1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎-3.8% ‎-3.8% ‎13.9% ‎13.9%

وصندوقح

بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
آخرین قیمت: -1.50% 12,510
قیمت پایانی: 12,510
حجم معاملات: ‎44.1‎ M
ارزش معاملات: ‎551.6‎ B
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 1,045
کمترین قیمت: 12,500
بیشترین قیمت: 14,220
‎0 :EPS
‎0 :P/E
12,700 13,462
11,938

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد وصندوقح


71 12,467,527 (28.26%)
حقیقی
0 0 (0.00%)
3 31,642,917 (71.74%)
حقوقی
1 44,110,444 (100.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی220 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
39 میلیون تومان 30 میلیون تومان 25 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
7 میلیون تومان 7 میلیون تومان 7 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.47 1.04 1.08
ورود پول حقیقی : 16 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎4 میلیارد تومان ‎3 میلیارد تومان ‎2 میلیارد تومان

توضیحات نماد وصندوقح

وصندوقح: گواهینامه حق تقدم وصندوق، حق تقدم نماد وصندوق
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم وصندوقح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/02/11 12,510
(‎-1.50)
12,510
(‎-1.50)
‎44.1‎ M ‎551.8‎ B - ‎‎156.0‎ B
1401/02/10 12,700
(‎-2.31)
12,700
(‎-2.31)
57,800 ‎734.1‎ M - ‎‎734.1‎ M
1401/02/07 13,000
(‎0.00)
13,000
(‎0.00)
7,140 ‎92.8‎ M - ‎‎92.8‎ M
1401/02/06 13,000
(‎0.00)
13,000
(‎0.00)
985,713 ‎12.8‎ B - ‎‎5.3‎ B
1401/02/05 13,000
(‎0.00)
13,000
(‎0.00)
‎1.2‎ M ‎15.3‎ B - ‎-
1401/02/04 13,000
(‎0.00)
13,000
(‎0.00)
472,232 ‎6.1‎ B - ‎-
1401/01/31 13,000
(‎41.61)
13,000
(‎41.61)
‎1.4‎ M ‎18.8‎ B - ‎‎5.8‎ B
1400/11/10 9,300
(‎2.09)
9,180
(‎0.77)
‎11.5‎ M ‎105.8‎ B 2.09 ‎‎-58.7‎ B
1400/11/09 9,390
(‎7.93)
9,110
(‎4.71)
‎10.1‎ M ‎91.9‎ B 0.75 ‎‎-36.3‎ B
1400/11/06 8,740
(‎8.03)
8,700
(‎7.54)
‎4.1‎ M ‎36.0‎ B 0.56 ‎‎-13.3‎ B

گروه: شرکتهای چند رشته ای صنعتی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎13.8‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎69.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 12,056 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
وصندوقح: گواهینامه حق تقدم وصندوق، حق تقدم نماد وصندوق
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 3 0 1
حجم معاملات ‎12.5‎ M ‎31.6‎ M 0 ‎44.1‎ M
ارزش معاملات ‎156.0‎ B ‎395.9‎ B 0 ‎551.8‎ B
قدرت ‎219.7‎ M ‎13.2‎ B - ‎55.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎156.0‎ B
1401/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 0 1
حجم معاملات 57,800 0 0 57,800
ارزش معاملات ‎734.1‎ M 0 0 ‎734.1‎ M
قدرت ‎24.5‎ M - - ‎73.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎734.1‎ M
1401/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 7,140 0 0 7,140
ارزش معاملات ‎92.8‎ M 0 0 ‎92.8‎ M
قدرت ‎9.3‎ M - - ‎9.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎92.8‎ M
1401/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 0 1
حجم معاملات 405,313 580,400 0 985,713
ارزش معاملات ‎5.3‎ B ‎7.5‎ B 0 ‎12.8‎ B
قدرت ‎40.5‎ M ‎377.3‎ M - ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1401/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 1 0 1
حجم معاملات 449,645 ‎1.0‎ M 0 ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎13.0‎ B 0 ‎18.8‎ B
قدرت ‎24.4‎ M ‎1.3‎ B - ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎5.8‎ B
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 6 430 8
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎10.3‎ M ‎7.6‎ M ‎3.9‎ M
ارزش معاملات ‎11.2‎ B ‎94.6‎ B ‎69.9‎ B ‎35.9‎ B
قدرت ‎33.9‎ M ‎1.6‎ B ‎16.2‎ M ‎448.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.09
جریان پول حقیقی ‎-58.7‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 5 297 9
حجم معاملات 383,379 ‎9.7‎ M ‎4.4‎ M ‎5.7‎ M
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎88.4‎ B ‎39.8‎ B ‎52.1‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎1.8‎ B ‎13.4‎ M ‎579.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎-36.3‎ B
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 3 165 2
حجم معاملات 167,641 ‎4.0‎ M ‎1.7‎ M ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎34.6‎ B ‎14.8‎ B ‎21.2‎ B
قدرت ‎5.0‎ M ‎1.2‎ B ‎9.0‎ M ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-13.3‎ B
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 4 90 2
حجم معاملات 998,880 ‎2.3‎ M ‎2.5‎ M 765,000
ارزش معاملات ‎8.1‎ B ‎18.4‎ B ‎20.3‎ B ‎6.2‎ B
قدرت ‎17.6‎ M ‎459.8‎ M ‎22.5‎ M ‎309.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-12.2‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 2 51 2
حجم معاملات 63,573 894,766 546,390 411,949
ارزش معاملات ‎558.2‎ M ‎7.9‎ B ‎4.8‎ B ‎3.6‎ B
قدرت ‎4.7‎ M ‎392.8‎ M ‎9.4‎ M ‎180.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.49
جریان پول حقیقی ‎-4.2‎ B
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 3 69 3
حجم معاملات 241,279 ‎2.1‎ M 662,125 ‎1.7‎ M
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎19.2‎ B ‎6.0‎ B ‎15.4‎ B
قدرت ‎8.4‎ M ‎639.9‎ M ‎8.7‎ M ‎512.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 2 71 5
حجم معاملات 281,433 ‎1.1‎ M 372,178 974,595
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎10.0‎ B ‎3.5‎ B ‎9.1‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎498.0‎ M ‎4.9‎ M ‎182.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.68
جریان پول حقیقی ‎-848.5‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 1 89 5
حجم معاملات 221,133 ‎2.2‎ M 327,124 ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎21.2‎ B ‎3.1‎ B ‎20.2‎ B
