1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

افقح

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: -0.02% 81,000
قیمت پایانی: 81,140
حجم معاملات: ‎11.1‎ M
ارزش معاملات: ‎904.4‎ B
حجم مبنا:
تعداد معاملات: 518
کمترین قیمت: 81,000
بیشترین قیمت: 83,000
‎0 :EPS
‎0 :P/E
81,020 85,881
76,159

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد افقح


148 3,234,865 (29.02%)
حقیقی
0 0 (0.00%)
4 7,910,623 (70.98%)
حقوقی
1 11,145,488 (100.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی177 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
61 میلیون تومان 61 میلیون تومان 55 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
6 میلیون تومان 12 میلیون تومان 15 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.31 1.66 1.68
ورود پول حقیقی : 26 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎18 میلیارد تومان ‎-22 میلیارد تومان ‎-15 میلیارد تومان

توضیحات نماد افقح

افق (فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش) : فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش از جمله معروف ترین مرکز های خرید با برند مشخص در سرتاسر ایران است؛ روند کاری این سازمان به طور کلی تاسیس و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ ای خرده فروشی در سرتاسر کشور می باشد. مدیرعامل: امیرخسرو فخریان، مدیر مالی: مهرداد سپاهی، سرمایه: 1000000
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم افقح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/10/22 81,000
(‎-0.02)
81,140
(‎0.15)
‎11.1‎ M ‎904.3‎ B - ‎‎262.5‎ B
1399/10/21 81,000
(‎0.00)
81,020
(‎0.02)
‎1.9‎ M ‎149.9‎ B - ‎‎12.2‎ B
1399/10/20 81,000
(‎-3.71)
81,000
(‎-3.71)
606,831 ‎49.2‎ B - ‎‎553.3‎ M
1399/10/17 84,000
(‎-2.06)
84,120
(‎-1.92)
49,904 ‎4.2‎ B - ‎‎412.5‎ M
1399/10/16 85,000
(‎3.36)
85,770
(‎4.29)
144,306 ‎12.4‎ B - ‎‎12.4‎ B
1399/10/15 83,000
(‎4.31)
82,240
(‎3.36)
‎5.6‎ M ‎461.3‎ B - ‎‎91.2‎ B
1399/10/14 80,000
(‎30.14)
79,570
(‎29.45)
‎1.2‎ M ‎91.5‎ B - ‎‎28.9‎ B
1399/06/31 70,160
(‎10.00)
61,470
(‎-3.62)
‎9.1‎ M ‎557.9‎ B 4.03 ‎‎-61.2‎ B
1399/06/30 65,060
(‎0.00)
63,780
(‎-1.97)
‎3.5‎ M ‎220.9‎ B 5.84 ‎‎-57.8‎ B
1399/06/29 63,500
(‎-5.79)
65,060
(‎-3.47)
‎2.7‎ M ‎173.7‎ B 3.23 ‎‎-107.4‎ B

گروه: خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
قاسم 4,690 4,620 ‎12.2‎ میلیون ‎56.6‎ میلیارد -
افق 44,990 45,520 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎33.1‎ M
میانگین قیمت معامله شده 77,790 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
افق (فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش) : فروشگاههای زنجیره ای افق كوروش از جمله معروف ترین مرکز های خرید با برند مشخص در سرتاسر ایران است؛ روند کاری این سازمان به طور کلی تاسیس و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ ای خرده فروشی در سرتاسر کشور می باشد. مدیرعامل: امیرخسرو فخریان، مدیر مالی: مهرداد سپاهی، سرمایه: 1000000
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1399/10/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 148 4 0 1
حجم معاملات ‎3.2‎ M ‎7.9‎ M 0 ‎11.1‎ M
ارزش معاملات ‎262.5‎ B ‎641.9‎ B 0 ‎904.3‎ B
قدرت ‎177.3‎ M ‎16.0‎ B - ‎90.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎262.5‎ B
1399/10/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 27 2 0 1
حجم معاملات 150,000 ‎1.7‎ M 0 ‎1.9‎ M
ارزش معاملات ‎12.2‎ B ‎137.7‎ B 0 ‎149.9‎ B
قدرت ‎45.0‎ M ‎6.9‎ B - ‎15.0‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎12.2‎ B
