1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎-3.0% ‎21.2% ‎10.4%

بفجرح

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: -0.82% 9,700
قیمت پایانی: 9,780
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎0 :EPS
‎0 :P/E
9,780 10,367
9,193

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد بفجرح


0 0 (nan%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
0 0 (nan%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
85 میلیون تومان 62 میلیون تومان 65 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
4 میلیون تومان 14 میلیون تومان 20 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.89 0.75 1.18
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎30 میلیارد تومان ‎24 میلیارد تومان ‎22 میلیارد تومان

توضیحات نماد بفجرح

بفجرح: حق تقدم نماد بفجر
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم بفجرح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/01/29 9,700
(‎-4.24)
9,780
(‎-3.46)
‎2.2‎ M ‎21.5‎ B - ‎‎21.5‎ B
1401/01/28 10,130
(‎9.99)
10,130
(‎9.99)
38,933 ‎394.4‎ M - ‎‎394.4‎ M
1401/01/27 9,210
(‎1.99)
9,210
(‎1.99)
‎27.9‎ M ‎257.0‎ B - ‎‎205.2‎ B
1401/01/24 9,930
(‎9.97)
9,030
(‎0.00)
‎7.8‎ M ‎70.7‎ B - ‎‎50.9‎ B
1401/01/23 9,000
(‎-10.00)
9,030
(‎-9.70)
‎2.1‎ M ‎19.1‎ B - ‎‎8.6‎ B
1401/01/22 10,000
(‎39.66)
10,000
(‎39.66)
264,289 ‎2.6‎ B - ‎‎2.6‎ B
1400/11/16 7,200
(‎-6.86)
7,160
(‎-7.37)
‎5.0‎ M ‎36.1‎ B 4.04 ‎‎11.0‎ B
1400/11/13 7,510
(‎-7.97)
7,730
(‎-5.27)
895,971 ‎6.9‎ B 2.05 ‎‎3.7‎ B
1400/11/12 8,050
(‎-1.47)
8,160
(‎-0.12)
307,133 ‎2.5‎ B 1.33 ‎‎-1.3‎ B
1400/11/11 8,200
(‎0.37)
8,170
(‎0.00)
881,079 ‎7.2‎ B 1.45 ‎‎-5.9‎ B

گروه: عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
بفجر 15,970 15,750 ‎5.2‎ میلیون ‎82.7‎ میلیارد -
مبین 26,690 26,930 ‎2.0‎ میلیون ‎52.7‎ میلیارد -
ونیرو 2,948 2,917 0 0 -
دماوند 21,250 20,750 0 0 -
بپیوند 12,920 12,670 0 0 -
بگیلان 14,970 14,700 0 0 -
بکهنوج 1,233 1,220 0 0 -
گواهی ظرفیت 10,639 10,639 0 0 -
بزاگرس 4,954 4,909 0 0 -
وهور 1,476 1,448 0 0 -
بجهرم 2,428 2,390 0 0 -
آبادا 12,900 12,670 0 0 -
بمپنا 7,520 7,290 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎13.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎46.6‎ M
میانگین قیمت معامله شده 8,914 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
بفجرح: حق تقدم نماد بفجر
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 0 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 0 ‎2.2‎ M
ارزش معاملات ‎21.5‎ B 0 0 ‎21.5‎ B
قدرت ‎126.6‎ M - - ‎2.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎21.5‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 0 1
حجم معاملات 38,933 0 0 38,933
ارزش معاملات ‎394.4‎ M 0 0 ‎394.4‎ M
قدرت ‎3.0‎ M - - ‎39.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎394.4‎ M
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 4 0 1
حجم معاملات ‎22.3‎ M ‎5.6‎ M 0 ‎27.9‎ M
ارزش معاملات ‎205.2‎ B ‎51.8‎ B 0 ‎257.0‎ B
قدرت ‎366.4‎ M ‎1.3‎ B - ‎25.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎205.2‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 2 0 1
حجم معاملات ‎5.6‎ M ‎2.2‎ M 0 ‎7.8‎ M
ارزش معاملات ‎50.9‎ B ‎19.9‎ B 0 ‎70.7‎ B
