1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

عمیلگرد

بورس کالا
آخرین قیمت: 0.00% 1,417,300
قیمت پایانی: 1,417,300
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎0 :EPS
‎0 :P/E
1,417,300 1,502,338
1,332,262

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد عمیلگرد


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
85,038 تومان 56,692 تومان 42,519 تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
255,114 تومان 170,076 تومان 127,557 تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.00 0.00 0.00
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان

توضیحات نماد عمیلگرد

عمیلگرد (سلف ميلگرد آتيه خاورميانه) :
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم عمیلگرد در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/11/05 1,417,300
(‎0.00)
1,417,300
(‎0.00)
4 ‎5.7‎ M - ‎‎-5.7‎ M
1400/11/04 1,417,300
(‎0.00)
1,417,300
(‎0.00)
10 ‎14.2‎ M - ‎‎-14.2‎ M
1400/10/15 1,417,300
(‎0.00)
1,417,300
(‎0.00)
4 ‎5.7‎ M - ‎‎-5.7‎ M
1400/10/12 1,417,300
(‎0.00)
1,417,300
(‎0.00)
705,566 ‎1,000.0‎ B - ‎‎25.5‎ M

گروه: فلزات اساسی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ذوب 3,410 3,463 ‎32.0‎ میلیون ‎110.8‎ میلیارد -
فروسیل 37,250 36,400 ‎10.0‎ میلیون ‎364.4‎ میلیارد -
ارفع 15,310 15,260 ‎6.4‎ میلیون ‎97.2‎ میلیارد -
فجر 20,460 20,240 ‎6.0‎ میلیون ‎121.8‎ میلیارد -
میدکو 31,370 30,760 ‎3.9‎ میلیون ‎119.1‎ میلیارد -
فنورد 250,000 241,400 258 ‎64.5‎ میلیون -
فلوله 1,941 1,947 0 0 -
فجهان 3,385 3,454 0 0 -
وتوکا 10,300 10,230 0 0 -
فولاد 12,290 12,260 0 0 -
فروس 7,230 7,140 0 0 -
فتوسا 8,000 7,920 0 0 -
فسرب 1,710 1,708 0 0 -
فنوال 32,250 32,060 0 0 -
فنفت 32,550 31,700 0 0 -
کاوه 12,890 12,900 0 0 -
فافزا 55,800 55,750 0 0 -
فایرا 19,900 19,810 0 0 -
فپنتا 679,730 666,190 0 0 -
زنگان 55,500 55,500 0 0 -
فاسمین 20,800 20,760 0 0 -
فباهنر 31,990 31,920 0 0 -
فوکا 15,560 15,210 0 0 -
ذوب 2,780 2,805 0 0 -
هرمز 16,520 16,600 0 0 -
فخاس 22,020 22,020 0 0 -
فرآور 34,460 34,130 0 0 -
فگستر 7,730 7,670 0 0 -
فسپا 15,700 15,670 0 0 -
فسازان 5,520 5,550 0 0 -
فولای 9,500 9,510 0 0 -
فالوم 14,400 14,290 0 0 -
فسدید 49,200 48,800 0 0 -
فافق 4,840 4,790 0 0 -
فمراد 27,100 26,450 0 0 -
کیمیا 6,750 6,810 0 0 -
فخوز 5,900 5,950 0 0 -
فروی 16,210 16,480 0 0 -
میدکو 45,580 45,580 0 0 -
فملی 7,460 7,450 0 0 -
فماک 20,000 20,000 0 0 -
فسبزوار 27,490 27,480 0 0 -
فاهواز 5,480 5,490 0 0 -
کویر 4,181 4,198 0 0 -
فزرین 7,020 7,020 0 0 -
فولاژ 9,180 9,210 0 0 -
وسدید 1,446 1,437 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان ‎705,548 99.99% 0
جمع کل سهامداران درصدی 99.99%
تعداد کل سهام شرکت 705,566
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 705,584
میانگین قیمت معامله شده 1,417,300 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
عمیلگرد (سلف ميلگرد آتيه خاورميانه) :
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 4 4 0
ارزش معاملات 0 ‎5.7‎ M ‎5.7‎ M 0
قدرت - 566,920 566,920 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ M
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 10 10 0
ارزش معاملات 0 ‎14.2‎ M ‎14.2‎ M 0
قدرت - ‎1.4‎ M ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-14.2‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 1 0
حجم معاملات 0 4 4 0
ارزش معاملات 0 ‎5.7‎ M ‎5.7‎ M 0
قدرت - 566,920 566,920 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ M
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 1 0 1
حجم معاملات 18 705,548 0 705,566
ارزش معاملات ‎25.5‎ M ‎1,000.0‎ B 0 ‎1,000.0‎ B
قدرت 850,380 ‎100.0‎ B - ‎100.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎25.5‎ M
پیام ناظر
تاریخ جزییات
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 9:38:10 4 1,417,300 566,920 تومان
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/11/05 1,417,300 ( ‎0.00 ) 1,417,300 ( ‎0.00 ) 4 ‎5.7‎ M - ‎‎-5.7‎ M
1400/11/04 1,417,300 ( ‎0.00 ) 1,417,300 ( ‎0.00 ) 10 ‎14.2‎ M - ‎‎-14.2‎ M
1400/10/15 1,417,300 ( ‎0.00 ) 1,417,300 ( ‎0.00 ) 4 ‎5.7‎ M - ‎‎-5.7‎ M
1400/10/12 1,417,300 ( ‎0.00 ) 1,417,300 ( ‎0.00 ) 705,566 ‎1,000.0‎ B - ‎‎25.5‎ M
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كاردان ‎705,548 99.99% 0
جمع کل سهامداران درصدی 99.99%
تعداد کل سهام شرکت 705,566
حجم معامله شده در 9 روز گذشته 705,584
میانگین قیمت معامله شده 1,417,300 ریال

پول هوشمند