قدرت ‎17.4‎ M ‎2.1‎ B ‎3.5‎ M ‎403.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.01
جریان پول حقیقی ‎-998.4‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 4 46 3
حجم معاملات 192,077 ‎1.1‎ M 749,354 494,697
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎9.8‎ B ‎7.0‎ B ‎4.6‎ B
قدرت ‎11.2‎ M ‎244.3‎ M ‎15.1‎ M ‎153.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎-5.2‎ B
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 3 61 5
حجم معاملات 94,357 ‎1.5‎ M 427,782 ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎901.1‎ M ‎14.6‎ B ‎4.1‎ B ‎11.4‎ B
قدرت ‎10.0‎ M ‎486.8‎ M ‎6.7‎ M ‎228.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 6 54 3
حجم معاملات 424,685 ‎2.6‎ M 358,587 ‎2.7‎ M
ارزش معاملات ‎4.0‎ B ‎25.2‎ B ‎3.4‎ B ‎25.8‎ B
قدرت ‎25.2‎ M ‎419.7‎ M ‎6.3‎ M ‎860.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی ‎628.6‎ M
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 5 64 3
حجم معاملات 107,677 ‎1.2‎ M 432,872 832,047
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎11.2‎ B ‎4.2‎ B ‎8.0‎ B
قدرت ‎6.9‎ M ‎223.1‎ M ‎6.5‎ M ‎267.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 5 60 3
حجم معاملات 356,980 ‎1.0‎ M ‎1.1‎ M 273,581
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎10.2‎ B ‎11.1‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎17.6‎ M ‎204.7‎ M ‎18.4‎ M ‎89.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-7.5‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 3 34 2
حجم معاملات 117,695 902,037 306,164 713,568
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎9.0‎ B ‎3.1‎ B ‎7.1‎ B
قدرت ‎5.9‎ M ‎300.1‎ M ‎9.0‎ M ‎356.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 6 82 4
حجم معاملات ‎3.3‎ M ‎6.1‎ M 599,672 ‎8.8‎ M
ارزش معاملات ‎33.1‎ B ‎61.0‎ B ‎6.0‎ B ‎88.1‎ B
قدرت ‎94.6‎ M ‎1.0‎ B ‎7.3‎ M ‎2.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 12.94
جریان پول حقیقی ‎27.1‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 5 72 7
حجم معاملات 671,115 ‎3.8‎ M 770,741 ‎3.7‎ M
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎38.1‎ B ‎7.7‎ B ‎37.1‎ B
قدرت ‎16.8‎ M ‎762.0‎ M ‎10.7‎ M ‎530.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎-998.3‎ M
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 3 94 3
حجم معاملات 563,357 ‎1.1‎ M 657,301 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎11.9‎ B ‎6.9‎ B ‎10.9‎ B
قدرت ‎31.1‎ M ‎396.1‎ M ‎7.3‎ M ‎363.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.24
جریان پول حقیقی ‎-984.5‎ M
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 3 50 2
حجم معاملات 188,202 ‎1.5‎ M 516,658 ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎15.8‎ B ‎5.5‎ B ‎12.4‎ B
قدرت ‎6.4‎ M ‎528.0‎ M ‎10.9‎ M ‎618.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 3 57 0
حجم معاملات 123,490 197,804 321,294 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎2.1‎ B ‎3.5‎ B 0
قدرت ‎12.1‎ M ‎71.1‎ M ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.99
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 80 2
حجم معاملات 107,319 777,285 499,317 385,287
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎8.5‎ B ‎5.5‎ B ‎4.2‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎424.8‎ M ‎6.8‎ M ‎210.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 3 80 1
حجم معاملات 110,349 321,195 380,544 51,000
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎3.5‎ B ‎4.2‎ B ‎557.4‎ M
قدرت ‎8.6‎ M ‎117.0‎ M ‎5.2‎ M ‎55.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 2 95 1
حجم معاملات 143,781 859,522 907,853 95,450
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎9.5‎ B ‎10.0‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎15.9‎ M ‎475.7‎ M ‎10.6‎ M ‎105.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎-8.5‎ B
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 1 81 0
حجم معاملات 91,432 98,572 190,004 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎1.1‎ B ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎5.6‎ M ‎109.6‎ M ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.17
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 2 105 2
حجم معاملات 93,934 888,122 370,056 612,000
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎10.0‎ B ‎4.2‎ B ‎6.9‎ B
قدرت ‎6.2‎ M ‎499.1‎ M ‎4.0‎ M ‎343.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 2 111 2
حجم معاملات 382,846 494,915 398,788 478,973
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎5.6‎ B ‎4.5‎ B ‎5.4‎ B
قدرت ‎18.0‎ M ‎278.6‎ M ‎4.0‎ M ‎269.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.44
جریان پول حقیقی ‎-179.5‎ M
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 3 116 2
حجم معاملات 158,353 972,230 953,232 177,351
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎10.9‎ B ‎10.7‎ B ‎2.0‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎364.6‎ M ‎9.2‎ M ‎99.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-8.9‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 2 171 3
حجم معاملات 178,710 ‎1.3‎ M ‎1.1‎ M 416,142
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎15.4‎ B ‎12.7‎ B ‎4.8‎ B
قدرت ‎10.8‎ M ‎772.1‎ M ‎7.4‎ M ‎159.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 4 168 4
حجم معاملات 735,533 ‎1.4‎ M 726,294 ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎8.5‎ B ‎16.5‎ B ‎8.4‎ B ‎16.6‎ B
قدرت ‎32.6‎ M ‎411.9‎ M ‎5.0‎ M ‎414.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.54
جریان پول حقیقی ‎106.4‎ M
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 3 123 2
حجم معاملات 799,332 ‎1.4‎ M 435,355 ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎15.9‎ B ‎4.8‎ B ‎19.9‎ B
