سایر واسطه گریهای مالی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
ولپارس (‎-3.78) 3,105 (‎-3.94) 3,100 ‎4.7‎ M ‎14.4‎ B -
ولساپا (‎0.38) 1,602 (‎0.13) 1,598 ‎4.0‎ M ‎6.4‎ B -
ولصنم (‎1.11) 2,728 (‎0.19) 2,703 ‎2.9‎ M ‎7.9‎ B -
ولکار (‎0.16) 6,430 (‎0.00) 6,420 434,897 ‎2.8‎ B -
ولیز (‎2.15) 1,900 (‎-0.11) 1,858 429,955 ‎785.5‎ M -
ولبهمن (‎2.23) 3,660 (‎-0.95) 3,546 215,388 ‎763.7‎ M -
وایران (‎2.44) 2,690 (‎0.11) 2,629 212,497 ‎572.9‎ M -
ولملت (‎2.96) 4,068 (‎0.18) 3,958 186,823 ‎764.5‎ M -
ولغدر (‎1.23) 11,560 (‎0.18) 11,440 162,037 ‎1.9‎ B -
فعالیت های گروه سایر واسطه گریهای مالی

تاریخچه گروه سایر واسطه گریهای مالی
ارزش و تعداد شرکت های گروه سایر واسطه گریهای مالی
بزرگترین شرکت گروه سایر واسطه گریهای مالی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه سایر واسطه گریهای مالی