1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.4% ‎14.6% ‎-16.5% ‎-44.5%

وملت

بازار پایه زرد فرابورس
آخرین قیمت: 0.09% 2,340
قیمت پایانی: 2,338
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: ‎2.1‎ M
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎77 :EPS
‎30 :P/E
2,338 2,478
2,198

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد وملت


44 1,606,205 (inf%)
حقیقی
59 1,389,861 (inf%)
1 200,000 (inf%)
حقوقی
3 416,344 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی9 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
8 میلیون تومان 10 میلیون تومان 17 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی6 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6 میلیون تومان 8 میلیون تومان 7 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.59 1.51 3.15
ورود پول حقیقی : 51 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎0 میلیارد تومان ‎0 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان

توضیحات نماد وملت

وملت (سرمايه گذاری ملت) : شرکتی برای خرید و فورش سهام و اوراق بهادار و سرمایه گذاری و ایجاد و تکمیل کارخانه هایی در زمینه تولیدات و صنعتی و صنعت ساختمانی است. مدیر عامل: سهراب رسته
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم وملت در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 2,340
(‎0.99)
2,338
(‎0.91)
‎1.8‎ M ‎4.2‎ B 1.55 ‎‎505.8‎ M
1401/03/02 2,348
(‎-0.04)
2,317
(‎-1.36)
‎1.7‎ M ‎3.9‎ B 0.56 ‎‎-1.2‎ B
1401/03/01 2,347
(‎-1.14)
2,349
(‎-1.05)
‎1.3‎ M ‎3.1‎ B 1.08 ‎‎906.8‎ M
1401/02/31 2,346
(‎-1.76)
2,374
(‎-0.59)
‎1.6‎ M ‎3.7‎ B 1.94 ‎‎953.0‎ M
1401/02/28 2,402
(‎-0.33)
2,388
(‎-0.91)
‎1.6‎ M ‎3.8‎ B 3.44 ‎‎1.2‎ B
1401/02/27 2,400
(‎-1.44)
2,410
(‎-1.03)
‎2.8‎ M ‎6.8‎ B 0.97 ‎‎129.7‎ M
1401/02/26 2,457
(‎0.00)
2,435
(‎-0.90)
‎1.5‎ M ‎3.7‎ B 2.79 ‎‎657.5‎ M
1401/02/25 2,435
(‎-1.58)
2,457
(‎-0.69)
‎1.8‎ M ‎4.3‎ B 1.73 ‎‎-150.0‎ M
1401/02/24 2,457
(‎-1.92)
2,474
(‎-1.24)
‎1.6‎ M ‎3.8‎ B 1.28 ‎‎-1.3‎ B
1401/02/21 2,500
(‎-1.22)
2,505
(‎-1.03)
‎4.7‎ M ‎11.8‎ B 0.56 ‎‎-3.8‎ B

گروه: سرمایه گذاریها

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
وسکرمان 430 431 ‎105.4‎ میلیون ‎45.4‎ میلیارد -
وساغربی 435 429 ‎49.8‎ میلیون ‎21.3‎ میلیارد -
وسکرد 434 431 ‎46.0‎ میلیون ‎19.8‎ میلیارد -
وسکرشا 432 432 ‎24.3‎ میلیون ‎10.5‎ میلیارد -
وسلرستا 460 471 ‎17.8‎ میلیون ‎8.2‎ میلیارد -
وساشرقی 431 429 ‎14.1‎ میلیون ‎6.0‎ میلیارد -
وسگیلا 432 433 ‎11.9‎ میلیون ‎5.1‎ میلیارد -
وفتخار 3,459 3,454 ‎10.8‎ میلیون ‎37.4‎ میلیارد -
وسیستا 740 770 849,574 ‎628.7‎ میلیون -
معیار 72,500 76,250 395,859 ‎30.2‎ میلیارد -
وسخوز 602 633 228,137 ‎137.3‎ میلیون -
وسرضوی 689 725 124,913 ‎86.1‎ میلیون -
وسصفا 693 729 120,409 ‎83.4‎ میلیون -
واتی 10,760 10,480 102,808 ‎1.1‎ میلیارد -
وسگلستا 703 740 48,000 ‎33.7‎ میلیون -
وسمازن 930 970 32,474 ‎30.2‎ میلیون -
وساربیل 1,220 1,280 22,465 ‎27.4‎ میلیون -
وسمرکز 1,330 1,400 8,492 ‎11.3‎ میلیون -
وسهرمز 650 648 0 0 -
وصنا 3,380 3,354 0 0 -
صبا 4,910 4,890 0 0 -
وسخراش 1,301 1,369 0 0 -
واعتبار 3,038 3,088 0 0 -
وآفر 31,650 31,650 0 0 -
وسقم 1,266 1,332 0 0 -
وکادو 18,380 18,380 0 0 -
وجامی 4,294 4,326 0 0 -
وصنعت 2,272 2,301 0 0 -
ومهان 5,730 5,620 0 0 -
وسیلام 1,180 1,240 0 0 -
بهیر 7,900 7,900 0 0 -
وسیزد 1,211 1,274 0 0 -
وبرق 82,800 83,000 0 0 -
فلات 10,430 10,150 0 0 -
ودانا 1 1 0 0 -
وکبهمن 6,130 6,060 0 0 -
گوهران 5,710 5,690 0 0 -
سدبیر 28,750 28,900 0 0 -
وسکهبو 1,080 1,130 0 0 -
وسفارس 979 1,030 0 0 -
وسپهر 8,510 8,400 0 0 -
وتوصا 9,850 9,700 0 0 -
وسپه 8,970 8,960 0 0 -
وایرا 2,092 2,137 0 0 -
وشمال 23,550 23,450 0 0 -
وسکاب 2,947 2,950 0 0 -
وبیمه 1,697 1,714 0 0 -
وخارزم 5,040 4,980 0 0 -
آریان 7,100 7,090 0 0 -
وسخراج 1,989 2,209 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
شركت تندرماشين زرين-سهامي خاص- ‎82 M 8.20% 0
شركت سرمايه گذاري دنياي آزادپويا-سهامي خاص- ‎79 M 7.90% 0
شركت توسعه صنعت فراگيردنيا-سهامي خاص- ‎60 M 5.96% 0
شركت سلامت جويان تهران-سهامي خاص- ‎59 M 5.86% 0
شركت داروتجارت سامان-سهامي خاص- ‎48 M 4.75% 0
شخص حقيقي ‎29 M 2.92% 200,000
شركت پرنيان مهيار-سهامي خاص- ‎22 M 2.23% 0
شركت دنياي سبزپرتو-سهامي خاص- ‎16 M 1.57% 0
جمع کل سهامداران درصدی 39.39%
تعداد کل سهام شرکت ‎1.0‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎15.6‎ M
میانگین قیمت معامله شده 2,394 ریال
موضوع فعالیت
سرمایه گذاری ،خرید،فروش ،ایجاد،توسعه وتکمیل انواع کارخانجات تولیدی -صنعتی وساختمانی انجام معاملات کلیه سهام واوراق بهادار