قدرت ‎159.0‎ M ‎993.3‎ M - ‎7.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎50.9‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 4 0 1
حجم معاملات 950,300 ‎1.2‎ M 0 ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎10.5‎ B 0 ‎19.1‎ B
قدرت ‎61.3‎ M ‎261.9‎ M - ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎8.6‎ B
1401/01/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 0 0 1
حجم معاملات 264,289 0 0 264,289
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 0 ‎2.6‎ B
قدرت ‎26.4‎ M - - ‎264.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.6‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 146 2
حجم معاملات ‎4.1‎ M 957,998 ‎2.5‎ M ‎2.5‎ M
ارزش معاملات ‎29.3‎ B ‎6.9‎ B ‎18.2‎ B ‎17.9‎ B
قدرت ‎50.5‎ M ‎685.9‎ M ‎12.5‎ M ‎895.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.04
جریان پول حقیقی ‎11.0‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 41 1
حجم معاملات 895,971 0 415,971 480,000
ارزش معاملات ‎6.9‎ B 0 ‎3.2‎ B ‎3.7‎ B
قدرت ‎16.1‎ M - ‎7.8‎ M ‎371.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.05
جریان پول حقیقی ‎3.7‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 1 38 0
حجم معاملات 150,950 156,183 307,133 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎1.3‎ B ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎8.8‎ M ‎127.4‎ M ‎6.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 58 0
حجم معاملات 154,442 726,637 881,079 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎5.9‎ B ‎7.2‎ B 0
قدرت ‎18.0‎ M ‎593.7‎ M ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 2 42 0
حجم معاملات 256,164 703,272 959,436 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎5.7‎ B ‎7.8‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M ‎287.3‎ M ‎18.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 2 34 1
حجم معاملات 250,648 ‎1.5‎ M ‎1.7‎ M 5,600
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎12.2‎ B ‎14.2‎ B ‎46.0‎ M
قدرت ‎12.9‎ M ‎607.9‎ M ‎41.7‎ M ‎4.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.31
جریان پول حقیقی ‎-12.1‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 2 29 1
حجم معاملات 119,884 ‎1.1‎ M ‎1.2‎ M 2,440
ارزش معاملات ‎948.3‎ M ‎8.4‎ B ‎9.3‎ B ‎19.3‎ M
قدرت ‎6.3‎ M ‎420.3‎ M ‎32.2‎ M ‎1.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 2 49 4
حجم معاملات 299,392 ‎2.8‎ M ‎2.7‎ M 444,444
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎21.5‎ B ‎20.4‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎25.5‎ M ‎1.1‎ B ‎41.7‎ M ‎85.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-18.1‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 2 44 1
حجم معاملات 245,996 ‎2.1‎ M ‎2.3‎ M 60,000
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎16.0‎ B ‎17.4‎ B ‎463.2‎ M
قدرت ‎21.1‎ M ‎799.6‎ M ‎39.6‎ M ‎46.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی ‎-15.5‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 2 27 2
حجم معاملات 551,872 880,000 891,872 540,000
ارزش معاملات ‎4.2‎ B ‎6.7‎ B ‎6.8‎ B ‎4.1‎ B
قدرت ‎52.7‎ M ‎336.2‎ M ‎25.2‎ M ‎206.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.09
