1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎17.0% ‎53.7% ‎36.1% ‎36.1%

خریختح

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 0.00% 2,000
قیمت پایانی: 2,000
حجم معاملات: 0
ارزش معاملات: 0
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 0
کمترین قیمت: 0
بیشترین قیمت: 0
‎0 :EPS
‎0 :P/E
2,000 2,120
1,880

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد خریختح


34 2,442,965 (inf%)
حقیقی
0 0 (nan%)
0 0 (nan%)
حقوقی
1 2,442,965 (inf%)
میانگین خرید هر کد حقیقی14 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
25 میلیون تومان 19 میلیون تومان 15 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1 میلیون تومان 2 میلیون تومان 2 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.64 1.03 1.20
ورود پول حقیقی : 489 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎9 میلیارد تومان ‎5 میلیارد تومان ‎4 میلیارد تومان

توضیحات نماد خریختح

خریخت (صنایع‌ ریخته‌گری ‌ایران‌) : شرکت صنایع ریخته‌گری ایران در زمینه اداره کارخانجات تاسیس شده در محل آن ها به منظور تولید قطعات ریخته گری و محصولات چدنی برای صنایع خودرو سازی، فروش و صادرات محصولات فراوری شده فعالیت دارد. در حال حاضر آقای امیر فرشید امیر مکی سمت مدیرعامل و آقای رامین مهاجر سمت مدیریت مالی این مجموعه را برعهده دارند.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم خریختح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/03/03 2,000
(‎-4.94)
2,000
(‎-4.94)
‎2.4‎ M ‎4.9‎ B - ‎‎4.9‎ B
1401/03/02 2,100
(‎0.00)
2,104
(‎0.19)
‎3.8‎ M ‎8.1‎ B - ‎‎7.7‎ B
1401/03/01 2,100
(‎8.70)
2,100
(‎8.70)
‎5.0‎ M ‎10.5‎ B - ‎‎10.5‎ B
1401/02/31 1,900
(‎-0.11)
1,932
(‎1.58)
89,745 ‎173.4‎ M - ‎‎173.4‎ M
1401/02/28 1,900
(‎7.28)
1,902
(‎7.40)
‎2.1‎ M ‎4.1‎ B - ‎‎4.1‎ B
1401/02/27 1,877
(‎9.96)
1,771
(‎3.75)
‎54.2‎ M ‎95.9‎ B - ‎‎93.3‎ B
1401/02/26 1,710
(‎28.77)
1,707
(‎28.54)
‎18.9‎ M ‎32.3‎ B - ‎‎32.3‎ B
1400/12/09 1,330
(‎0.08)
1,328
(‎-0.08)
‎32.2‎ M ‎42.8‎ B 2.39 ‎‎-28.3‎ B
1400/12/08 1,326
(‎1.69)
1,329
(‎1.92)
‎25.0‎ M ‎33.2‎ B 1.80 ‎‎-22.9‎ B
1400/12/07 1,300
(‎-0.31)
1,304
(‎0.00)
‎16.2‎ M ‎21.2‎ B 2.24 ‎‎-12.4‎ B

گروه: خودرو و ساخت قطعات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
خچرخش 14,010 14,790 ‎3.2‎ میلیون ‎46.7‎ میلیارد -
خپویش 13,910 13,530 520 ‎7.2‎ میلیون -
خگستر 3,780 3,804 0 0 -
خلیبل 245 238 0 0 -
ختور 12,870 13,040 0 0 -
خساپا 2,045 2,049 0 0 -
خرینگ 23,150 23,170 0 0 -
خموتور 4,457 4,608 0 0 -
خفناور 35,250 35,250 0 0 -
خکار 2,722 2,712 0 0 -
خشرق 14,570 14,750 0 0 -
خودرو 2,245 2,257 0 0 -
تشتاد 5,870 5,850 0 0 -
خکاوه 8,790 8,910 0 0 -
ختوقا 3,275 3,243 0 0 -
خزامیا 9,350 9,350 0 0 -
ورنا 5,630 5,730 0 0 -
خمحور 2,630 2,613 0 0 -
خاهن 5,800 5,800 0 0 -
خعمرا 9,790 9,530 0 0 -
خریخت 3,340 3,448 0 0 -
خلنت 35,000 34,890 0 0 -
خاور 1,626 1,630 0 0 -
خکمک 21,610 21,640 0 0 -
خمهر 2,092 2,089 0 0 -
خنصیر 15,390 15,480 0 0 -
خفنر 6,310 6,330 0 0 -
خکرمان 3,515 3,418 0 0 -
خزر 3,215 3,268 0 0 -
خوساز 7,730 7,780 0 0 -
ختراک 6,400 6,450 0 0 -
خبهمن 1,860 1,851 0 0 -
خدیزل 10,550 10,580 0 0 -
خبنیان 4,241 4,163 0 0 -
خاذین 2,040 2,043 0 0 -
خمحرکه 3,860 3,902 0 0 -
خپارس 1,173 1,173 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎625.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎143.8‎ M
میانگین قیمت معامله شده 1,797 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
خریخت (صنایع‌ ریخته‌گری ‌ایران‌) : شرکت صنایع ریخته‌گری ایران در زمینه اداره کارخانجات تاسیس شده در محل آن ها به منظور تولید قطعات ریخته گری و محصولات چدنی برای صنایع خودرو سازی، فروش و صادرات محصولات فراوری شده فعالیت دارد. در حال حاضر آقای امیر فرشید امیر مکی سمت مدیرعامل و آقای رامین مهاجر سمت مدیریت مالی این مجموعه را برعهده دارند.
