1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎10.6%

غویتاح

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: -5.00% 13,386
قیمت پایانی: 13,713
حجم معاملات: ‎3.8‎ M
ارزش معاملات: ‎52.4‎ B
حجم مبنا:
تعداد معاملات: 1,131
کمترین قیمت: 13,386
بیشترین قیمت: 14,650
‎0 :EPS
‎0 :P/E
14,090 14,935
13,245

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد غویتاح


372 3,823,155 (100.00%)
حقیقی
462 3,823,155 (100.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی14 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
16 میلیون تومان 11 میلیون تومان 9 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی11 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 0 تومان 0 تومان
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.00 0.00 0.00
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎18 میلیارد تومان ‎18 میلیارد تومان ‎19 میلیارد تومان

توضیحات نماد غویتاح

غویتاح: حق تقدم غویتا
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم غویتاح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/04/20 7,037
(‎-5.00)
7,086
(‎-4.33)
‎21.6‎ M ‎153.1‎ B - ‎‎109.4‎ B
1400/04/19 7,400
(‎-2.44)
7,407
(‎-2.35)
‎6.6‎ M ‎49.1‎ B - ‎‎18.8‎ B
1400/04/16 7,508
(‎0.00)
7,585
(‎1.03)
‎2.1‎ M ‎15.7‎ B - ‎‎15.7‎ B
1400/04/15 7,410
(‎-4.67)
7,508
(‎-3.41)
‎9.3‎ M ‎69.5‎ B - ‎‎26.5‎ B
1400/04/14 7,727
(‎0.00)
7,773
(‎0.60)
‎1.1‎ M ‎8.6‎ B - ‎‎8.6‎ B
1400/04/13 7,632
(‎-3.00)
7,727
(‎-1.79)
285,879 ‎2.2‎ B - ‎‎1.8‎ B
1400/04/12 7,868
(‎4.99)
7,868
(‎4.99)
425,439 ‎3.3‎ B - ‎‎3.3‎ B
1400/04/09 7,486
(‎-5.00)
7,494
(‎-4.90)
68,774 ‎515.4‎ M - ‎‎140.7‎ M
1400/04/08 7,868
(‎-5.00)
7,880
(‎-4.85)
80,992 ‎638.2‎ M - ‎‎204.8‎ M
1400/04/07 8,274
(‎-4.99)
8,282
(‎-4.90)
17,147 ‎142.0‎ M - ‎‎59.2‎ M

گروه: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
غپینو 2,603 2,629 ‎17.2‎ میلیون ‎45.3‎ میلیارد -
غشاذر 5,860 6,010 ‎7.7‎ میلیون ‎46.5‎ میلیارد -
غصینو 33,558 33,533 ‎6.9‎ میلیون ‎230.9‎ میلیارد -
غشان 4,159 4,183 ‎6.1‎ میلیون ‎25.7‎ میلیارد -
غپآذر 37,750 38,300 ‎1.4‎ میلیون ‎53.3‎ میلیارد -
غنوش 11,550 11,360 0 0 -
غچین 12,970 13,280 0 0 -
غگز 8,200 8,200 0 0 -
غگیلا 14,980 14,880 0 0 -
غیوان 15,650 15,490 0 0 -
غشوکو 8,970 8,930 0 0 -
غمارگ 3,278 3,184 0 0 -
تبرک 9,190 9,210 0 0 -
غشصفا 19,720 19,930 0 0 -
غکورش 44,370 44,160 0 0 -
غگلستا 12,310 12,030 0 0 -
غصینو 15,290 15,090 0 0 -
غبهار 15,460 15,690 0 0 -
غمینو 5,900 6,000 0 0 -
غدیس 12,330 12,260 0 0 -
غزر 9,880 9,950 0 0 -
غدام 57,760 59,230 0 0 -
غدشت 17,490 17,350 0 0 -
غمهرا 12,010 11,890 0 0 -
بهپاک 7,750 7,730 0 0 -
وبشهر 8,670 8,510 0 0 -
غگلپا 50,550 50,200 0 0 -
غشهد 5,850 5,730 0 0 -
غنیلی 5,000 5,000 0 0 -
غگل 5,350 5,300 0 0 -
غفارس 6,060 5,970 0 0 -
غبهنوش 57,300 57,110 0 0 -
غسالم 3,490 3,535 0 0 -
غگرجی 1,871 1,871 0 0 -
غالبر 11,180 11,070 0 0 -
خودکفا 7,410 7,420 0 0 -
غشهداب 2,690 2,684 0 0 -
غپونه 15,530 15,100 0 0 -
غپاک 11,900 11,870 0 0 -
غویتا 5,470 5,420 0 0 -
غاذر 59,460 59,260 0 0 -
غبشهر 4,285 4,126 0 0 -
غناب 183,100 183,950 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎41.5‎ M
میانگین قیمت معامله شده 7,592 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
غویتاح: حق تقدم غویتا
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/04/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 275 3 0 1
