داده ها و محتوای برپایه اینترنت در سرتاسر ایران به واسطه تقسیمات سازمان یافته استانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشغول است. مدیرعامل: آقای سید مجید صدری، مدیر مالی: آقای مهدی راسخ، سرمایه: 60000000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم اخابر در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 7,910
(‎1.93)
7,750
(‎-0.13)
‎13.2‎ M ‎102.6‎ B 0.60 ‎‎-48.5‎ B
1401/03/02 7,700
(‎-5.87)
7,760
(‎-5.13)
‎25.6‎ M ‎198.5‎ B 0.54 ‎‎-76.9‎ B
1401/03/01 8,130
(‎-1.81)
8,180
(‎-1.21)
‎11.4‎ M ‎93.5‎ B 0.53 ‎‎-39.2‎ B
1401/02/31 8,250
(‎-4.18)
8,280
(‎-3.83)
‎20.4‎ M ‎169.1‎ B 0.39 ‎‎-90.1‎ B
1401/02/28 8,550
(‎-2.51)
8,610
(‎-1.82)
‎8.9‎ M ‎76.6‎ B 0.80 ‎‎-20.0‎ B
1401/02/27 8,640
(‎0.35)
8,770
(‎1.86)
‎26.3‎ M ‎230.2‎ B 1.01 ‎‎-71.7‎ B
1401/02/26 8,590
(‎-0.81)
8,610
(‎-0.58)
‎14.9‎ M ‎128.5‎ B 1.08 ‎‎-13.9‎ B
1401/02/25 8,600
(‎-1.60)
8,660
(‎-0.92)
‎21.8‎ M ‎188.5‎ B 0.70 ‎‎-17.7‎ B
1401/02/24 8,760
(‎5.93)
8,740
(‎5.68)
‎88.7‎ M ‎775.4‎ B 0.97 ‎‎146.1‎ B
1401/02/21 8,400
(‎2.69)
8,270
(‎1.10)
‎25.1‎ M ‎207.2‎ B 0.90 ‎‎-72.9‎ B

گروه: مخابرات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
همراه 9,990 9,940 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت توسعه اعتمادمبين-سهامي خاص- ‎22 B 37.26% 0
دولت جمهوري اسلامي ايران ‎12 B 19.76% 0
شركت واسط مالي اسفنددوم-بامسئوليت محدود- ‎5 B 8.43% 0
شركت ارتباطات سيارايران-سهامي عام- ‎1 B 2.17% 0
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع- ‎689 M 1.14% 0
شركت س اخراسان رضوي س.خ-م ك م ف ع- ‎665 M 1.10% 0
جمع کل سهامداران درصدی 69.86%
تعداد کل سهام شرکت ‎60.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎231.2‎ M
میانگین قیمت معامله شده 8,373 ریال
موضوع فعالیت
انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1350در راستای ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - ایجادو بهر هبرداری شبکه های تلفن ثابت - سیار ، انتقال داده ها و محتوا....
جزئیات فعالیت
اخابر (مخابرات ایران) : شرکت مخابرات ایران در ایجاد و بهره برداری شبکه های مخابراتی و هرگونه فعالیت مربوط به حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، ایجاد و بهره برداری شبکه های تلفن ثابت و سیار، انتقال داده ها و محتوای برپایه اینترنت در سرتاسر ایران به واسطه تقسیمات سازمان یافته استانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مشغول است. مدیرعامل: آقای سید مجید صدری، مدیر مالی: آقای مهدی راسخ، سرمایه: 60000000
مدیر عامل
آقاي سيد مجيد صدري
مدیر مالی
آقای مهدی راسخ
نشانی
تلفن
44484020 -44484040
فکس
44484104
پست الکترونیک
office@tci.ir
سال مالی
12/30
سرمایه
60,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 361 5 431 2
حجم معاملات ‎6.2‎ M ‎7.0‎ M ‎12.5‎ M 754,638
ارزش معاملات ‎48.2‎ B ‎54.4‎ B ‎96.8‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎1.1‎ B ‎22.5‎ M ‎292.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-48.5‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 740 7 651 0
حجم معاملات ‎15.7‎ M ‎9.9‎ M ‎25.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎121.5‎ B ‎76.9‎ B ‎198.5‎ B 0
قدرت ‎16.4‎ M ‎1.1‎ B ‎30.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-76.9‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 444 8 406 0
حجم معاملات ‎6.6‎ M ‎4.8‎ M ‎11.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎54.3‎ B ‎39.2‎ B ‎93.5‎ B 0
قدرت ‎12.2‎ M ‎490.1‎ M ‎23.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-39.2‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 522 8 500 4
حجم معاملات ‎7.6‎ M ‎12.8‎ M ‎18.5‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎63.0‎ B ‎106.2‎ B ‎153.1‎ B ‎16.1‎ B
قدرت ‎12.1‎ M ‎1.3‎ B ‎30.6‎ M ‎401.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-90.1‎ B
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 412 4 445 0