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 3 43 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎2.3‎ M ‎2.1‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎8.5‎ B ‎18.5‎ B ‎17.0‎ B ‎10.1‎ B
قدرت ‎53.4‎ M ‎616.0‎ M ‎39.5‎ M ‎502.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-8.4‎ B
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 3 61 4
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.2‎ M ‎2.0‎ M 812,670
ارزش معاملات ‎13.0‎ B ‎10.0‎ B ‎16.3‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎92.9‎ M ‎334.6‎ M ‎26.7‎ M ‎169.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.48
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 1 11 1
حجم معاملات 768,556 395,430 ‎1.1‎ M 83,000
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎3.2‎ B ‎8.6‎ B ‎663.2‎ M
قدرت ‎87.7‎ M ‎315.9‎ M ‎78.5‎ M ‎66.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.12
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 2 54 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 247,356 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.3‎ B ‎2.1‎ B ‎11.4‎ B 0
قدرت ‎93.2‎ M ‎106.2‎ M ‎21.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.40
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 1 24 0
حجم معاملات 66,458 130,000 196,458 0
ارزش معاملات ‎564.2‎ M ‎1.1‎ B ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎110.4‎ M ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 2 23 1
حجم معاملات 18,718 490,723 409,441 100,000
ارزش معاملات ‎160.2‎ M ‎4.2‎ B ‎3.5‎ B ‎856.0‎ M
قدرت ‎2.3‎ M ‎210.0‎ M ‎15.2‎ M ‎85.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.15
جریان پول حقیقی ‎-3.3‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 2 31 0
حجم معاملات 630 338,672 339,302 0
ارزش معاملات ‎5.4‎ M ‎2.9‎ B ‎2.9‎ B 0
قدرت 543,690 ‎146.1‎ M ‎9.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.06
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 3 37 1
حجم معاملات 42,842 336,172 279,014 100,000
ارزش معاملات ‎366.7‎ M ‎2.9‎ B ‎2.4‎ B ‎856.0‎ M
قدرت ‎12.2‎ M ‎95.9‎ M ‎6.5‎ M ‎85.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.89
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 2 52 1
حجم معاملات 17,464 482,382 399,846 100,000
ارزش معاملات ‎153.3‎ M ‎4.2‎ B ‎3.5‎ B ‎878.0‎ M
قدرت ‎3.8‎ M ‎211.8‎ M ‎6.8‎ M ‎87.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 2 124 0
حجم معاملات 679,692 704,109 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎6.1‎ B ‎12.0‎ B 0
قدرت ‎32.7‎ M ‎305.2‎ M ‎9.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.38
جریان پول حقیقی ‎-6.1‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 3 43 0
حجم معاملات 493,660 260,590 754,250 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎2.3‎ B ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎43.1‎ M ‎75.8‎ M ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.81
جریان پول حقیقی ‎-2.3‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 4 44 1
حجم معاملات 483,181 ‎4.3‎ M 787,403 ‎4.0‎ M
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎38.0‎ B ‎7.0‎ B ‎35.4‎ B
قدرت ‎42.7‎ M ‎951.2‎ M ‎15.8‎ M ‎3.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.70