حجم معاملات ‎15.4‎ M ‎6.1‎ M 0 ‎21.5‎ M
ارزش معاملات ‎109.4‎ B ‎43.2‎ B 0 ‎152.7‎ B
قدرت ‎39.8‎ M ‎1.4‎ B - ‎15.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎109.4‎ B
1400/04/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 2 0 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M ‎4.1‎ M 0 ‎6.6‎ M
ارزش معاملات ‎18.8‎ B ‎30.4‎ B 0 ‎49.1‎ B
قدرت ‎21.8‎ M ‎1.5‎ B - ‎4.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎18.8‎ B
1400/04/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 1 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 0 ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎15.7‎ B 0 0 ‎15.7‎ B
قدرت ‎29.7‎ M - 0 ‎1.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎15.7‎ B
1400/04/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 2 0 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎5.7‎ M 0 ‎9.3‎ M
ارزش معاملات ‎26.5‎ B ‎42.9‎ B 0 ‎69.5‎ B
قدرت ‎33.2‎ M ‎2.1‎ B - ‎6.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎26.5‎ B
1400/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 0 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 0 ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎8.6‎ B 0 0 ‎8.6‎ B
قدرت ‎17.2‎ M - - ‎859.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎8.6‎ B
1400/04/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 1 0 2
حجم معاملات 235,879 50,000 0 285,879
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎386.4‎ M 0 ‎2.2‎ B
قدرت ‎6.5‎ M ‎38.6‎ M - ‎110.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1400/04/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 0 1
حجم معاملات 425,439 0 0 425,439
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 0 ‎3.3‎ B
قدرت ‎12.4‎ M - - ‎334.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1400/04/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 0 1
حجم معاملات 18,774 50,000 0 68,774
ارزش معاملات ‎140.7‎ M ‎374.7‎ M 0 ‎515.4‎ M
قدرت ‎1.6‎ M ‎37.5‎ M - ‎51.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎140.7‎ M
1400/04/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 0 1
حجم معاملات 25,992 55,000 0 80,992
ارزش معاملات ‎204.8‎ M ‎433.4‎ M 0 ‎638.2‎ M
قدرت ‎2.6‎ M ‎43.3‎ M - ‎63.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎204.8‎ M
1400/04/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 1 1
حجم معاملات 7,147 10,000 0 17,147
ارزش معاملات ‎59.2‎ M ‎82.8‎ M 0 ‎142.0‎ M
قدرت 739,893 ‎8.3‎ M 0 ‎14.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎59.2‎ M
1400/04/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 1
حجم معاملات 3,529 0 0 3,529
ارزش معاملات ‎30.7‎ M 0 0 ‎30.7‎ M
قدرت 614,681 - 0 ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎30.7‎ M
1400/04/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 3 1
حجم معاملات 17,380 50,000 0 67,380
ارزش معاملات ‎146.1‎ M ‎420.3‎ M 0 ‎566.4‎ M
قدرت ‎1.5‎ M ‎42.0‎ M 0 ‎56.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎146.1‎ M
1400/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 1 1
حجم معاملات 5,142 49,480 0 54,622
ارزش معاملات ‎45.5‎ M ‎437.7‎ M 0 ‎483.1‎ M
قدرت 758,017 ‎43.8‎ M 0 ‎48.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎45.5‎ M
1400/03/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 0 1
