1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎-63.5%

رکیشح

بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
آخرین قیمت: -34.75% 2,760
قیمت پایانی: 2,760
حجم معاملات: 740
ارزش معاملات: ‎2.0‎ M
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 8
کمترین قیمت: 2,760
بیشترین قیمت: 2,760
‎0 :EPS
‎0 :P/E
4,230 4,484
3,976

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد رکیشح


4 0 (0.00%)
حقیقی
28 0 (0.00%)
0 0 (0.00%)
حقوقی
0 0 (0.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
11 میلیون تومان 12 میلیون تومان 13 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
8 میلیون تومان 9 میلیون تومان 8 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.88 1.05 1.33
خروج پول حقیقی : 0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎1 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان ‎1 میلیارد تومان

توضیحات نماد رکیشح

ركيشح (حق تقدم ركيش) : در این صفحه اطلاعات روزانه و ماهانه و سالانه حق تقدم نماد ركيش (ركيشح) را مشاهده می کنید.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم رکیشح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/10/08 4,230
(‎-10.00)
4,230
(‎-10.00)
‎43.2‎ M ‎182.9‎ B - ‎‎4.5‎ B
1400/10/04 4,700
(‎16.65)
4,700
(‎16.65)
414,440 ‎1.9‎ B - ‎‎67.9‎ M
1400/07/18 4,012
(‎-4.66)
4,029
(‎-4.25)
‎7.0‎ M ‎28.3‎ B 1.91 ‎‎5.3‎ B
1400/07/17 4,280
(‎-1.83)
4,208
(‎-3.49)
‎2.4‎ M ‎10.1‎ B 1.41 ‎‎-1.7‎ B
1400/07/14 4,360
(‎-1.00)
4,360
(‎-1.00)
816,126 ‎3.6‎ B 0.99 ‎‎-101.3‎ M
1400/07/10 4,362
(‎-0.73)
4,404
(‎0.23)
‎3.5‎ M ‎15.5‎ B 1.19 ‎‎-1.1‎ B
1400/07/07 4,333
(‎0.96)
4,394
(‎2.38)
‎2.8‎ M ‎12.5‎ B 1.10 ‎‎91.1‎ M
1400/07/06 4,230
(‎-8.91)
4,292
(‎-7.58)
‎3.2‎ M ‎13.7‎ B 0.57 ‎‎-1.1‎ B
1400/07/04 4,610
(‎-4.73)
4,644
(‎-4.03)
‎1.4‎ M ‎6.6‎ B 0.91 ‎‎67.7‎ M
1400/07/03 4,810
(‎-0.41)
4,839
(‎0.19)
‎1.6‎ M ‎7.9‎ B 0.68 ‎‎182.9‎ M

گروه: رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
تپسی 9,390 9,390 ‎58.6‎ میلیون ‎550.3‎ میلیارد -
رکیش 4,055 4,043 ‎20.9‎ میلیون ‎84.4‎ میلیارد -
آپ 7,120 7,040 ‎9.9‎ میلیون ‎69.9‎ میلیارد -
مرقام 10,620 10,540 ‎3.2‎ میلیون ‎33.7‎ میلیارد -
مداران 21,440 21,440 ‎3.2‎ میلیون ‎68.1‎ میلیارد -
رتاپ 4,636 4,567 ‎3.1‎ میلیون ‎14.4‎ میلیارد -
رانفور 3,916 4,018 ‎2.6‎ میلیون ‎10.1‎ میلیارد -
افرا 25,750 25,650 ‎2.4‎ میلیون ‎62.4‎ میلیارد -
تاپکیش 12,200 12,270 ‎2.1‎ میلیون ‎26.1‎ میلیارد -
مفاخر 38,250 38,350 870,644 ‎33.4‎ میلیارد -
سیستم 5,920 5,960 675,770 ‎3.9‎ میلیارد -
توسن 20,250 20,300 557,066 ‎11.3‎ میلیارد -
پرداخت 24,140 24,080 355,188 ‎8.4‎ میلیارد -
سپ 24,770 24,140 331,532 ‎8.2‎ میلیارد -
سپیدار 21,200 21,250 278,628 ‎5.9‎ میلیارد -
رافزا 50,700 51,250 119,957 ‎6.1‎ میلیارد -
فن آوا 7,250 7,470 2,400 ‎17.4‎ میلیون -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎700.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎64.9‎ M
میانگین قیمت معامله شده 4,362 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
ركيشح (حق تقدم ركيش) : در این صفحه اطلاعات روزانه و ماهانه و سالانه حق تقدم نماد ركيش (ركيشح) را مشاهده می کنید.