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 4 80 0
حجم معاملات 147,464 873,772 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎7.8‎ B ‎9.1‎ B 0
قدرت ‎12.0‎ M ‎194.9‎ M ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.05
جریان پول حقیقی ‎-7.8‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 89 1
حجم معاملات 702,782 555,932 ‎1.2‎ M 40,000
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎4.9‎ B ‎10.8‎ B ‎356.0‎ M
قدرت ‎48.1‎ M ‎247.4‎ M ‎12.2‎ M ‎35.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.95
جریان پول حقیقی ‎-4.6‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 5 79 0
حجم معاملات 238,996 538,844 777,840 0
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎4.8‎ B ‎6.9‎ B 0
قدرت ‎11.7‎ M ‎95.1‎ M ‎8.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 3 69 2
حجم معاملات 151,770 349,521 431,559 69,732
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎3.1‎ B ‎3.8‎ B ‎615.7‎ M
قدرت ‎9.6‎ M ‎102.9‎ M ‎5.5‎ M ‎30.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 1 33 0
حجم معاملات 106,709 43,028 149,737 0
ارزش معاملات ‎942.2‎ M ‎379.9‎ M ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎7.9‎ M ‎38.0‎ M ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.96
جریان پول حقیقی ‎-379.9‎ M
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 3 85 1
حجم معاملات 104,192 ‎1.2‎ M ‎1.3‎ M 50,000
ارزش معاملات ‎929.4‎ M ‎11.0‎ B ‎11.5‎ B ‎446.0‎ M
قدرت ‎13.3‎ M ‎367.5‎ M ‎13.5‎ M ‎44.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-10.6‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 3 51 0
حجم معاملات 46,631 ‎1.2‎ M ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎398.7‎ M ‎10.7‎ B ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M ‎355.4‎ M ‎21.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 47 1
حجم معاملات 37,628 489,305 509,980 16,953
ارزش معاملات ‎319.8‎ M ‎4.2‎ B ‎4.3‎ B ‎144.1‎ M
قدرت ‎3.6‎ M ‎415.9‎ M ‎9.2‎ M ‎14.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 3 89 1
حجم معاملات 109,359 ‎1.1‎ M ‎1.2‎ M 3,600
ارزش معاملات ‎943.8‎ M ‎9.8‎ B ‎10.7‎ B ‎31.1‎ M
قدرت ‎5.9‎ M ‎327.4‎ M ‎12.1‎ M ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-9.8‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 3 53 1
حجم معاملات 216,938 440,988 577,734 80,192
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎3.7‎ B ‎4.8‎ B ‎666.4‎ M
قدرت ‎10.0‎ M ‎122.2‎ M ‎9.1‎ M ‎66.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 74 1
حجم معاملات 89,857 254,404 338,049 6,212
ارزش معاملات ‎753.9‎ M ‎2.1‎ B ‎2.8‎ B ‎52.1‎ M
قدرت ‎5.8‎ M ‎106.7‎ M ‎3.8‎ M ‎5.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 4 70 1
حجم معاملات 314,044 764,747 503,630 575,161
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎6.4‎ B ‎4.2‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎7.0‎ M ‎161.2‎ M ‎6.1‎ M ‎484.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 2 46 1
حجم معاملات 547,027 ‎1.4‎ M ‎1.3‎ M 561,853
ارزش معاملات ‎4.8‎ B ‎11.9‎ B ‎11.8‎ B ‎4.9‎ B
قدرت ‎20.9‎ M ‎596.4‎ M ‎25.6‎ M ‎492.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-7.0‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 3 168 2