حجم معاملات 1,538 50,000 0 51,538
ارزش معاملات ‎14.3‎ M ‎464.9‎ M 0 ‎479.2‎ M
قدرت 715,016 ‎46.5‎ M - ‎47.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎14.3‎ M
1400/03/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 0 1
حجم معاملات 14,216 50,000 0 64,216
ارزش معاملات ‎139.1‎ M ‎489.4‎ M 0 ‎628.5‎ M
قدرت ‎1.1‎ M ‎48.9‎ M - ‎62.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎139.1‎ M
1400/03/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 0 1
حجم معاملات 2,165 50,000 0 52,165
ارزش معاملات ‎22.3‎ M ‎515.0‎ M 0 ‎537.3‎ M
قدرت ‎1.1‎ M ‎51.5‎ M - ‎53.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎22.3‎ M
1400/03/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 0 1
حجم معاملات 3,468 50,000 0 53,468
ارزش معاملات ‎37.6‎ M ‎541.9‎ M 0 ‎579.4‎ M
قدرت 751,654 ‎54.2‎ M - ‎57.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎37.6‎ M
1400/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 1 1
حجم معاملات 2,630 49,000 0 51,630
ارزش معاملات ‎30.0‎ M ‎558.7‎ M 0 ‎588.7‎ M
قدرت ‎1.5‎ M ‎55.9‎ M 0 ‎58.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎30.0‎ M
1400/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 50,000 0 50,000
ارزش معاملات 0 ‎598.5‎ M 0 ‎598.5‎ M
قدرت - ‎59.9‎ M - ‎59.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/03/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 400 0 0 400
ارزش معاملات ‎5.0‎ M 0 0 ‎5.0‎ M
قدرت 504,000 - - 504,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ M
1400/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 0 1
حجم معاملات 2,218 0 0 2,218
ارزش معاملات ‎29.4‎ M 0 0 ‎29.4‎ M
قدرت ‎1.5‎ M - - ‎2.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎29.4‎ M
1400/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 0 1
حجم معاملات 19,631 0 0 19,631
ارزش معاملات ‎249.4‎ M 0 0 ‎249.4‎ M
قدرت ‎3.1‎ M - - ‎24.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎249.4‎ M
1400/03/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 3 0 1
حجم معاملات 7,554 17,389 0 24,943
ارزش معاملات ‎91.4‎ M ‎210.4‎ M 0 ‎301.8‎ M
قدرت ‎3.0‎ M ‎7.0‎ M - ‎30.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎91.4‎ M
1399/12/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 725 0 1,806 2
حجم معاملات ‎9.6‎ M 0 ‎8.2‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎105.0‎ B 0 ‎89.8‎ B ‎15.2‎ B
قدرت ‎14.5‎ M - ‎5.0‎ M ‎759.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.91
جریان پول حقیقی ‎15.2‎ B
1399/12/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 603 0 962 2
حجم معاملات ‎6.3‎ M 0 ‎5.8‎ M 533,000
ارزش معاملات ‎70.5‎ B 0 ‎64.6‎ B ‎5.9‎ B
قدرت ‎11.7‎ M - ‎6.7‎ M ‎296.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.74
جریان پول حقیقی ‎5.9‎ B
1399/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 221 1 177 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 283,511 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.9‎ B ‎3.2‎ B ‎18.1‎ B 0
قدرت ‎6.7‎ M ‎321.7‎ M ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1399/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 1 214 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 110,000 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.0‎ B ‎1.3‎ B ‎20.2‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M ‎127.4‎ M ‎9.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1399/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 228 1 218 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 25,000 ‎2.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.3‎ B ‎295.4‎ M ‎25.6‎ B 0
