1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎-11.8%

کسعدیح

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 5.34% 7,500
قیمت پایانی: 7,200
حجم معاملات: ‎24.6‎ M
ارزش معاملات: ‎177.5‎ B
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 993
کمترین قیمت: 7,120
بیشترین قیمت: 7,510
‎0 :EPS
‎0 :P/E
7,120 7,547
6,693

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد کسعدیح


211 23,137,003 (93.91%)
حقیقی
0 0 (0.00%)
1 1,500,000 (6.09%)
حقوقی
1 24,637,003 (100.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی82 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
23 میلیون تومان 21 میلیون تومان 21 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
5 میلیون تومان 12 میلیون تومان 13 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.09 0.38 0.58
ورود پول حقیقی : 17 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎29 میلیارد تومان ‎17 میلیارد تومان ‎20 میلیارد تومان

توضیحات نماد کسعدیح

كسعديح:حق تقدم نماد کسعدی
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم کسعدیح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/08/15 7,500
(‎5.34)
7,200
(‎1.12)
‎24.6‎ M ‎177.4‎ B - ‎‎166.6‎ B
1400/08/12 7,150
(‎3.62)
7,120
(‎3.19)
‎21.5‎ M ‎153.1‎ B - ‎‎142.4‎ B
1400/08/11 6,900
(‎-1.43)
6,900
(‎-1.43)
109,775 ‎757.4‎ M - ‎‎757.4‎ M
1400/08/10 7,000
(‎0.00)
7,000
(‎0.00)
57,041 ‎399.3‎ M - ‎‎399.3‎ M
1400/08/09 7,000
(‎-6.67)
7,000
(‎-6.67)
10,000 ‎70.0‎ M - ‎-
1400/08/08 7,500
(‎-6.25)
7,500
(‎-6.25)
10,000 ‎75.0‎ M - ‎-
1400/08/05 8,000
(‎-5.88)
8,000
(‎-5.88)
4,600 ‎36.8‎ M - ‎‎36.8‎ M
1400/08/04 8,500
(‎-38.58)
8,500
(‎-38.58)
123,156 ‎1.0‎ B - ‎‎196.8‎ M
1399/12/13 13,840
(‎-3.96)
13,840
(‎-3.96)
‎6.1‎ M ‎85.1‎ B 0.61 ‎‎-24.9‎ B
1399/12/12 14,410
(‎-4.00)
14,410
(‎-4.00)
222,960 ‎3.2‎ B 0.30 ‎-

گروه: کاشی و سرامیک

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کترام 28,000 28,620 286,512 ‎8.1‎ میلیارد -
کحافظ 5,060 5,024 172,438 ‎878.4‎ میلیون -
کپارس 10,150 10,230 51,073 ‎514.9‎ میلیون -
کسعدی 9,050 9,000 17,359 ‎156.2‎ میلیون -
کساوه 49,500 49,630 10,262 ‎498.9‎ میلیون -
کهرام 55,800 56,850 5,801 ‎323.7‎ میلیون -
کلوند 24,130 24,250 539 ‎13.4‎ میلیون -
کصدف 38,350 37,250 300 ‎11.5‎ میلیون -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎250.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎52.6‎ M
میانگین قیمت معامله شده 8,118 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
كسعديح:حق تقدم نماد کسعدی
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 1 0 1
حجم معاملات ‎23.1‎ M ‎1.5‎ M 0 ‎24.6‎ M
ارزش معاملات ‎166.6‎ B ‎10.8‎ B 0 ‎177.4‎ B
قدرت ‎79.0‎ M ‎1.1‎ B - ‎17.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎166.6‎ B
1400/08/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 1 0 1
حجم معاملات ‎20.0‎ M ‎1.5‎ M 0 ‎21.5‎ M
ارزش معاملات ‎142.4‎ B ‎10.7‎ B 0 ‎153.1‎ B
قدرت ‎103.2‎ M ‎1.1‎ B - ‎15.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎142.4‎ B
1400/08/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 0 1
حجم معاملات 109,775 0 0 109,775
ارزش معاملات ‎757.4‎ M 0 0 ‎757.4‎ M
قدرت ‎8.4‎ M - - ‎75.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎757.4‎ M
1400/08/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 0 1
حجم معاملات 57,041 0 0 57,041
ارزش معاملات ‎399.3‎ M 0 0 ‎399.3‎ M
قدرت ‎3.3‎ M - - ‎39.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎399.3‎ M
1400/08/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 10,000 0 10,000
ارزش معاملات 0 ‎70.0‎ M 0 ‎70.0‎ M
قدرت - ‎7.0‎ M - ‎7.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 10,000 0 10,000
ارزش معاملات 0 ‎75.0‎ M 0 ‎75.0‎ M
قدرت - ‎7.5‎ M - ‎7.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1400/08/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 0 1
حجم معاملات 4,600 0 0 4,600