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1401/03/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 0 0 1
حجم معاملات ‎2.4‎ M 0 0 ‎2.4‎ M
ارزش معاملات ‎4.9‎ B 0 0 ‎4.9‎ B
قدرت ‎14.4‎ M - - ‎488.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.9‎ B
1401/03/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 1 0 1
حجم معاملات ‎3.6‎ M 200,000 0 ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎7.7‎ B ‎420.8‎ M 0 ‎8.1‎ B
قدرت ‎27.4‎ M ‎42.1‎ M - ‎808.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎7.7‎ B
1401/03/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 0 0 1
حجم معاملات ‎5.0‎ M 0 0 ‎5.0‎ M
ارزش معاملات ‎10.5‎ B 0 0 ‎10.5‎ B
قدرت ‎28.4‎ M - - ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎10.5‎ B
1401/02/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 5 0 0 1
حجم معاملات 89,745 0 0 89,745
ارزش معاملات ‎173.4‎ M 0 0 ‎173.4‎ M
قدرت ‎3.5‎ M - - ‎17.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎173.4‎ M
1401/02/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 48 0 0 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 0 ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 0 ‎4.1‎ B
قدرت ‎8.5‎ M - - ‎408.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1401/02/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 99 1 0 1
حجم معاملات ‎52.7‎ M ‎1.5‎ M 0 ‎54.2‎ M
ارزش معاملات ‎93.3‎ B ‎2.7‎ B 0 ‎95.9‎ B
قدرت ‎94.2‎ M ‎265.7‎ M - ‎9.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎93.3‎ B
1401/02/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 0 1
حجم معاملات ‎18.9‎ M 0 0 ‎18.9‎ M
ارزش معاملات ‎32.3‎ B 0 0 ‎32.3‎ B
قدرت ‎42.6‎ M - - ‎3.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎32.3‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 126 1 950 4
حجم معاملات ‎9.9‎ M ‎22.3‎ M ‎31.2‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎13.2‎ B ‎29.7‎ B ‎41.4‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎10.4‎ M ‎3.0‎ B ‎4.4‎ M ‎34.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.39
جریان پول حقیقی ‎-28.3‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 129 4 762 2
حجم معاملات ‎7.5‎ M ‎17.4‎ M ‎24.8‎ M 190,032
ارزش معاملات ‎10.0‎ B ‎23.2‎ B ‎32.9‎ B ‎252.6‎ M
قدرت ‎7.8‎ M ‎579.1‎ M ‎4.3‎ M ‎12.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.80
جریان پول حقیقی ‎-22.9‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 563 0
حجم معاملات ‎6.7‎ M ‎9.5‎ M ‎16.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.8‎ B ‎12.4‎ B ‎21.2‎ B 0
قدرت ‎8.4‎ M ‎1.2‎ B ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.24
جریان پول حقیقی ‎-12.4‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 105 1 515 0
حجم معاملات ‎12.1‎ M ‎1.6‎ M ‎13.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.8‎ B ‎2.0‎ B ‎17.8‎ B 0
قدرت ‎15.0‎ M ‎204.8‎ M ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 4.34
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 1 339 0
حجم معاملات ‎1.7‎ M ‎13.4‎ M ‎15.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B ‎16.6‎ B ‎18.7‎ B 0
قدرت ‎3.5‎ M ‎1.7‎ B ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی ‎-16.6‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 123 2 289 2
حجم معاملات ‎6.9‎ M ‎5.9‎ M ‎11.6‎ M ‎1.3‎ M
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎7.3‎ B ‎14.3‎ B ‎1.6‎ B
قدرت ‎7.0‎ M ‎365.0‎ M ‎4.9‎ M ‎80.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 1 231 0
حجم معاملات ‎2.4‎ M ‎3.2‎ M ‎5.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.8‎ B ‎3.8‎ B ‎6.6‎ B 0
قدرت ‎5.2‎ M ‎380.2‎ M ‎2.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.80
جریان پول حقیقی ‎-3.8‎ B
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 1 243 0
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎6.0‎ M ‎7.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B ‎7.2‎ B ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎3.1‎ M ‎720.0‎ M ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-7.2‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 1 211 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎4.6‎ M ‎5.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.4‎ B ‎5.5‎ B ‎6.9‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M ‎546.3‎ M ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.02
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 42 1 148 0
حجم معاملات ‎2.2‎ M 246,761 ‎2.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B ‎297.3‎ M ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎6.2‎ M ‎29.7‎ M ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.16
جریان پول حقیقی ‎-297.3‎ M
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 38 1 135 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 330,438 ‎1.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B ‎394.2‎ M ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎5.0‎ M ‎39.4‎ M ‎1.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.94
جریان پول حقیقی ‎-394.2‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 1 237 0
حجم معاملات ‎3.5‎ M ‎7.5‎ M ‎11.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎9.1‎ B ‎13.4‎ B 0
قدرت ‎7.6‎ M ‎911.7‎ M ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی ‎-9.1‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 59 1 190 1
حجم معاملات ‎2.5‎ M ‎4.4‎ M ‎6.9‎ M 8,002
ارزش معاملات ‎2.7‎ B ‎4.7‎ B ‎7.4‎ B ‎8.6‎ M
قدرت ‎4.6‎ M ‎471.3‎ M ‎3.9‎ M 862,616
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-4.7‎ B
1400/11/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 61 1 154 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M ‎7.5‎ M ‎10.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B ‎8.3‎ B ‎11.2‎ B 0
قدرت ‎4.7‎ M ‎833.0‎ M ‎7.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.65
جریان پول حقیقی ‎-8.3‎ B
1400/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 1 176 0
حجم معاملات ‎2.6‎ M ‎2.1‎ M ‎4.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B ‎2.5‎ B ‎5.6‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M ‎254.0‎ M ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.36