1399/10/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 2 0 1
حجم معاملات 6,831 600,000 0 606,831
ارزش معاملات ‎553.3‎ M ‎48.6‎ B 0 ‎49.2‎ B
قدرت ‎6.1‎ M ‎2.4‎ B - ‎4.9‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎553.3‎ M
1399/10/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 8 1 0 1
حجم معاملات 4,904 45,000 0 49,904
ارزش معاملات ‎412.5‎ M ‎3.8‎ B 0 ‎4.2‎ B
قدرت ‎5.2‎ M ‎378.5‎ M - ‎419.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎412.5‎ M
1399/10/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 57 0 0 1
حجم معاملات 144,306 0 0 144,306
ارزش معاملات ‎12.4‎ B 0 0 ‎12.4‎ B
قدرت ‎21.7‎ M - - ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎12.4‎ B
1399/10/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 107 1 0 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎4.5‎ M 0 ‎5.6‎ M
ارزش معاملات ‎91.2‎ B ‎370.1‎ B 0 ‎461.3‎ B
قدرت ‎85.2‎ M ‎37.0‎ B - ‎46.1‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎91.2‎ B
1399/10/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 80 1 0 1
حجم معاملات 362,894 787,106 0 ‎1.2‎ M
ارزش معاملات ‎28.9‎ B ‎62.6‎ B 0 ‎91.5‎ B
قدرت ‎36.1‎ M ‎6.3‎ B - ‎9.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎28.9‎ B
1399/06/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 4 834 15
حجم معاملات ‎1.9‎ M ‎7.2‎ M ‎2.9‎ M ‎6.2‎ M
ارزش معاملات ‎117.4‎ B ‎440.5‎ B ‎178.5‎ B ‎379.4‎ B
قدرت ‎86.3‎ M ‎11.0‎ B ‎21.4‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.03
جریان پول حقیقی ‎-61.2‎ B
1399/06/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 103 6 1,075 6
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎2.3‎ M ‎2.1‎ M ‎1.4‎ M
ارزش معاملات ‎73.3‎ B ‎147.6‎ B ‎131.1‎ B ‎89.8‎ B
قدرت ‎71.2‎ M ‎2.5‎ B ‎12.2‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 5.84
جریان پول حقیقی ‎-57.8‎ B
1399/06/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 8 890 2
حجم معاملات 968,872 ‎1.7‎ M ‎2.6‎ M 50,040
ارزش معاملات ‎63.0‎ B ‎110.7‎ B ‎170.4‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎61.8‎ M ‎1.4‎ B ‎19.2‎ M ‎162.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.23
جریان پول حقیقی ‎-107.4‎ B
1399/06/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 209 12 1,053 2
حجم معاملات ‎1.9‎ M 775,359 ‎2.3‎ M 345,889
ارزش معاملات ‎128.7‎ B ‎52.3‎ B ‎157.7‎ B ‎23.3‎ B
قدرت ‎61.6‎ M ‎435.5‎ M ‎15.0‎ M ‎1.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 4.11
جریان پول حقیقی ‎-28.9‎ B
1399/06/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 462 6 1,695 7
حجم معاملات ‎2.8‎ M ‎4.6‎ M ‎6.6‎ M 769,318
ارزش معاملات ‎196.2‎ B ‎319.4‎ B ‎462.1‎ B ‎53.5‎ B
قدرت ‎42.5‎ M ‎5.3‎ B ‎27.3‎ M ‎764.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.56
جریان پول حقیقی ‎-265.9‎ B
1399/06/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 24 3 125 1
حجم معاملات 595,647 550,000 ‎1.1‎ M 42,000
ارزش معاملات ‎39.8‎ B ‎36.8‎ B ‎73.8‎ B ‎2.8‎ B
قدرت ‎165.9‎ M ‎1.2‎ B ‎59.0‎ M ‎280.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.81
جریان پول حقیقی ‎-34.0‎ B
1399/06/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 9 0 19 0
حجم معاملات 15,091 0 15,091 0
ارزش معاملات ‎890.4‎ M 0 ‎890.4‎ M 0
قدرت ‎9.9‎ M - ‎4.7‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.11
جریان پول حقیقی 0
1399/06/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 325 5 653 5
حجم معاملات ‎1.7‎ M ‎1.5‎ M ‎2.9‎ M 299,869