حجم معاملات ‎6.6‎ M ‎2.3‎ M ‎8.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎56.7‎ B ‎20.0‎ B ‎76.6‎ B 0
قدرت ‎13.8‎ M ‎499.1‎ M ‎17.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-20.0‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 503 6 839 6
حجم معاملات ‎12.5‎ M ‎13.7‎ M ‎20.7‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎110.0‎ B ‎120.3‎ B ‎181.7‎ B ‎48.6‎ B
قدرت ‎21.9‎ M ‎2.0‎ B ‎21.7‎ M ‎809.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎-71.7‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 692 5 840 1
حجم معاملات ‎13.1‎ M ‎1.9‎ M ‎14.7‎ M 230,000
ارزش معاملات ‎112.5‎ B ‎15.9‎ B ‎126.5‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎16.3‎ M ‎318.6‎ M ‎15.1‎ M ‎198.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎-13.9‎ B
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,027 5 799 3
حجم معاملات ‎17.2‎ M ‎4.6‎ M ‎19.2‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎148.7‎ B ‎39.8‎ B ‎166.4‎ B ‎22.0‎ B
قدرت ‎14.5‎ M ‎795.8‎ M ‎20.8‎ M ‎734.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-17.7‎ B
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,650 16 1,235 12
حجم معاملات ‎72.5‎ M ‎16.3‎ M ‎55.7‎ M ‎33.0‎ M
ارزش معاملات ‎633.3‎ B ‎142.0‎ B ‎487.2‎ B ‎288.2‎ B
قدرت ‎38.4‎ M ‎887.8‎ M ‎39.4‎ M ‎2.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎146.1‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 521 8 795 7
حجم معاملات ‎12.5‎ M ‎12.5‎ M ‎21.3‎ M ‎3.7‎ M
ارزش معاملات ‎103.5‎ B ‎103.7‎ B ‎176.4‎ B ‎30.8‎ B
قدرت ‎19.9‎ M ‎1.3‎ B ‎22.2‎ M ‎440.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-72.9‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 269 5 403 5
حجم معاملات ‎6.8‎ M ‎1.7‎ M ‎6.4‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎55.9‎ B ‎14.3‎ B ‎52.3‎ B ‎17.8‎ B
قدرت ‎20.8‎ M ‎285.1‎ M ‎13.0‎ M ‎356.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.60
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 252 6 538 4
حجم معاملات ‎10.9‎ M ‎17.3‎ M ‎27.6‎ M 619,000
ارزش معاملات ‎89.4‎ B ‎141.8‎ B ‎226.1‎ B ‎5.1‎ B
قدرت ‎35.5‎ M ‎2.4‎ B ‎42.0‎ M ‎126.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی ‎-136.7‎ B
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 447 4 566 5
حجم معاملات ‎11.2‎ M ‎3.7‎ M ‎10.1‎ M ‎4.8‎ M
ارزش معاملات ‎91.9‎ B ‎30.3‎ B ‎83.1‎ B ‎39.2‎ B
قدرت ‎20.6‎ M ‎758.6‎ M ‎14.7‎ M ‎783.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.40
جریان پول حقیقی ‎8.8‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 419 4 510 2
حجم معاملات ‎9.5‎ M ‎4.2‎ M ‎8.2‎ M ‎5.6‎ M
ارزش معاملات ‎77.1‎ B ‎34.1‎ B ‎66.3‎ B ‎44.8‎ B
قدرت ‎18.4‎ M ‎851.9‎ M ‎13.0‎ M ‎2.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎10.7‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 357 4 248 1
حجم معاملات ‎5.8‎ M 708,255 ‎4.6‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎46.7‎ B ‎5.7‎ B ‎37.0‎ B ‎15.4‎ B
قدرت ‎13.1‎ M ‎141.5‎ M ‎14.9‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎9.7‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 381 6 464 3
حجم معاملات ‎7.2‎ M ‎6.6‎ M ‎8.4‎ M ‎5.4‎ M
ارزش معاملات ‎57.2‎ B ‎52.8‎ B ‎67.2‎ B ‎42.8‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎879.2‎ M ‎14.5‎ M ‎1.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-9.9‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 547 1 409 1
حجم معاملات ‎7.4‎ M 400,000 ‎7.7‎ M 106,184
ارزش معاملات ‎59.4‎ B ‎3.2‎ B ‎61.8‎ B ‎855.8‎ M
قدرت ‎10.9‎ M ‎322.4‎ M ‎15.1‎ M ‎85.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 384 1 461 1
حجم معاملات ‎4.4‎ M 711,628 ‎5.1‎ M 67,749
ارزش معاملات ‎35.9‎ B ‎5.8‎ B ‎41.1‎ B ‎550.8‎ M