جریان پول حقیقی ‎-2.5‎ B
1400/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 1 263 1
حجم معاملات ‎5.8‎ M ‎1.0‎ M ‎6.8‎ M 800
ارزش معاملات ‎6.9‎ B ‎1.2‎ B ‎8.1‎ B 949,600
قدرت ‎6.0‎ M ‎122.0‎ M ‎3.1‎ M 94,960
نسبت خریدار به فروشنده 1.94
جریان پول حقیقی ‎-1.2‎ B
1400/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 1 340 1
حجم معاملات ‎5.3‎ M ‎12.8‎ M ‎16.9‎ M ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎6.3‎ B ‎15.4‎ B ‎20.3‎ B ‎1.4‎ B
قدرت ‎6.7‎ M ‎1.5‎ B ‎6.0‎ M ‎143.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-14.0‎ B
1400/11/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 154 0 306 0
حجم معاملات ‎10.1‎ M 0 ‎10.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B 0 ‎11.3‎ B 0
قدرت ‎7.4‎ M - ‎3.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.99
جریان پول حقیقی 0
1400/11/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 1 234 0
حجم معاملات ‎5.9‎ M ‎6.1‎ M ‎12.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B ‎6.7‎ B ‎13.2‎ B 0
قدرت ‎6.3‎ M ‎667.6‎ M ‎5.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/11/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 25 0 181 0
حجم معاملات ‎6.2‎ M 0 ‎6.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.5‎ B 0 ‎6.5‎ B 0
قدرت ‎25.9‎ M - ‎3.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 7.24
جریان پول حقیقی 0
1400/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 1 188 2
حجم معاملات ‎5.7‎ M ‎1.0‎ M ‎6.6‎ M 76,125
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎988.0‎ M ‎6.3‎ B ‎72.6‎ M
قدرت ‎6.9‎ M ‎98.8‎ M ‎3.4‎ M ‎3.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.04
جریان پول حقیقی ‎-915.4‎ M
1400/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 84 1 113 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M 245 ‎2.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 224,910 ‎2.5‎ B 0
قدرت ‎3.0‎ M 22,491 ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی 224,910
1400/11/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 56 0 189 0
حجم معاملات ‎4.8‎ M 0 ‎4.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.8‎ B 0 ‎4.8‎ B 0
قدرت ‎8.6‎ M - ‎2.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.38
جریان پول حقیقی 0
1400/11/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 86 0 156 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 ‎3.3‎ B 0
قدرت ‎3.9‎ M - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.81
جریان پول حقیقی 0
1400/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 0 200 0
حجم معاملات ‎3.3‎ M 0 ‎3.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 ‎3.8‎ B 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎1.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.94
جریان پول حقیقی 0
1400/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 221 0
حجم معاملات ‎5.8‎ M 0 ‎5.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ B 0 ‎7.1‎ B 0
قدرت ‎9.3‎ M - ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.91
جریان پول حقیقی 0
1400/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 111 0
حجم معاملات ‎8.0‎ M 0 ‎8.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.2‎ B 0 ‎10.2‎ B 0
قدرت ‎12.0‎ M - ‎9.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی 0
1400/10/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 1 282 1
حجم معاملات ‎6.5‎ M ‎3.2‎ M ‎9.0‎ M 757,080
ارزش معاملات ‎9.1‎ B ‎4.5‎ B ‎12.5‎ B ‎1.1‎ B
قدرت ‎9.0‎ M ‎448.6‎ M ‎4.5‎ M ‎106.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.03
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/10/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 64 1 298 0
حجم معاملات ‎4.3‎ M ‎4.8‎ M ‎9.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.0‎ B ‎6.7‎ B ‎12.8‎ B 0
قدرت ‎9.4‎ M ‎674.5‎ M ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.20
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1400/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 1 248 0
حجم معاملات ‎3.4‎ M ‎2.1‎ M ‎5.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B ‎3.1‎ B ‎8.1‎ B 0
قدرت ‎4.3‎ M ‎308.7‎ M ‎3.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎-3.1‎ B
1400/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 1 421 0
حجم معاملات ‎9.8‎ M ‎1.8‎ M ‎11.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.2‎ B ‎2.8‎ B ‎18.1‎ B 0
قدرت ‎14.9‎ M ‎284.2‎ M ‎4.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 3.48
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1400/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 201 1 562 0
حجم معاملات ‎13.4‎ M ‎9.1‎ M ‎22.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎21.5‎ B ‎14.6‎ B ‎36.1‎ B 0
قدرت ‎10.7‎ M ‎1.5‎ B ‎6.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.67
جریان پول حقیقی ‎-14.6‎ B
1400/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 169 2 736 1
حجم معاملات ‎13.0‎ M ‎4.1‎ M ‎17.1‎ M 1,200
ارزش معاملات ‎20.1‎ B ‎6.3‎ B ‎26.4‎ B ‎1.9‎ M
قدرت ‎11.9‎ M ‎315.7‎ M ‎3.6‎ M 185,280
نسبت خریدار به فروشنده 3.32
جریان پول حقیقی ‎-6.3‎ B
1400/10/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 2 813 2
حجم معاملات ‎10.8‎ M ‎8.2‎ M ‎18.3‎ M 721,145
ارزش معاملات ‎15.5‎ B ‎11.8‎ B ‎26.3‎ B ‎1.0‎ B
قدرت ‎7.7‎ M ‎590.7‎ M ‎3.2‎ M ‎51.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.38
جریان پول حقیقی ‎-10.8‎ B
1400/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 236 1 1,216 2
حجم معاملات ‎15.3‎ M ‎1.9‎ M ‎17.2‎ M 5,200
ارزش معاملات ‎22.5‎ B ‎2.8‎ B ‎25.3‎ B ‎7.6‎ M
قدرت ‎9.5‎ M ‎278.2‎ M ‎2.1‎ M 381,680
نسبت خریدار به فروشنده 4.59
جریان پول حقیقی ‎-2.8‎ B
1399/04/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 211 1 0 1
حجم معاملات ‎15.5‎ M ‎20.0‎ M 0 ‎35.5‎ M
ارزش معاملات ‎110.6‎ B ‎142.6‎ B 0 ‎253.2‎ B
قدرت ‎52.4‎ M ‎14.3‎ B - ‎25.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎110.6‎ B
1399/04/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 729 0 0 1
حجم معاملات ‎7.2‎ M 0 0 ‎7.2‎ M
ارزش معاملات ‎51.7‎ B 0 0 ‎51.7‎ B
قدرت ‎7.1‎ M - - ‎5.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎51.7‎ B
1399/04/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 656 0 0 1
حجم معاملات ‎7.7‎ M 0 0 ‎7.7‎ M
ارزش معاملات ‎51.9‎ B 0 0 ‎51.9‎ B
قدرت ‎7.9‎ M - - ‎5.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎51.9‎ B
1399/04/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,066 1 0 1
حجم معاملات ‎11.6‎ M ‎20.0‎ M 0 ‎31.6‎ M
ارزش معاملات ‎74.0‎ B ‎127.8‎ B 0 ‎201.8‎ B
قدرت ‎6.9‎ M ‎12.8‎ B - ‎20.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎74.0‎ B
1399/04/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 732 1 0 1
حجم معاملات ‎45.0‎ M ‎20.0‎ M 0 ‎65.0‎ M
ارزش معاملات ‎261.7‎ B ‎116.2‎ B 0 ‎377.9‎ B
قدرت ‎35.7‎ M ‎11.6‎ B - ‎37.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎261.7‎ B
1399/04/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 285 0 0 1
حجم معاملات ‎6.2‎ M 0 0 ‎6.2‎ M
ارزش معاملات ‎35.6‎ B 0 0 ‎35.6‎ B
قدرت ‎12.5‎ M - - ‎3.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎35.6‎ B
1399/04/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 104 1 0 1
حجم معاملات 687,498 ‎15.0‎ M 0 ‎15.7‎ M
ارزش معاملات ‎4.3‎ B ‎94.1‎ B 0 ‎98.4‎ B
قدرت ‎4.1‎ M ‎9.4‎ B - ‎9.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.3‎ B
1399/04/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 405 1 0 1
حجم معاملات ‎8.8‎ M ‎20.0‎ M 0 ‎28.8‎ M
ارزش معاملات ‎51.2‎ B ‎117.0‎ B 0 ‎168.2‎ B
قدرت ‎12.6‎ M ‎11.7‎ B - ‎16.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎51.2‎ B
1399/04/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 44 0 0 1
حجم معاملات 130,546 0 0 130,546
ارزش معاملات ‎724.5‎ M 0 0 ‎724.5‎ M
قدرت ‎1.6‎ M - - ‎72.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎724.5‎ M
1399/04/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 0 1
حجم معاملات 483,607 0 0 483,607
ارزش معاملات ‎2.8‎ B 0 0 ‎2.8‎ B
قدرت ‎3.6‎ M - - ‎275.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.8‎ B
1399/04/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 55 0 0 1
حجم معاملات 450,061 0 0 450,061
ارزش معاملات ‎2.5‎ B 0 0 ‎2.5‎ B
قدرت ‎4.6‎ M - - ‎252.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.5‎ B
1399/04/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 119 0 0 1
حجم معاملات 726,798 0 0 726,798
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 0 ‎4.1‎ B
قدرت ‎3.4‎ M - - ‎408.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ B
1399/04/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 140 0 0 1
حجم معاملات ‎4.0‎ M 0 0 ‎4.0‎ M
ارزش معاملات ‎24.2‎ B 0 0 ‎24.2‎ B
قدرت ‎17.3‎ M - - ‎2.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎24.2‎ B
1399/04/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 70 0 0 1
حجم معاملات 550,561 0 0 550,561
ارزش معاملات ‎3.3‎ B 0 0 ‎3.3‎ B
قدرت ‎4.7‎ M - - ‎330.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1399/04/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 101 0 0 1
حجم معاملات 599,782 0 0 599,782
ارزش معاملات ‎3.8‎ B 0 0 ‎3.8‎ B
قدرت ‎3.7‎ M - - ‎377.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎3.8‎ B
1399/03/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 335 0 0 1
حجم معاملات ‎1.9‎ M 0 0 ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎11.7‎ B 0 0 ‎11.7‎ B
قدرت ‎3.5‎ M - - ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎11.7‎ B
1399/03/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 280 1 0 1
حجم معاملات ‎7.4‎ M 200,000 0 ‎7.6‎ M
ارزش معاملات ‎41.6‎ B ‎1.1‎ B 0 ‎42.7‎ B
قدرت ‎14.9‎ M ‎112.2‎ M - ‎4.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎41.6‎ B
1399/03/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 346 0 0 1
حجم معاملات ‎5.2‎ M 0 0 ‎5.2‎ M
ارزش معاملات ‎29.1‎ B 0 0 ‎29.1‎ B
قدرت ‎8.4‎ M - - ‎2.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎29.1‎ B
1399/03/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 148 0 0 1
حجم معاملات ‎2.1‎ M 0 0 ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎10.9‎ B 0 0 ‎10.9‎ B
قدرت ‎7.4‎ M - - ‎1.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎10.9‎ B
1398/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 989 1 747 1
حجم معاملات ‎42.3‎ M 15,580 ‎42.3‎ M 646
ارزش معاملات ‎79.2‎ B ‎29.2‎ M ‎79.2‎ B ‎1.2‎ M
قدرت ‎8.0‎ M ‎2.9‎ M ‎10.6‎ M 121,125
نسبت خریدار به فروشنده 0.76
جریان پول حقیقی ‎-28.0‎ M
1398/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 755 0 685 0
حجم معاملات ‎36.5‎ M 0 ‎36.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎73.3‎ B 0 ‎73.3‎ B 0
قدرت ‎9.7‎ M - ‎10.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.91
جریان پول حقیقی 0
1398/11/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 592 0 535 0
حجم معاملات ‎26.2‎ M 0 ‎26.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎54.7‎ B 0 ‎54.7‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎10.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1398/11/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 735 0 428 1
حجم معاملات ‎27.3‎ M 0 ‎25.8‎ M ‎1.5‎ M
ارزش معاملات ‎60.2‎ B 0 ‎56.9‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎8.2‎ M - ‎13.3‎ M ‎331.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.62
جریان پول حقیقی ‎3.3‎ B
1398/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 449 0 401 1
حجم معاملات ‎22.3‎ M 0 ‎22.3‎ M 3,467
ارزش معاملات ‎53.7‎ B 0 ‎53.7‎ B ‎8.4‎ M
قدرت ‎12.0‎ M - ‎13.4‎ M 835,894
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی ‎8.4‎ M
1398/11/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 371 0 418 0
حجم معاملات ‎13.5‎ M 0 ‎13.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎33.5‎ B 0 ‎33.5‎ B 0
قدرت ‎9.0‎ M - ‎8.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.13
جریان پول حقیقی 0
1398/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 482 0 829 1
حجم معاملات ‎35.6‎ M 0 ‎35.5‎ M 9,999
ارزش معاملات ‎87.1‎ B 0 ‎87.1‎ B ‎24.5‎ M
قدرت ‎18.1‎ M - ‎10.5‎ M ‎2.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.72
جریان پول حقیقی ‎24.5‎ M
1398/11/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 369 0 372 0