حجم معاملات 383,501 798,622 ‎1.1‎ M 115,809
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎7.2‎ B ‎9.6‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎20.3‎ M ‎240.1‎ M ‎5.7‎ M ‎52.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.55
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 3 121 1
حجم معاملات 745,322 ‎1.3‎ M ‎1.8‎ M 250,000
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎11.4‎ B ‎15.8‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎36.9‎ M ‎379.4‎ M ‎13.1‎ M ‎222.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.83
جریان پول حقیقی ‎-9.2‎ B
1400/09/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 4 79 2
حجم معاملات 390,616 ‎2.5‎ M 890,370 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎21.3‎ B ‎7.6‎ B ‎17.1‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎533.7‎ M ‎9.6‎ M ‎854.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.65
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/09/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 4 125 0
حجم معاملات 613,923 446,282 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎3.8‎ B ‎9.0‎ B 0
قدرت ‎20.0‎ M ‎94.6‎ M ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.78
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 4 130 0
حجم معاملات 537,670 212,938 750,608 0
ارزش معاملات ‎4.4‎ B ‎1.7‎ B ‎6.1‎ B 0
قدرت ‎16.3‎ M ‎43.6‎ M ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.45
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 3 66 2
حجم معاملات 690,565 128,945 619,010 200,500
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎1.0‎ B ‎4.9‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎17.7‎ M ‎34.2‎ M ‎7.5‎ M ‎79.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.38
جریان پول حقیقی ‎569.6‎ M
1400/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 51 1
حجم معاملات 232,904 200,000 430,902 2,002
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎1.7‎ B ‎3.6‎ B ‎16.7‎ M
قدرت ‎24.3‎ M ‎167.2‎ M ‎7.1‎ M ‎1.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.45
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 92 1
حجم معاملات 750,560 0 469,300 281,260
ارزش معاملات ‎6.3‎ B 0 ‎4.0‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎37.3‎ M - ‎4.3‎ M ‎237.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.66
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1400/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 5 131 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎1.7‎ M ‎2.0‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎13.4‎ B ‎14.7‎ B ‎17.0‎ B ‎11.1‎ B
قدرت ‎53.6‎ M ‎294.0‎ M ‎13.0‎ M ‎553.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.12
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 3 111 3
حجم معاملات ‎1.7‎ M 145,000 859,573 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎14.3‎ B ‎1.2‎ B ‎7.1‎ B ‎8.4‎ B
قدرت ‎62.1‎ M ‎39.8‎ M ‎6.4‎ M ‎280.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.74
جریان پول حقیقی ‎7.2‎ B
1400/09/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 3 83 3