قدرت ‎32.5‎ M ‎528.5‎ M ‎3.9‎ M ‎992.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.36
جریان پول حقیقی ‎4.0‎ B
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 3 219 2
حجم معاملات 455,381 ‎1.1‎ M ‎1.5‎ M 64,288
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎12.0‎ B ‎16.3‎ B ‎695.0‎ M
قدرت ‎32.8‎ M ‎401.5‎ M ‎7.4‎ M ‎34.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.42
جریان پول حقیقی ‎-11.3‎ B
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 2 143 2
حجم معاملات 61,811 ‎1.0‎ M 901,510 182,960
ارزش معاملات ‎658.3‎ M ‎10.9‎ B ‎9.6‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎544.6‎ M ‎6.7‎ M ‎97.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی ‎-8.9‎ B
1400/09/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 3 204 1
حجم معاملات 101,131 724,595 783,006 42,720
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎7.7‎ B ‎8.4‎ B ‎456.2‎ M
قدرت ‎7.7‎ M ‎258.0‎ M ‎4.1‎ M ‎45.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.88
جریان پول حقیقی ‎-7.3‎ B
1400/09/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 5 180 4
حجم معاملات 929,313 ‎1.3‎ M 587,761 ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎9.8‎ B ‎13.2‎ B ‎6.2‎ B ‎16.8‎ B
قدرت ‎36.3‎ M ‎264.7‎ M ‎3.4‎ M ‎420.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 10.54
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1400/09/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 2 293 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 330,699 ‎1.1‎ M 594,119
ارزش معاملات ‎14.8‎ B ‎3.5‎ B ‎12.0‎ B ‎6.3‎ B
قدرت ‎52.8‎ M ‎175.8‎ M ‎4.1‎ M ‎315.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 12.91
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1400/09/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 2 250 1
حجم معاملات 894,770 645,301 ‎1.5‎ M 25,500
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎6.8‎ B ‎16.1‎ B ‎270.6‎ M
قدرت ‎36.5‎ M ‎342.4‎ M ‎6.4‎ M ‎27.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.68
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ B
1400/09/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 278 2
حجم معاملات 858,508 ‎1.2‎ M ‎2.0‎ M 66,810
ارزش معاملات ‎9.1‎ B ‎12.6‎ B ‎20.9‎ B ‎705.9‎ M
قدرت ‎41.2‎ M ‎1.3‎ B ‎7.5‎ M ‎35.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.47
جریان پول حقیقی ‎-11.9‎ B
1400/09/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 3 443 2
حجم معاملات 828,457 ‎1.2‎ M ‎1.4‎ M 638,010
ارزش معاملات ‎8.9‎ B ‎13.1‎ B ‎15.1‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎26.9‎ M ‎435.5‎ M ‎3.4‎ M ‎341.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 7.89
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/09/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 4 894 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M ‎4.9‎ M ‎7.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎24.0‎ B ‎53.3‎ B ‎77.3‎ B 0
قدرت ‎32.8‎ M ‎1.3‎ B ‎8.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.80
جریان پول حقیقی ‎-53.3‎ B
1395/08/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 23 0 1
حجم معاملات ‎16.6‎ M ‎152.2‎ M 0 ‎168.7‎ M
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎68.6‎ B 0 ‎76.1‎ B
قدرت ‎14.1‎ M ‎298.3‎ M - ‎7.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎7.5‎ B
1395/08/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 0 1
حجم معاملات 28,557 226,671 0 255,228
ارزش معاملات ‎13.7‎ M ‎108.8‎ M 0 ‎122.5‎ M
قدرت 342,684 ‎10.9‎ M - ‎12.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎13.7‎ M
1395/08/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 3 0 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M ‎10.8‎ M 0 ‎13.0‎ M
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎5.3‎ B 0 ‎6.4‎ B
قدرت ‎9.3‎ M ‎175.6‎ M - ‎638.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1395/08/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 0 1
حجم معاملات 34,050 0 0 34,050
ارزش معاملات ‎17.0‎ M 0 0 ‎17.0‎ M
قدرت 283,750 - - ‎1.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎17.0‎ M
1395/08/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 0 1
حجم معاملات 884,200 ‎1.0‎ M 0 ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎446.5‎ M ‎505.0‎ M 0 ‎951.5‎ M
قدرت ‎3.0‎ M ‎50.5‎ M - ‎95.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎446.5‎ M
1395/08/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 2 0 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M ‎1.4‎ M 0 ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎785.9‎ M ‎718.2‎ M 0 ‎1.5‎ B
قدرت ‎9.8‎ M ‎35.9‎ M - ‎150.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎785.9‎ M
1395/08/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 0 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎3.1‎ M 0 ‎4.7‎ M
ارزش معاملات ‎857.7‎ M ‎1.6‎ B 0 ‎2.5‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎80.6‎ M - ‎247.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎857.7‎ M
1395/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 5 83 2
حجم معاملات ‎4.9‎ M ‎4.5‎ M ‎8.5‎ M 940,250
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎2.0‎ B ‎3.7‎ B ‎413.7‎ M
قدرت ‎4.7‎ M ‎39.9‎ M ‎4.5‎ M ‎20.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1395/03/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 2 54 2
حجم معاملات 483,360 ‎2.9‎ M ‎2.6‎ M 797,484
ارزش معاملات ‎215.1‎ M ‎1.3‎ B ‎1.1‎ B ‎354.9‎ M
قدرت ‎1.2‎ M ‎63.8‎ M ‎2.1‎ M ‎17.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-920.3‎ M