حجم معاملات ‎11.4‎ M 0 ‎11.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎25.8‎ B 0 ‎25.8‎ B 0
قدرت ‎7.0‎ M - ‎6.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.01
جریان پول حقیقی 0
1398/11/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 317 0 522 0
حجم معاملات ‎13.8‎ M 0 ‎13.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎32.5‎ B 0 ‎32.5‎ B 0
قدرت ‎10.3‎ M - ‎6.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.65
جریان پول حقیقی 0
1398/11/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 395 1 603 0
حجم معاملات ‎17.0‎ M 10,000 ‎17.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎38.8‎ B ‎22.8‎ M ‎38.9‎ B 0
قدرت ‎9.8‎ M ‎2.3‎ M ‎6.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.53
جریان پول حقیقی ‎-22.8‎ M
1398/11/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 385 0 666 0
حجم معاملات ‎15.1‎ M 0 ‎15.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎36.6‎ B 0 ‎36.6‎ B 0
قدرت ‎9.5‎ M - ‎5.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.73
جریان پول حقیقی 0
1398/11/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 874 0 443 1
حجم معاملات ‎25.2‎ M 0 ‎24.7‎ M 500,000
ارزش معاملات ‎62.3‎ B 0 ‎61.1‎ B ‎1.2‎ B
قدرت ‎7.1‎ M - ‎13.8‎ M ‎123.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.52
جریان پول حقیقی ‎1.2‎ B
1398/11/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 808 0 672 1
حجم معاملات ‎30.9‎ M 0 ‎30.8‎ M 112,000
ارزش معاملات ‎83.9‎ B 0 ‎83.6‎ B ‎303.7‎ M
قدرت ‎10.4‎ M - ‎12.4‎ M ‎30.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.83
جریان پول حقیقی ‎303.7‎ M
1398/11/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 521 0 659 0
حجم معاملات ‎21.8‎ M 0 ‎21.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎60.2‎ B 0 ‎60.2‎ B 0
قدرت ‎11.6‎ M - ‎9.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.26
جریان پول حقیقی 0
1398/11/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 560 1 732 0
حجم معاملات ‎22.2‎ M 10,000 ‎22.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎60.2‎ B ‎27.1‎ M ‎60.2‎ B 0
قدرت ‎10.7‎ M ‎2.7‎ M ‎8.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی ‎-27.1‎ M
1398/11/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 561 1 658 0
حجم معاملات ‎18.9‎ M 30,000 ‎18.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎49.9‎ B ‎79.2‎ M ‎49.9‎ B 0
قدرت ‎8.9‎ M ‎7.9‎ M ‎7.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎-79.2‎ M
1398/11/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 675 0 750 0
حجم معاملات ‎21.6‎ M 0 ‎21.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎56.3‎ B 0 ‎56.3‎ B 0
قدرت ‎8.3‎ M - ‎7.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی 0
1398/11/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 926 2 1,301 1
حجم معاملات ‎41.2‎ M 372,000 ‎41.6‎ M 23,768
ارزش معاملات ‎112.8‎ B ‎1.0‎ B ‎113.8‎ B ‎65.1‎ M
قدرت ‎12.2‎ M ‎50.9‎ M ‎8.7‎ M ‎6.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎-953.1‎ M
1398/11/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,456 2 1,286 0
حجم معاملات ‎50.2‎ M ‎1.0‎ M ‎51.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎145.1‎ B ‎2.9‎ B ‎148.0‎ B 0
قدرت ‎10.0‎ M ‎145.6‎ M ‎11.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.87
جریان پول حقیقی ‎-2.9‎ B
1398/11/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 930 1 1,527 1
حجم معاملات ‎48.5‎ M 692,816 ‎49.1‎ M 36,130
ارزش معاملات ‎150.4‎ B ‎2.1‎ B ‎152.4‎ B ‎112.1‎ M
قدرت ‎16.2‎ M ‎215.0‎ M ‎10.0‎ M ‎11.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.62
جریان پول حقیقی ‎-2.0‎ B
1398/11/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,240 0 1,340 1
حجم معاملات ‎44.5‎ M 0 ‎44.5‎ M 606
ارزش معاملات ‎136.6‎ B 0 ‎136.6‎ B ‎1.9‎ M
قدرت ‎11.0‎ M - ‎10.2‎ M 186,224
نسبت خریدار به فروشنده 1.08
جریان پول حقیقی ‎1.9‎ M
1398/10/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,641 0 905 1
حجم معاملات ‎39.2‎ M 0 ‎39.1‎ M 104,937
ارزش معاملات ‎131.7‎ B 0 ‎131.3‎ B ‎352.6‎ M
قدرت ‎8.0‎ M - ‎14.5‎ M ‎35.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.55
جریان پول حقیقی ‎352.6‎ M
1398/10/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,388 0 1,346 0
حجم معاملات ‎49.8‎ M 0 ‎49.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎158.8‎ B 0 ‎158.8‎ B 0
قدرت ‎11.4‎ M - ‎11.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی 0
1398/10/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,059 0 639 0
حجم معاملات ‎32.4‎ M 0 ‎32.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎97.5‎ B 0 ‎97.5‎ B 0
قدرت ‎9.2‎ M - ‎15.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.60
جریان پول حقیقی 0
1398/10/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 721 0 669 0
حجم معاملات ‎21.4‎ M 0 ‎21.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎58.9‎ B 0 ‎58.9‎ B 0
قدرت ‎8.2‎ M - ‎8.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1398/10/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 785 0 732 0
حجم معاملات ‎28.0‎ M 0 ‎28.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎70.5‎ B 0 ‎70.5‎ B 0
قدرت ‎9.0‎ M - ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.93
جریان پول حقیقی 0
1398/10/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 0 418 1
حجم معاملات 0 0 ‎15.2‎ M 26
ارزش معاملات 0 0 ‎35.1‎ B 60,086
قدرت - - ‎8.4‎ M 6,009
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 60,086
1398/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 0 141 0
حجم معاملات ‎4.0‎ M 0 ‎4.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.5‎ B 0 ‎8.5‎ B 0
قدرت ‎47.3‎ M - ‎6.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 7.83
جریان پول حقیقی 0
1398/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 50 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎49.3‎ M - ‎3.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 12.50
جریان پول حقیقی 0
1398/10/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 209 0 548 0
حجم معاملات ‎23.0‎ M 0 ‎23.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎43.5‎ B 0 ‎43.5‎ B 0
قدرت ‎20.8‎ M - ‎7.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.62
جریان پول حقیقی 0