ارزش معاملات ‎36.8‎ M 0 0 ‎36.8‎ M
قدرت 920,000 - - ‎3.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎36.8‎ M
1400/08/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 0 1
حجم معاملات 23,156 100,000 0 123,156
ارزش معاملات ‎196.8‎ M ‎850.0‎ M 0 ‎1.0‎ B
قدرت ‎3.3‎ M ‎85.0‎ M - ‎104.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎196.8‎ M
1399/12/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 311 1 267 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M ‎1.8‎ M ‎6.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎60.2‎ B ‎24.9‎ B ‎85.1‎ B 0
قدرت ‎19.3‎ M ‎2.5‎ B ‎31.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-24.9‎ B
1399/12/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 17 0
حجم معاملات 222,960 0 222,960 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B 0 ‎3.2‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M - ‎18.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی 0
1399/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 1 28 0
حجم معاملات 63,345 ‎1.0‎ M ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎950.8‎ M ‎15.0‎ B ‎16.0‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M ‎1.5‎ B ‎57.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی ‎-15.0‎ B
1399/12/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 3 0
حجم معاملات 27,198 0 27,198 0
ارزش معاملات ‎425.1‎ M 0 ‎425.1‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎14.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.21
جریان پول حقیقی 0
1399/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 823 1 822 2
حجم معاملات ‎11.7‎ M ‎3.0‎ M ‎14.5‎ M 200,601
ارزش معاملات ‎190.9‎ B ‎48.8‎ B ‎236.4‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎23.2‎ M ‎4.9‎ B ‎28.8‎ M ‎163.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-45.6‎ B
1399/12/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 428 3 1,264 1
حجم معاملات ‎8.0‎ M ‎2.0‎ M ‎10.0‎ M 42,525
ارزش معاملات ‎131.1‎ B ‎32.9‎ B ‎163.3‎ B ‎693.2‎ M
قدرت ‎30.6‎ M ‎1.1‎ B ‎12.9‎ M ‎69.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.37
جریان پول حقیقی ‎-32.2‎ B
1399/12/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 761 2 1,142 1
حجم معاملات ‎12.0‎ M ‎1.4‎ M ‎13.4‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎178.2‎ B ‎20.8‎ B ‎198.6‎ B ‎296.0‎ M
قدرت ‎23.4‎ M ‎1.0‎ B ‎17.4‎ M ‎29.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-20.5‎ B
1399/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 802 0 984 1
حجم معاملات ‎14.5‎ M 0 ‎13.1‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎202.7‎ B 0 ‎182.9‎ B ‎19.7‎ B
قدرت ‎25.3‎ M - ‎18.6‎ M ‎2.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎19.7‎ B
1399/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 561 0 597 3
حجم معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎5.8‎ M 352,818
ارزش معاملات ‎83.6‎ B 0 ‎78.8‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎14.9‎ M - ‎13.2‎ M ‎160.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎4.8‎ B
1399/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 293 0 289 1
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 45,378
ارزش معاملات ‎44.5‎ B 0 ‎43.8‎ B ‎624.4‎ M
قدرت ‎15.2‎ M - ‎15.2‎ M ‎62.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎624.4‎ M
1399/11/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 386 0 404 1
حجم معاملات ‎6.8‎ M 0 ‎6.8‎ M 6,723
ارزش معاملات ‎96.9‎ B 0 ‎96.8‎ B ‎95.7‎ M
قدرت ‎25.1‎ M - ‎24.0‎ M ‎9.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎95.7‎ M
1399/11/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 658 0 813 4
حجم معاملات ‎9.1‎ M 0 ‎8.9‎ M 216,694
ارزش معاملات ‎133.1‎ B 0 ‎130.0‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎20.2‎ M - ‎16.0‎ M ‎79.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1399/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 866 3 1,065 2