1395/03/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 47 1
حجم معاملات 817,863 ‎2.2‎ M ‎2.2‎ M 800,000
ارزش معاملات ‎359.0‎ M ‎965.8‎ M ‎973.6‎ M ‎351.2‎ M
قدرت ‎2.8‎ M ‎96.6‎ M ‎2.1‎ M ‎35.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎-614.6‎ M
1395/03/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 3 30 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎2.0‎ M ‎2.3‎ M 900,000
ارزش معاملات ‎528.0‎ M ‎876.7‎ M ‎1.0‎ B ‎390.6‎ M
قدرت ‎2.0‎ M ‎29.2‎ M ‎3.4‎ M ‎39.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.58
جریان پول حقیقی ‎-486.1‎ M
1395/03/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 19 0
حجم معاملات 813,055 152,788 965,843 0
ارزش معاملات ‎360.2‎ M ‎67.7‎ M ‎427.9‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M ‎6.8‎ M ‎2.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.64
جریان پول حقیقی ‎-67.7‎ M
1395/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 2 35 3
حجم معاملات ‎2.1‎ M ‎1.2‎ M ‎2.3‎ M 967,775
ارزش معاملات ‎941.5‎ M ‎544.8‎ M ‎1.0‎ B ‎439.4‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎27.2‎ M ‎3.0‎ M ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎-105.4‎ M
1395/03/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 0 36 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.4‎ M 376,565
ارزش معاملات ‎799.6‎ M 0 ‎626.7‎ M ‎172.8‎ M
قدرت ‎4.4‎ M - ‎1.7‎ M ‎8.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.55
جریان پول حقیقی ‎172.8‎ M
1395/03/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 4 25 1
حجم معاملات ‎3.3‎ M ‎1.6‎ M ‎1.3‎ M ‎3.6‎ M
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎739.0‎ M ‎593.8‎ M ‎1.6‎ B
قدرت ‎2.8‎ M ‎18.5‎ M ‎2.4‎ M ‎162.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎881.3‎ M
1395/03/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 3 36 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 235,000 ‎1.6‎ M 600,000
ارزش معاملات ‎922.9‎ M ‎111.6‎ M ‎749.5‎ M ‎285.0‎ M
قدرت ‎2.6‎ M ‎3.7‎ M ‎2.1‎ M ‎28.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎173.4‎ M
1395/03/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 3 28 3
حجم معاملات 912,826 ‎1.1‎ M 578,387 ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎449.1‎ M ‎530.3‎ M ‎284.6‎ M ‎694.9‎ M
قدرت ‎1.2‎ M ‎17.7‎ M ‎1.0‎ M ‎23.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎164.5‎ M
1395/03/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 1 19 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 199,157 931,138 400,000
ارزش معاملات ‎566.0‎ M ‎99.6‎ M ‎465.6‎ M ‎200.0‎ M
قدرت ‎2.0‎ M ‎10.0‎ M ‎2.5‎ M ‎20.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.80
جریان پول حقیقی ‎100.4‎ M
1395/03/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 2 24 1
حجم معاملات 816,726 453,555 ‎1.1‎ M 215,250
ارزش معاملات ‎412.4‎ M ‎229.0‎ M ‎532.8‎ M ‎108.7‎ M
قدرت ‎2.1‎ M ‎11.5‎ M ‎2.2‎ M ‎10.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-120.3‎ M
1395/03/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 6 20 1
حجم معاملات ‎8.2‎ M ‎2.9‎ M ‎1.1‎ M ‎10.0‎ M
ارزش معاملات ‎4.1‎ B ‎1.5‎ B ‎531.1‎ M ‎5.0‎ B
قدرت ‎3.3‎ M ‎24.3‎ M ‎2.7‎ M ‎503.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1395/03/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 13 0
حجم معاملات 365,619 0 365,619 0
ارزش معاملات ‎195.2‎ M 0 ‎195.2‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - ‎1.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی 0
1395/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 2 11 1
حجم معاملات 710,727 647,625 594,115 764,237
ارزش معاملات ‎384.5‎ M ‎350.4‎ M ‎321.4‎ M ‎413.5‎ M
قدرت ‎1.1‎ M ‎17.5‎ M ‎2.9‎ M ‎41.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎63.1‎ M
1395/03/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 2 14 2
حجم معاملات 218,380 490,699 387,479 321,600
ارزش معاملات ‎121.2‎ M ‎272.3‎ M ‎215.1‎ M ‎178.5‎ M
قدرت ‎1.1‎ M ‎13.6‎ M ‎1.5‎ M ‎8.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-93.8‎ M
1395/03/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 2 27 1
حجم معاملات ‎1.4‎ M 650,000 ‎2.0‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎791.9‎ M ‎359.5‎ M ‎1.1‎ B ‎55.3‎ M
قدرت ‎2.9‎ M ‎18.0‎ M ‎4.1‎ M ‎5.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-304.2‎ M
1395/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 1 46 5
حجم معاملات ‎3.1‎ M 250,000 ‎2.4‎ M 915,539
ارزش معاملات ‎1.8‎ B ‎141.3‎ M ‎1.4‎ B ‎517.3‎ M
قدرت ‎4.6‎ M ‎14.1‎ M ‎3.0‎ M ‎10.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎376.0‎ M
1395/03/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 2 61 5
حجم معاملات ‎2.6‎ M 450,000 ‎2.1‎ M 941,677
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎251.1‎ M ‎1.2‎ B ‎525.5‎ M
قدرت ‎3.6‎ M ‎12.6‎ M ‎2.0‎ M ‎10.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.83
جریان پول حقیقی ‎274.4‎ M
1395/03/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 3 80 2
حجم معاملات ‎4.4‎ M ‎2.3‎ M ‎3.4‎ M ‎3.3‎ M
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎1.2‎ B ‎1.8‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎3.9‎ M ‎39.9‎ M ‎2.2‎ M ‎87.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.74
جریان پول حقیقی ‎543.1‎ M
1395/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 2 33 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 140,000 ‎1.8‎ M 115,063
ارزش معاملات ‎947.5‎ M ‎74.9‎ M ‎960.9‎ M ‎61.6‎ M
قدرت ‎2.6‎ M ‎3.7‎ M ‎2.9‎ M ‎6.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-13.3‎ M
1395/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 0 36 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 971,916 368,741
ارزش معاملات ‎719.9‎ M 0 ‎521.9‎ M ‎198.0‎ M
قدرت ‎2.2‎ M - ‎1.4‎ M ‎19.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی ‎198.0‎ M
1395/02/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 46 2
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎2.9‎ M 697,906
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.5‎ B ‎367.8‎ M
قدرت ‎6.8‎ M - ‎3.3‎ M ‎18.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی ‎367.8‎ M
1395/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 2 33 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M 722,350 ‎1.7‎ M 661,316
ارزش معاملات ‎829.2‎ M ‎375.6‎ M ‎861.0‎ M ‎343.9‎ M
قدرت ‎1.9‎ M ‎18.8‎ M ‎2.6‎ M ‎17.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی ‎-31.7‎ M
1395/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 19 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 363,640 966,846
ارزش معاملات ‎670.6‎ M 0 ‎183.3‎ M ‎487.3‎ M
قدرت ‎2.9‎ M - 964,603 ‎48.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.02
جریان پول حقیقی ‎487.3‎ M
1395/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 19 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 50,000 825,917 ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎25.4‎ M ‎418.7‎ M ‎737.9‎ M
قدرت ‎2.0‎ M ‎2.5‎ M ‎2.2‎ M ‎73.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎712.5‎ M
1395/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 68 1 22 2
حجم معاملات ‎4.5‎ M 200,000 ‎1.2‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎104.6‎ M ‎628.1‎ M ‎1.8‎ B
قدرت ‎3.5‎ M ‎10.5‎ M ‎2.9‎ M ‎91.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1395/02/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 2 20 2
حجم معاملات ‎4.3‎ M 71,000 844,343 ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎36.6‎ M ‎434.8‎ M ‎1.8‎ B
قدرت ‎3.0‎ M ‎1.8‎ M ‎2.2‎ M ‎90.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1395/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 3 32 2
حجم معاملات ‎4.9‎ M 317,500 ‎2.4‎ M ‎2.8‎ M
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎169.2‎ M ‎1.3‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎3.4‎ M ‎5.6‎ M ‎4.0‎ M ‎75.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1395/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 0 18 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 205,206 ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎117.8‎ M ‎1.3‎ B
قدرت ‎1.9‎ M - 654,379 ‎43.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.95
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1395/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 1 26 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 500,000 745,409 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎299.0‎ M ‎445.8‎ M ‎1.2‎ B
قدرت ‎2.1‎ M ‎29.9‎ M ‎1.7‎ M ‎60.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎915.6‎ M
1395/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 0 29 3
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 581,870 654,520
ارزش معاملات ‎778.9‎ M 0 ‎366.6‎ M ‎412.3‎ M
قدرت ‎2.0‎ M - ‎1.3‎ M ‎13.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.62
جریان پول حقیقی ‎412.3‎ M
1395/02/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 0 40 1
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 956,222 ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎612.0‎ M ‎863.9‎ M
قدرت ‎4.3‎ M - ‎1.5‎ M ‎86.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.84
جریان پول حقیقی ‎863.9‎ M
1395/02/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 0 20 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 627,392 756,130
ارزش معاملات ‎873.0‎ M 0 ‎395.9‎ M ‎477.1‎ M
قدرت ‎2.5‎ M - ‎2.0‎ M ‎23.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی ‎477.1‎ M
1395/02/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 30 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 973,401 ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎636.6‎ M ‎738.6‎ M
قدرت ‎2.7‎ M - ‎2.1‎ M ‎73.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.27
جریان پول حقیقی ‎738.6‎ M
1395/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 42 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎1.9‎ M 656,208
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.3‎ B ‎448.2‎ M
قدرت ‎2.9‎ M - ‎3.0‎ M ‎44.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎448.2‎ M
1395/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 2 25 2
حجم معاملات ‎2.3‎ M 166,685 ‎1.5‎ M 987,401
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎112.8‎ M ‎1.0‎ B ‎668.5‎ M
قدرت ‎2.7‎ M ‎5.6‎ M ‎4.0‎ M ‎33.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎555.6‎ M
1395/02/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 52 3
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎1.9‎ M 259,198
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.4‎ B ‎186.4‎ M
قدرت ‎3.8‎ M - ‎2.6‎ M ‎6.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎186.4‎ M
1395/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 59 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M ‎1.9‎ M ‎3.8‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎1.3‎ B ‎2.7‎ B ‎72.3‎ M
قدرت ‎3.2‎ M ‎134.5‎ M ‎4.6‎ M ‎7.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1395/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 91 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.7‎ M 40,230
ارزش معاملات ‎2.1‎ B 0 ‎2.1‎ B ‎30.7‎ M
قدرت ‎2.8‎ M - ‎2.3‎ M ‎3.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎30.7‎ M
1395/02/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 91 1
حجم معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎2.6‎ M 465,550
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.2‎ B ‎384.1‎ M
قدرت ‎4.3‎ M - ‎2.4‎ M ‎38.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎384.1‎ M
1393/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 8 0 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎91.2‎ M 0 ‎94.0‎ M
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎246.3‎ B 0 ‎253.8‎ B
قدرت ‎44.3‎ M ‎3.1‎ B - ‎25.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎7.5‎ B
1393/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 400,000 0 0 400,000
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 0 ‎1.1‎ B
قدرت ‎110.0‎ M - - ‎110.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1393/06/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 2 0 1
حجم معاملات 601,514 230,000 0 831,514
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎634.6‎ M 0 ‎2.3‎ B
قدرت ‎15.1‎ M ‎31.7‎ M - ‎229.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1393/05/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 1,500 0 0 1,500
ارزش معاملات ‎4.4‎ M 0 0 ‎4.4‎ M
قدرت 435,000 - - 435,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ M
1393/05/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 15,000 0 0 15,000
ارزش معاملات ‎43.5‎ M 0 0 ‎43.5‎ M
قدرت ‎4.4‎ M - - ‎4.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎43.5‎ M
1393/05/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 50,000 0 50,000
ارزش معاملات 0 ‎145.0‎ M 0 ‎145.0‎ M
قدرت - ‎14.5‎ M - ‎14.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1393/02/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 3 119 0
حجم معاملات 696,731 ‎1.2‎ M ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎2.8‎ B ‎4.4‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎91.8‎ M ‎3.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.85
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1393/02/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 2 41 0
حجم معاملات 362,393 847,455 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎793.3‎ M ‎1.9‎ B ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M ‎92.8‎ M ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-1.9‎ B
1393/02/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 7 38 1
حجم معاملات 236,853 ‎1.1‎ M 793,424 590,000
ارزش معاملات ‎515.9‎ M ‎2.5‎ B ‎1.7‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎2.1‎ M ‎35.7‎ M ‎4.5‎ M ‎128.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1393/02/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 3 43 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 366,962 ‎1.1‎ M 315,316
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎794.1‎ M ‎2.4‎ B ‎682.3‎ M
قدرت ‎4.8‎ M ‎26.5‎ M ‎5.6‎ M ‎68.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-111.8‎ M
1393/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 1 48 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 560,200 ‎1.3‎ M 684,684
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎1.3‎ B ‎3.1‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎4.7‎ M ‎127.2‎ M ‎6.4‎ M ‎77.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎282.7‎ M
1393/01/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 4,920 0 4,920 0
ارزش معاملات ‎11.9‎ M 0 ‎11.9‎ M 0
قدرت 592,860 - ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1393/01/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 2 16 0
حجم معاملات 47,238 137,301 184,539 0
ارزش معاملات ‎122.6‎ M ‎356.3‎ M ‎478.9‎ M 0
قدرت ‎1.5‎ M ‎17.8‎ M ‎3.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی ‎-356.3‎ M
1393/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 2 20 1
حجم معاملات 39,740 257,675 226,493 70,922
ارزش معاملات ‎100.9‎ M ‎654.0‎ M ‎574.8‎ M ‎180.0‎ M
قدرت ‎1.4‎ M ‎32.7‎ M ‎2.9‎ M ‎18.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی ‎-474.0‎ M
1393/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 16 1
حجم معاملات 18,692 100,100 109,714 9,078
ارزش معاملات ‎48.1‎ M ‎257.7‎ M ‎282.4‎ M ‎23.4‎ M
قدرت 534,591 ‎25.8‎ M ‎1.8‎ M ‎2.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.30
جریان پول حقیقی ‎-234.3‎ M
1393/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 0 24 1
حجم معاملات 262,539 0 132,381 130,158
ارزش معاملات ‎639.3‎ M 0 ‎322.3‎ M ‎316.9‎ M
قدرت ‎2.0‎ M - ‎1.3‎ M ‎31.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی ‎316.9‎ M
1393/01/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 15 2
حجم معاملات 94,558 0 32,316 62,242
ارزش معاملات ‎238.9‎ M 0 ‎81.7‎ M ‎157.3‎ M
قدرت ‎2.0‎ M - 544,417 ‎7.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.66
جریان پول حقیقی ‎157.3‎ M
1392/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 2 33 1
حجم معاملات 467,059 170,000 537,059 100,000
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎444.7‎ M ‎1.4‎ B ‎261.6‎ M
قدرت ‎3.9‎ M ‎22.2‎ M ‎4.3‎ M ‎26.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی ‎-183.1‎ M
1392/12/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 3 42 1
حجم معاملات 81,623 ‎1.1‎ M ‎1.1‎ M 130,000
ارزش معاملات ‎219.9‎ M ‎3.0‎ B ‎2.8‎ B ‎350.2‎ M
قدرت ‎1.8‎ M ‎99.3‎ M ‎6.8‎ M ‎35.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.27
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1392/12/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 3 98 5
حجم معاملات 203,511 ‎6.1‎ M ‎2.2‎ M ‎4.1‎ M