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 1 0 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎42.2‎ M 0 ‎43.2‎ M
ارزش معاملات ‎4.5‎ B ‎178.4‎ B 0 ‎182.9‎ B
قدرت ‎16.7‎ M ‎17.8‎ B - ‎18.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.5‎ B
1400/10/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 1 0 1
حجم معاملات 14,440 400,000 0 414,440
ارزش معاملات ‎67.9‎ M ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B
قدرت ‎1.4‎ M ‎188.0‎ M - ‎194.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎67.9‎ M
1400/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 0 222 2
حجم معاملات ‎7.0‎ M 0 ‎5.7‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎28.3‎ B 0 ‎22.9‎ B ‎5.3‎ B
قدرت ‎19.8‎ M - ‎10.3‎ M ‎265.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.91
جریان پول حقیقی ‎5.3‎ B
1400/07/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 72 1 122 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 420,000 ‎2.4‎ M 18,628
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎1.8‎ B ‎10.1‎ B ‎78.4‎ M
قدرت ‎11.6‎ M ‎176.7‎ M ‎8.2‎ M ‎7.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-1.7‎ B
1400/07/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 46 0
حجم معاملات 792,896 23,230 816,126 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎101.3‎ M ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎7.7‎ M ‎10.1‎ M ‎7.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-101.3‎ M
1400/07/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 2 160 1
حجم معاملات ‎3.3‎ M 245,944 ‎3.5‎ M 5,944
ارزش معاملات ‎14.4‎ B ‎1.1‎ B ‎15.5‎ B ‎26.2‎ M
قدرت ‎11.6‎ M ‎54.2‎ M ‎9.7‎ M ‎2.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/07/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 0 114 2
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.8‎ M 20,722
ارزش معاملات ‎12.5‎ B 0 ‎12.4‎ B ‎91.1‎ M
قدرت ‎12.0‎ M - ‎10.8‎ M ‎4.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎91.1‎ M
1400/07/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 3 100 1
حجم معاملات ‎2.9‎ M 273,141 ‎3.2‎ M 10,000
ارزش معاملات ‎12.5‎ B ‎1.2‎ B ‎13.7‎ B ‎42.9‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎39.1‎ M ‎13.7‎ M ‎4.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.57
جریان پول حقیقی ‎-1.1‎ B
1400/07/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 2 63 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 119,425 ‎1.3‎ M 134,000
ارزش معاملات ‎6.1‎ B ‎554.6‎ M ‎6.0‎ B ‎622.3‎ M
قدرت ‎8.7‎ M ‎27.7‎ M ‎9.6‎ M ‎31.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی ‎67.7‎ M
1400/07/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 83 2 55 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 99,607 ‎1.5‎ M 137,401
ارزش معاملات ‎7.4‎ B ‎482.0‎ M ‎7.2‎ B ‎664.9‎ M
قدرت ‎8.9‎ M ‎24.1‎ M ‎13.2‎ M ‎66.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎182.9‎ M
1400/06/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 48 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.2‎ M 90,000
ارزش معاملات ‎6.4‎ B 0 ‎6.0‎ B ‎434.7‎ M
قدرت ‎9.1‎ M - ‎12.4‎ M ‎43.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.74
جریان پول حقیقی ‎434.7‎ M
1400/06/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 80 2
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎2.0‎ M 234,515
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎9.9‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎11.4‎ M - ‎12.4‎ M ‎58.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1400/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 89 0
حجم معاملات 911,486 0 911,486 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M - ‎5.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.48
جریان پول حقیقی 0
1400/06/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 111 2
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎2.9‎ M 365,502
ارزش معاملات ‎16.8‎ B 0 ‎14.9‎ B ‎1.9‎ B
قدرت ‎39.0‎ M - ‎13.4‎ M ‎95.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.91
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ B
1400/06/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 97 0 93 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.9‎ B 0 ‎8.9‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 0
1400/06/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 0 137 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.7‎ B 0 ‎9.7‎ B 0
قدرت ‎20.7‎ M - ‎7.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.91
جریان پول حقیقی 0
1400/06/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 0 186 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎2.1‎ M 143,600
ارزش معاملات ‎12.1‎ B 0 ‎11.3‎ B ‎791.2‎ M
قدرت ‎11.7‎ M - ‎6.1‎ M ‎79.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.93
جریان پول حقیقی ‎791.2‎ M
1400/06/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 111 2
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.4‎ M 155,092
ارزش معاملات ‎8.1‎ B 0 ‎7.3‎ B ‎825.1‎ M
قدرت ‎14.8‎ M - ‎6.6‎ M ‎41.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی ‎825.1‎ M
1400/06/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 1 86 0
حجم معاملات 742,842 130,000 872,842 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎664.3‎ M ‎4.5‎ B 0
قدرت ‎5.8‎ M ‎66.4‎ M ‎5.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-664.3‎ M
1400/06/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 126 0
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 ‎2.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.4‎ B 0 ‎11.4‎ B 0
قدرت ‎22.8‎ M - ‎9.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.52
جریان پول حقیقی 0