حجم معاملات ‎14.8‎ M 307,401 ‎15.0‎ M 112,861
ارزش معاملات ‎211.8‎ B ‎4.4‎ B ‎214.6‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎24.5‎ M ‎146.4‎ M ‎20.1‎ M ‎80.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1399/11/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 349 0 192 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 0 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎37.1‎ B 0 ‎37.1‎ B 0
قدرت ‎10.6‎ M - ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی 0
1399/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 482 0 595 1
حجم معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎5.9‎ M 138,209
ارزش معاملات ‎87.6‎ B 0 ‎85.6‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎18.2‎ M - ‎14.4‎ M ‎199.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1399/11/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 514 0 461 1
حجم معاملات ‎6.2‎ M 0 ‎4.8‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎87.1‎ B 0 ‎66.5‎ B ‎20.5‎ B
قدرت ‎16.9‎ M - ‎14.4‎ M ‎2.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎20.5‎ B
1399/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 444 1 497 0
حجم معاملات ‎4.4‎ M 80,385 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎61.5‎ B ‎1.1‎ B ‎62.6‎ B 0
قدرت ‎13.8‎ M ‎112.7‎ M ‎12.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1399/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 514 0 683 1
حجم معاملات ‎5.9‎ M 0 ‎5.8‎ M 55,283
ارزش معاملات ‎84.8‎ B 0 ‎84.0‎ B ‎801.1‎ M
قدرت ‎16.5‎ M - ‎12.3‎ M ‎80.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.34
جریان پول حقیقی ‎801.1‎ M
1399/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 466 1 386 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 113,108 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎59.2‎ B ‎1.5‎ B ‎60.8‎ B 0
قدرت ‎12.7‎ M ‎154.1‎ M ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1399/11/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 582 0 542 0
حجم معاملات ‎9.2‎ M 0 ‎9.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎138.0‎ B 0 ‎138.0‎ B 0
قدرت ‎23.7‎ M - ‎25.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1399/11/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 443 0 566 1
حجم معاملات ‎6.7‎ M 0 ‎6.6‎ M 100,682
ارزش معاملات ‎110.4‎ B 0 ‎108.7‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎24.9‎ M - ‎19.2‎ M ‎164.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎1.6‎ B
1399/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 617 0 1,015 2
حجم معاملات ‎11.6‎ M 0 ‎11.6‎ M 41,000
ارزش معاملات ‎193.8‎ B 0 ‎193.1‎ B ‎682.7‎ M
قدرت ‎31.4‎ M - ‎19.0‎ M ‎34.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.65
جریان پول حقیقی ‎682.7‎ M
1399/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,102 1 1,249 1
حجم معاملات ‎16.6‎ M 116,198 ‎16.7‎ M 5,000
ارزش معاملات ‎271.6‎ B ‎1.9‎ B ‎273.4‎ B ‎82.1‎ M
قدرت ‎24.6‎ M ‎190.7‎ M ‎21.9‎ M ‎8.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-1.8‎ B
1399/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 868 0 831 0
حجم معاملات ‎9.6‎ M 0 ‎9.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎160.8‎ B 0 ‎160.8‎ B 0
قدرت ‎18.5‎ M - ‎19.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 0
1399/11/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 268 1 654 0
حجم معاملات ‎5.9‎ M 6,000 ‎5.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎93.6‎ B ‎94.5‎ M ‎93.7‎ B 0
قدرت ‎34.9‎ M ‎9.5‎ M ‎14.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.44
جریان پول حقیقی ‎-94.5‎ M
1399/11/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 989 0 1,222 2
حجم معاملات ‎16.5‎ M 0 ‎16.4‎ M 56,000
ارزش معاملات ‎236.8‎ B 0 ‎235.9‎ B ‎804.2‎ M