قدرت ‎9.3‎ M ‎578.6‎ M ‎8.9‎ M ‎55.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 519 3 475 1
حجم معاملات ‎9.8‎ M ‎3.2‎ M ‎12.8‎ M 230,000
ارزش معاملات ‎79.9‎ B ‎26.4‎ B ‎104.4‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎879.6‎ M ‎22.0‎ M ‎187.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-24.5‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 410 1 448 5
حجم معاملات ‎16.3‎ M 100,000 ‎12.1‎ M ‎4.3‎ M
ارزش معاملات ‎134.2‎ B ‎822.0‎ M ‎99.7‎ B ‎35.3‎ B
قدرت ‎32.7‎ M ‎82.2‎ M ‎22.3‎ M ‎705.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.47
جریان پول حقیقی ‎34.4‎ B
1401/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 424 3 455 4
حجم معاملات ‎10.1‎ M ‎1.3‎ M ‎10.5‎ M 910,882
ارزش معاملات ‎83.9‎ B ‎10.6‎ B ‎87.0‎ B ‎7.5‎ B
قدرت ‎19.8‎ M ‎354.0‎ M ‎19.1‎ M ‎188.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 592 3 670 4
حجم معاملات ‎18.5‎ M ‎6.1‎ M ‎23.4‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎154.4‎ B ‎51.3‎ B ‎195.2‎ B ‎10.5‎ B
قدرت ‎26.1‎ M ‎1.7‎ B ‎29.1‎ M ‎262.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-40.8‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 914 7 789 5
حجم معاملات ‎30.7‎ M ‎14.5‎ M ‎42.5‎ M ‎2.6‎ M
ارزش معاملات ‎255.2‎ B ‎120.7‎ B ‎353.9‎ B ‎22.0‎ B
قدرت ‎27.9‎ M ‎1.7‎ B ‎44.9‎ M ‎440.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-98.7‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 222 4 614 3
حجم معاملات ‎21.2‎ M ‎4.6‎ M ‎17.1‎ M ‎8.7‎ M
ارزش معاملات ‎175.2‎ B ‎38.0‎ B ‎141.2‎ B ‎72.0‎ B
قدرت ‎78.9‎ M ‎950.4‎ M ‎23.0‎ M ‎2.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 3.43
جریان پول حقیقی ‎34.0‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 615 5 620 3
حجم معاملات ‎18.9‎ M ‎3.3‎ M ‎21.6‎ M 560,433
ارزش معاملات ‎149.4‎ B ‎25.7‎ B ‎170.7‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎24.3‎ M ‎514.4‎ M ‎27.5‎ M ‎147.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-21.3‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 639 7 253 1
حجم معاملات ‎11.7‎ M ‎7.3‎ M ‎19.0‎ M 96,668
ارزش معاملات ‎93.0‎ B ‎58.2‎ B ‎150.5‎ B ‎767.5‎ M
قدرت ‎14.6‎ M ‎832.0‎ M ‎59.5‎ M ‎76.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎-57.5‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 995 7 1,040 7
حجم معاملات ‎55.1‎ M ‎9.5‎ M ‎57.8‎ M ‎6.7‎ M
ارزش معاملات ‎458.2‎ B ‎79.0‎ B ‎481.2‎ B ‎56.1‎ B
قدرت ‎46.1‎ M ‎1.1‎ B ‎46.3‎ M ‎801.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎-23.0‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 469 6 455 2
حجم معاملات ‎8.8‎ M ‎10.5‎ M ‎17.5‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎70.3‎ B ‎83.9‎ B ‎139.4‎ B ‎14.8‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎1.4‎ B ‎30.6‎ M ‎740.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-69.1‎ B
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 570 7 548 1
حجم معاملات ‎13.4‎ M ‎4.5‎ M ‎17.5‎ M 322,717
ارزش معاملات ‎105.0‎ B ‎35.0‎ B ‎137.4‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎18.4‎ M ‎499.4‎ M ‎25.1‎ M ‎253.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-32.4‎ B
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,201 16 1,052 9
حجم معاملات ‎34.4‎ M ‎18.4‎ M ‎48.5‎ M ‎4.3‎ M
ارزش معاملات ‎277.4‎ B ‎148.2‎ B ‎391.0‎ B ‎34.6‎ B
قدرت ‎23.1‎ M ‎926.1‎ M ‎37.2‎ M ‎384.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-113.6‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 2 502 4
حجم معاملات ‎21.8‎ M ‎3.6‎ M ‎19.8‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎179.2‎ B ‎29.8‎ B ‎163.3‎ B ‎45.7‎ B
قدرت ‎208.4‎ M ‎1.5‎ B ‎32.5‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 6.41
جریان پول حقیقی ‎15.9‎ B