1400/06/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 302 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M 100,000 ‎3.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.0‎ B ‎530.2‎ M ‎18.6‎ B 0
قدرت ‎17.3‎ M ‎53.0‎ M ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.82
جریان پول حقیقی ‎-530.2‎ M
1400/06/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 1 206 0
حجم معاملات ‎3.0‎ M 147,714 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎779.2‎ M ‎16.8‎ B 0
قدرت ‎7.9‎ M ‎77.9‎ M ‎8.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-779.2‎ M
1400/06/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 0 334 1
حجم معاملات ‎6.7‎ M 0 ‎6.5‎ M 197,714
ارزش معاملات ‎36.7‎ B 0 ‎35.6‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎23.1‎ M - ‎10.7‎ M ‎109.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.16
جریان پول حقیقی ‎1.1‎ B
1400/06/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 0 392 0
حجم معاملات ‎6.6‎ M 0 ‎6.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎34.9‎ B 0 ‎34.9‎ B 0
قدرت ‎22.0‎ M - ‎8.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.47
جریان پول حقیقی 0
1400/06/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 0 156 1
حجم معاملات ‎2.0‎ M 0 ‎1.9‎ M 100,000
ارزش معاملات ‎9.8‎ B 0 ‎9.3‎ B ‎496.3‎ M
قدرت ‎13.1‎ M - ‎6.0‎ M ‎49.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.19
جریان پول حقیقی ‎496.3‎ M
1400/06/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 88 1 145 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 500,000 ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.0‎ B ‎2.4‎ B ‎13.4‎ B 0
قدرت ‎12.5‎ M ‎242.5‎ M ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/06/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 77 0
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.8‎ B 0 ‎8.8‎ B 0
قدرت ‎8.7‎ M - ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی 0
1400/06/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 143 0
حجم معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎5.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎26.3‎ B 0 ‎26.3‎ B 0
قدرت ‎30.6‎ M - ‎18.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی 0
1400/06/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 185 1 220 1
حجم معاملات ‎15.5‎ M 500,000 ‎16.0‎ M 2,192
ارزش معاملات ‎78.3‎ B ‎2.5‎ B ‎80.8‎ B ‎11.1‎ M
قدرت ‎42.3‎ M ‎252.5‎ M ‎36.7‎ M ‎1.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.15
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/06/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189 1 252 0
حجم معاملات ‎13.1‎ M ‎1.1‎ M ‎14.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎65.1‎ B ‎5.5‎ B ‎70.7‎ B 0
قدرت ‎34.5‎ M ‎552.2‎ M ‎28.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.23
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 125 1 163 0
حجم معاملات ‎7.9‎ M 699,430 ‎8.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.8‎ B ‎3.4‎ B ‎42.2‎ B 0
قدرت ‎31.0‎ M ‎341.3‎ M ‎25.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 2 274 0
حجم معاملات ‎9.1‎ M ‎4.7‎ M ‎13.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎44.0‎ B ‎22.6‎ B ‎66.6‎ B 0
قدرت ‎23.6‎ M ‎1.1‎ B ‎24.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-22.6‎ B
1400/06/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 77 0 136 1
حجم معاملات ‎2.2‎ M 0 ‎2.1‎ M 89,218
ارزش معاملات ‎10.4‎ B 0 ‎10.0‎ B ‎420.2‎ M
قدرت ‎13.6‎ M - ‎7.4‎ M ‎42.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.84
جریان پول حقیقی ‎420.2‎ M
1400/05/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 194 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.9‎ B 0 ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎9.1‎ M - ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.23
جریان پول حقیقی 0
1400/05/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 98 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 3
ارزش معاملات ‎11.0‎ B 0 ‎11.0‎ B 13,920
قدرت ‎10.9‎ M - ‎11.2‎ M 1,392
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی 13,920
1400/05/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 1 128 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 86,007 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.5‎ B ‎407.7‎ M ‎7.9‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M ‎40.8‎ M ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.14
جریان پول حقیقی ‎-407.7‎ M
1400/05/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 114 1 201 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M 100,000 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.0‎ B ‎495.0‎ M ‎11.5‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M ‎49.5‎ M ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.69
جریان پول حقیقی ‎-495.0‎ M
1400/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 232 1 256 0
حجم معاملات ‎4.1‎ M 1,000 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.8‎ B ‎5.1‎ M ‎20.8‎ B 0
قدرت ‎9.0‎ M 507,000 ‎8.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-5.1‎ M
1400/05/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 184 0 266 0
حجم معاملات ‎4.1‎ M 0 ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎20.3‎ B 0 ‎20.3‎ B 0
قدرت ‎11.0‎ M - ‎7.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی 0
1400/05/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 1 177 0
حجم معاملات ‎4.1‎ M 493,211 ‎4.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎19.6‎ B ‎2.4‎ B ‎22.0‎ B 0
قدرت ‎14.0‎ M ‎237.2‎ M ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-2.4‎ B
1400/05/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 192 1 266 0
حجم معاملات ‎6.3‎ M 10,000 ‎6.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎31.8‎ B ‎50.6‎ M ‎31.8‎ B 0