قدرت ‎11.1‎ M ‎29.5‎ M ‎11.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-295.4‎ M
1399/12/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 299 3 541 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M ‎1.0‎ M ‎4.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎39.6‎ B ‎12.5‎ B ‎52.1‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M ‎416.8‎ M ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-12.5‎ B
1399/12/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 414 3 824 2
حجم معاملات ‎4.0‎ M 587,375 ‎4.6‎ M 12,166
ارزش معاملات ‎47.8‎ B ‎7.0‎ B ‎54.6‎ B ‎144.2‎ M
قدرت ‎11.5‎ M ‎232.1‎ M ‎6.6‎ M ‎7.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.74
جریان پول حقیقی ‎-6.8‎ B
1399/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 156 5 718 3
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎1.4‎ M ‎4.6‎ M 273,576
ارزش معاملات ‎39.4‎ B ‎15.4‎ B ‎51.7‎ B ‎3.1‎ B
قدرت ‎25.3‎ M ‎308.7‎ M ‎7.2‎ M ‎103.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.50
جریان پول حقیقی ‎-12.3‎ B
1399/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 466 2 700 1
حجم معاملات ‎5.1‎ M 11,343 ‎5.1‎ M 8,700
ارزش معاملات ‎54.3‎ B ‎121.5‎ M ‎54.3‎ B ‎93.2‎ M
قدرت ‎11.6‎ M ‎6.1‎ M ‎7.8‎ M ‎9.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎-28.3‎ M
1399/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 15 0
حجم معاملات 207,642 0 207,642 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎3.1‎ M - ‎15.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1399/12/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 0 60 0
حجم معاملات 999,912 0 999,912 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎10.9‎ M - ‎18.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1399/12/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 1 211 2
حجم معاملات ‎2.4‎ M 5,000 ‎2.0‎ M 353,173
ارزش معاملات ‎27.1‎ B ‎56.7‎ M ‎23.2‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎5.7‎ M ‎11.0‎ M ‎200.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎3.9‎ B
1399/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 191 1 231 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 4,347 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎21.7‎ B ‎50.1‎ M ‎21.7‎ B 0
قدرت ‎11.3‎ M ‎5.0‎ M ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎-50.1‎ M
1399/12/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 9 0
حجم معاملات 84,571 0 84,571 0
ارزش معاملات ‎991.8‎ M 0 ‎991.8‎ M 0
قدرت ‎2.8‎ M - ‎11.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1399/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 0 7 0
حجم معاملات 116,052 0 116,052 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M - ‎19.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.17
جریان پول حقیقی 0
1399/12/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 1 57 0
حجم معاملات 526,565 2,046 528,611 0
ارزش معاملات ‎6.4‎ B ‎25.0‎ M ‎6.5‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M ‎2.5‎ M ‎11.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-25.0‎ M