1398/10/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 622 0 426 0
حجم معاملات ‎22.5‎ M 0 ‎22.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎42.9‎ B 0 ‎42.9‎ B 0
قدرت ‎6.9‎ M - ‎10.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی 0
1398/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 812 0 939 1
حجم معاملات ‎32.5‎ M 0 ‎32.5‎ M 362
ارزش معاملات ‎64.9‎ B 0 ‎64.9‎ B 724,000
قدرت ‎8.0‎ M - ‎6.9‎ M 72,400
نسبت خریدار به فروشنده 1.16
جریان پول حقیقی 724,000
1398/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 319 0 47 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎10.1‎ B 0 ‎10.1‎ B 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎21.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.15
جریان پول حقیقی 0
1398/10/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,024 0 995 0
حجم معاملات ‎28.1‎ M 0 ‎28.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎60.7‎ B 0 ‎60.7‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M - ‎6.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی 0
1398/10/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,295 0 1,558 2
حجم معاملات ‎59.1‎ M 0 ‎58.8‎ M 295,000
ارزش معاملات ‎119.4‎ B 0 ‎118.8‎ B ‎595.9‎ M
قدرت ‎9.2‎ M - ‎7.6‎ M ‎29.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.21
جریان پول حقیقی ‎595.9‎ M
1398/10/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 314 1 745 0
حجم معاملات ‎15.0‎ M 17,000 ‎15.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎28.3‎ B ‎32.1‎ M ‎28.3‎ B 0
قدرت ‎9.0‎ M ‎3.2‎ M ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.37
جریان پول حقیقی ‎-32.1‎ M
1398/10/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,227 1 4,383 1
حجم معاملات ‎92.5‎ M 200,000 ‎92.7‎ M 24,000
ارزش معاملات ‎160.2‎ B ‎346.2‎ M ‎160.5‎ B ‎41.5‎ M
قدرت ‎13.1‎ M ‎34.6‎ M ‎3.7‎ M ‎4.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.57
جریان پول حقیقی ‎-304.7‎ M
1398/10/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 360 1 221 0
حجم معاملات ‎8.7‎ M 12,000 ‎8.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎15.1‎ B ‎20.8‎ M ‎15.1‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M ‎2.1‎ M ‎6.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-20.8‎ M
1394/09/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 1 0 1
حجم معاملات ‎12.0‎ M ‎66.8‎ M 0 ‎78.8‎ M
ارزش معاملات ‎646.0‎ M ‎3.6‎ B 0 ‎4.3‎ B
قدرت ‎3.4‎ M ‎360.9‎ M - ‎425.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎646.0‎ M
1394/09/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 5,000 0 0 5,000
ارزش معاملات 300,000 0 0 300,000
قدرت 30,000 - - 30,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 300,000
1394/09/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 5,000 0 0 5,000
ارزش معاملات 315,000 0 0 315,000
قدرت 31,500 - - 31,500
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 315,000
1394/09/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎3.0‎ M 0 ‎3.0‎ M
ارزش معاملات 0 ‎189.0‎ M 0 ‎189.0‎ M
قدرت - ‎18.9‎ M - ‎18.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1394/09/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 0 1
حجم معاملات 15,000 0 0 15,000
ارزش معاملات ‎1.0‎ M 0 0 ‎1.0‎ M
قدرت 51,750 - - 103,500
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.0‎ M
1394/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 16,000 0 0 16,000
ارزش معاملات ‎1.0‎ M 0 0 ‎1.0‎ M
قدرت 100,800 - - 100,800
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.0‎ M
1394/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 0 0 1
حجم معاملات 70,000 0 0 70,000
ارزش معاملات ‎4.1‎ M 0 0 ‎4.1‎ M
قدرت 203,000 - - 406,000
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4.1‎ M
1394/09/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M
ارزش معاملات 0 ‎265.0‎ M 0 ‎265.0‎ M
قدرت - ‎26.5‎ M - ‎26.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1394/08/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 0 1 0 1
حجم معاملات 0 ‎5.0‎ M 0 ‎5.0‎ M
ارزش معاملات 0 ‎265.0‎ M 0 ‎265.0‎ M
قدرت - ‎26.5‎ M - ‎26.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی 0
1394/08/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 0 0 1
حجم معاملات 45,000 0 0 45,000
ارزش معاملات ‎2.4‎ M 0 0 ‎2.4‎ M
قدرت 238,500 - - 238,500
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎2.4‎ M
1394/08/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2 1 0 1
حجم معاملات 30,000 ‎10.0‎ M 0 ‎10.0‎ M
ارزش معاملات ‎1.5‎ M ‎490.0‎ M 0 ‎491.5‎ M
قدرت 73,500 ‎49.0‎ M - ‎49.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1.5‎ M
1394/06/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 309 2 413 2
حجم معاملات ‎51.7‎ M ‎2.0‎ M ‎53.0‎ M 678,413
ارزش معاملات ‎10.1‎ B ‎392.0‎ M ‎10.4‎ B ‎133.0‎ M
قدرت ‎3.3‎ M ‎19.6‎ M ‎2.5‎ M ‎6.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی ‎-259.0‎ M
1394/06/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 19 0 5 0
حجم معاملات 488,952 0 488,952 0
ارزش معاملات ‎105.6‎ M 0 ‎105.6‎ M 0
قدرت 555,861 - ‎2.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.26
جریان پول حقیقی 0
1394/06/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 4 0 1 0
حجم معاملات 32,400 0 32,400 0
ارزش معاملات ‎7.8‎ M 0 ‎7.8‎ M 0
قدرت 194,400 - 777,600 -
نسبت خریدار به فروشنده 0.25
جریان پول حقیقی 0
1394/06/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 76 0 35 1
حجم معاملات ‎4.5‎ M 0 ‎3.0‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎1.2‎ B 0 ‎789.4‎ M ‎412.3‎ M
قدرت ‎1.6‎ M - ‎2.3‎ M ‎41.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.70
جریان پول حقیقی ‎412.3‎ M
1394/06/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 183 0 128 3
حجم معاملات ‎18.5‎ M 0 ‎11.0‎ M ‎7.4‎ M
ارزش معاملات ‎5.4‎ B 0 ‎3.2‎ B ‎2.2‎ B
قدرت ‎2.9‎ M - ‎2.5‎ M ‎72.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎2.2‎ B
1394/06/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 0 97 0
حجم معاملات ‎7.8‎ M 0 ‎7.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎3.2‎ M - ‎2.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.37
جریان پول حقیقی 0
