فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تفارس (‎0.00) 1,000 (‎0.00) 1,000 ‎2.0‎ B ‎2,000.0‎ B -
تفارس (‎220.00) 3,200 (‎220.00) 3,200 ‎32.3‎ M ‎103.3‎ B -
تماوند (‎2.85) 5,420 (‎1.52) 5,350 ‎1.4‎ M ‎7.8‎ B -
اکالا (‎0.00) 27,450 (‎0.00) 27,450 0 0 -
فرابورس (‎-0.43) 14,030 (‎0.00) 14,090 0 0 -
امین (‎0.00) 10,770 (‎0.00) 10,770 0 0 -
لوتوس (‎-0.56) 7,080 (‎0.00) 7,120 0 0 -
نبورس (‎0.00) 9,660 (‎0.00) 9,660 0 0 -
تماوند (‎-1.14) 5,210 (‎0.00) 5,270 0 0 -
بورس (‎0.11) 8,730 (‎0.00) 8,720 0 0 -
تکالا (‎0.00) 25,240 (‎0.00) 25,240 0 0 -
نکالا (‎0.00) 45,390 (‎0.00) 45,390 0 0 -
تملت (‎0.00) 3,778 (‎0.00) 3,778 0 0 -
امید (‎0.00) 5,840 (‎0.00) 5,840 0 0 -
تنوین (‎0.16) 4,501 (‎0.00) 4,494 0 0 -
کبورس (‎0.00) 9,220 (‎0.00) 9,220 0 0 -
کالا (‎-0.77) 25,920 (‎0.00) 26,120 0 0 -
فعالیت های گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط

تاریخچه گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
ارزش و تعداد شرکت های گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
بزرگترین شرکت گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط