زراعت و خدمات وابسته

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
جوین (‎2.98) 6,220 (‎2.81) 6,210 ‎25.2‎ M ‎156.4‎ B -
زملارد (‎-4.98) 14,500 (‎-4.06) 14,640 ‎11.9‎ M ‎174.4‎ B -
سپید (‎1.64) 22,370 (‎0.00) 22,010 0 0 -
زبینا (‎-0.28) 3,185 (‎0.00) 3,194 0 0 -
زقیام (‎1.89) 2,645 (‎0.00) 2,596 0 0 -
زمگسا (‎0.62) 25,980 (‎0.00) 25,820 0 0 -
زفکا (‎0.78) 10,350 (‎0.00) 10,270 0 0 -
زماهان (‎0.57) 8,770 (‎0.00) 8,720 0 0 -
آبین (‎0.02) 4,804 (‎0.00) 4,803 0 0 -
زگلدشت (‎3.23) 11,190 (‎0.00) 10,840 0 0 -
زکشت (‎3.54) 24,850 (‎0.00) 24,000 0 0 -
آینده (‎-2.71) 12,570 (‎0.00) 12,920 0 0 -
سیمرغ (‎1.11) 26,500 (‎0.00) 26,210 0 0 -
زدشت (‎0.55) 27,500 (‎0.00) 27,350 0 0 -
زشگزا (‎0.75) 6,680 (‎0.00) 6,630 0 0 -
زشریف (‎-0.70) 4,119 (‎0.00) 4,148 0 0 -
زپارس (‎-0.81) 36,750 (‎0.00) 37,050 0 0 -
زکوثر (‎-0.92) 16,200 (‎0.00) 16,350 0 0 -
تلیسه (‎1.32) 4,370 (‎0.00) 4,313 0 0 -
فعالیت های گروه زراعت و خدمات وابسته

تمامی شرکت هایی که در این زمینه ها فعالیت دارند و سهام خود رادر بورس عرضه می کنند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در گروه زراعت و خدمات وابسته آن دسته بندی شده و طبق مقررات مربوطه اول نام نماد بورسی آن ها باحرف "ز" نشانه گزاری می شود مانند سهم های معروف زفکا، زگلدشت و زپارس البته در این بین استثنائاتی هم وجود دارد مانند نمادهای تلیسه و سیمرغ و ... که به دلایل نامعلومی از این قاعده پیروی نمی‌کنند.

تاریخچه گروه زراعت و خدمات وابسته
ارزش و تعداد شرکت های گروه زراعت و خدمات وابسته
بزرگترین شرکت گروه زراعت و خدمات وابسته
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه زراعت و خدمات وابسته