ارزش معاملات ‎555.6‎ M ‎16.6‎ B ‎6.1‎ B ‎11.1‎ B
قدرت ‎2.0‎ M ‎554.3‎ M ‎6.2‎ M ‎221.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.32
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1392/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 3 63 6
حجم معاملات 184,866 ‎7.1‎ M 742,613 ‎6.5‎ M
ارزش معاملات ‎497.8‎ M ‎19.1‎ B ‎2.0‎ B ‎17.6‎ B
قدرت ‎2.8‎ M ‎636.7‎ M ‎3.2‎ M ‎293.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1392/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 2 72 2
حجم معاملات 380,582 882,404 958,542 304,444
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎2.3‎ B ‎2.5‎ B ‎801.9‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎116.2‎ M ‎3.5‎ M ‎40.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1392/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 5 39 3
حجم معاملات 278,017 ‎1.3‎ M 565,535 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎690.6‎ M ‎3.3‎ B ‎1.4‎ B ‎2.6‎ B
قدرت ‎3.1‎ M ‎66.1‎ M ‎3.6‎ M ‎86.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-714.2‎ M
1392/12/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 3 86 6
حجم معاملات 469,905 ‎10.3‎ M ‎1.3‎ M ‎9.5‎ M
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎26.1‎ B ‎3.2‎ B ‎24.1‎ B
قدرت ‎3.1‎ M ‎870.7‎ M ‎3.7‎ M ‎402.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.85
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1392/12/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 3 37 1
حجم معاملات 519,984 298,480 521,424 297,040
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎716.4‎ M ‎1.3‎ B ‎712.9‎ M
قدرت ‎5.2‎ M ‎23.9‎ M ‎3.4‎ M ‎71.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎-3.5‎ M
1392/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 2 30 2
حجم معاملات 249,108 168,873 300,031 117,950
ارزش معاملات ‎607.1‎ M ‎411.5‎ M ‎731.2‎ M ‎287.4‎ M
قدرت ‎2.3‎ M ‎20.6‎ M ‎2.4‎ M ‎14.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-124.1‎ M
1392/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 3 55 0
حجم معاملات 131,882 574,367 706,249 0
ارزش معاملات ‎343.8‎ M ‎1.5‎ B ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎1.5‎ M ‎49.9‎ M ‎3.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.45
جریان پول حقیقی ‎-1.5‎ B
1392/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 64 3
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 876,198 130,000
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.2‎ B ‎324.2‎ M
قدرت ‎4.7‎ M - ‎3.4‎ M ‎10.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎324.2‎ M
1392/12/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 2 50 3
حجم معاملات 24,910 ‎1.1‎ M 543,739 546,841
ارزش معاملات ‎57.6‎ M ‎2.5‎ B ‎1.3‎ B ‎1.3‎ B
قدرت 719,588 ‎123.1‎ M ‎2.5‎ M ‎42.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.29
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1392/12/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 2 64 3
حجم معاملات 224,539 583,744 602,124 206,159
ارزش معاملات ‎486.1‎ M ‎1.3‎ B ‎1.3‎ B ‎446.3‎ M
قدرت ‎1.9‎ M ‎63.2‎ M ‎2.0‎ M ‎14.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-817.5‎ M
1392/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 2 32 1
حجم معاملات 642,701 426,778 519,479 550,000
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎959.0‎ M ‎1.2‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎4.2‎ M ‎47.9‎ M ‎3.6‎ M ‎123.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎276.9‎ M
1392/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 0 21 1
حجم معاملات 242,570 0 192,570 50,000
ارزش معاملات ‎550.1‎ M 0 ‎436.7‎ M ‎113.4‎ M
قدرت ‎2.5‎ M - ‎2.1‎ M ‎11.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎113.4‎ M
1392/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 3 35 0
حجم معاملات 501,112 524,528 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎1.3‎ B ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ M ‎42.7‎ M ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1392/11/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 2 35 0
حجم معاملات 204,774 461,601 666,375 0
ارزش معاملات ‎535.1‎ M ‎1.2‎ B ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎2.3‎ M ‎60.3‎ M ‎5.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1392/11/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 1 24 1
حجم معاملات 156,816 157,500 239,216 75,100
ارزش معاملات ‎413.7‎ M ‎415.5‎ M ‎631.1‎ M ‎198.1‎ M
قدرت ‎1.7‎ M ‎41.5‎ M ‎2.6‎ M ‎19.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-217.4‎ M
1392/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 47 1
حجم معاملات 642,422 0 594,987 47,435
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.6‎ B ‎128.5‎ M
قدرت ‎4.2‎ M - ‎3.4‎ M ‎12.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎128.5‎ M
1392/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 1 61 1
حجم معاملات 539,030 100 475,494 63,636
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 282,100 ‎1.3‎ B ‎179.5‎ M
قدرت ‎2.6‎ M 28,210 ‎2.2‎ M ‎18.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎179.2‎ M
1392/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 3 122 6
حجم معاملات ‎1.2‎ M 743,000 ‎1.6‎ M 417,333
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎2.0‎ B ‎4.3‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎5.0‎ M ‎67.5‎ M ‎3.5‎ M ‎19.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎-887.8‎ M
1392/11/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 4 56 2
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎1.1‎ M ‎1.3‎ M 863,661