قدرت ‎23.9‎ M - ‎19.3‎ M ‎40.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎804.2‎ M
1399/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 533 1 644 0
حجم معاملات ‎5.7‎ M 197,812 ‎5.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎85.3‎ B ‎3.0‎ B ‎88.3‎ B 0
قدرت ‎16.0‎ M ‎296.3‎ M ‎13.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1399/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 717 1 791 0
حجم معاملات ‎7.7‎ M 161,945 ‎7.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎121.5‎ B ‎2.5‎ B ‎124.1‎ B 0
قدرت ‎16.9‎ M ‎254.4‎ M ‎15.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1399/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 676 1 868 1
حجم معاملات ‎6.5‎ M 204,538 ‎6.5‎ M 240,909
ارزش معاملات ‎108.9‎ B ‎3.4‎ B ‎108.3‎ B ‎4.0‎ B
قدرت ‎16.1‎ M ‎340.4‎ M ‎12.5‎ M ‎400.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی ‎605.2‎ M
1399/11/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 686 1 802 0
حجم معاملات ‎6.3‎ M 204,064 ‎6.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎102.2‎ B ‎3.3‎ B ‎105.6‎ B 0
قدرت ‎14.9‎ M ‎331.6‎ M ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1399/10/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,062 0 1,053 1
حجم معاملات ‎9.9‎ M 0 ‎9.8‎ M 35,000
ارزش معاملات ‎157.8‎ B 0 ‎157.2‎ B ‎560.0‎ M
قدرت ‎14.9‎ M - ‎14.9‎ M ‎56.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎560.0‎ M
1399/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 980 0 776 1
حجم معاملات ‎9.8‎ M 0 ‎9.8‎ M 5,000
ارزش معاملات ‎153.1‎ B 0 ‎153.1‎ B ‎77.8‎ M
قدرت ‎15.6‎ M - ‎19.7‎ M ‎7.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎77.8‎ M
1399/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 773 0 565 0
حجم معاملات ‎7.8‎ M 0 ‎7.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎134.3‎ B 0 ‎134.3‎ B 0
قدرت ‎17.4‎ M - ‎23.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.73
جریان پول حقیقی 0
1399/10/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,496 2 1,551 2
حجم معاملات ‎18.5‎ M 300,000 ‎18.7‎ M 89,409
ارزش معاملات ‎340.1‎ B ‎5.5‎ B ‎343.9‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎22.7‎ M ‎276.2‎ M ‎22.2‎ M ‎82.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.03
جریان پول حقیقی ‎-3.9‎ B
1399/10/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 615 0 1,711 1
حجم معاملات ‎13.7‎ M 0 ‎12.7‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎241.4‎ B 0 ‎223.7‎ B ‎17.7‎ B
قدرت ‎39.2‎ M - ‎13.1‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی ‎17.7‎ B
1399/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 945 1 1,699 2
حجم معاملات ‎10.9‎ M 14,409 ‎10.8‎ M 76,176
ارزش معاملات ‎176.9‎ B ‎234.9‎ M ‎175.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎18.7‎ M ‎23.5‎ M ‎10.4‎ M ‎62.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی ‎1.0‎ B
1399/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,298 0 3,168 3
حجم معاملات ‎15.8‎ M 0 ‎15.6‎ M 255,432
ارزش معاملات ‎281.6‎ B 0 ‎277.0‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎21.7‎ M - ‎8.7‎ M ‎151.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1399/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,189 1 3,054 7
حجم معاملات ‎18.1‎ M 82,791 ‎17.2‎ M 989,020
ارزش معاملات ‎331.7‎ B ‎1.5‎ B ‎315.1‎ B ‎18.2‎ B
قدرت ‎27.9‎ M ‎152.0‎ M ‎10.3‎ M ‎259.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.70
جریان پول حقیقی ‎16.6‎ B
1395/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 0 1
حجم معاملات 650,000 350,000 0 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎297.7‎ M ‎160.3‎ M 0 ‎458.0‎ M
قدرت ‎9.9‎ M ‎16.0‎ M - ‎45.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎297.7‎ M
1395/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 0 1