1399/12/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 217 1 402 0
حجم معاملات ‎2.9‎ M 60,000 ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎36.3‎ B ‎747.1‎ M ‎37.1‎ B 0
قدرت ‎16.7‎ M ‎74.7‎ M ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎-747.1‎ M
1399/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 2 0
حجم معاملات 112,046 0 112,046 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎70.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.05
جریان پول حقیقی 0
1399/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 60 0
حجم معاملات 732,370 0 732,370 0
ارزش معاملات ‎9.4‎ B 0 ‎9.4‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی 0
1399/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 240 2 325 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 184,395 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.3‎ B ‎2.4‎ B ‎25.8‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M ‎121.1‎ M ‎7.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1399/11/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 281 3 287 0
حجم معاملات ‎3.9‎ M 952,368 ‎4.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎52.6‎ B ‎12.7‎ B ‎65.3‎ B 0
قدرت ‎18.7‎ M ‎424.4‎ M ‎22.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-12.7‎ B
1399/11/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 249 1 279 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 218,557 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎21.3‎ B ‎3.0‎ B ‎24.2‎ B 0
قدرت ‎8.5‎ M ‎296.9‎ M ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1399/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 764 1 507 2
حجم معاملات ‎6.6‎ M 725,778 ‎7.2‎ M 139,825
ارزش معاملات ‎91.1‎ B ‎10.1‎ B ‎99.2‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎11.9‎ M ‎1.0‎ B ‎19.6‎ M ‎96.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-8.1‎ B
1399/11/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 767 3 751 4
حجم معاملات ‎6.8‎ M 388,267 ‎6.9‎ M 214,649
ارزش معاملات ‎94.8‎ B ‎5.4‎ B ‎97.3‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎12.4‎ M ‎181.5‎ M ‎12.9‎ M ‎75.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1399/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 597 2 686 1
حجم معاملات ‎5.8‎ M 843,947 ‎5.1‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎79.8‎ B ‎11.7‎ B ‎71.1‎ B ‎20.4‎ B
قدرت ‎13.4‎ M ‎585.3‎ M ‎10.4‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎8.7‎ B
1399/11/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 973 1 990 1
حجم معاملات ‎11.1‎ M 3,620 ‎10.1‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎146.1‎ B ‎47.5‎ M ‎132.8‎ B ‎13.4‎ B
قدرت ‎15.0‎ M ‎4.7‎ M ‎13.4‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎13.3‎ B
1399/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 98 1 72 0
حجم معاملات 552,423 458 552,881 0
ارزش معاملات ‎7.2‎ B ‎6.0‎ M ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M 598,835 ‎10.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی ‎-6.0‎ M
1399/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 372 0 462 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M 0 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎52.4‎ B 0 ‎52.4‎ B 0