ارزش معاملات ‎105.7‎ B ‎94.2‎ B ‎181.5‎ B ‎18.5‎ B
قدرت ‎32.5‎ M ‎1.9‎ B ‎27.8‎ M ‎369.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.17
جریان پول حقیقی ‎-75.7‎ B
1399/06/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 682 14 634 9
حجم معاملات ‎4.0‎ M 775,604 ‎2.6‎ M ‎2.1‎ M
ارزش معاملات ‎255.2‎ B ‎49.5‎ B ‎168.9‎ B ‎135.9‎ B
قدرت ‎37.4‎ M ‎353.6‎ M ‎26.6‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎86.4‎ B
1399/06/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 344 5 446 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M 355,000 ‎1.4‎ M 900,000
ارزش معاملات ‎111.6‎ B ‎20.9‎ B ‎79.6‎ B ‎52.9‎ B
قدرت ‎32.4‎ M ‎417.5‎ M ‎17.8‎ M ‎1.8‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.82
جریان پول حقیقی ‎32.0‎ B
1399/06/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 146 2 430 8
حجم معاملات ‎1.1‎ M 894,407 ‎1.3‎ M 685,653
ارزش معاملات ‎58.1‎ B ‎48.0‎ B ‎69.3‎ B ‎36.8‎ B
قدرت ‎39.8‎ M ‎2.4‎ B ‎16.1‎ M ‎459.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.47
جریان پول حقیقی ‎-11.2‎ B
1399/06/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 285 5 270 2
حجم معاملات ‎1.6‎ M 603,690 ‎1.9‎ M 338,436
ارزش معاملات ‎88.9‎ B ‎33.1‎ B ‎103.4‎ B ‎18.5‎ B
قدرت ‎31.2‎ M ‎661.6‎ M ‎38.3‎ M ‎927.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.81
جریان پول حقیقی ‎-14.5‎ B
1399/06/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 152 5 408 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 251,973 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎62.8‎ B ‎15.1‎ B ‎78.0‎ B 0
قدرت ‎41.3‎ M ‎302.9‎ M ‎19.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.16
جریان پول حقیقی ‎-15.1‎ B
1399/05/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 150 1 245 3
حجم معاملات 621,487 7,500 518,957 110,030
ارزش معاملات ‎36.9‎ B ‎445.1‎ M ‎30.8‎ B ‎6.5‎ B
قدرت ‎24.6‎ M ‎44.5‎ M ‎12.6‎ M ‎217.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.96
جریان پول حقیقی ‎6.1‎ B
1399/05/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 293 2 482 4
حجم معاملات 824,957 40,000 793,168 71,789
ارزش معاملات ‎51.6‎ B ‎2.5‎ B ‎49.6‎ B ‎4.5‎ B
قدرت ‎17.6‎ M ‎125.1‎ M ‎10.3‎ M ‎112.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.71
جریان پول حقیقی ‎2.0‎ B
1399/05/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 0 418 5
حجم معاملات ‎2.8‎ M 0 ‎2.6‎ M 166,183
ارزش معاملات ‎161.4‎ B 0 ‎151.8‎ B ‎9.6‎ B
قدرت ‎48.3‎ M - ‎36.3‎ M ‎192.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.33
جریان پول حقیقی ‎9.6‎ B
1399/05/26 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 194 2 288 5
حجم معاملات ‎1.0‎ M 180,000 724,446 500,270
ارزش معاملات ‎58.1‎ B ‎10.0‎ B ‎40.3‎ B ‎27.8‎ B
قدرت ‎30.0‎ M ‎500.7‎ M ‎14.0‎ M ‎556.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.14
جریان پول حقیقی ‎17.8‎ B
1399/05/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 171 2 299 6
حجم معاملات 662,242 936,099 776,876 821,465
ارزش معاملات ‎38.6‎ B ‎54.6‎ B ‎45.3‎ B ‎47.9‎ B
قدرت ‎22.6‎ M ‎2.7‎ B ‎15.2‎ M ‎798.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.49
جریان پول حقیقی ‎-6.7‎ B
1399/05/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 160 0 411 5
حجم معاملات 771,513 0 659,532 111,981
ارزش معاملات ‎47.0‎ B 0 ‎40.1‎ B ‎6.8‎ B
قدرت ‎29.3‎ M - ‎9.8‎ M ‎136.3‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.00
جریان پول حقیقی ‎6.8‎ B
1399/05/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189 3 400 3
حجم معاملات 638,868 340,000 957,268 21,600
ارزش معاملات ‎38.6‎ B ‎20.5‎ B ‎57.8‎ B ‎1.3‎ B
قدرت ‎20.4‎ M ‎684.1‎ M ‎14.4‎ M ‎43.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-19.2‎ B
1399/05/20 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 174 4 561 8
حجم معاملات 633,254 ‎1.0‎ M ‎1.5‎ M 206,256
ارزش معاملات ‎40.0‎ B ‎65.8‎ B ‎92.8‎ B ‎13.0‎ B
قدرت ‎23.0‎ M ‎1.6‎ B ‎16.5‎ M ‎163.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎-52.8‎ B
1399/05/19 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 268 13 601 3
حجم معاملات ‎1.0‎ M 967,256 ‎1.6‎ M 457,650
ارزش معاملات ‎68.0‎ B ‎62.6‎ B ‎101.0‎ B ‎29.6‎ B
قدرت ‎25.4‎ M ‎481.8‎ M ‎16.8‎ M ‎987.8‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.51
جریان پول حقیقی ‎-33.0‎ B
1399/05/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 245 13 758 8
حجم معاملات ‎1.2‎ M ‎2.5‎ M ‎2.2‎ M ‎1.6‎ M
ارزش معاملات ‎81.8‎ B ‎162.2‎ B ‎142.2‎ B ‎101.8‎ B
قدرت ‎33.4‎ M ‎1.2‎ B ‎18.8‎ M ‎1.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.78
جریان پول حقیقی ‎-60.4‎ B
1399/05/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 326 16 1,003 5
حجم معاملات ‎1.3‎ M ‎2.4‎ M ‎1.9‎ M ‎1.8‎ M
ارزش معاملات ‎83.3‎ B ‎154.8‎ B ‎120.1‎ B ‎118.0‎ B
قدرت ‎25.6‎ M ‎967.6‎ M ‎12.0‎ M ‎2.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.13
جریان پول حقیقی ‎-36.8‎ B
1399/05/13 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 411 2 707 2
حجم معاملات ‎1.0‎ M ‎1.0‎ M ‎2.0‎ M 51,100
ارزش معاملات ‎64.3‎ B ‎64.1‎ B ‎125.2‎ B ‎3.2‎ B
قدرت ‎15.6‎ M ‎3.2‎ B ‎17.7‎ M ‎159.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-60.9‎ B
1399/05/12 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 512 5 787 3
حجم معاملات ‎1.9‎ M ‎1.3‎ M ‎1.5‎ M ‎1.7‎ M
ارزش معاملات ‎123.1‎ B ‎84.0‎ B ‎98.4‎ B ‎108.8‎ B
قدرت ‎24.0‎ M ‎1.7‎ B ‎12.5‎ M ‎3.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.92
جریان پول حقیقی ‎24.7‎ B
1399/05/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 334 5 658 6
حجم معاملات ‎1.1‎ M ‎1.1‎ M ‎1.5‎ M 731,770
ارزش معاملات ‎74.4‎ B ‎76.6‎ B ‎102.1‎ B ‎48.9‎ B
قدرت ‎22.3‎ M ‎1.5‎ B ‎15.5‎ M ‎815.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.44
جریان پول حقیقی ‎-27.6‎ B
1399/05/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 439 4 870 1
حجم معاملات ‎1.8‎ M 510,247 ‎2.3‎ M 523
ارزش معاملات ‎116.4‎ B ‎33.9‎ B ‎150.3‎ B ‎34.8‎ M
قدرت ‎26.5‎ M ‎848.4‎ M ‎17.3‎ M ‎3.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.53
جریان پول حقیقی ‎-33.9‎ B
1399/05/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 435 3 881 11
حجم معاملات ‎2.1‎ M ‎7.7‎ M ‎2.5‎ M ‎7.4‎ M
ارزش معاملات ‎148.6‎ B ‎537.9‎ B ‎171.3‎ B ‎515.2‎ B
قدرت ‎34.2‎ M ‎17.9‎ B ‎19.4‎ M ‎4.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.76
جریان پول حقیقی ‎-22.7‎ B
1399/05/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 555 3 1,249 3
حجم معاملات ‎2.3‎ M 253,370 ‎2.4‎ M 182,282
ارزش معاملات ‎154.7‎ B ‎17.0‎ B ‎159.5‎ B ‎12.2‎ B
قدرت ‎27.9‎ M ‎566.0‎ M ‎12.8‎ M ‎407.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.18
جریان پول حقیقی ‎-4.8‎ B
1399/05/05 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 289 3 744 4
حجم معاملات ‎1.4‎ M 559,428 ‎1.5‎ M 472,373
ارزش معاملات ‎89.6‎ B ‎35.4‎ B ‎95.1‎ B ‎29.9‎ B