قدرت ‎16.6‎ M ‎5.1‎ M ‎12.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎-50.6‎ M
1400/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 203 0 243 0
حجم معاملات ‎4.5‎ M 0 ‎4.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎22.6‎ B 0 ‎22.6‎ B 0
قدرت ‎11.2‎ M - ‎9.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی 0
1400/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 112 0 218 0
حجم معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎3.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.7‎ B 0 ‎14.7‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M - ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.95
جریان پول حقیقی 0
1400/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 156 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.5‎ M 56,264
ارزش معاملات ‎6.6‎ B 0 ‎6.4‎ B ‎246.4‎ M
قدرت ‎7.8‎ M - ‎4.1‎ M ‎24.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.91
جریان پول حقیقی ‎246.4‎ M
1400/05/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 111 0 185 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.0‎ B 0 ‎11.0‎ B 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎5.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی 0
1400/05/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 0 155 0
حجم معاملات ‎2.3‎ M 0 ‎2.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.1‎ B 0 ‎11.1‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M - ‎7.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی 0
1400/05/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 0 207 1
حجم معاملات ‎3.1‎ M 0 ‎3.1‎ M 50,000
ارزش معاملات ‎15.4‎ B 0 ‎15.2‎ B ‎246.5‎ M
قدرت ‎11.8‎ M - ‎7.3‎ M ‎24.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.61
جریان پول حقیقی ‎246.5‎ M
1400/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 141 1 172 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 68,692 ‎3.5‎ M 730
ارزش معاملات ‎17.0‎ B ‎336.0‎ M ‎17.3‎ B ‎3.6‎ M
قدرت ‎12.0‎ M ‎33.6‎ M ‎10.1‎ M 357,043
نسبت خریدار به فروشنده 1.20
جریان پول حقیقی ‎-332.4‎ M
1400/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 159 0 278 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.7‎ B 0 ‎18.7‎ B 0
قدرت ‎11.8‎ M - ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.75
جریان پول حقیقی 0
1400/04/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 198 0 287 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M 0 ‎4.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎23.9‎ B 0 ‎23.9‎ B 0
قدرت ‎12.1‎ M - ‎8.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی 0
1400/04/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 148 1 217 2
حجم معاملات ‎2.1‎ M 1,000 ‎2.0‎ M 98,863
ارزش معاملات ‎12.5‎ B ‎6.0‎ M ‎11.9‎ B ‎593.0‎ M
قدرت ‎8.4‎ M 599,800 ‎5.5‎ M ‎29.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.54
جریان پول حقیقی ‎587.0‎ M
1400/04/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 131 2 593 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M 132,538 ‎3.5‎ M 131,538
ارزش معاملات ‎23.4‎ B ‎878.6‎ M ‎23.4‎ B ‎872.0‎ M
قدرت ‎17.9‎ M ‎43.9‎ M ‎3.9‎ M ‎87.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.53
جریان پول حقیقی ‎-6.6‎ M
1400/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 0 131 0
حجم معاملات 930,185 0 930,185 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B 0 ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎25.8‎ M - ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 5.46
جریان پول حقیقی 0
1398/05/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 0 1
حجم معاملات 159,139 ‎6.5‎ M 0 ‎6.7‎ M
ارزش معاملات ‎406.6‎ M ‎16.7‎ B 0 ‎17.1‎ B
قدرت ‎10.2‎ M ‎1.7‎ B - ‎1.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎406.6‎ M
1398/05/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 0 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M ‎5.4‎ M 0 ‎7.9‎ M
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎13.1‎ B 0 ‎19.1‎ B
قدرت ‎17.1‎ M ‎1.3‎ B - ‎1.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎6.0‎ B
1398/05/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 41 0 0 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M 0 0 ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎3.5‎ B 0 0 ‎3.5‎ B
قدرت ‎8.6‎ M - - ‎352.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎3.5‎ B
1398/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 0 1
حجم معاملات 60,124 0 0 60,124
ارزش معاملات ‎132.3‎ M 0 0 ‎132.3‎ M
قدرت ‎4.4‎ M - - ‎13.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎132.3‎ M
1398/05/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 0 1
حجم معاملات 2,760 0 0 2,760
ارزش معاملات ‎6.1‎ M 0 0 ‎6.1‎ M
قدرت 202,400 - - 607,200
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎6.1‎ M
1398/05/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 3 0 0 1
حجم معاملات 5,154 0 0 5,154
ارزش معاملات ‎11.3‎ M 0 0 ‎11.3‎ M
قدرت 377,960 - - ‎1.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎11.3‎ M
1398/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 20 0 0 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 0 ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 0 ‎3.8‎ B
قدرت ‎19.1‎ M - - ‎382.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1398/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 0 1
حجم معاملات 18,920 0 0 18,920
ارزش معاملات ‎39.7‎ M 0 0 ‎39.7‎ M
قدرت ‎2.0‎ M - - ‎4.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎39.7‎ M
1398/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 0 1
حجم معاملات 300,851 0 0 300,851
ارزش معاملات ‎631.8‎ M 0 0 ‎631.8‎ M
قدرت ‎5.3‎ M - - ‎63.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎631.8‎ M