جزئیات فعالیت
وملت (سرمايه گذاری ملت) : شرکتی برای خرید و فورش سهام و اوراق بهادار و سرمایه گذاری و ایجاد و تکمیل کارخانه هایی در زمینه تولیدات و صنعتی و صنعت ساختمانی است. مدیر عامل: سهراب رسته
مدیر عامل
سهراب رسته
مدیر مالی
بهنام میرحسنی
نشانی
-
تلفن
02126217381
فکس
02126217532
پست الکترونیک
info@iricmellat.com
سال مالی
09/30
سرمایه
1,000,000
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 1 59 3
حجم معاملات ‎1.6‎ M 200,000 ‎1.4‎ M 416,344
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎467.6‎ M ‎3.2‎ B ‎973.4‎ M
قدرت ‎8.5‎ M ‎46.8‎ M ‎5.5‎ M ‎32.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.55
جریان پول حقیقی ‎505.8‎ M
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 1 35 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 623,427 ‎1.6‎ M 85,000
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎1.4‎ B ‎3.7‎ B ‎196.9‎ M
قدرت ‎5.9‎ M ‎144.4‎ M ‎10.5‎ M ‎19.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 43 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 943,490 386,045
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎2.2‎ B ‎906.8‎ M
قدرت ‎5.6‎ M - ‎5.2‎ M ‎45.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎906.8‎ M
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 44 3
حجم معاملات ‎1.3‎ M 271,985 877,193 673,427
ارزش معاملات ‎3.0‎ B ‎645.7‎ M ‎2.1‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎9.2‎ M ‎64.6‎ M ‎4.7‎ M ‎53.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.94
جریان پول حقیقی ‎953.0‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 1 68 3
حجم معاملات ‎1.4‎ M 200,000 888,154 705,790
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎477.6‎ M ‎2.1‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎10.7‎ M ‎47.8‎ M ‎3.1‎ M ‎56.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.44
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 56 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M 250,000 ‎2.5‎ M 303,835
ارزش معاملات ‎6.2‎ B ‎602.5‎ M ‎6.1‎ B ‎732.2‎ M
قدرت ‎10.5‎ M ‎60.3‎ M ‎10.9‎ M ‎36.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎129.7‎ M
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 0 96 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.2‎ M 270,000
ارزش معاملات ‎3.7‎ B 0 ‎3.0‎ B ‎657.5‎ M
قدرت ‎8.7‎ M - ‎3.1‎ M ‎32.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.79
جریان پول حقیقی ‎657.5‎ M
1401/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 2 65 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 438,471 ‎1.4‎ M 377,417
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎1.1‎ B ‎3.4‎ B ‎927.3‎ M
قدرت ‎9.0‎ M ‎53.9‎ M ‎5.2‎ M ‎46.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی ‎-150.0‎ M
1401/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 2 101 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 510,179 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎1.3‎ B ‎3.8‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎63.1‎ M ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-1.3‎ B
1401/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 4 92 2
حجم معاملات ‎3.1‎ M ‎1.7‎ M ‎4.6‎ M 155,880
ارزش معاملات ‎7.6‎ B ‎4.2‎ B ‎11.4‎ B ‎390.5‎ M
قدرت ‎7.0‎ M ‎104.6‎ M ‎12.4‎ M ‎19.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.56
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1401/02/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 1 81 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 300,000 ‎2.3‎ M 335,000
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎759.3‎ M ‎5.9‎ B ‎847.9‎ M
قدرت ‎8.9‎ M ‎75.9‎ M ‎7.3‎ M ‎84.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎88.6‎ M
1401/02/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 1 59 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 252,880 ‎2.2‎ M 450,000
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎631.4‎ M ‎5.6‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎14.8‎ M ‎63.1‎ M ‎9.4‎ M ‎112.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎492.2‎ M
1401/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 1 54 1
حجم معاملات 682,295 ‎2.8‎ M ‎3.1‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎6.9‎ B ‎7.5‎ B ‎979.6‎ M
قدرت ‎9.3‎ M ‎685.7‎ M ‎14.0‎ M ‎98.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.66