حجم معاملات 850,000 150,000 0 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎414.0‎ M ‎73.1‎ M 0 ‎487.0‎ M
قدرت ‎4.6‎ M ‎7.3‎ M - ‎48.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎414.0‎ M
1395/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 0 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎1.8‎ M 0 ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎537.8‎ M ‎837.7‎ M 0 ‎1.4‎ B
قدرت ‎7.7‎ M ‎83.8‎ M - ‎137.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎537.8‎ M
1395/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 0 1
حجم معاملات 635,799 200,000 0 835,799
ارزش معاملات ‎278.5‎ M ‎87.6‎ M 0 ‎366.1‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎8.8‎ M - ‎36.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎278.5‎ M
1395/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 0 1
حجم معاملات 250,000 400,000 0 650,000
ارزش معاملات ‎114.5‎ M ‎183.2‎ M 0 ‎297.7‎ M
قدرت ‎1.3‎ M ‎18.3‎ M - ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎114.5‎ M
1393/04/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎2.2‎ M 0 ‎2.2‎ M
ارزش معاملات 0 ‎5.6‎ B 0 ‎5.6‎ B
قدرت - ‎556.1‎ M - ‎556.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1393/04/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎2.0‎ M 0 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات 0 ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B
قدرت - ‎500.0‎ M - ‎500.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1392/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 0 32 0
حجم معاملات 261,100 0 261,100 0
ارزش معاملات ‎599.5‎ M 0 ‎599.5‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی 0
1392/12/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 11 0
حجم معاملات 36,410 0 36,410 0
ارزش معاملات ‎89.8‎ M 0 ‎89.8‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - 816,246 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی 0
1392/12/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 10 0
حجم معاملات 19,121 0 19,121 0
ارزش معاملات ‎46.3‎ M 0 ‎46.3‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - 462,919 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی 0
1392/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 25 0
حجم معاملات 101,840 0 101,840 0
ارزش معاملات ‎246.5‎ M 0 ‎246.5‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - 985,811 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی 0
1392/12/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 5 0
حجم معاملات 26,856 0 26,856 0
ارزش معاملات ‎70.6‎ M 0 ‎70.6‎ M 0
قدرت 705,776 - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1392/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 9 0
حجم معاملات 83,683 0 83,683 0
ارزش معاملات ‎238.7‎ M 0 ‎238.7‎ M 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1392/11/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 29 0
حجم معاملات 226,591 0 226,591 0
ارزش معاملات ‎702.4‎ M 0 ‎702.4‎ M 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎2.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی 0
1392/11/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 15 0
حجم معاملات 93,101 0 93,101 0
ارزش معاملات ‎285.0‎ M 0 ‎285.0‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی 0
1392/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 12 0
حجم معاملات 51,277 0 51,277 0
ارزش معاملات ‎145.4‎ M 0 ‎145.4‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی 0
1392/11/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 20 0
حجم معاملات 82,876 0 82,876 0
ارزش معاملات ‎220.7‎ M 0 ‎220.7‎ M 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی 0
1392/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 9 0
حجم معاملات 24,030 0 24,030 0
ارزش معاملات ‎60.0‎ M 0 ‎60.0‎ M 0
قدرت 856,498 - 666,165 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی 0