قدرت ‎14.1‎ M - ‎11.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی 0
1399/11/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 290 1 453 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎1.1‎ M ‎4.5‎ M 35,380
ارزش معاملات ‎48.8‎ B ‎15.4‎ B ‎63.7‎ B ‎498.5‎ M
قدرت ‎16.8‎ M ‎1.5‎ B ‎14.1‎ M ‎49.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-14.9‎ B
1399/11/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 772 3 1,839 1
حجم معاملات ‎9.8‎ M ‎2.8‎ M ‎12.5‎ M 18,300
ارزش معاملات ‎143.8‎ B ‎40.8‎ B ‎184.3‎ B ‎268.9‎ M
قدرت ‎18.6‎ M ‎1.4‎ B ‎10.0‎ M ‎26.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.86
جریان پول حقیقی ‎-40.5‎ B
1399/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 0 1 0
حجم معاملات 198,175 0 198,175 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎305.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.02
جریان پول حقیقی 0
1399/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 234 1 152 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 130,000 ‎1.2‎ M 542,695
ارزش معاملات ‎25.9‎ B ‎2.1‎ B ‎19.2‎ B ‎8.8‎ B
قدرت ‎11.1‎ M ‎210.7‎ M ‎12.6‎ M ‎879.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎6.7‎ B
1399/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,164 2 2,149 6
حجم معاملات ‎11.4‎ M 474,045 ‎8.0‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎193.2‎ B ‎8.0‎ B ‎135.3‎ B ‎65.9‎ B
قدرت ‎16.6‎ M ‎401.0‎ M ‎6.3‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.64
جریان پول حقیقی ‎57.8‎ B
1399/11/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 0 236 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎22.0‎ B 0 ‎22.0‎ B 0
قدرت ‎20.7‎ M - ‎9.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.23
جریان پول حقیقی 0
پیام ناظر
تاریخ جزییات
99/11/5 11:32 توقف نماد (غويتاح1) - اطلاعات با اهميت گروه الف
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (غويتاح1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (الف) براي شركت ويتانا متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته بدون محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/04/20 7,037 ( ‎-5.00 ) 7,086 ( ‎-4.33 ) ‎21.6‎ M ‎153.1‎ B - ‎‎109.4‎ B
1400/04/19 7,400 ( ‎-2.44 ) 7,407 ( ‎-2.35 ) ‎6.6‎ M ‎49.1‎ B - ‎‎18.8‎ B
1400/04/16 7,508 ( ‎0.00 ) 7,585 ( ‎1.03 ) ‎2.1‎ M ‎15.7‎ B - ‎‎15.7‎ B
1400/04/15 7,410 ( ‎-4.67 ) 7,508 ( ‎-3.41 ) ‎9.3‎ M ‎69.5‎ B - ‎‎26.5‎ B
1400/04/14 7,727 ( ‎0.00 ) 7,773 ( ‎0.60 ) ‎1.1‎ M ‎8.6‎ B - ‎‎8.6‎ B
1400/04/13 7,632 ( ‎-3.00 ) 7,727 ( ‎-1.79 ) 285,879 ‎2.2‎ B - ‎‎1.8‎ B
1400/04/12 7,868 ( ‎4.99 ) 7,868 ( ‎4.99 ) 425,439 ‎3.3‎ B - ‎‎3.3‎ B
1400/04/09 7,486 ( ‎-5.00 ) 7,494 ( ‎-4.90 ) 68,774 ‎515.4‎ M - ‎‎140.7‎ M
1400/04/08 7,868 ( ‎-5.00 ) 7,880 ( ‎-4.85 ) 80,992 ‎638.2‎ M - ‎‎204.8‎ M
1400/04/07 8,274 ( ‎-4.99 ) 8,282 ( ‎-4.90 ) 17,147 ‎142.0‎ M - ‎‎59.2‎ M
1400/04/05 8,574 ( ‎2.00 ) 8,709 ( ‎3.60 ) 3,529 ‎30.7‎ M - ‎‎30.7‎ M
1400/04/02 8,403 ( ‎-5.00 ) 8,406 ( ‎-4.96 ) 67,380 ‎566.4‎ M - ‎‎146.1‎ M
1400/04/01 8,834 ( ‎-4.99 ) 8,845 ( ‎-4.87 ) 54,622 ‎483.1‎ M - ‎‎45.5‎ M
1400/03/31 9,298 ( ‎-5.00 ) 9,298 ( ‎-5.00 ) 51,538 ‎479.2‎ M - ‎‎14.3‎ M
1400/03/30 9,785 ( ‎-5.00 ) 9,787 ( ‎-4.98 ) 64,216 ‎628.5‎ M - ‎‎139.1‎ M
1400/03/29 10,296 ( ‎-4.99 ) 10,300 ( ‎-4.96 ) 52,165 ‎537.3‎ M - ‎‎22.3‎ M