1398/05/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 1 0 1
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎2.4‎ M 0 ‎5.9‎ M
ارزش معاملات ‎6.8‎ B ‎4.6‎ B 0 ‎11.3‎ B
قدرت ‎13.0‎ M ‎456.0‎ M - ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎6.8‎ B
1398/03/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 1 198 2
حجم معاملات ‎5.5‎ M 150,000 ‎5.1‎ M 486,495
ارزش معاملات ‎9.0‎ B ‎248.6‎ M ‎8.5‎ B ‎806.1‎ M
قدرت ‎9.5‎ M ‎24.9‎ M ‎4.3‎ M ‎40.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.22
جریان پول حقیقی ‎557.6‎ M
1398/03/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 109 1
حجم معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎5.0‎ M 50,000
ارزش معاملات ‎8.4‎ B 0 ‎8.3‎ B ‎83.2‎ M
قدرت ‎11.1‎ M - ‎7.7‎ M ‎8.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.45
جریان پول حقیقی ‎83.2‎ M
1398/03/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 108 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M 0 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ B 0 ‎5.9‎ B 0
قدرت ‎21.9‎ M - ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.00
جریان پول حقیقی 0
1398/03/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 91 1 38 1
حجم معاملات ‎2.6‎ M 25,500 ‎2.6‎ M 15,720
ارزش معاملات ‎3.7‎ B ‎36.1‎ M ‎3.7‎ B ‎22.3‎ M
قدرت ‎4.0‎ M ‎3.6‎ M ‎9.7‎ M ‎2.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎-13.8‎ M
1398/03/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 61 2
حجم معاملات ‎2.6‎ M 33,614 ‎2.2‎ M 440,350
ارزش معاملات ‎3.8‎ B ‎49.1‎ M ‎3.2‎ B ‎643.4‎ M
قدرت ‎10.8‎ M ‎4.9‎ M ‎5.2‎ M ‎32.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.07
جریان پول حقیقی ‎594.2‎ M
1398/03/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 0 45 1
حجم معاملات 883,988 0 542,143 341,845
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎774.7‎ M ‎488.5‎ M
قدرت ‎2.9‎ M - ‎1.7‎ M ‎48.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی ‎488.5‎ M
1398/03/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 1 24 1
حجم معاملات 486,744 4,881 297,742 193,883
ارزش معاملات ‎694.1‎ M ‎7.0‎ M ‎424.6‎ M ‎276.5‎ M
قدرت ‎2.8‎ M 696,031 ‎1.8‎ M ‎27.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.57
جریان پول حقیقی ‎269.5‎ M
1398/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 36 0 25 0
حجم معاملات 558,529 0 558,529 0
ارزش معاملات ‎792.0‎ M 0 ‎792.0‎ M 0
قدرت ‎2.2‎ M - ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی 0
1398/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 38 0
حجم معاملات 115,886 0 115,886 0
ارزش معاملات ‎168.5‎ M 0 ‎168.5‎ M 0
قدرت 648,070 - 443,416 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.46
جریان پول حقیقی 0
1398/02/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 50 0 16 0
حجم معاملات 562,186 0 562,186 0
ارزش معاملات ‎815.7‎ M 0 ‎815.7‎ M 0
قدرت ‎1.6‎ M - ‎5.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.32
جریان پول حقیقی 0
1398/02/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 37 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1398/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 24 0
حجم معاملات 80,306 0 80,306 0
ارزش معاملات ‎127.4‎ M 0 ‎127.4‎ M 0
قدرت ‎1.2‎ M - 531,023 -
نسبت خریدار به فروشنده 2.18
جریان پول حقیقی 0
1398/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 23 0
حجم معاملات 310,814 0 310,814 0
ارزش معاملات ‎483.9‎ M 0 ‎483.9‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی 0
1398/02/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 24 0
حجم معاملات 427,312 0 427,312 0
ارزش معاملات ‎689.7‎ M 0 ‎689.7‎ M 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.85
جریان پول حقیقی 0
1398/02/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 1 15 0
حجم معاملات 75,419 5,000 80,419 0
ارزش معاملات ‎118.8‎ M ‎7.9‎ M ‎126.7‎ M 0
قدرت 791,900 787,500 844,400 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.94
جریان پول حقیقی ‎-7.9‎ M
1398/02/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 1 23 1
حجم معاملات 632,163 418,192 ‎1.0‎ M 30,000
ارزش معاملات ‎980.5‎ M ‎648.6‎ M ‎1.6‎ B ‎46.5‎ M
قدرت ‎4.3‎ M ‎64.9‎ M ‎6.9‎ M ‎4.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎-602.1‎ M
1398/02/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 1 33 0
حجم معاملات 530,792 300,000 830,792 0
ارزش معاملات ‎867.8‎ M ‎490.5‎ M ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎2.8‎ M ‎49.1‎ M ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی ‎-490.5‎ M
1398/02/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 31 1 43 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 264,049 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B ‎425.6‎ M ‎2.1‎ B 0
قدرت ‎5.4‎ M ‎42.6‎ M ‎4.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.10
جریان پول حقیقی ‎-425.6‎ M
1398/02/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 1 42 1
حجم معاملات 579,003 300,000 878,703 300
ارزش معاملات ‎906.1‎ M ‎469.5‎ M ‎1.4‎ B 469,500
قدرت ‎2.3‎ M ‎47.0‎ M ‎3.3‎ M 46,950
نسبت خریدار به فروشنده 0.69
جریان پول حقیقی ‎-469.0‎ M
1398/02/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 1 46 2
حجم معاملات 906,783 500,000 ‎1.0‎ M 400,000
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎825.5‎ M ‎1.7‎ B ‎660.4‎ M
قدرت ‎3.5‎ M ‎82.6‎ M ‎3.6‎ M ‎33.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-165.1‎ M
1398/02/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 1 64 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 900,000 ‎1.6‎ M 587,278
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎1.6‎ B ‎2.8‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎3.9‎ M ‎156.4‎ M ‎4.4‎ M ‎102.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی ‎-543.5‎ M