حجم معاملات 860,315 266,000 651,147 475,168
ارزش معاملات ‎7.0‎ B ‎2.1‎ B ‎5.3‎ B ‎3.8‎ B
قدرت ‎13.9‎ M ‎71.6‎ M ‎6.3‎ M ‎128.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.19
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 2 115 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M 135,000 580,678 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎20.9‎ B ‎1.1‎ B ‎4.9‎ B ‎17.1‎ B
قدرت ‎41.7‎ M ‎56.6‎ M ‎4.2‎ M ‎570.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.85
جریان پول حقیقی ‎16.0‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 3 153 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 345,000 916,965 661,234
ارزش معاملات ‎10.7‎ B ‎3.0‎ B ‎8.0‎ B ‎5.7‎ B
قدرت ‎20.2‎ M ‎99.7‎ M ‎5.2‎ M ‎573.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.88
جریان پول حقیقی ‎2.7‎ B
1400/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 4 195 3
حجم معاملات ‎1.8‎ M ‎1.6‎ M ‎2.1‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎14.2‎ B ‎18.5‎ B ‎11.2‎ B
قدرت ‎21.5‎ M ‎356.1‎ M ‎9.5‎ M ‎373.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.26
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 3 188 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M ‎1.0‎ M 728,004 ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎21.7‎ B ‎8.8‎ B ‎6.1‎ B ‎24.3‎ B
قدرت ‎32.8‎ M ‎292.6‎ M ‎3.2‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 10.10
جریان پول حقیقی ‎15.6‎ B
1400/08/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 180 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M 170,000 ‎1.1‎ M 120,214
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎1.5‎ B ‎9.9‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎28.7‎ M ‎148.1‎ M ‎5.5‎ M ‎52.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.22
جریان پول حقیقی ‎-433.6‎ M
1400/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 1 344 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 110,000 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.2‎ B ‎971.3‎ M ‎18.2‎ B 0
قدرت ‎21.5‎ M ‎97.1‎ M ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.07
جریان پول حقیقی ‎-971.3‎ M
1400/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 498 1
حجم معاملات ‎4.2‎ M 268 ‎3.8‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎36.7‎ B ‎2.3‎ M ‎33.2‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎34.9‎ M 232,892 ‎6.7‎ M ‎347.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.24
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
پیام ناظر
تاریخ جزییات
00/8/23 10:39 بازگشايي نماد معاملاتي (بفجرح)
به اطلاع مي رساند؛ نماد معاملاتي حق تقدم شركت فجر انرژي خليج فارس(بفجرح) با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. همچنين ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 10:39:16 2,000 11,140 ‎2.2‎ میلیون تومان
2 10:52:52 900 11,140 ‎1.0‎ میلیون تومان
3 11:30:25 800 11,140 891,200 تومان
4 11:31:59 12,315 11,140 ‎13.7‎ میلیون تومان
5 11:33:39 900 11,140 ‎1.0‎ میلیون تومان
6 11:37:20 804 11,140 895,656 تومان
7 11:43:00 1,000 11,140 ‎1.1‎ میلیون تومان
8 12:00:29 500 11,140 557,000 تومان
9 12:05:04 1,800 11,140 ‎2.0‎ میلیون تومان