1392/11/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 10 0
حجم معاملات 66,378 0 66,378 0
ارزش معاملات ‎174.7‎ M 0 ‎174.7‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی 0
1392/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 20 0
حجم معاملات 147,335 0 147,335 0
ارزش معاملات ‎406.2‎ M 0 ‎406.2‎ M 0
قدرت ‎3.1‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی 0
1392/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 0
حجم معاملات 22,193 0 22,193 0
ارزش معاملات ‎65.2‎ M 0 ‎65.2‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1392/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 8 0
حجم معاملات 44,948 0 44,948 0
ارزش معاملات ‎143.4‎ M 0 ‎143.4‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی 0
1392/11/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 5 0
حجم معاملات 10,880 0 10,880 0
ارزش معاملات ‎37.7‎ M 0 ‎37.7‎ M 0
قدرت 377,210 - 754,419 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1392/11/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 0 14 0
حجم معاملات 76,258 0 76,258 0
ارزش معاملات ‎282.9‎ M 0 ‎282.9‎ M 0
قدرت ‎1.3‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی 0
1392/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 46 0
حجم معاملات 239,086 0 239,086 0
ارزش معاملات ‎959.2‎ M 0 ‎959.2‎ M 0
قدرت ‎2.1‎ M - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1392/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 12 0
حجم معاملات 43,155 0 43,155 0
ارزش معاملات ‎162.6‎ M 0 ‎162.6‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی 0
1392/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 13 0
حجم معاملات 35,500 0 35,500 0
ارزش معاملات ‎123.9‎ M 0 ‎123.9‎ M 0
قدرت ‎1.0‎ M - 952,765 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی 0
1392/11/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 13 1
حجم معاملات 64,519 0 64,467 52
ارزش معاملات ‎210.0‎ M 0 ‎209.8‎ M 169,260
قدرت ‎2.6‎ M - ‎1.6‎ M 16,926
نسبت خریدار به فروشنده 1.63
جریان پول حقیقی 169,260
1392/11/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 13 0
حجم معاملات 77,349 0 77,349 0
ارزش معاملات ‎233.1‎ M 0 ‎233.1‎ M 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی 0
1392/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 18 0
حجم معاملات 59,242 0 59,242 0
ارزش معاملات ‎189.3‎ M 0 ‎189.3‎ M 0
قدرت 788,659 - ‎1.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1392/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 15 0
حجم معاملات 44,687 0 44,687 0
ارزش معاملات ‎149.7‎ M 0 ‎149.7‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M - 998,010 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی 0
1392/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 10 0
حجم معاملات 88,602 0 88,602 0
ارزش معاملات ‎276.5‎ M 0 ‎276.5‎ M 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی 0
1392/11/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 11 0
حجم معاملات 74,393 0 74,393 0
ارزش معاملات ‎252.1‎ M 0 ‎252.1‎ M 0
قدرت ‎1.9‎ M - ‎2.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی 0
1392/10/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 0 4 0
حجم معاملات 7,512 0 7,512 0
ارزش معاملات ‎26.7‎ M 0 ‎26.7‎ M 0
قدرت 381,395 - 667,441 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی 0
1392/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 9 0
حجم معاملات 47,806 0 47,806 0
ارزش معاملات ‎181.9‎ M 0 ‎181.9‎ M 0
قدرت ‎1.1‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی 0
1392/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 8 0
حجم معاملات 85,785 0 85,785 0
ارزش معاملات ‎343.5‎ M 0 ‎343.5‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی 0
1392/10/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 10 0
حجم معاملات 45,764 0 45,764 0