1398/02/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 1 75 1
حجم معاملات ‎2.8‎ M 790,000 ‎2.3‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎5.1‎ B ‎1.4‎ B ‎4.2‎ B ‎2.3‎ B
قدرت ‎6.8‎ M ‎142.0‎ M ‎5.6‎ M ‎230.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎881.7‎ M
1398/02/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 1 129 1
حجم معاملات ‎3.0‎ M ‎1.3‎ M ‎3.1‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎5.5‎ B ‎2.4‎ B ‎5.7‎ B ‎2.1‎ B
قدرت ‎10.1‎ M ‎239.9‎ M ‎4.5‎ M ‎212.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.28
جریان پول حقیقی ‎-269.2‎ M
1398/02/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 0 97 1
حجم معاملات ‎1.5‎ M 0 ‎1.4‎ M 180,261
ارزش معاملات ‎2.7‎ B 0 ‎2.4‎ B ‎315.5‎ M
قدرت ‎6.3‎ M - ‎2.5‎ M ‎31.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.55
جریان پول حقیقی ‎315.5‎ M
1398/02/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 96 2
حجم معاملات ‎1.3‎ M 0 ‎1.3‎ M 8,300
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B ‎14.3‎ M
قدرت ‎4.1‎ M - ‎2.3‎ M 712,970
نسبت خریدار به فروشنده 1.76
جریان پول حقیقی ‎14.3‎ M
1398/02/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 67 0 125 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 ‎1.7‎ M 150,000
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.1‎ B ‎267.6‎ M
قدرت ‎5.0‎ M - ‎2.4‎ M ‎26.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎267.6‎ M
1398/02/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 1 260 2
حجم معاملات ‎6.2‎ M 188,261 ‎5.6‎ M 744,996
ارزش معاملات ‎10.5‎ B ‎321.2‎ M ‎9.6‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎12.1‎ M ‎32.1‎ M ‎3.7‎ M ‎63.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.28
جریان پول حقیقی ‎949.8‎ M
1398/02/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 49 0 45 1
حجم معاملات 942,647 0 637,643 305,004
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.0‎ B ‎494.4‎ M
قدرت ‎3.1‎ M - ‎2.3‎ M ‎49.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎494.4‎ M
1398/02/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 51 0 40 0
حجم معاملات 746,253 0 746,253 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎3.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی 0
1398/02/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 0 115 3
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 ‎2.1‎ M 291,560
ارزش معاملات ‎4.0‎ B 0 ‎3.5‎ B ‎493.3‎ M
قدرت ‎6.8‎ M - ‎3.1‎ M ‎16.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.22
جریان پول حقیقی ‎493.3‎ M
1398/01/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 186 2
حجم معاملات ‎4.0‎ M 0 ‎3.5‎ M 463,444
ارزش معاملات ‎6.7‎ B 0 ‎5.9‎ B ‎781.8‎ M
قدرت ‎7.8‎ M - ‎3.2‎ M ‎39.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.45
جریان پول حقیقی ‎781.8‎ M
1398/01/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 0 63 0
حجم معاملات 460,641 0 460,641 0
ارزش معاملات ‎733.3‎ M 0 ‎733.3‎ M 0
قدرت ‎2.1‎ M - ‎1.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.80
جریان پول حقیقی 0
1398/01/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 94 2
حجم معاملات ‎3.5‎ M 0 ‎2.9‎ M 611,769
ارزش معاملات ‎5.6‎ B 0 ‎4.6‎ B ‎988.6‎ M
قدرت ‎7.4‎ M - ‎4.9‎ M ‎49.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.50
جریان پول حقیقی ‎988.6‎ M
1398/01/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 0 140 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M 0 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.8‎ B 0 ‎1.8‎ B 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.11
جریان پول حقیقی 0
1398/01/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 53 0 116 0
حجم معاملات 965,534 0 965,534 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎1.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.19
جریان پول حقیقی 0
1398/01/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 92 0 172 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M 0 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M - ‎1.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.87
جریان پول حقیقی 0
1398/01/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 87 0 228 3
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.3‎ M 512,000
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎3.9‎ B ‎865.3‎ M
قدرت ‎5.5‎ M - ‎1.7‎ M ‎28.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.20
جریان پول حقیقی ‎865.3‎ M
1398/01/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 0 482 1
حجم معاملات ‎5.9‎ M 0 ‎5.4‎ M 500,000
ارزش معاملات ‎9.5‎ B 0 ‎8.7‎ B ‎804.0‎ M
قدرت ‎7.9‎ M - ‎1.8‎ M ‎80.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.43
جریان پول حقیقی ‎804.0‎ M
1398/01/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 0 430 6
حجم معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎4.7‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎9.1‎ B 0 ‎7.5‎ B ‎1.7‎ B
قدرت ‎5.4‎ M - ‎1.7‎ M ‎27.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.11
جریان پول حقیقی ‎1.7‎ B
1396/09/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 0 1
حجم معاملات 701,650 298,350 0 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎596.7‎ M 0 ‎2.0‎ B
قدرت ‎35.1‎ M ‎59.7‎ M - ‎200.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.4‎ B
1396/09/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 5 0 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎2.5‎ M 0 ‎3.7‎ M
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎4.9‎ B 0 ‎7.2‎ B
قدرت ‎13.1‎ M ‎97.4‎ M - ‎723.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ B
1396/09/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 1 0 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 389,453 0 ‎2.3‎ M