10 12:08:37 80,000 10,150 ‎81.2‎ میلیون تومان
11 12:09:58 10,000 10,150 ‎10.2‎ میلیون تومان
12 12:12:34 10,000 10,150 ‎10.2‎ میلیون تومان
13 12:14:24 4,000 10,150 ‎4.1‎ میلیون تومان
14 12:16:00 43,000 10,140 ‎43.6‎ میلیون تومان
15 12:16:00 4,000 10,140 ‎4.1‎ میلیون تومان
16 12:16:48 153,000 10,140 ‎155.1‎ میلیون تومان
17 12:16:48 47,000 10,140 ‎47.7‎ میلیون تومان
18 12:19:18 1,000 10,140 ‎1.0‎ میلیون تومان
19 12:22:44 19,000 9,710 ‎18.4‎ میلیون تومان
20 12:22:44 41,000 9,710 ‎39.8‎ میلیون تومان
21 12:22:44 8,662 9,710 ‎8.4‎ میلیون تومان
22 12:22:44 5,000 9,710 ‎4.9‎ میلیون تومان
23 12:22:44 22,000 9,700 ‎21.3‎ میلیون تومان
24 12:22:47 700 9,700 679,000 تومان
25 12:22:59 103,638 9,700 ‎100.5‎ میلیون تومان
26 12:22:59 96,362 9,700 ‎93.5‎ میلیون تومان
27 12:22:59 103,638 9,700 ‎100.5‎ میلیون تومان
28 12:22:59 28,978 9,700 ‎28.1‎ میلیون تومان
29 12:23:09 171,022 9,700 ‎165.9‎ میلیون تومان
30 12:23:09 28,978 9,700 ‎28.1‎ میلیون تومان
31 12:23:09 171,022 9,700 ‎165.9‎ میلیون تومان
32 12:23:09 28,978 9,700 ‎28.1‎ میلیون تومان
33 12:23:09 171,022 9,700 ‎165.9‎ میلیون تومان
34 12:23:09 28,978 9,700 ‎28.1‎ میلیون تومان
35 12:23:09 171,022 9,700 ‎165.9‎ میلیون تومان
36 12:23:09 28,978 9,700 ‎28.1‎ میلیون تومان
37 12:23:09 171,022 9,700 ‎165.9‎ میلیون تومان
38 12:23:09 1,363 9,700 ‎1.3‎ میلیون تومان
39 12:23:09 27,615 9,700 ‎26.8‎ میلیون تومان
40 12:23:09 151,366 9,700 ‎146.8‎ میلیون تومان
41 12:23:09 48,634 9,700 ‎47.2‎ میلیون تومان
42 12:23:09 47,366 9,700 ‎45.9‎ میلیون تومان
43 12:23:09 152,000 9,700 ‎147.4‎ میلیون تومان
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/01/29 9,700 ( ‎-4.24 ) 9,780 ( ‎-3.46 ) ‎2.2‎ M ‎21.5‎ B - ‎‎21.5‎ B
1401/01/28 10,130 ( ‎9.99 ) 10,130 ( ‎9.99 ) 38,933 ‎394.4‎ M - ‎‎394.4‎ M
1401/01/27 9,210 ( ‎1.99 ) 9,210 ( ‎1.99 ) ‎27.9‎ M ‎257.0‎ B - ‎‎205.2‎ B
1401/01/24 9,930 ( ‎9.97 ) 9,030 ( ‎0.00 ) ‎7.8‎ M ‎70.7‎ B - ‎‎50.9‎ B
1401/01/23 9,000 ( ‎-10.00 ) 9,030 ( ‎-9.70 ) ‎2.1‎ M ‎19.1‎ B - ‎‎8.6‎ B
1401/01/22 10,000 ( ‎39.66 ) 10,000 ( ‎39.66 ) 264,289 ‎2.6‎ B - ‎‎2.6‎ B
1400/11/16 7,200 ( ‎-6.86 ) 7,160 ( ‎-7.37 ) ‎5.0‎ M ‎36.1‎ B 4.04 ‎‎11.0‎ B
1400/11/13 7,510 ( ‎-7.97 ) 7,730 ( ‎-5.27 ) 895,971 ‎6.9‎ B 2.05 ‎‎3.7‎ B
1400/11/12 8,050 ( ‎-1.47 ) 8,160 ( ‎-0.12 ) 307,133 ‎2.5‎ B 1.33 ‎‎-1.3‎ B
1400/11/11 8,200 ( ‎0.37 ) 8,170 ( ‎0.00 ) 881,079 ‎7.2‎ B 1.45 ‎‎-5.9‎ B
1400/11/10 8,090 ( ‎-1.58 ) 8,170 ( ‎-0.61 ) 959,436 ‎7.8‎ B 0.70 ‎‎-5.7‎ B
1400/11/09 8,180 ( ‎3.41 ) 8,220 ( ‎3.92 ) ‎1.7‎ M ‎14.2‎ B 0.31 ‎‎-12.1‎ B
1400/11/06 7,950 ( ‎3.79 ) 7,910 ( ‎3.26 ) ‎1.2‎ M ‎9.4‎ B 0.20 ‎‎-8.4‎ B
1400/11/05 7,720 ( ‎0.00 ) 7,660 ( ‎-0.78 ) ‎3.1‎ M ‎23.8‎ B 0.61 ‎‎-18.1‎ B
1400/11/04 7,960 ( ‎4.19 ) 7,720 ( ‎1.05 ) ‎2.3‎ M ‎17.9‎ B 0.53 ‎‎-15.5‎ B
1400/11/03 7,400 ( ‎-6.57 ) 7,640 ( ‎-3.54 ) ‎1.4‎ M ‎10.9‎ B 2.09 ‎‎-2.6‎ B
1400/11/02 7,800 ( ‎-6.36 ) 7,920 ( ‎-4.92 ) ‎3.4‎ M ‎27.0‎ B 1.35 ‎‎-8.4‎ B
1400/10/29 8,140 ( ‎1.88 ) 8,330 ( ‎4.26 ) ‎2.8‎ M ‎23.0‎ B 3.48 ‎‎-3.3‎ B
1400/10/28 8,100 ( ‎-5.70 ) 7,990 ( ‎-6.98 ) ‎1.2‎ M ‎9.3‎ B 1.12 ‎‎-2.5‎ B
1400/10/25 8,450 ( ‎-0.47 ) 8,590 ( ‎1.18 ) ‎1.3‎ M ‎11.4‎ B 4.40 ‎‎-2.1‎ B