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 785 15 1,263 9
حجم معاملات ‎46.2‎ M ‎13.9‎ M ‎52.2‎ M ‎7.9‎ M
ارزش معاملات ‎363.5‎ B ‎109.2‎ B ‎410.8‎ B ‎61.9‎ B
قدرت ‎46.3‎ M ‎727.8‎ M ‎32.5‎ M ‎688.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی ‎-47.2‎ B
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 268 3 532 3
حجم معاملات ‎11.6‎ M ‎6.0‎ M ‎13.8‎ M ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎88.1‎ B ‎45.1‎ B ‎104.5‎ B ‎28.7‎ B
قدرت ‎32.9‎ M ‎1.5‎ B ‎19.6‎ M ‎956.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی ‎-16.4‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 537 4 415 1
حجم معاملات ‎8.9‎ M ‎7.2‎ M ‎15.7‎ M 460,000
ارزش معاملات ‎64.8‎ B ‎52.2‎ B ‎113.7‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎12.1‎ M ‎1.3‎ B ‎27.4‎ M ‎334.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.44
جریان پول حقیقی ‎-48.9‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 505 2 537 2
حجم معاملات ‎8.2‎ M ‎5.2‎ M ‎13.1‎ M 240,000
ارزش معاملات ‎59.2‎ B ‎37.8‎ B ‎95.2‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎1.9‎ B ‎17.7‎ M ‎87.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-36.0‎ B
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 686 5 708 1
حجم معاملات ‎10.2‎ M ‎1.1‎ M ‎11.1‎ M 230,000
ارزش معاملات ‎73.7‎ B ‎8.2‎ B ‎80.3‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎165.0‎ M ‎11.3‎ M ‎167.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 800 5 1,019 9
حجم معاملات ‎33.1‎ M ‎4.6‎ M ‎32.2‎ M ‎5.6‎ M
ارزش معاملات ‎235.6‎ B ‎33.0‎ B ‎229.0‎ B ‎39.6‎ B
قدرت ‎29.4‎ M ‎660.1‎ M ‎22.5‎ M ‎439.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی ‎6.6‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 3 322 5
حجم معاملات ‎10.9‎ M ‎2.6‎ M ‎12.3‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎75.3‎ B ‎18.0‎ B ‎85.2‎ B ‎8.2‎ B
قدرت ‎93.0‎ M ‎599.9‎ M ‎26.4‎ M ‎163.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.52
جریان پول حقیقی ‎-9.8‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 2 361 5
حجم معاملات ‎5.3‎ M ‎3.0‎ M ‎6.4‎ M ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎35.2‎ B ‎20.1‎ B ‎42.5‎ B ‎12.8‎ B
قدرت ‎64.1‎ M ‎1.0‎ B ‎11.8‎ M ‎255.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.43
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 311 3 288 4
حجم معاملات ‎11.4‎ M ‎1.5‎ M ‎6.2‎ M ‎6.7‎ M
ارزش معاملات ‎74.3‎ B ‎9.9‎ B ‎40.6‎ B ‎43.6‎ B
قدرت ‎23.9‎ M ‎330.9‎ M ‎14.1‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.70
جریان پول حقیقی ‎33.7‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 3 228 4
حجم معاملات ‎3.9‎ M ‎3.8‎ M ‎4.3‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎25.3‎ B ‎24.3‎ B ‎27.4‎ B ‎22.3‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎810.3‎ M ‎12.0‎ M ‎556.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 432 2 327 5
حجم معاملات ‎8.6‎ M 233,000 ‎5.5‎ M ‎3.3‎ M
ارزش معاملات ‎55.5‎ B ‎1.5‎ B ‎35.7‎ B ‎21.3‎ B
قدرت ‎12.8‎ M ‎75.0‎ M ‎10.9‎ M ‎426.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎19.8‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 488 3 230 5
حجم معاملات ‎7.0‎ M ‎1.3‎ M ‎4.8‎ M ‎3.4‎ M
ارزش معاملات ‎44.8‎ B ‎8.3‎ B ‎31.0‎ B ‎22.1‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎276.9‎ M ‎13.5‎ M ‎442.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎13.8‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 457 5 265 6
حجم معاملات ‎8.6‎ M ‎2.6‎ M ‎5.7‎ M ‎5.5‎ M
ارزش معاملات ‎56.1‎ B ‎17.1‎ B ‎37.2‎ B ‎35.9‎ B
قدرت ‎12.3‎ M ‎341.6‎ M ‎14.1‎ M ‎598.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎18.8‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 478 4 382 4
حجم معاملات ‎10.4‎ M ‎1.4‎ M ‎8.2‎ M ‎3.6‎ M