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎2.9‎ B ‎3.5‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎6.0‎ M ‎71.6‎ M ‎6.3‎ M ‎116.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-526.7‎ M
1387/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎12.9‎ M 0 ‎12.9‎ M
ارزش معاملات 0 ‎6.6‎ B 0 ‎6.6‎ B
قدرت - ‎657.1‎ M - ‎657.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1387/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 1 1
حجم معاملات 1,500 ‎10.8‎ M 4,000 ‎10.8‎ M
ارزش معاملات 765,000 ‎5.5‎ B ‎2.0‎ M ‎5.5‎ B
قدرت 76,500 ‎548.5‎ M 204,000 ‎548.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.38
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ M
1387/10/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 0 2
حجم معاملات 4,000 100,000 0 104,000
ارزش معاملات ‎2.0‎ M ‎51.0‎ M 0 ‎53.0‎ M
قدرت 204,000 ‎5.1‎ M - ‎2.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ M
پیام ناظر
تاریخ جزییات
00/9/14 10:50 بازگشايي نماد معاملاتي (وصندوقح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي(وصندوقح)با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشد. هم چنين ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 9:06:40 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
2 9:21:54 95,000 12,700 ‎120.7‎ میلیون تومان
3 9:21:54 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
4 9:21:55 95,000 12,700 ‎120.7‎ میلیون تومان
5 9:21:55 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
6 9:21:56 95,000 12,700 ‎120.7‎ میلیون تومان
7 9:21:56 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
8 9:21:58 95,000 12,700 ‎120.7‎ میلیون تومان
9 9:21:58 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
10 9:21:59 95,000 12,700 ‎120.7‎ میلیون تومان
11 9:21:59 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
12 9:23:28 2,950 12,700 ‎3.7‎ میلیون تومان
13 9:26:55 1,000 12,700 ‎1.3‎ میلیون تومان
14 9:36:00 10,000 12,700 ‎12.7‎ میلیون تومان
15 9:38:29 10,000 12,700 ‎12.7‎ میلیون تومان
16 9:38:36 30,000 12,700 ‎38.1‎ میلیون تومان
17 9:39:17 2,980 12,700 ‎3.8‎ میلیون تومان
18 9:40:55 500 12,700 635,000 تومان
19 9:41:19 10,000 12,700 ‎12.7‎ میلیون تومان
20 9:45:45 6,000 12,700 ‎7.6‎ میلیون تومان
21 9:45:47 20,000 12,700 ‎25.4‎ میلیون تومان
22 9:46:38 1,570 12,700 ‎2.0‎ میلیون تومان
23 9:46:38 6,430 12,700 ‎8.2‎ میلیون تومان
24 9:48:40 4,000 12,700 ‎5.1‎ میلیون تومان
25 9:51:32 30,000 12,700 ‎38.1‎ میلیون تومان
26 9:52:59 1,000 12,700 ‎1.3‎ میلیون تومان
27 9:54:06 5,700 12,700 ‎7.2‎ میلیون تومان
28 9:55:09 2,950 12,700 ‎3.7‎ میلیون تومان
29 10:02:21 560 12,700 711,200 تومان
30 10:03:26 1,000 12,700 ‎1.3‎ میلیون تومان
31 10:04:01 500 12,700 635,000 تومان
32 10:05:28 22,222 12,700 ‎28.2‎ میلیون تومان
33 10:07:04 20,000 12,700 ‎25.4‎ میلیون تومان
34 10:07:05 500 12,700 635,000 تومان
35 10:16:52 5,138 12,700 ‎6.5‎ میلیون تومان
36 10:16:52 4,862 12,700 ‎6.2‎ میلیون تومان
37 10:18:01 1,140 12,700 ‎1.4‎ میلیون تومان
38 10:19:41 20,000 12,700 ‎25.4‎ میلیون تومان
39 10:20:37 20,000 12,700 ‎25.4‎ میلیون تومان
40 10:20:41 25,800 12,700 ‎32.8‎ میلیون تومان
41 10:25:06 28,198 12,700 ‎35.8‎ میلیون تومان
42 10:25:06 71,802 12,700 ‎91.2‎ میلیون تومان
43 10:25:13 4,000 12,700 ‎5.1‎ میلیون تومان
44 10:28:47 5,000 12,700 ‎6.4‎ میلیون تومان
45 10:31:17 500 12,700 635,000 تومان
46 10:36:09 1,000 12,700 ‎1.3‎ میلیون تومان
47 10:37:34 700 12,700 889,000 تومان
48 10:47:18 16,998 12,700 ‎21.6‎ میلیون تومان
49 10:47:18 3,002 12,700 ‎3.8‎ میلیون تومان
50 11:06:24 500 12,700 635,000 تومان
51 11:11:23 11,150 12,700 ‎14.2‎ میلیون تومان
52 11:25:07 400 12,700 508,000 تومان
53 11:32:48 2,000 12,530 ‎2.5‎ میلیون تومان
54 11:32:48 10,000 12,510 ‎12.5‎ میلیون تومان
55 11:32:48 1,500 12,510 ‎1.9‎ میلیون تومان
56 11:32:48 700 12,510 875,700 تومان
57 11:32:48 22,500 12,510 ‎28.1‎ میلیون تومان
58 11:32:48 4,300 12,510 ‎5.4‎ میلیون تومان
59 11:32:48 32,000 12,510 ‎40.0‎ میلیون تومان
60 11:32:48 300 12,510 375,300 تومان
61 11:32:48 13,500 12,510 ‎16.9‎ میلیون تومان
62 11:32:48 13,200 12,510 ‎16.5‎ میلیون تومان
63 11:32:48 300 12,510 375,300 تومان
64 11:32:48 650 12,510 813,150 تومان
65 11:32:48 250 12,510 312,750 تومان
66 11:32:48 400 12,510 500,400 تومان
67 11:32:48 10,000 12,510 ‎12.5‎ میلیون تومان
68 11:32:48 20,000 12,510 ‎25.0‎ میلیون تومان
69 11:32:48 20,000 12,510 ‎25.0‎ میلیون تومان
70 11:32:48 600 12,510 750,600 تومان
71 11:32:48 47,800 12,500 ‎59.8‎ میلیون تومان
72 11:32:48 52,200 12,500 ‎65.3‎ میلیون تومان
73 11:32:48 47,800 12,500 ‎59.8‎ میلیون تومان
74 11:32:48 15,351 12,500 ‎19.2‎ میلیون تومان
75 11:32:48 15,200 12,500 ‎19.0‎ میلیون تومان
76 11:32:48 50,000 12,500 ‎62.5‎ میلیون تومان
77 11:32:48 14,000 12,500 ‎17.5‎ میلیون تومان
78 11:32:48 5,150 12,500 ‎6.4‎ میلیون تومان
79 11:32:48 299 12,500 373,750 تومان
80 11:32:49 13,701 12,500 ‎17.1‎ میلیون تومان
81 11:33:28 71,221 12,500 ‎89.0‎ میلیون تومان
82 11:34:56 15,078 12,500 ‎18.8‎ میلیون تومان
83 11:34:56 84,922 12,500 ‎106.2‎ میلیون تومان
84 11:34:56 15,078 12,500 ‎18.8‎ میلیون تومان
85 11:34:56 84,922 12,500 ‎106.2‎ میلیون تومان
86 11:34:57 15,078 12,500 ‎18.8‎ میلیون تومان
87 11:34:57 84,922 12,500 ‎106.2‎ میلیون تومان
88 11:34:57 26 12,500 32,500 تومان
89 11:34:57 99,974 12,500 ‎125.0‎ میلیون تومان
90 11:34:57 26 12,500 32,500 تومان
91 11:34:57 99,974 12,500 ‎125.0‎ میلیون تومان
92 11:34:58 26 12,500 32,500 تومان
93 11:34:58 99,974 12,500 ‎125.0‎ میلیون تومان
94 11:35:01 26 12,500 32,500 تومان
95 11:36:06 99,974 12,500 ‎125.0‎ میلیون تومان
96 11:36:06 26 12,500 32,500 تومان
97 11:36:07 99,974 12,500 ‎125.0‎ میلیون