1400/03/26 10,832 ( ‎-5.00 ) 10,837 ( ‎-4.96 ) 53,468 ‎579.4‎ M - ‎‎37.6‎ M
1400/03/25 11,372 ( ‎-5.00 ) 11,402 ( ‎-4.75 ) 51,630 ‎588.7‎ M - ‎‎30.0‎ M
1400/03/24 11,970 ( ‎-5.00 ) 11,970 ( ‎-5.00 ) 50,000 ‎598.5‎ M - ‎-
1400/03/23 12,600 ( ‎-5.00 ) 12,600 ( ‎-5.00 ) 400 ‎5.0‎ M - ‎‎5.0‎ M
1400/03/10 13,200 ( ‎3.90 ) 13,263 ( ‎4.39 ) 2,218 ‎29.4‎ M - ‎‎29.4‎ M
1400/03/08 12,705 ( ‎5.00 ) 12,705 ( ‎5.00 ) 19,631 ‎249.4‎ M - ‎‎249.4‎ M
1400/03/05 12,100 ( ‎10.21 ) 12,100 ( ‎10.21 ) 24,943 ‎301.8‎ M - ‎‎91.4‎ M
1399/12/27 11,250 ( ‎1.07 ) 10,979 ( ‎-1.37 ) ‎9.6‎ M ‎105.0‎ B 2.91 ‎‎15.2‎ B
1399/12/26 11,121 ( ‎-1.99 ) 11,131 ( ‎-1.90 ) ‎6.3‎ M ‎70.5‎ B 1.74 ‎‎5.9‎ B
1399/12/25 11,347 ( ‎-2.00 ) 11,347 ( ‎-2.00 ) ‎1.6‎ M ‎18.1‎ B 0.66 ‎‎-3.2‎ B
1399/12/24 11,578 ( ‎-2.00 ) 11,578 ( ‎-2.00 ) ‎1.7‎ M ‎20.2‎ B 1.19 ‎‎-1.3‎ B
1399/12/23 11,776 ( ‎-2.00 ) 11,814 ( ‎-1.68 ) ‎2.2‎ M ‎25.6‎ B 0.95 ‎‎-295.4‎ M
1399/12/20 12,016 ( ‎1.35 ) 12,016 ( ‎1.35 ) ‎4.3‎ M ‎52.1‎ B 1.37 ‎‎-12.5‎ B
1399/12/19 11,849 ( ‎4.75 ) 11,856 ( ‎4.81 ) ‎4.6‎ M ‎54.7‎ B 1.74 ‎‎-6.8‎ B
1399/12/18 11,353 ( ‎5.99 ) 11,312 ( ‎5.61 ) ‎4.8‎ M ‎54.8‎ B 3.50 ‎‎-12.3‎ B
1399/12/17 10,870 ( ‎-0.13 ) 10,711 ( ‎-1.59 ) ‎5.1‎ M ‎54.4‎ B 1.50 ‎‎-28.3‎ M
1399/12/16 10,884 ( ‎-2.00 ) 10,884 ( ‎-2.00 ) 207,642 ‎2.3‎ B 0.20 ‎-
1399/12/13 11,106 ( ‎-1.99 ) 11,106 ( ‎-1.99 ) 999,912 ‎11.1‎ B 0.59 ‎-
1399/12/12 11,291 ( ‎-2.00 ) 11,332 ( ‎-1.64 ) ‎2.4‎ M ‎27.2‎ B 0.99 ‎‎3.9‎ B
1399/12/11 11,493 ( ‎-2.00 ) 11,521 ( ‎-1.76 ) ‎1.9‎ M ‎21.7‎ B 1.21 ‎‎-50.1‎ M
1399/12/10 11,727 ( ‎-2.00 ) 11,727 ( ‎-2.00 ) 84,571 ‎991.8‎ M 0.25 ‎-
1399/12/09 11,966 ( ‎-2.00 ) 11,966 ( ‎-2.00 ) 116,052 ‎1.4‎ B 0.17 ‎-
1399/12/06 12,203 ( ‎-2.00 ) 12,210 ( ‎-1.94 ) 528,611 ‎6.5‎ B 0.76 ‎‎-25.0‎ M
1399/12/05 12,501 ( ‎-0.90 ) 12,452 ( ‎-1.28 ) ‎3.0‎ M ‎37.1‎ B 1.82 ‎‎-747.1‎ M
1399/12/04 12,614 ( ‎-2.00 ) 12,614 ( ‎-2.00 ) 112,046 ‎1.4‎ B 0.05 ‎-
1399/12/03 12,871 ( ‎-1.99 ) 12,871 ( ‎-1.99 ) 732,370 ‎9.4‎ B 0.62 ‎-
1399/12/02 13,180 ( ‎-1.42 ) 13,133 ( ‎-1.77 ) ‎2.0‎ M ‎25.8‎ B 1.23 ‎‎-2.4‎ B
1399/11/29 13,312 ( ‎-2.00 ) 13,370 ( ‎-1.57 ) ‎4.9‎ M ‎65.3‎ B 0.82 ‎‎-12.7‎ B
1399/11/28 13,575 ( ‎-2.00 ) 13,583 ( ‎-1.94 ) ‎1.8‎ M ‎24.2‎ B 0.98 ‎‎-3.0‎ B
1399/11/27 13,950 ( ‎-0.51 ) 13,852 ( ‎-1.21 ) ‎7.3‎ M ‎101.1‎ B 0.61 ‎‎-8.1‎ B
1399/11/26 13,980 ( ‎0.79 ) 14,021 ( ‎1.08 ) ‎7.2‎ M ‎100.3‎ B 0.95 ‎‎-2.4‎ B
1399/11/25 13,898 ( ‎5.99 ) 13,871 ( ‎5.79 ) ‎6.6‎ M ‎91.5‎ B 1.29 ‎‎8.7‎ B
1399/11/21 13,728 ( ‎4.99 ) 13,112 ( ‎0.28 ) ‎11.1‎ M ‎146.1‎ B 1.12 ‎‎13.3‎ B
1399/11/20 13,028 ( ‎-5.00 ) 13,075 ( ‎-4.65 ) 552,881 ‎7.2‎ B 0.73 ‎‎-6.0‎ M
1399/11/19 13,386 ( ‎-5.00 ) 13,713 ( ‎-2.68 ) ‎3.8‎ M ‎52.4‎ B 1.24 ‎-
1399/11/15 13,959 ( ‎-5.00 ) 14,090 ( ‎-4.10 ) ‎4.6‎ M ‎64.2‎ B 1.20 ‎‎-14.9‎ B
1399/11/14 14,930 ( ‎-3.01 ) 14,693 ( ‎-4.55 ) ‎12.6‎ M ‎184.6‎ B 1.86 ‎‎-40.5‎ B
1399/11/13 15,394 ( ‎-5.00 ) 15,394 ( ‎-5.00 ) 198,175 ‎3.1‎ B 0.02 ‎-
1399/11/12 16,073 ( ‎-4.99 ) 16,204 ( ‎-4.22 ) ‎1.7‎ M ‎28.0‎ B 0.88 ‎‎6.7‎ B
1399/11/11 16,507 ( ‎0.04 ) 16,918 ( ‎2.53 ) ‎11.9‎ M ‎201.2‎ B 2.64 ‎‎57.8‎ B
1399/11/08 16,500 ( ‎199.18 ) 16,500 ( ‎199.18 ) ‎1.3‎ M ‎22.0‎ B 2.23 ‎-
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎41.5‎ M
میانگین قیمت معامله شده 7,592 ریال

پول هوشمند