ارزش معاملات ‎68.7‎ B ‎9.5‎ B ‎54.3‎ B ‎23.8‎ B
قدرت ‎14.4‎ M ‎236.4‎ M ‎14.2‎ M ‎596.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی ‎14.4‎ B
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 308 2 208 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎1.0‎ M ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.2‎ B ‎6.6‎ B ‎29.8‎ B 0
قدرت ‎7.5‎ M ‎330.5‎ M ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 479 7 323 3
حجم معاملات ‎15.7‎ M 818,818 ‎14.6‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎104.4‎ B ‎5.4‎ B ‎96.9‎ B ‎12.9‎ B
قدرت ‎21.8‎ M ‎77.7‎ M ‎30.0‎ M ‎431.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎7.5‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 354 4 453 5
حجم معاملات ‎9.4‎ M ‎2.0‎ M ‎8.7‎ M ‎2.6‎ M
ارزش معاملات ‎63.2‎ B ‎13.1‎ B ‎58.6‎ B ‎17.7‎ B
قدرت ‎17.9‎ M ‎327.7‎ M ‎12.9‎ M ‎354.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎4.6‎ B
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 243 1 353 2
حجم معاملات ‎9.2‎ M 60,063 ‎8.2‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎61.4‎ B ‎400.6‎ M ‎54.5‎ B ‎7.3‎ B
قدرت ‎25.3‎ M ‎40.1‎ M ‎15.4‎ M ‎366.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.64
جریان پول حقیقی ‎6.9‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 331 2 214 1
حجم معاملات ‎5.7‎ M 325,404 ‎5.0‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎38.0‎ B ‎2.2‎ B ‎33.5‎ B ‎6.6‎ B
قدرت ‎11.5‎ M ‎108.0‎ M ‎15.7‎ M ‎664.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 393 2 204 2
حجم معاملات ‎6.3‎ M ‎1.0‎ M ‎6.4‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎42.4‎ B ‎7.0‎ B ‎42.7‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎350.9‎ M ‎20.9‎ M ‎335.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎-317.4‎ M
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 3 192 2
حجم معاملات ‎4.5‎ M 394,451 ‎4.3‎ M 574,735
ارزش معاملات ‎30.3‎ B ‎2.7‎ B ‎29.1‎ B ‎3.9‎ B
قدرت ‎16.2‎ M ‎88.6‎ M ‎15.2‎ M ‎193.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 265 4 234 1
حجم معاملات ‎6.0‎ M 646,500 ‎6.6‎ M 44
ارزش معاملات ‎40.4‎ B ‎4.4‎ B ‎44.8‎ B 298,320
قدرت ‎15.3‎ M ‎109.6‎ M ‎19.2‎ M 29,832
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 309 1 303 5
حجم معاملات ‎7.1‎ M 100,000 ‎6.1‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎49.0‎ B ‎687.0‎ M ‎41.6‎ B ‎8.0‎ B
قدرت ‎15.8‎ M ‎68.7‎ M ‎13.7‎ M ‎160.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎7.3‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 444 4 327 2
حجم معاملات ‎7.6‎ M ‎1.2‎ M ‎6.0‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎52.4‎ B ‎8.1‎ B ‎41.3‎ B ‎19.3‎ B
قدرت ‎11.8‎ M ‎203.0‎ M ‎12.6‎ M ‎965.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎11.2‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 410 3 613 6
حجم معاملات ‎28.2‎ M ‎2.4‎ M ‎14.4‎ M ‎16.2‎ M
ارزش معاملات ‎195.1‎ B ‎16.7‎ B ‎99.6‎ B ‎112.1‎ B
قدرت ‎47.6‎ M ‎555.1‎ M ‎16.3‎ M ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.93
جریان پول حقیقی ‎95.5‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 323 0 343 6
حجم معاملات ‎9.2‎ M 0 ‎4.6‎ M ‎4.6‎ M
ارزش معاملات ‎61.3‎ B 0 ‎30.5‎ B ‎30.9‎ B
قدرت ‎19.0‎ M - ‎8.9‎ M ‎514.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.14
جریان پول حقیقی ‎30.9‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 207 3 409 2
حجم معاملات ‎6.7‎ M ‎1.6‎ M ‎7.3‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎44.3‎ B ‎10.5‎ B ‎48.2‎ B ‎6.7‎ B
قدرت ‎21.4‎ M ‎351.7‎ M ‎11.8‎ M ‎335.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 3 166 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 981,632 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.5‎ B ‎6.5‎ B ‎15.0‎ B 0