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎723.6‎ M 0 ‎4.3‎ B
قدرت ‎12.9‎ M ‎72.4‎ M - ‎433.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎3.6‎ B
1396/09/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 3 0 1
حجم معاملات 664,910 ‎1.2‎ M 0 ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎2.3‎ B 0 ‎3.5‎ B
قدرت ‎10.5‎ M ‎76.0‎ M - ‎354.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.3‎ B
1396/07/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 59 3
حجم معاملات ‎1.2‎ M 24,264 ‎1.1‎ M 133,912
ارزش معاملات ‎2.5‎ B ‎50.2‎ M ‎2.3‎ B ‎276.9‎ M
قدرت ‎11.5‎ M ‎5.0‎ M ‎3.9‎ M ‎9.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.95
جریان پول حقیقی ‎226.8‎ M
1396/07/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 34 0
حجم معاملات 746,997 0 746,997 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M - ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.83
جریان پول حقیقی 0
1396/07/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 4 36 0
حجم معاملات 167,591 197,329 364,920 0
ارزش معاملات ‎352.4‎ M ‎415.0‎ M ‎767.4‎ M 0
قدرت ‎2.1‎ M ‎10.4‎ M ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی ‎-415.0‎ M
1396/07/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 23 6
حجم معاملات 420,026 0 313,105 106,921
ارزش معاملات ‎846.8‎ M 0 ‎631.2‎ M ‎215.6‎ M
قدرت ‎9.4‎ M - ‎2.7‎ M ‎3.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.43
جریان پول حقیقی ‎215.6‎ M
1396/07/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 18 0
حجم معاملات 156,278 0 156,278 0
ارزش معاملات ‎311.3‎ M 0 ‎311.3‎ M 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.25
جریان پول حقیقی 0
1396/07/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 15 0 7 0
حجم معاملات 141,685 0 141,685 0
ارزش معاملات ‎267.2‎ M 0 ‎267.2‎ M 0
قدرت ‎1.8‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.47
جریان پول حقیقی 0
1396/07/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 29 0 17 0
حجم معاملات 529,052 0 529,052 0
ارزش معاملات ‎1.0‎ B 0 ‎1.0‎ B 0
قدرت ‎3.5‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.59
جریان پول حقیقی 0
1396/07/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 1 29 2
حجم معاملات 494,439 500,000 827,106 167,333
ارزش معاملات ‎1.0‎ B ‎1.0‎ B ‎1.7‎ B ‎344.4‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎102.9‎ M ‎5.9‎ M ‎17.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-684.6‎ M
1396/07/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 2 35 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 249,782 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.5‎ B ‎514.6‎ M ‎4.0‎ B 0
قدرت ‎13.4‎ M ‎25.7‎ M ‎11.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎-514.6‎ M
1396/07/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 12 0
حجم معاملات 73,995 0 73,995 0
ارزش معاملات ‎153.5‎ M 0 ‎153.5‎ M 0
قدرت ‎1.4‎ M - ‎1.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی 0
1396/07/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 54 2 14 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 120,000 ‎1.2‎ M 235,405
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎254.9‎ M ‎2.5‎ B ‎500.0‎ M
قدرت ‎5.1‎ M ‎12.7‎ M ‎17.9‎ M ‎50.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.28
جریان پول حقیقی ‎245.1‎ M
1396/07/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 2 13 0
حجم معاملات 606,326 50,000 656,326 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎106.9‎ M ‎1.4‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M ‎5.3‎ M ‎10.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-106.9‎ M
1396/07/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 0 16 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.6‎ B ‎44.7‎ M
قدرت ‎6.8‎ M - ‎16.3‎ M ‎4.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.42
جریان پول حقیقی ‎44.7‎ M
1396/07/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 20 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 50,000 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B ‎113.7‎ M ‎3.4‎ B 0
قدرت ‎14.8‎ M ‎11.4‎ M ‎16.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-113.7‎ M
1396/07/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 40 0 28 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M 0 ‎1.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.9‎ B 0 ‎3.9‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎13.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی 0
1396/07/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 1 20 0
حجم معاملات 183,735 15,000 198,735 0
ارزش معاملات ‎422.6‎ M ‎34.5‎ M ‎457.1‎ M 0
قدرت ‎3.0‎ M ‎3.5‎ M ‎2.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.32
جریان پول حقیقی ‎-34.5‎ M
1396/07/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 2 17 1
حجم معاملات 535,685 100,000 332,717 302,968
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎225.2‎ M ‎749.3‎ M ‎682.3‎ M
قدرت ‎3.4‎ M ‎11.3‎ M ‎4.4‎ M ‎68.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎457.1‎ M
1396/07/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 1 16 1
حجم معاملات 849,856 65,000 460,811 454,045
ارزش معاملات ‎2.0‎ B ‎150.0‎ M ‎1.1‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎6.1‎ M ‎15.0‎ M ‎6.6‎ M ‎104.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.92
جریان پول حقیقی ‎897.5‎ M
1396/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 12 0 23 1
حجم معاملات 218,897 0 166,226 52,671
ارزش معاملات ‎517.0‎ M 0 ‎392.6‎ M ‎124.4‎ M
قدرت ‎4.3‎ M - ‎1.7‎ M ‎12.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.52
جریان پول حقیقی ‎124.4‎ M
1396/06/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 3 16 1