1400/10/22 8,460 ( ‎-1.17 ) 8,490 ( ‎-0.82 ) 196,458 ‎1.7‎ B 1.35 ‎‎-1.1‎ B
1400/10/21 8,540 ( ‎-1.04 ) 8,560 ( ‎-0.81 ) 509,441 ‎4.4‎ B 0.15 ‎‎-3.3‎ B
1400/10/20 8,640 ( ‎0.93 ) 8,630 ( ‎0.82 ) 339,302 ‎2.9‎ B 0.06 ‎‎-2.9‎ B
1400/10/19 8,590 ( ‎-2.16 ) 8,560 ( ‎-2.51 ) 379,014 ‎3.2‎ B 1.89 ‎‎-2.0‎ B
1400/10/18 8,820 ( ‎1.73 ) 8,780 ( ‎1.27 ) 499,846 ‎4.4‎ B 0.57 ‎‎-3.4‎ B
1400/10/15 8,950 ( ‎2.52 ) 8,670 ( ‎-0.69 ) ‎1.4‎ M ‎12.0‎ B 3.38 ‎‎-6.1‎ B
1400/10/14 8,740 ( ‎-1.13 ) 8,730 ( ‎-1.24 ) 754,250 ‎6.6‎ B 2.81 ‎‎-2.3‎ B
1400/10/13 8,770 ( ‎-1.68 ) 8,840 ( ‎-0.90 ) ‎4.8‎ M ‎42.3‎ B 2.70 ‎‎-2.7‎ B
1400/10/12 8,980 ( ‎0.90 ) 8,920 ( ‎0.22 ) ‎1.0‎ M ‎9.1‎ B 1.05 ‎‎-7.8‎ B
1400/10/11 8,820 ( ‎0.00 ) 8,900 ( ‎0.91 ) ‎1.3‎ M ‎11.2‎ B 3.95 ‎‎-4.6‎ B
1400/10/08 8,840 ( ‎0.11 ) 8,820 ( ‎-0.11 ) 777,840 ‎6.9‎ B 1.35 ‎‎-4.8‎ B
1400/10/07 8,810 ( ‎-0.23 ) 8,830 ( ‎0.00 ) 501,291 ‎4.4‎ B 1.73 ‎‎-2.5‎ B
1400/10/06 8,800 ( ‎-1.35 ) 8,830 ( ‎-1.01 ) 149,737 ‎1.3‎ B 1.96 ‎‎-379.9‎ M
1400/09/30 8,890 ( ‎3.98 ) 8,920 ( ‎4.33 ) ‎1.3‎ M ‎12.0‎ B 0.98 ‎‎-10.6‎ B
1400/09/29 8,630 ( ‎1.53 ) 8,550 ( ‎0.59 ) ‎1.3‎ M ‎11.1‎ B 0.26 ‎‎-10.7‎ B
1400/09/28 8,450 ( ‎-2.09 ) 8,500 ( ‎-1.51 ) 526,933 ‎4.5‎ B 0.39 ‎‎-4.0‎ B
1400/09/27 8,500 ( ‎2.29 ) 8,630 ( ‎3.85 ) ‎1.2‎ M ‎10.8‎ B 0.49 ‎‎-9.8‎ B
1400/09/24 8,390 ( ‎0.00 ) 8,310 ( ‎-0.95 ) 657,926 ‎5.5‎ B 1.11 ‎‎-3.0‎ B
1400/09/23 8,410 ( ‎-0.24 ) 8,390 ( ‎-0.47 ) 344,261 ‎2.9‎ B 1.51 ‎‎-2.1‎ B
1400/09/22 8,480 ( ‎-3.31 ) 8,430 ( ‎-3.88 ) ‎1.1‎ M ‎9.1‎ B 1.15 ‎‎-1.6‎ B
1400/09/21 8,470 ( ‎-6.10 ) 8,770 ( ‎-2.77 ) ‎1.9‎ M ‎16.7‎ B 0.81 ‎‎-7.0‎ B
1400/09/20 9,010 ( ‎1.12 ) 9,020 ( ‎1.23 ) ‎1.2‎ M ‎10.7‎ B 3.55 ‎‎-6.2‎ B
1400/09/17 9,000 ( ‎5.39 ) 8,910 ( ‎4.33 ) ‎2.0‎ M ‎18.0‎ B 2.83 ‎‎-9.2‎ B
1400/09/16 8,700 ( ‎2.59 ) 8,540 ( ‎0.71 ) ‎2.9‎ M ‎24.7‎ B 1.65 ‎‎-4.3‎ B
1400/09/15 8,720 ( ‎6.47 ) 8,480 ( ‎3.54 ) ‎1.1‎ M ‎9.0‎ B 2.78 ‎‎-3.8‎ B
1400/09/14 8,490 ( ‎6.66 ) 8,190 ( ‎2.89 ) 750,608 ‎6.1‎ B 3.45 ‎‎-1.7‎ B
1400/09/13 8,080 ( ‎-3.35 ) 7,960 ( ‎-4.78 ) 819,510 ‎6.5‎ B 2.38 ‎‎569.6‎ M
1400/09/10 8,210 ( ‎-2.73 ) 8,360 ( ‎-0.95 ) 432,904 ‎3.6‎ B 3.45 ‎‎-1.7‎ B
1400/09/09 8,480 ( ‎0.24 ) 8,440 ( ‎-0.24 ) 750,560 ‎6.3‎ B 8.66 ‎‎2.4‎ B
1400/09/08 8,540 ( ‎3.64 ) 8,460 ( ‎2.67 ) ‎3.3‎ M ‎28.1‎ B 4.12 ‎‎-3.6‎ B
1400/09/07 8,250 ( ‎2.10 ) 8,240 ( ‎1.98 ) ‎1.9‎ M ‎15.5‎ B 9.74 ‎‎7.2‎ B
1400/09/06 7,990 ( ‎-4.77 ) 8,080 ( ‎-3.69 ) ‎1.1‎ M ‎9.1‎ B 2.19 ‎‎1.7‎ B
1400/09/03 8,300 ( ‎-4.27 ) 8,390 ( ‎-3.23 ) ‎2.6‎ M ‎22.0‎ B 9.85 ‎‎16.0‎ B
1400/09/02 8,810 ( ‎-0.23 ) 8,670 ( ‎-1.81 ) ‎1.6‎ M ‎13.7‎ B 3.88 ‎‎2.7‎ B
1400/09/01 8,650 ( ‎3.10 ) 8,830 ( ‎5.24 ) ‎3.4‎ M ‎29.7‎ B 2.26 ‎‎-3.0‎ B
1400/08/30 8,300 ( ‎-4.71 ) 8,390 ( ‎-3.67 ) ‎3.6‎ M ‎30.4‎ B 10.10 ‎‎15.6‎ B
1400/08/29 8,740 ( ‎-1.02 ) 8,710 ( ‎-1.36 ) ‎1.3‎ M ‎10.9‎ B 5.22 ‎‎-433.6‎ M
1400/08/26 8,910 ( ‎2.53 ) 8,830 ( ‎1.61 ) ‎2.1‎ M ‎18.2‎ B 4.07 ‎‎-971.3‎ M
1400/08/25 8,800 ( ‎780.00 ) 8,690 ( ‎769.00 ) ‎4.2‎ M ‎36.7‎ B 5.24 ‎‎3.5‎ B
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎13.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎46.6‎ M
میانگین قیمت معامله شده 8,914 ریال

پول هوشمند