ارزش معاملات ‎198.8‎ M 0 ‎198.8‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1392/10/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 35 0
حجم معاملات 94,784 0 94,784 0
ارزش معاملات ‎444.0‎ M 0 ‎444.0‎ M 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی 0
1392/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 81 1
حجم معاملات 586,549 0 450,610 135,939
ارزش معاملات ‎2.7‎ B 0 ‎2.1‎ B ‎631.6‎ M
قدرت ‎4.9‎ M - ‎2.6‎ M ‎63.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی ‎631.6‎ M
1392/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 25 0
حجم معاملات 292,602 0 292,602 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
پیام ناظر
تاریخ جزییات
99/10/20 10:32 بازگشايي نماد معاملاتي(كسعديح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي(كسعديح)با توجه به اعلام مهلت پذيره نويسي بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/08/15 7,500 ( ‎5.34 ) 7,200 ( ‎1.12 ) ‎24.6‎ M ‎177.4‎ B - ‎‎166.6‎ B
1400/08/12 7,150 ( ‎3.62 ) 7,120 ( ‎3.19 ) ‎21.5‎ M ‎153.1‎ B - ‎‎142.4‎ B
1400/08/11 6,900 ( ‎-1.43 ) 6,900 ( ‎-1.43 ) 109,775 ‎757.4‎ M - ‎‎757.4‎ M
1400/08/10 7,000 ( ‎0.00 ) 7,000 ( ‎0.00 ) 57,041 ‎399.3‎ M - ‎‎399.3‎ M
1400/08/09 7,000 ( ‎-6.67 ) 7,000 ( ‎-6.67 ) 10,000 ‎70.0‎ M - ‎-
1400/08/08 7,500 ( ‎-6.25 ) 7,500 ( ‎-6.25 ) 10,000 ‎75.0‎ M - ‎-
1400/08/05 8,000 ( ‎-5.88 ) 8,000 ( ‎-5.88 ) 4,600 ‎36.8‎ M - ‎‎36.8‎ M
1400/08/04 8,500 ( ‎-38.58 ) 8,500 ( ‎-38.58 ) 123,156 ‎1.0‎ B - ‎‎196.8‎ M
1399/12/13 13,840 ( ‎-3.96 ) 13,840 ( ‎-3.96 ) ‎6.1‎ M ‎85.1‎ B 0.61 ‎‎-24.9‎ B
1399/12/12 14,410 ( ‎-4.00 ) 14,410 ( ‎-4.00 ) 222,960 ‎3.2‎ B 0.30 ‎-
1399/12/11 15,010 ( ‎-3.97 ) 15,010 ( ‎-3.97 ) ‎1.1‎ M ‎16.0‎ B 0.06 ‎‎-15.0‎ B
1399/12/10 15,630 ( ‎-3.99 ) 15,630 ( ‎-3.99 ) 27,198 ‎425.1‎ M 0.21 ‎-
1399/12/09 15,650 ( ‎-3.99 ) 16,280 ( ‎-0.12 ) ‎14.7‎ M ‎239.7‎ B 0.81 ‎‎-45.6‎ B
1399/12/06 16,570 ( ‎11.96 ) 16,300 ( ‎10.14 ) ‎10.1‎ M ‎164.0‎ B 2.37 ‎‎-32.2‎ B
1399/12/05 15,200 ( ‎8.73 ) 14,800 ( ‎5.87 ) ‎13.4‎ M ‎198.9‎ B 1.35 ‎‎-20.5‎ B
1399/12/04 14,100 ( ‎3.07 ) 13,980 ( ‎2.19 ) ‎14.5‎ M ‎202.7‎ B 1.36 ‎‎19.7‎ B
1399/12/03 13,410 ( ‎-2.54 ) 13,680 ( ‎-0.58 ) ‎6.1‎ M ‎83.6‎ B 1.13 ‎‎4.8‎ B
1399/12/02 13,670 ( ‎-3.94 ) 13,760 ( ‎-3.30 ) ‎3.2‎ M ‎44.5‎ B 1.00 ‎‎624.4‎ M
1399/11/29 14,080 ( ‎-3.96 ) 14,230 ( ‎-2.93 ) ‎6.8‎ M ‎96.9‎ B 1.05 ‎‎95.7‎ M
1399/11/28 14,610 ( ‎2.24 ) 14,660 ( ‎2.59 ) ‎9.1‎ M ‎133.1‎ B 1.27 ‎‎3.2‎ B
1399/11/27 14,750 ( ‎5.96 ) 14,290 ( ‎2.66 ) ‎15.1‎ M ‎216.2‎ B 1.21 ‎‎-2.8‎ B
1399/11/26 13,850 ( ‎-3.95 ) 13,920 ( ‎-3.47 ) ‎2.7‎ M ‎37.1‎ B 0.55 ‎-
1399/11/25 14,310 ( ‎2.58 ) 14,420 ( ‎3.37 ) ‎6.1‎ M ‎87.6‎ B 1.26 ‎‎2.0‎ B
1399/11/21 13,880 ( ‎-1.00 ) 13,950 ( ‎-0.50 ) ‎6.2‎ M ‎87.1‎ B 1.17 ‎‎20.5‎ B
1399/11/20 13,950 ( ‎-3.73 ) 14,020 ( ‎-3.24 ) ‎4.5‎ M ‎62.6‎ B 1.10 ‎‎-1.1‎ B
1399/11/19 14,540 ( ‎6.75 ) 14,490 ( ‎6.39 ) ‎5.9‎ M ‎84.8‎ B 1.34 ‎‎801.1‎ M
1399/11/18 13,460 ( ‎-9.97 ) 13,620 ( ‎-8.90 ) ‎4.5‎ M ‎60.8‎ B 0.81 ‎‎-1.5‎ B
1399/11/15 14,720 ( ‎-10.02 ) 14,950 ( ‎-8.62 ) ‎9.2‎ M ‎138.0‎ B 0.93 ‎-
1399/11/14 16,010 ( ‎-3.84 ) 16,360 ( ‎-1.74 ) ‎6.7‎ M ‎110.4‎ B 1.30 ‎‎1.6‎ B
1399/11/13 16,450 ( ‎0.24 ) 16,650 ( ‎1.46 ) ‎11.6‎ M ‎193.8‎ B 1.65 ‎‎682.7‎ M
1399/11/12 16,050 ( ‎-4.52 ) 16,410 ( ‎-2.38 ) ‎16.7‎ M ‎273.5‎ B 1.13 ‎‎-1.8‎ B
1399/11/11 17,040 ( ‎8.19 ) 16,810 ( ‎6.73 ) ‎9.6‎ M ‎160.8‎ B 0.96 ‎-
1399/11/08 15,800 ( ‎10.03 ) 15,750 ( ‎9.68 ) ‎5.9‎ M ‎93.7‎ B 2.44 ‎‎-94.5‎ M
1399/11/07 15,300 ( ‎2.14 ) 14,360 ( ‎-4.14 ) ‎16.5‎ M ‎236.8‎ B 1.24 ‎‎804.2‎ M
1399/11/06 14,570 ( ‎-7.26 ) 14,980 ( ‎-4.65 ) ‎5.9‎ M ‎88.3‎ B 1.17 ‎‎-3.0‎ B
1399/11/05 15,390 ( ‎-7.51 ) 15,710 ( ‎-5.59 ) ‎7.9‎ M ‎124.1‎ B 1.08 ‎‎-2.5‎ B
1399/11/04 16,630 ( ‎2.34 ) 16,640 ( ‎2.40 ) ‎6.7‎ M ‎112.3‎ B 1.29 ‎‎605.2‎ M
1399/11/01 16,000 ( ‎0.00 ) 16,250 ( ‎1.56 ) ‎6.5‎ M ‎105.6‎ B 1.13 ‎‎-3.3‎ B