حجم معاملات 655,532 215,650 821,749 49,433
ارزش معاملات ‎1.5‎ B ‎506.6‎ M ‎1.9‎ B ‎116.1‎ M
قدرت ‎5.1‎ M ‎16.9‎ M ‎12.1‎ M ‎11.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.43
جریان پول حقیقی ‎-390.4‎ M
1396/06/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 16 0 8 1
حجم معاملات 466,134 0 360,791 105,343
ارزش معاملات ‎1.1‎ B 0 ‎855.4‎ M ‎249.8‎ M
قدرت ‎6.9‎ M - ‎10.7‎ M ‎25.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎249.8‎ M
1396/06/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 1 11 0
حجم معاملات 12,277 12,391 24,668 0
ارزش معاملات ‎28.5‎ M ‎28.8‎ M ‎57.4‎ M 0
قدرت 713,601 ‎2.9‎ M 521,392 -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی ‎-28.8‎ M
1396/06/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 23 3
حجم معاملات 271,414 0 84,334 187,080
ارزش معاملات ‎641.1‎ M 0 ‎199.2‎ M ‎441.9‎ M
قدرت ‎8.0‎ M - 866,074 ‎14.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 9.25
جریان پول حقیقی ‎441.9‎ M
1396/06/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 6 0 15 0
حجم معاملات 217,117 0 217,117 0
ارزش معاملات ‎513.5‎ M 0 ‎513.5‎ M 0
قدرت ‎8.6‎ M - ‎3.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.50
جریان پول حقیقی 0
1396/06/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 14 0 13 0
حجم معاملات 333,147 0 333,147 0
ارزش معاملات ‎779.6‎ M 0 ‎779.6‎ M 0
قدرت ‎5.6‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1396/06/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 13 0
حجم معاملات 367,606 0 367,606 0
ارزش معاملات ‎878.6‎ M 0 ‎878.6‎ M 0
قدرت ‎4.6‎ M - ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی 0
1396/06/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 0 19 1
حجم معاملات 290,022 0 190,022 100,000
ارزش معاملات ‎694.6‎ M 0 ‎455.1‎ M ‎239.5‎ M
قدرت ‎8.7‎ M - ‎2.4‎ M ‎24.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.62
جریان پول حقیقی ‎239.5‎ M
1396/06/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 17 0 22 0
حجم معاملات 200,145 0 200,145 0
ارزش معاملات ‎476.5‎ M 0 ‎476.5‎ M 0
قدرت ‎2.8‎ M - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.29
جریان پول حقیقی 0
1396/06/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 22 1 41 1
حجم معاملات 531,831 20,000 335,801 216,030
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎47.4‎ M ‎795.8‎ M ‎512.0‎ M
قدرت ‎5.7‎ M ‎4.7‎ M ‎1.9‎ M ‎51.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.95
جریان پول حقیقی ‎464.6‎ M
1396/06/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 19 1
حجم معاملات 517,923 0 497,923 20,000
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.2‎ B ‎48.6‎ M
قدرت ‎9.7‎ M - ‎6.4‎ M ‎4.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.52
جریان پول حقیقی ‎48.6‎ M
1396/06/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 11 0 35 1
حجم معاملات 325,839 0 295,839 30,000
ارزش معاملات ‎814.9‎ M 0 ‎739.9‎ M ‎75.0‎ M
قدرت ‎7.4‎ M - ‎2.1‎ M ‎7.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.50
جریان پول حقیقی ‎75.0‎ M
1396/06/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 33 0 21 2
حجم معاملات 489,514 0 464,487 25,027
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.1‎ B ‎59.2‎ M
قدرت ‎3.5‎ M - ‎5.2‎ M ‎3.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی ‎59.2‎ M
1396/06/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 13 0 38 1
حجم معاملات 688,924 0 514,853 174,071
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.3‎ B ‎436.4‎ M
قدرت ‎13.3‎ M - ‎3.4‎ M ‎43.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.91
جریان پول حقیقی ‎436.4‎ M
1396/06/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 0 64 0
حجم معاملات 629,372 0 629,372 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎5.5‎ M - ‎2.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.29
جریان پول حقیقی 0
1396/06/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 1 64 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M 70,000 ‎1.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.4‎ B ‎164.9‎ M ‎3.6‎ B 0
قدرت ‎13.2‎ M ‎16.5‎ M ‎5.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.35
جریان پول حقیقی ‎-164.9‎ M
1396/06/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 26 0 59 0
حجم معاملات 486,659 0 486,659 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎1.2‎ B 0
قدرت ‎4.5‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.27
جریان پول حقیقی 0
1396/05/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 2 133 3
حجم معاملات ‎2.0‎ M 127,335 ‎1.2‎ M 986,205
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎315.5‎ M ‎2.9‎ B ‎2.4‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎15.8‎ M ‎2.2‎ M ‎81.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 4.13
جریان پول حقیقی ‎2.1‎ B
1395/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 9 0 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M ‎17.8‎ M 0 ‎19.9‎ M
ارزش معاملات ‎4.2‎ B ‎35.6‎ B 0 ‎39.8‎ B
قدرت ‎18.3‎ M ‎395.8‎ M - ‎4.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.2‎ B
1395/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 2 0 1
حجم معاملات 223,500 900,000 0 ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎458.2‎ M ‎1.8‎ B 0 ‎2.3‎ B
قدرت ‎5.1‎ M ‎92.3‎ M - ‎230.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎458.2‎ M
1395/02/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 7 4 0 1
حجم معاملات 206,200 905,000 0 ‎1.1‎ M
ارزش معاملات ‎422.9‎ M ‎1.9‎ B 0 ‎2.3‎ B
قدرت ‎6.0‎ M ‎46.4‎ M - ‎227.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎422.9‎ M
1395/01/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 104 0
حجم معاملات ‎1.3‎ M ‎1.7‎ M ‎3.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎3.0‎ B ‎5.4‎ B 0