قدرت ‎5.1‎ M ‎215.3‎ M ‎9.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-6.5‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 170 3 205 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 964,942 ‎2.8‎ M 5,000
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎6.4‎ B ‎18.5‎ B ‎33.0‎ M
قدرت ‎7.2‎ M ‎212.0‎ M ‎9.0‎ M ‎3.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 1 121 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 6,486 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.6‎ B ‎42.7‎ M ‎9.6‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎4.3‎ M ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی ‎-42.7‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 192 2 275 1
حجم معاملات ‎4.1‎ M 256,667 ‎4.4‎ M 4,000
ارزش معاملات ‎27.1‎ B ‎1.7‎ B ‎28.8‎ B ‎26.4‎ M
قدرت ‎14.1‎ M ‎84.7‎ M ‎10.5‎ M ‎2.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 258 6 289 1
حجم معاملات ‎2.7‎ M ‎1.5‎ M ‎4.2‎ M 81,197
ارزش معاملات ‎18.2‎ B ‎10.1‎ B ‎27.8‎ B ‎540.8‎ M
قدرت ‎7.1‎ M ‎169.1‎ M ‎9.6‎ M ‎54.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-9.6‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 300 6 159 0
حجم معاملات ‎4.5‎ M ‎5.8‎ M ‎10.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.9‎ B ‎39.2‎ B ‎69.1‎ B 0
قدرت ‎10.0‎ M ‎653.0‎ M ‎43.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.23
جریان پول حقیقی ‎-39.2‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 310 4 272 1
حجم معاملات ‎5.9‎ M ‎1.4‎ M ‎6.6‎ M 777,420
ارزش معاملات ‎40.8‎ B ‎10.0‎ B ‎45.5‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎250.4‎ M ‎16.7‎ M ‎538.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 388 4 261 2
حجم معاملات ‎6.5‎ M ‎1.1‎ M ‎6.0‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎45.6‎ B ‎7.6‎ B ‎41.8‎ B ‎11.4‎ B
قدرت ‎11.8‎ M ‎189.9‎ M ‎16.0‎ M ‎569.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 667 3 522 6
حجم معاملات ‎35.5‎ M 291,408 ‎30.4‎ M ‎5.3‎ M
ارزش معاملات ‎251.6‎ B ‎2.1‎ B ‎215.8‎ B ‎37.9‎ B
قدرت ‎37.7‎ M ‎68.9‎ M ‎41.3‎ M ‎631.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎35.8‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 3 409 6
حجم معاملات ‎23.3‎ M ‎2.3‎ M ‎22.8‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎160.1‎ B ‎15.6‎ B ‎156.8‎ B ‎18.9‎ B
قدرت ‎82.5‎ M ‎519.6‎ M ‎38.3‎ M ‎315.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.15
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 361 4 250 5
حجم معاملات ‎10.7‎ M ‎3.0‎ M ‎11.7‎ M ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎70.9‎ B ‎19.6‎ B ‎77.5‎ B ‎13.0‎ B
قدرت ‎19.6‎ M ‎490.3‎ M ‎31.0‎ M ‎261.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 2 364 1
حجم معاملات ‎10.7‎ M 910,708 ‎10.7‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎71.4‎ B ‎6.0‎ B ‎70.8‎ B ‎6.6‎ B
قدرت ‎47.6‎ M ‎302.4‎ M ‎19.4‎ M ‎664.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.45
جریان پول حقیقی ‎592.9‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 356 4 274 1
حجم معاملات ‎8.4‎ M ‎2.3‎ M ‎9.7‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎54.3‎ B ‎14.8‎ B ‎62.7‎ B ‎6.5‎ B
قدرت ‎15.2‎ M ‎371.1‎ M ‎22.9‎ M ‎646.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 250 5 189 1
حجم معاملات ‎5.1‎ M ‎2.2‎ M ‎7.2‎ M 90,000
ارزش معاملات ‎32.9‎ B ‎14.1‎ B ‎46.5‎ B ‎581.4‎ M
قدرت ‎13.2‎ M ‎282.7‎ M ‎24.6‎ M ‎58.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.54
جریان پول حقیقی ‎-13.6‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 241 2 216 1
حجم معاملات ‎3.7‎ M 940,000 ‎4.7‎ M 7,000
ارزش معاملات ‎24.7‎ B ‎6.2‎ B ‎30.8‎ B ‎46.1‎ M
قدرت ‎10.2‎ M ‎309.7‎ M ‎14.3‎ M ‎4.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 312 4 194 3