1399/10/30 16,140 ( ‎3.73 ) 16,000 ( ‎2.83 ) ‎9.9‎ M ‎157.8‎ B 1.00 ‎‎560.0‎ M
1399/10/29 15,460 ( ‎-10.01 ) 15,560 ( ‎-9.43 ) ‎9.8‎ M ‎153.1‎ B 0.79 ‎‎77.8‎ M
1399/10/27 16,570 ( ‎-9.99 ) 17,180 ( ‎-6.68 ) ‎7.8‎ M ‎134.3‎ B 0.73 ‎-
1399/10/24 18,290 ( ‎3.51 ) 18,410 ( ‎4.19 ) ‎18.8‎ M ‎345.6‎ B 1.03 ‎‎-3.9‎ B
1399/10/23 17,930 ( ‎10.00 ) 17,670 ( ‎8.40 ) ‎13.7‎ M ‎241.4‎ B 3.00 ‎‎17.7‎ B
1399/10/22 16,100 ( ‎-9.40 ) 16,300 ( ‎-8.27 ) ‎10.9‎ M ‎177.1‎ B 1.81 ‎‎1.0‎ B
1399/10/21 17,250 ( ‎-6.05 ) 17,770 ( ‎-3.21 ) ‎15.8‎ M ‎281.6‎ B 2.48 ‎‎4.5‎ B
1399/10/20 18,720 ( ‎3,987.34 ) 18,360 ( ‎3,908.73 ) ‎18.2‎ M ‎333.2‎ B 2.70 ‎‎16.6‎ B
1395/10/19 455 ( ‎-6.57 ) 458 ( ‎-5.95 ) ‎1.0‎ M ‎458.0‎ M - ‎‎297.7‎ M
1395/10/18 480 ( ‎4.58 ) 487 ( ‎6.10 ) ‎1.0‎ M ‎487.0‎ M - ‎‎414.0‎ M
1395/10/15 481 ( ‎9.82 ) 459 ( ‎4.79 ) ‎3.0‎ M ‎1.4‎ B - ‎‎537.8‎ M
1395/10/14 416 ( ‎-9.17 ) 438 ( ‎-4.37 ) 835,799 ‎366.1‎ M - ‎‎278.5‎ M
1395/10/13 450 ( ‎-82.00 ) 458 ( ‎-81.68 ) 650,000 ‎297.7‎ M - ‎‎114.5‎ M
1393/04/03 2,500 ( ‎0.00 ) 2,500 ( ‎0.00 ) ‎2.2‎ M ‎5.6‎ B - ‎-
1393/04/02 2,500 ( ‎8.89 ) 2,500 ( ‎8.89 ) ‎2.0‎ M ‎5.0‎ B - ‎-
1392/12/14 2,296 ( ‎-6.89 ) 2,296 ( ‎-6.89 ) 261,100 ‎599.5‎ M 1.07 ‎-
1392/12/13 2,519 ( ‎4.05 ) 2,466 ( ‎1.86 ) 36,410 ‎89.8‎ M 1.57 ‎-
1392/12/12 2,430 ( ‎0.41 ) 2,421 ( ‎0.04 ) 19,121 ‎46.3‎ M 2.50 ‎-
1392/12/11 2,420 ( ‎-7.91 ) 2,420 ( ‎-7.91 ) 101,840 ‎246.5‎ M 1.79 ‎-
1392/12/10 2,624 ( ‎-7.99 ) 2,628 ( ‎-7.85 ) 26,856 ‎70.6‎ M 0.50 ‎-
1392/12/07 2,852 ( ‎-8.00 ) 2,852 ( ‎-8.00 ) 83,683 ‎238.7‎ M 0.90 ‎-
1392/11/29 3,100 ( ‎1.27 ) 3,100 ( ‎1.27 ) 226,591 ‎702.4‎ M 1.07 ‎-
1392/11/28 3,061 ( ‎7.97 ) 3,061 ( ‎7.97 ) 93,101 ‎285.0‎ M 0.94 ‎-
1392/11/27 2,876 ( ‎8.00 ) 2,835 ( ‎6.46 ) 51,277 ‎145.4‎ M 1.09 ‎-
1392/11/26 2,694 ( ‎7.98 ) 2,663 ( ‎6.73 ) 82,876 ‎220.7‎ M 1.82 ‎-
1392/11/23 2,519 ( ‎-4.29 ) 2,495 ( ‎-5.21 ) 24,030 ‎60.0‎ M 1.29 ‎-
1392/11/21 2,690 ( ‎-2.43 ) 2,632 ( ‎-4.53 ) 66,378 ‎174.7‎ M 0.71 ‎-
1392/11/20 2,900 ( ‎-1.23 ) 2,757 ( ‎-6.10 ) 147,335 ‎406.2‎ M 1.54 ‎-
1392/11/19 2,936 ( ‎-7.99 ) 2,936 ( ‎-7.99 ) 22,193 ‎65.2‎ M 0.20 ‎-
1392/11/16 3,190 ( ‎-7.99 ) 3,191 ( ‎-7.96 ) 44,948 ‎143.4‎ M 0.80 ‎-
1392/11/15 3,415 ( ‎-7.95 ) 3,467 ( ‎-6.55 ) 10,880 ‎37.7‎ M 0.50 ‎-
1392/11/14 3,692 ( ‎-7.98 ) 3,710 ( ‎-7.53 ) 76,258 ‎282.9‎ M 0.64 ‎-
1392/11/13 3,900 ( ‎3.50 ) 4,012 ( ‎6.48 ) 239,086 ‎959.2‎ M 1.00 ‎-
1392/11/12 3,768 ( ‎8.00 ) 3,768 ( ‎8.00 ) 43,155 ‎162.6‎ M 1.20 ‎-
1392/11/09 3,515 ( ‎7.99 ) 3,489 ( ‎7.19 ) 35,500 ‎123.9‎ M 1.08 ‎-
1392/11/08 3,255 ( ‎8.00 ) 3,255 ( ‎8.00 ) 64,519 ‎210.0‎ M 1.63 ‎169,260
1392/11/07 3,167 ( ‎-0.88 ) 3,014 ( ‎-5.67 ) 77,349 ‎233.1‎ M 1.44 ‎-
1392/11/06 3,095 ( ‎-7.61 ) 3,195 ( ‎-4.63 ) 59,242 ‎189.3‎ M 0.75 ‎-
1392/11/05 3,370 ( ‎7.98 ) 3,350 ( ‎7.34 ) 44,687 ‎149.7‎ M 1.50 ‎-
1392/11/02 3,180 ( ‎-6.17 ) 3,121 ( ‎-7.91 ) 88,602 ‎276.5‎ M 0.83 ‎-
1392/11/01 3,270 ( ‎-7.99 ) 3,389 ( ‎-4.64 ) 74,393 ‎252.1‎ M 0.85 ‎-
1392/10/30 3,543 ( ‎-6.91 ) 3,554 ( ‎-6.62 ) 7,512 ‎26.7‎ M 0.57 ‎-
1392/10/28 3,979 ( ‎-0.62 ) 3,806 ( ‎-4.95 ) 47,806 ‎181.9‎ M 0.56 ‎-
1392/10/25 4,000 ( ‎-7.90 ) 4,004 ( ‎-7.81 ) 85,785 ‎343.5‎ M 0.40 ‎-
1392/10/24 4,310 ( ‎-7.98 ) 4,343 ( ‎-7.28 ) 45,764 ‎198.8‎ M 0.91 ‎-
1392/10/23 4,687 ( ‎0.88 ) 4,684 ( ‎0.82 ) 94,784 ‎444.0‎ M 2.50 ‎-
1392/10/22 4,474 ( ‎-3.18 ) 4,646 ( ‎0.54 ) 586,549 ‎2.7‎ B 1.88 ‎‎631.6‎ M
1392/10/21 4,644 ( ‎181.45 ) 4,621 ( ‎180.06 ) 292,602 ‎1.4‎ B 0.93 ‎-
1382/12/03 1,650 ( ‎10.00 ) 1,650 ( ‎10.00 ) 510,000 ‎841.5‎ M - ‎-
1382/12/02 1,500 ( ‎0.00 ) 1,500 ( ‎0.00 ) 26,367 ‎39.6‎ M - ‎-
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎250.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎52.6‎ M
میانگین قیمت معامله شده 8,118 ریال

پول هوشمند