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ B
1401/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 2 116 2
حجم معاملات ‎5.9‎ M 883,593 ‎5.4‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎14.2‎ B ‎2.1‎ B ‎12.8‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎22.2‎ M ‎106.1‎ M ‎11.1‎ M ‎173.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.00
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1401/02/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 0 95 2
حجم معاملات ‎5.0‎ M 0 ‎4.3‎ M 739,752
ارزش معاملات ‎11.9‎ B 0 ‎10.1‎ B ‎1.8‎ B
قدرت ‎12.9‎ M - ‎10.7‎ M ‎87.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎1.8‎ B
1401/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 0 26 4
حجم معاملات ‎3.4‎ M 0 ‎1.2‎ M ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎2.7‎ B ‎5.2‎ B
قدرت ‎20.5‎ M - ‎10.5‎ M ‎131.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.95
جریان پول حقیقی ‎5.2‎ B
1401/01/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 58 5
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎1.4‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎6.4‎ B 0 ‎3.2‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎49.4‎ M - ‎5.5‎ M ‎64.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.02
جریان پول حقیقی ‎3.2‎ B
1401/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 31 5
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 546,540 ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎4.7‎ B 0 ‎1.2‎ B ‎3.5‎ B
قدرت ‎79.0‎ M - ‎3.9‎ M ‎70.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 20.39
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1401/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 28 5
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 486,428 ‎2.0‎ M
ارزش معاملات ‎5.4‎ B 0 ‎1.1‎ B ‎4.4‎ B
قدرت ‎20.9‎ M - ‎3.8‎ M ‎87.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 5.58
جریان پول حقیقی ‎4.4‎ B
1401/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 42 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎1.2‎ M 800,000
ارزش معاملات ‎4.3‎ B 0 ‎2.6‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎21.3‎ M - ‎6.1‎ M ‎84.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.49
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1401/01/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 0 35 3
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 851,218 ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎1.8‎ B ‎3.4‎ B
قدرت ‎15.7‎ M - ‎5.1‎ M ‎113.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.09
جریان پول حقیقی ‎3.4‎ B
1401/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 52 1
حجم معاملات 891,925 0 877,926 13,999
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B ‎28.6‎ M
قدرت ‎3.6‎ M - ‎3.5‎ M ‎2.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی ‎28.6‎ M
1401/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 1 34 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 184,120 989,210 200,000
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎375.6‎ M ‎2.0‎ B ‎408.0‎ M
قدرت ‎4.7‎ M ‎37.6‎ M ‎5.9‎ M ‎40.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.79
جریان پول حقیقی ‎32.4‎ M
1401/01/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 46 0 41 2
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 640,967 751,200
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎1.3‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎6.2‎ M - ‎3.2‎ M ‎77.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.94
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1401/01/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 1 74 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 50,000 ‎2.2‎ M 208,063
ارزش معاملات ‎4.9‎ B ‎102.0‎ M ‎4.5‎ B ‎424.4‎ M
قدرت ‎12.5‎ M ‎10.2‎ M ‎6.1‎ M ‎42.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎322.4‎ M
1401/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 74 1 79 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M 58,753 ‎2.2‎ M 443,755
ارزش معاملات ‎5.2‎ B ‎118.5‎ M ‎4.5‎ B ‎895.1‎ M
قدرت ‎7.1‎ M ‎11.9‎ M ‎5.6‎ M ‎44.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی ‎776.5‎ M
1401/01/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 58 0 58 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M 0 ‎1.2‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎5.3‎ B 0 ‎2.5‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎9.1‎ M - ‎4.3‎ M ‎139.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.12
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 45 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 50,000 665,384 ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎98.7‎ M ‎1.3‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎6.6‎ M ‎9.9‎ M ‎2.9‎ M ‎132.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی ‎2.6‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 78 0 56 2
حجم معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎1.8‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎6.1‎ B 0 ‎3.5‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎7.8‎ M - ‎6.3‎ M ‎127.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 0 33 0
حجم معاملات 740,784 0 740,784 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B 0 ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.06
جریان پول حقیقی 0
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 1 31 2
حجم معاملات ‎1.8‎ M 353,000 ‎1.5‎ M 649,909
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎679.9‎ M ‎2.8‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎5.2‎ M ‎68.0‎ M ‎9.1‎ M ‎62.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎571.8‎ M
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 32 1
حجم معاملات 962,382 0 774,291 188,091
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.5‎ B ‎363.4‎ M
قدرت ‎3.8‎ M - ‎4.7‎ M ‎36.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎363.4‎ M
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 0 20 1
حجم معاملات 399,941 0 367,571 32,370
ارزش معاملات ‎777.5‎ M 0 ‎714.6‎ M ‎62.9‎ M
قدرت ‎3.5‎ M - ‎3.6‎ M ‎6.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎62.9‎ M
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 1 8 1
حجم معاملات 171,006 53,000 174,006 50,000
ارزش معاملات ‎333.5‎ M ‎103.4‎ M ‎339.3‎ M ‎97.5‎ M
قدرت ‎1.7‎ M ‎10.3‎ M ‎4.2‎ M ‎9.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.39
جریان پول حقیقی ‎-5.9‎ M
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 22 1
حجم معاملات 359,452 0 279,822 79,630
ارزش معاملات ‎702.0‎ M 0 ‎546.5‎ M ‎155.5‎ M
قدرت ‎5.0‎ M - ‎2.5‎ M ‎15.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.02
جریان پول حقیقی ‎155.5‎ M
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 36 1
حجم معاملات 552,536 820,000 522,536 850,000
ارزش معاملات ‎1.1‎ B ‎1.6‎ B ‎1.0‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎6.8‎ M ‎160.6‎ M ‎2.8‎ M ‎166.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.38
جریان پول حقیقی ‎58.8‎ M
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 41 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 0 ‎1.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 ‎2.8‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.58
جریان پول حقیقی 0
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 27 1
حجم معاملات 601,208 0 451,208 150,000
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎897.0‎ M ‎298.2‎ M
قدرت ‎6.0‎ M - ‎3.3‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.80
جریان پول حقیقی ‎298.2‎ M
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 0 47 0
حجم معاملات 970,618 0 970,618 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی 0
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 62 1
حجم معاملات 842,914 0 789,914 53,000
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.6‎ B ‎106.5‎ M
قدرت ‎3.5‎ M - ‎2.6‎ M ‎10.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎106.5‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 0 42 1
حجم معاملات 735,684 0 687,994 47,690
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.4‎ B ‎96.4‎ M
قدرت ‎3.3‎ M - ‎3.3‎ M ‎9.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی ‎96.4‎ M
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 1 48 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 50,000 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎101.4‎ M ‎2.7‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M ‎10.1‎ M ‎5.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-101.4‎ M
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 3 0
حجم معاملات 242,817 0 242,817 0
ارزش معاملات ‎503.1‎ M 0 ‎503.1‎ M 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎16.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.27
جریان پول حقیقی 0
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 2 0
حجم معاملات 51,515 0 51,515 0
ارزش معاملات ‎106.9‎ M 0 ‎106.9‎ M 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 10 1
حجم معاملات 72,747 0 58,477 14,270
ارزش معاملات ‎151.1‎ M 0 ‎121.5‎ M ‎29.6‎ M
قدرت ‎1.7‎ M - ‎1.2‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎29.6‎ M
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 1 33 0
حجم معاملات 703,029 7,500 710,529 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎15.6‎ M ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M ‎1.6‎ M ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-15.6‎ M
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 7 0
حجم معاملات 485,556 7,200 492,756 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎15.0‎ M ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎4.6‎ M ‎1.5‎ M ‎14.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.31
جریان پول حقیقی ‎-15.0‎ M
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 50 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B 0 ‎2.4‎ B 0
قدرت ‎6.6‎ M - ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی 0
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 1 0
حجم معاملات 7,838 0 7,838 0
ارزش معاملات ‎16.6‎ M 0 ‎16.6‎ M 0
قدرت 827,693 - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.50
جریان پول حقیقی 0
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 1 74 1
حجم معاملات 661,595 574,813 ‎1.2‎ M 28,309
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎1.2‎ B ‎2.6‎ B ‎59.8‎ M
قدرت ‎3.2‎ M ‎121.4‎ M ‎3.4‎ M ‎6.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 7 0
حجم معاملات 132,951 ‎1.0‎ M ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎286.6‎ M ‎2.2‎ B ‎2.4‎ B 0
قدرت ‎2.9‎ M ‎215.6‎ M ‎34.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.08
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 1 0
حجم معاملات 19,095 0 19,095 0
ارزش معاملات ‎41.6‎ M 0 ‎41.6‎ M 0
قدرت ‎4.2‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 1 0
حجم معاملات 22,088 0 22,088 0
ارزش معاملات ‎48.1‎ M 0 ‎48.1‎ M 0
قدرت 962,153 - ‎4.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.20
جریان پول حقیقی 0
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21 0 5 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.5‎ B ‎21.8‎ M
قدرت ‎12.2‎ M - ‎50.9‎ M ‎2.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.24
جریان پول حقیقی ‎21.8‎ M
1400/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 1 0
حجم معاملات 182,761 0 182,761 0
ارزش معاملات ‎406.5‎ M 0 ‎406.5‎ M 0
قدرت ‎5.1‎ M - ‎40.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.13
جریان پول حقیقی 0
1400/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 1 1 0
حجم معاملات 35,340 20,000 55,340 0
ارزش معاملات ‎78.7‎ M ‎44.6‎ M ‎123.3‎ M 0
قدرت 874,861 ‎4.5‎ M ‎12.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.07
جریان پول حقیقی ‎-44.6‎ M
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 1 0
حجم معاملات 53,359 ‎1.0‎ M ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎118.9‎ M ‎2.2‎ B ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ M ‎222.9‎ M ‎234.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.01
جریان پول حقیقی ‎-2.2‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 1 0
حجم معاملات 5,500 2,500 8,000 0
ارزش معاملات ‎12.4‎ M ‎5.6‎ M ‎18.0‎ M 0
قدرت 618,750 562,500 ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.34
جریان پول حقیقی ‎-5.6‎ M
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 1 59 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M 739,512 ‎3.0‎ M 247,988
ارزش معاملات ‎5.7‎ B ‎1.7‎ B ‎6.8‎ B ‎558.0‎ M
قدرت ‎9.5‎ M ‎166.4‎ M ‎11.5‎ M ‎55.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 29 1
حجم معاملات 441,465 150,000 541,465 50,000
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎342.9‎ M ‎1.2‎ B ‎114.3‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎34.3‎ M ‎4.3‎ M ‎11.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.95
جریان پول حقیقی ‎-228.6‎ M
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 1 23 1
حجم معاملات 167,451 196,628 267,079 97,000
ارزش معاملات ‎383.6‎ M ‎450.5‎ M ‎611.9‎ M ‎222.2‎ M
قدرت ‎2.4‎ M ‎45.0‎ M ‎2.7‎ M ‎22.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-228.2‎ M
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 2 36 1
حجم معاملات ‎1.0‎ M 149,902 735,037 454,000
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎343.0‎ M ‎1.7‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎8.2‎ M ‎17.1‎ M ‎4.7‎ M ‎103.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.75
جریان پول حقیقی ‎695.8‎ M
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 10 1 48 1
حجم معاملات 586,227 8,249 344,476 250,000
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎18.8‎ M ‎786.1‎ M ‎570.5‎ M
قدرت ‎13.4‎ M ‎1.9‎ M ‎1.6‎ M ‎57.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 8.17
جریان پول حقیقی ‎551.7‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 2 48 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 539,185 ‎2.0‎ M 59,205
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎1.2‎ B ‎4.5‎ B ‎134.5‎ M
قدرت ‎28.1‎ M ‎61.3‎ M ‎9.3‎ M ‎13.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.02
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 1 30 1
حجم معاملات 318,883 100,000 316,383 102,500
ارزش معاملات ‎736.0‎ M ‎230.8‎ M ‎730.2‎ M ‎236.6‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎23.1‎ M ‎2.4‎ M ‎23.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی ‎5.8‎ M
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 2 33 1
حجم معاملات 509,477 137,567 531,044 116,000
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎318.1‎ M ‎1.2‎ B ‎268.2‎ M
قدرت ‎9.1‎ M ‎15.9‎ M ‎3.7‎ M ‎26.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.44
جریان پول حقیقی ‎-49.9‎ M
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 4 45 1
حجم معاملات 805,779 155,740 861,519 100,000
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎360.8‎ M ‎2.0‎ B ‎231.7‎ M
قدرت ‎11.0‎ M ‎9.0‎ M ‎4.4‎ M ‎23.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.48
جریان پول حقیقی ‎-129.1‎ M
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 1 27 0
حجم معاملات 359,478 19,000 378,478 0
ارزش معاملات ‎827.2‎ M ‎43.7‎ M ‎870.9‎ M 0
قدرت ‎4.4‎ M ‎4.4‎ M ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-43.7‎ M
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 2 38 2
حجم معاملات 257,617 300,000 479,817 77,800
ارزش معاملات ‎594.3‎ M ‎692.1‎ M ‎1.1‎ B ‎179.5‎ M
قدرت ‎3.1‎ M ‎34.6‎ M ‎2.9‎ M ‎9.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی ‎-512.6‎ M
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 1 35 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 962,500 ‎3.5‎ M 37,500
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎2.2‎ B ‎8.2‎ B ‎86.8‎ M
قدرت ‎22.3‎ M ‎222.7‎ M ‎23.3‎ M ‎8.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 1 28 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 890,228 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎2.1‎ B ‎6.0‎ B 0
قدرت ‎20.5‎ M ‎209.8‎ M ‎21.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 1 58 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 650,000 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎1.6‎ B ‎6.7‎ B 0
قدرت ‎19.0‎ M ‎156.3‎ M ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.65
جریان پول حقیقی ‎-1.6‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 2 65 0
حجم معاملات 639,087 830,000 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B ‎2.0‎ B ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎4.9‎ M ‎101.7‎ M ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 0 27 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B 0 ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎15.5‎ M - ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی 0
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 2 7 0
حجم معاملات 549,872 ‎1.2‎ M ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎3.0‎ B ‎4.3‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M ‎148.8‎ M ‎62.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.09
جریان پول حقیقی ‎-3.0‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 2 102 4
حجم معاملات ‎5.9‎ M 674,959 ‎5.7‎ M 895,739
ارزش معاملات ‎15.0‎ B ‎1.7‎ B ‎14.4‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎16.5‎ M ‎85.1‎ M ‎14.2‎ M ‎56.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎556.8‎ M
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 0 42 2
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎3.8‎ M 438,175
ارزش معاملات ‎10.4‎ B 0 ‎9.3‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎33.6‎ M - ‎22.2‎ M ‎53.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 2 45 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 290,616 630,499 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎696.3‎ M ‎1.5‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎21.4‎ M ‎34.8‎ M ‎3.4‎ M ‎239.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 6.38
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1400/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 2 62 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 700,000 ‎1.5‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎1.7‎ B ‎3.6‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎11.0‎ M ‎82.7‎ M ‎5.8‎ M ‎236.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.90
جریان پول حقیقی ‎708.6‎ M
1400/10/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 2 44 2
حجم معاملات 915,873 299,791 503,587 712,077
ارزش معاملات ‎2.1‎ B ‎694.3‎ M ‎1.2‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎7.9‎ M ‎34.7‎ M ‎2.7‎ M ‎82.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.96
جریان پول حقیقی ‎954.9‎ M
1400/10/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 3 62 2
حجم معاملات ‎1.7‎ M 629,946 ‎1.3‎ M ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎1.4‎ B ‎3.0‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎10.9‎ M ‎48.1‎ M ‎4.8‎ M ‎120.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.28
جریان پول حقیقی ‎963.2‎ M
1400/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 2 55 1
حجم معاملات 379,941 170,000 449,941 100,000
ارزش معاملات ‎857.9‎ M ‎383.9‎ M ‎1.0‎ B ‎225.8‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎19.2‎ M ‎1.8‎ M ‎22.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.10
جریان پول حقیقی ‎-158.1‎ M
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 2 35 1
حجم معاملات 438,719 90,000 444,366 84,353
ارزش معاملات ‎992.4‎ M ‎203.6‎ M ‎1.0‎ B ‎190.8‎ M
قدرت ‎5.0‎ M ‎10.2‎ M ‎2.9‎ M ‎19.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی ‎-12.8‎ M
1400/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 2 46 1
حجم معاملات 876,233 170,000 996,233 50,000
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎385.4‎ M ‎2.3‎ B ‎113.4‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎19.3‎ M ‎4.9‎ M ‎11.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی ‎-272.0‎ M
1400/10/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 48 1
حجم معاملات 987,750 140,000 609,973 517,777
ارزش معاملات ‎2.3‎ B ‎319.1‎ M ‎1.4‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎6.4‎ M ‎31.9‎ M ‎2.9‎ M ‎118.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.22
جریان پول حقیقی ‎861.0‎ M
1400/10/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 2 66 1
حجم معاملات ‎1.7‎ M 312,509 ‎1.4‎ M 662,467
ارزش معاملات ‎3.9‎ B ‎706.3‎ M ‎3.1‎ B ‎1.5‎ B
قدرت ‎15.4‎ M ‎35.3‎ M ‎4.6‎ M ‎149.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.32
جریان پول حقیقی ‎790.9‎ M
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 65 4 69 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 249,942 ‎2.8‎ M 65,300
ارزش معاملات ‎5.8‎ B ‎560.4‎ M ‎6.2‎ B ‎146.4‎ M
قدرت ‎8.9‎ M ‎14.0‎ M ‎9.0‎ M ‎14.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-414.0‎ M
1400/10/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 3 66 2
حجم معاملات ‎2.0‎ M 522,568 ‎1.3‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎1.2‎ B ‎3.0‎ B ‎2.7‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎39.2‎ M ‎4.5‎ M ‎134.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.33
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ B
1400/09/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 59 0
حجم معاملات 659,379 0 659,379 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M - ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.11
جریان پول حقیقی 0
1400/09/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 0 48 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M - ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.07
جریان پول حقیقی 0
1400/09/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 9 0
حجم معاملات 366,652 0 366,652 0
ارزش معاملات ‎826.4‎ M 0 ‎826.4‎ M 0
قدرت ‎6.9‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0