حجم معاملات ‎4.8‎ M ‎6.5‎ M ‎9.2‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎32.0‎ B ‎43.3‎ B ‎61.3‎ B ‎14.0‎ B
قدرت ‎10.3‎ M ‎1.1‎ B ‎31.6‎ M ‎467.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.32
جریان پول حقیقی ‎-29.3‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 230 3 209 2
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎1.8‎ M ‎4.2‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎24.1‎ B ‎12.6‎ B ‎28.5‎ B ‎8.2‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎420.6‎ M ‎13.6‎ M ‎409.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی ‎-4.4‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 168 2 168 3
حجم معاملات ‎3.6‎ M ‎1.8‎ M ‎3.8‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎24.9‎ B ‎12.1‎ B ‎25.7‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎603.3‎ M ‎15.3‎ M ‎374.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-830.9‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 166 4 190 5
حجم معاملات ‎5.1‎ M ‎2.4‎ M ‎6.4‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎35.1‎ B ‎16.2‎ B ‎43.8‎ B ‎7.6‎ B
قدرت ‎21.2‎ M ‎405.5‎ M ‎23.0‎ M ‎151.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-8.7‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 246 3 216 3
حجم معاملات ‎3.2‎ M ‎3.4‎ M ‎4.2‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎22.6‎ B ‎24.0‎ B ‎29.4‎ B ‎17.2‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎801.3‎ M ‎13.6‎ M ‎573.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎-6.8‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 6 234 6
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎6.5‎ M ‎6.8‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎19.7‎ B ‎45.4‎ B ‎47.6‎ B ‎17.4‎ B
قدرت ‎12.8‎ M ‎757.1‎ M ‎20.4‎ M ‎290.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-28.0‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 3 195 1
حجم معاملات ‎2.9‎ M ‎2.5‎ M ‎3.6‎ M ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎20.6‎ B ‎17.4‎ B ‎25.3‎ B ‎12.8‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎581.1‎ M ‎13.0‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 135 3 299 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎4.3‎ M ‎5.1‎ M 280,000
ارزش معاملات ‎8.0‎ B ‎30.5‎ B ‎36.5‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎5.9‎ M ‎1.0‎ B ‎12.2‎ M ‎99.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.48
جریان پول حقیقی ‎-28.5‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 164 4 208 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 857,000 ‎3.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.1‎ B ‎6.0‎ B ‎22.1‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎150.6‎ M ‎10.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎-6.0‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 5 367 5
حجم معاملات ‎3.1‎ M ‎6.8‎ M ‎7.0‎ M ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎21.9‎ B ‎47.9‎ B ‎49.3‎ B ‎20.5‎ B
قدرت ‎11.7‎ M ‎958.1‎ M ‎13.4‎ M ‎409.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-27.4‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 367 6 228 4
حجم معاملات ‎7.9‎ M ‎8.4‎ M ‎13.3‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎54.7‎ B ‎58.4‎ B ‎92.5‎ B ‎20.6‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎972.9‎ M ‎40.6‎ M ‎515.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.37
جریان پول حقیقی ‎-37.8‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 158 5 254 1
حجم معاملات ‎3.6‎ M ‎1.0‎ M ‎4.5‎ M 149,782
