محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
غبشهر (‎5.99) 4,373 (‎5.89) 4,369 ‎68.0‎ M ‎297.0‎ B -
غمارگ (‎5.94) 3,373 (‎5.87) 3,371 ‎25.6‎ M ‎86.2‎ B -
غپینو (‎-5.99) 2,603 (‎-5.06) 2,629 ‎17.2‎ M ‎45.3‎ B -
غشاذر (‎-5.94) 5,860 (‎-3.53) 6,010 ‎7.7‎ M ‎46.5‎ B -
غزر (‎3.92) 10,340 (‎3.42) 10,290 ‎6.9‎ M ‎71.5‎ B -
غصینو (‎3.00) 33,558 (‎2.92) 33,533 ‎6.9‎ M ‎230.9‎ B -
غشان (‎-5.24) 4,159 (‎-4.69) 4,183 ‎6.1‎ M ‎25.7‎ B -
غنوش (‎4.93) 11,920 (‎4.75) 11,900 ‎4.8‎ M ‎56.8‎ B -
غویتا (‎4.98) 5,690 (‎4.43) 5,660 ‎4.7‎ M ‎26.6‎ B -
غگل (‎1.89) 5,400 (‎3.02) 5,460 ‎3.6‎ M ‎19.5‎ B -
بهپاک (‎3.75) 8,020 (‎4.92) 8,110 ‎3.5‎ M ‎28.2‎ B -
غسالم (‎2.26) 3,615 (‎0.76) 3,562 ‎2.4‎ M ‎8.6‎ B -
غگرجی (‎3.69) 1,940 (‎0.43) 1,879 ‎1.8‎ M ‎3.5‎ B -
خودکفا (‎2.83) 7,630 (‎1.35) 7,520 ‎1.8‎ M ‎13.6‎ B -
غکورش (‎4.57) 46,180 (‎3.46) 45,690 ‎1.7‎ M ‎76.7‎ B -
غشهداب (‎2.35) 2,747 (‎2.46) 2,750 ‎1.6‎ M ‎4.5‎ B -
غفارس (‎4.86) 6,260 (‎4.36) 6,230 ‎1.6‎ M ‎10.2‎ B -
غپآذر (‎-5.63) 37,750 (‎-4.25) 38,300 ‎1.4‎ M ‎53.3‎ B -
غگیلا (‎4.84) 15,600 (‎4.64) 15,570 ‎1.2‎ M ‎19.2‎ B -
غشوکو (‎-0.34) 8,900 (‎-2.35) 8,720 913,250 ‎7.9‎ B -
غمینو (‎1.50) 6,090 (‎2.17) 6,130 897,628 ‎5.5‎ B -
غبهار (‎1.66) 15,950 (‎-2.04) 15,370 828,904 ‎12.7‎ B -
غگلستا (‎4.66) 12,590 (‎4.41) 12,560 821,705 ‎10.3‎ B -
غچین (‎-1.13) 13,130 (‎-0.75) 13,180 675,445 ‎8.8‎ B -
تبرک (‎4.99) 9,670 (‎3.47) 9,530 668,889 ‎6.4‎ B -
غپاک (‎4.47) 12,400 (‎1.60) 12,060 653,788 ‎8.0‎ B -
غشهد (‎4.54) 5,990 (‎1.05) 5,790 598,707 ‎3.6‎ B -
غدشت (‎3.52) 17,960 (‎1.27) 17,570 479,422 ‎8.5‎ B -
غپونه (‎0.93) 15,240 (‎2.19) 15,430 477,741 ‎7.4‎ B -
غاذر (‎4.99) 62,220 (‎4.91) 62,170 450,702 ‎28.0‎ B -
غدام (‎-1.72) 58,210 (‎-2.13) 57,970 425,931 ‎24.7‎ B -
غالبر (‎1.54) 11,240 (‎0.72) 11,150 327,330 ‎3.7‎ B -
وبشهر (‎2.59) 8,730 (‎0.12) 8,520 262,881 ‎2.3‎ B -
غشصفا (‎2.61) 20,450 (‎0.80) 20,090 206,371 ‎4.2‎ B -
غدیس (‎2.85) 12,610 (‎0.24) 12,290 160,465 ‎2.0‎ B -
غمهرا (‎2.61) 12,200 (‎0.08) 11,900 39,611 ‎479.3‎ M -
غگلپا (‎1.79) 51,100 (‎0.20) 50,300 36,884 ‎1.9‎ B -
غبهنوش (‎3.05) 58,850 (‎0.30) 57,280 28,062 ‎1.6‎ B -
غناب (‎0.03) 184,000 (‎-0.54) 182,950 7,414 ‎1.3‎ B -
غیوان (‎1.03) 15,650 (‎0.00) 15,490 0 0 -
غگز (‎0.00) 8,200 (‎0.00) 8,200 0 0 -
غصینو (‎1.33) 15,290 (‎0.00) 15,090 0 0 -
غنیلی (‎0.00) 5,000 (‎0.00) 5,000 0 0 -
فعالیت های گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

صنعت غذایی با حضور شرکت‌ هایی نظیر گروه کارخانجات صنعتی تبرک (تبرک)، شیر پاستوریزه پگاه فارس (غفارس) و پگاهگلپایگان (غگلپا)، شرکت پاکدیس (غدیس) و تولیدی مهرام (غ مهرا)  برای همه صنعتی نام آشناست. این صنعت نیزهمانند صنعت داروسازی به دلیل اهمیتشان در زندگی روزمره عامه مردم و همچنین نیازهای بنیادین جامعه از صنایع بورسی مورد توجه است.صنعت غذایی به دلیل تهیه مواد اولیه از داخل کشور و عمده فروش داخلی آن، از صنایعی است که کمترین اثرپذیری را از تنش‌های سیاسی و تحریم‌های بین‌المللی دارد.

تاریخچه گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
از مهم ترین شرکت های این گروه می توان هلدینگ صنایع بهشهر بانماد "وبشهر"، شرکت صنایع بهشهربا نماد "غبشهر" و شرکت صنعتي مينو "غصينو" را نام برد که ازقدیمی ترین شرکت های فعال در این صنعت هستند و از سال 1380 در بورس فعالیت دارند.صنعت محصولات غذایی به علت افزایش میزان تولید و فروش از یک طرفو اخذ مجوز افزایش نرخ فروش محصولات خود از طرف دیگر، سودآوری خوبی را در سال گذشته داشته است.
ارزش و تعداد شرکت های گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
این گروه در حال حاضر دارای بیش از 50 شرکت فعال است که دامنه سود و زیان آن ها به صورت مستقیم تحت تاثیر سیاست های قیمت گذاری دولت و سازمان های مربوطه است.
بزرگترین شرکت گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
در حال حاضر شرکت صنعتيمينو (غصينو) با ارزش بازار حدود 192 هزار میلیارد تومان بزرگترین شرکت فعال اینگروه است که نامی آشنا و محبوب در بین تمام ایرانیان است.
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
جدید ترین عضو ثبت شده در این گروه مجتمعتوليدي نيلي صنعت كرمان (غنيليح) است که فروردین 1400 به تالار بورس عرضه اولیه شده است.