1394/06/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 1 90 0
حجم معاملات ‎7.9‎ M 50,000 ‎7.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.4‎ B ‎15.2‎ M ‎2.4‎ B 0
قدرت ‎2.2‎ M ‎1.5‎ M ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.82
جریان پول حقیقی ‎-15.2‎ M
1394/06/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 115 0 78 0
حجم معاملات ‎9.1‎ M 0 ‎9.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.0‎ B 0 ‎3.0‎ B 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎3.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی 0
1394/06/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 61 0
حجم معاملات ‎5.4‎ M 0 ‎5.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎2.5‎ M - ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی 0
1394/06/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 60 0 81 0
حجم معاملات ‎5.7‎ M 0 ‎5.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.2‎ B 0 ‎2.2‎ B 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.35
جریان پول حقیقی 0
1394/06/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 52 0 65 0
حجم معاملات ‎3.8‎ M 0 ‎3.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.3‎ B 0 ‎1.3‎ B 0
قدرت ‎2.5‎ M - ‎2.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی 0
1394/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 66 0 64 0
حجم معاملات ‎4.8‎ M 0 ‎4.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.7‎ B 0 ‎1.7‎ B 0
قدرت ‎2.6‎ M - ‎2.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.97
جریان پول حقیقی 0
1394/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 0 30 0
حجم معاملات ‎1.2‎ M 0 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎462.3‎ M 0 ‎462.3‎ M 0
قدرت ‎1.7‎ M - ‎1.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی 0
1394/06/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 44 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.5‎ B 0 ‎1.5‎ B 0
قدرت ‎2.4‎ M - ‎3.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی 0
1394/05/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 62 0 88 0
حجم معاملات ‎5.6‎ M 0 ‎5.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎3.7‎ M - ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.42
جریان پول حقیقی 0
1394/05/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 85 0 83 0
حجم معاملات ‎7.1‎ M 0 ‎7.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎3.4‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.98
جریان پول حقیقی 0
1394/05/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 79 0 71 0
حجم معاملات ‎3.7‎ M 0 ‎3.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.6‎ B 0 ‎1.6‎ B 0
قدرت ‎2.0‎ M - ‎2.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.90
جریان پول حقیقی 0
1394/05/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 106 0 67 0
حجم معاملات ‎5.1‎ M 0 ‎5.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.3‎ B 0 ‎2.3‎ B 0
قدرت ‎2.2‎ M - ‎3.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.63
جریان پول حقیقی 0
1394/05/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 95 0 99 0
حجم معاملات ‎6.3‎ M 0 ‎6.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.1‎ B 0 ‎3.1‎ B 0
قدرت ‎3.3‎ M - ‎3.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی 0
1394/05/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 94 0 63 0
حجم معاملات ‎5.2‎ M 0 ‎5.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.6‎ B 0 ‎2.6‎ B 0
قدرت ‎2.8‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.67
جریان پول حقیقی 0
1394/05/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 0 64 0
حجم معاملات ‎3.6‎ M 0 ‎3.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.0‎ B 0 ‎2.0‎ B 0
قدرت ‎2.7‎ M - ‎3.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی 0
1394/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 68 0
حجم معاملات ‎3.2‎ M 0 ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎1.9‎ B 0 ‎1.9‎ B 0
قدرت ‎2.3‎ M - ‎2.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.84
جریان پول حقیقی 0
1394/05/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 100 0 109 0
حجم معاملات ‎4.7‎ M 0 ‎4.7‎ M 0
ارزش معاملات ‎2.9‎ B 0 ‎2.9‎ B 0
قدرت ‎2.9‎ M - ‎2.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.09
جریان پول حقیقی 0
1394/05/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 205 0 109 0
حجم معاملات ‎10.1‎ M 0 ‎10.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B 0 ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎3.0‎ M - ‎5.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.53
جریان پول حقیقی 0
1394/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 153 0 110 0
حجم معاملات ‎9.5‎ M 0 ‎9.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.3‎ B 0 ‎6.3‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M - ‎5.8‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.72
جریان پول حقیقی 0
1394/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 120 0 150 0
حجم معاملات ‎7.5‎ M 0 ‎7.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.0‎ B 0 ‎5.0‎ B 0
قدرت ‎4.2‎ M - ‎3.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی 0
1394/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 164 0 111 0
حجم معاملات ‎9.0‎ M 0 ‎9.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.9‎ B 0 ‎5.9‎ B 0
قدرت ‎3.6‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.68
جریان پول حقیقی 0
1394/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 0 77 0
حجم معاملات ‎7.6‎ M 0 ‎7.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎5.2‎ B 0 ‎5.2‎ B 0
قدرت ‎3.4‎ M - ‎6.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.51
جریان پول حقیقی 0
1394/05/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 187 0 144 0
حجم معاملات ‎9.9‎ M 0 ‎9.9‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎3.8‎ M - ‎4.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.77
جریان پول حقیقی 0
1394/05/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 210 0 186 0
حجم معاملات ‎16.1‎ M 0 ‎16.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.2‎ B 0 ‎12.2‎ B 0