ارزش معاملات ‎26.1‎ B ‎7.3‎ B ‎32.4‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎16.5‎ M ‎146.2‎ M ‎12.7‎ M ‎108.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 4 198 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.9‎ M ‎3.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.4‎ B ‎13.7‎ B ‎25.1‎ B 0
قدرت ‎8.3‎ M ‎342.9‎ M ‎12.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-13.7‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 151 4 257 1
حجم معاملات ‎4.3‎ M ‎4.0‎ M ‎6.8‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎31.1‎ B ‎29.5‎ B ‎49.6‎ B ‎11.0‎ B
قدرت ‎20.6‎ M ‎736.9‎ M ‎19.3‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-18.5‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 2 192 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 901,174 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.9‎ B ‎6.7‎ B ‎26.6‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎333.4‎ M ‎13.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 229 5 225 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M ‎2.1‎ M ‎5.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.4‎ B ‎15.6‎ B ‎39.0‎ B 0
قدرت ‎10.2‎ M ‎311.3‎ M ‎17.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-15.6‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 6 300 2
حجم معاملات ‎4.5‎ M ‎3.6‎ M ‎8.0‎ M 80,000
ارزش معاملات ‎33.2‎ B ‎27.1‎ B ‎59.7‎ B ‎596.8‎ M
قدرت ‎15.0‎ M ‎451.9‎ M ‎19.9‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-26.5‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 260 5 388 0
حجم معاملات ‎6.8‎ M ‎5.2‎ M ‎12.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎51.6‎ B ‎39.1‎ B ‎90.7‎ B 0
قدرت ‎19.8‎ M ‎782.8‎ M ‎23.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-39.1‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 437 9 447 5
حجم معاملات ‎12.8‎ M ‎9.3‎ M ‎21.1‎ M 972,000
ارزش معاملات ‎97.7‎ B ‎71.3‎ B ‎161.6‎ B ‎7.4‎ B
قدرت ‎22.4‎ M ‎792.2‎ M ‎36.2‎ M ‎148.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-63.9‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 676 8 686 3
حجم معاملات ‎15.8‎ M ‎12.6‎ M ‎26.9‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎120.1‎ B ‎95.6‎ B ‎204.5‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎17.8‎ M ‎1.2‎ B ‎29.8‎ M ‎373.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی ‎-84.4‎ B
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 503 3 858 10
حجم معاملات ‎47.2‎ M ‎2.3‎ M ‎40.0‎ M ‎9.6‎ M
ارزش معاملات ‎351.1‎ B ‎17.1‎ B ‎297.1‎ B ‎71.1‎ B
قدرت ‎69.8‎ M ‎569.6‎ M ‎34.6‎ M ‎711.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.02
جریان پول حقیقی ‎54.0‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 3 249 5
حجم معاملات ‎4.7‎ M 600,000 ‎2.3‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎33.2‎ B ‎4.2‎ B ‎16.0‎ B ‎21.4‎ B
قدرت ‎127.5‎ M ‎141.6‎ M ‎6.4‎ M ‎427.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 19.84
جریان پول حقیقی ‎17.1‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 0 182 4
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎1.9‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎29.9‎ B 0 ‎13.5‎ B ‎16.5‎ B
قدرت ‎119.8‎ M - ‎7.4‎ M ‎411.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 16.18
جریان پول حقیقی ‎16.5‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 281 3 443 5
حجم معاملات ‎7.4‎ M ‎3.3‎ M ‎8.6‎ M ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎51.2‎ B ‎22.8‎ B ‎59.1‎ B ‎15.0‎ B
قدرت ‎18.2‎ M ‎760.6‎ M ‎13.3‎ M ‎299.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-7.8‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 5 454 2
حجم معاملات ‎6.5‎ M ‎5.5‎ M ‎11.1‎ M 870,000
ارزش معاملات ‎43.4‎ B ‎36.8‎ B ‎74.3‎ B ‎5.8‎ B
قدرت ‎21.6‎ M ‎735.0‎ M ‎16.4‎ M ‎292.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-30.9‎ B