قدرت ‎5.8‎ M - ‎6.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.89
جریان پول حقیقی 0
1394/05/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 163 0 157 0
حجم معاملات ‎9.4‎ M 0 ‎9.4‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.0‎ B 0 ‎7.0‎ B 0
قدرت ‎4.3‎ M - ‎4.5‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 0
1394/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 157 0 150 0
حجم معاملات ‎8.5‎ M 0 ‎8.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎6.2‎ B 0 ‎6.2‎ B 0
قدرت ‎4.0‎ M - ‎4.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی 0
1394/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 138 0 209 0
حجم معاملات ‎11.6‎ M 0 ‎11.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.3‎ B 0 ‎8.3‎ B 0
قدرت ‎6.0‎ M - ‎4.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی 0
1394/05/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 133 0 100 0
حجم معاملات ‎6.1‎ M 0 ‎6.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎4.1‎ B 0 ‎4.1‎ B 0
قدرت ‎3.1‎ M - ‎4.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی 0
1394/04/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 141 0 183 0
حجم معاملات ‎11.0‎ M 0 ‎11.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.0‎ B 0 ‎8.0‎ B 0
قدرت ‎5.7‎ M - ‎4.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.30
جریان پول حقیقی 0
1394/04/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 232 0 233 0
حجم معاملات ‎16.3‎ M 0 ‎16.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎12.3‎ B 0 ‎12.3‎ B 0
قدرت ‎5.3‎ M - ‎5.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.00
جریان پول حقیقی 0
1394/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 181 0 223 2
حجم معاملات ‎17.9‎ M 0 ‎17.2‎ M 723,017
ارزش معاملات ‎13.4‎ B 0 ‎12.9‎ B ‎542.3‎ M
قدرت ‎7.4‎ M - ‎5.8‎ M ‎27.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎542.3‎ M
1394/04/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 202 1 195 0
حجم معاملات ‎13.1‎ M 53,966 ‎13.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.9‎ B ‎36.9‎ M ‎9.0‎ B 0
قدرت ‎4.4‎ M ‎3.7‎ M ‎4.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.96
جریان پول حقیقی ‎-36.9‎ M
1389/04/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1 1 0 1
حجم معاملات 10,000 ‎1.0‎ M 0 ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎5.0‎ M ‎517.2‎ M 0 ‎522.2‎ M
قدرت 500,000 ‎51.7‎ M - ‎52.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎5.0‎ M
پیام ناظر
تاریخ جزییات
99/3/24 11:34 بازگشايي نماد معاملاتي حق تقدم استفاده نشده(خريختح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت صنايع ريخته گري ايران(خريختح)جهت عرضه 772ر542ر221 عدد حق تقدم استفاده نشده با محدوديت هر دستور خريد حداكثر000ر100عدد،<< بدون محدوديت نوسان قيمت>>آماده انجام معامله مي باشد.لازم به ذكراست تنها كارگزار معرف <> حق تقدم استفاده نشده مجاز به فروش مي باشد و خريداران، حق فروش حق تقدم استفاده نشده را نخواهند داشت <>.همچنين كارگزارخريدار موظف به پرداخت وجه پذيره نويسي حق تقدم خريداري شده مي باشد، لذا خواهشمندست كارگزاران محترم نسبت به اين موضوع دقت نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 9:04:50 12,000 1,948 ‎2.3‎ میلیون تومان
2 9:04:50 60,000 1,948 ‎11.7‎ میلیون تومان
3 9:07:25 3,500 1,900 665,000 تومان
4 9:09:01 3,000 1,900 570,000 تومان
5 9:15:23 2,640 1,900 501,600 تومان
6 9:15:37 40,000 1,900 ‎7.6‎ میلیون تومان
7 9:16:09 3,000 1,900 570,000 تومان
8 9:21:57 7,000 1,900 ‎1.3‎ میلیون تومان
9 9:23:39 5,000 1,900 950,000 تومان
10 9:24:07 2,650 1,900 503,500 تومان
11 9:24:09 3,000 1,900 570,000 تومان
12 9:24:27 4,500 1,900 855,000 تومان
13 9:25:59 3,400 1,900 646,000 تومان
14 9:30:01 2,650 1,900 503,500 تومان
15 9:31:51 30,000 1,900 ‎5.7‎ میلیون تومان
16 9:32:24 5,400 1,900 ‎1.0‎ میلیون تومان
17 9:32:32 6,000 1,900 ‎1.1‎ میلیون تومان
18 9:33:36 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
19 9:33:41 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
20 9:33:45 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
21 9:33:52 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
22 9:33:55 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
23 9:33:59 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
24 9:34:03 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
25 9:38:13 8,260 1,900 ‎1.6‎ میلیون تومان
26 9:38:13 1,740 1,900 330,600 تومان
27 9:38:19 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
28 9:39:21 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
29 9:39:38 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
30 9:40:26 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
31 9:41:11 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
32 9:41:15 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
33 9:41:42 3,000 1,900 570,000 تومان
34 9:42:02 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
35 9:42:07 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
36 9:42:11 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
37 9:42:15 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
38 9:42:18 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
39 9:42:33 3,000 1,900 570,000 تومان
40 9:42:41 210,000 1,900 ‎39.9‎ میلیون تومان
41 9:42:54 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
42 9:42:58 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
43 9:43:02 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
44 9:43:05 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
45 9:43:09 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
46 9:43:12 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
47 9:43:16 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
48 9:43:19 2,260 1,900 429,400 تومان
49 9:43:19 7,740 1,900 ‎1.5‎ میلیون تومان
50 9:43:22 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
51 9:43:29 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
52 9:43:59 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
53 9:44:04 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
54 9:44:08 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
55 9:44:12 10,000 1,900 ‎1.9‎ میلیون تومان
56