قدرت ‎31.0‎ M ‎1.2‎ B ‎12.8‎ M ‎748.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.43
جریان پول حقیقی ‎-5.5‎ B
1399/05/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 724 1 835 8
حجم معاملات ‎2.0‎ M 69,466 ‎1.8‎ M 309,389
ارزش معاملات ‎130.0‎ B ‎4.5‎ B ‎114.4‎ B ‎20.1‎ B
قدرت ‎18.0‎ M ‎451.9‎ M ‎13.7‎ M ‎251.6‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی ‎15.6‎ B
1399/05/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,630 10 1,299 5
حجم معاملات ‎4.7‎ M ‎7.2‎ M ‎4.3‎ M ‎7.5‎ M
ارزش معاملات ‎302.0‎ B ‎459.5‎ B ‎278.4‎ B ‎483.1‎ B
قدرت ‎18.5‎ M ‎4.6‎ B ‎21.4‎ M ‎9.7‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.86
جریان پول حقیقی ‎23.6‎ B
1399/04/31 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,221 4 900 5
حجم معاملات ‎4.9‎ M 757,393 ‎1.9‎ M ‎3.8‎ M
ارزش معاملات ‎346.9‎ B ‎53.1‎ B ‎132.3‎ B ‎267.8‎ B
قدرت ‎28.4‎ M ‎1.3‎ B ‎14.7‎ M ‎5.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.93
جریان پول حقیقی ‎214.6‎ B
1399/04/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 622 6 1,305 11
حجم معاملات ‎3.4‎ M ‎3.7‎ M ‎3.6‎ M ‎3.5‎ M
ارزش معاملات ‎259.9‎ B ‎287.9‎ B ‎275.1‎ B ‎272.6‎ B
قدرت ‎41.8‎ M ‎4.8‎ B ‎21.1‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.98
جریان پول حقیقی ‎-15.3‎ B
1399/04/29 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 665 7 1,419 4
حجم معاملات ‎3.2‎ M ‎2.4‎ M ‎5.4‎ M 111,807
ارزش معاملات ‎248.2‎ B ‎184.4‎ B ‎423.9‎ B ‎8.7‎ B
قدرت ‎37.3‎ M ‎2.6‎ B ‎29.9‎ M ‎217.9‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.25
جریان پول حقیقی ‎-175.7‎ B
1399/04/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 992 4 1,502 2
حجم معاملات ‎4.7‎ M 951,937 ‎5.0‎ M 600,000
ارزش معاملات ‎358.0‎ B ‎72.9‎ B ‎385.0‎ B ‎46.0‎ B
قدرت ‎36.1‎ M ‎1.8‎ B ‎25.6‎ M ‎2.3‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.41
جریان پول حقیقی ‎-27.0‎ B
1399/04/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 607 4 1,573 5
حجم معاملات ‎2.4‎ M ‎1.9‎ M ‎3.2‎ M ‎1.0‎ M
ارزش معاملات ‎181.4‎ B ‎142.2‎ B ‎246.9‎ B ‎76.7‎ B
قدرت ‎29.9‎ M ‎3.6‎ B ‎15.7‎ M ‎1.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.90
جریان پول حقیقی ‎-65.5‎ B
1399/04/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 2,095 5 1,106 14
حجم معاملات ‎5.5‎ M ‎1.3‎ M ‎3.9‎ M ‎2.9‎ M
ارزش معاملات ‎438.0‎ B ‎100.5‎ B ‎308.5‎ B ‎230.1‎ B
قدرت ‎20.9‎ M ‎2.0‎ B ‎27.9‎ M ‎1.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.75
جریان پول حقیقی ‎129.5‎ B
1399/04/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,296 6 1,667 9
حجم معاملات ‎4.9‎ M ‎1.9‎ M ‎3.9‎ M ‎3.0‎ M
ارزش معاملات ‎377.0‎ B ‎149.4‎ B ‎298.7‎ B ‎227.6‎ B
قدرت ‎29.1‎ M ‎2.5‎ B ‎17.9‎ M ‎2.5‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 1.62
جریان پول حقیقی ‎78.2‎ B
1399/04/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 1,132 6 752 6
حجم معاملات ‎9.3‎ M ‎5.3‎ M ‎2.6‎ M ‎12.0‎ M
ارزش معاملات ‎659.0‎ B ‎378.8‎ B ‎186.6‎ B ‎851.3‎ B
قدرت ‎58.2‎ M ‎6.3‎ B ‎24.8‎ M ‎14.2‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 2.35
جریان پول حقیقی ‎472.4‎ B
پیام ناظر
تاریخ جزییات
99/4/22 10:43 بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كگل)،(بركت)،(غشهد)،(افقح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي شركت هاي معدني و صنعتي گل گهر(كگل)،گروه دارويي بركت(بركت)،شهد ايران(غشهد)پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساليانه مبني بر تقسيم سود نقدي ،حق تقدم شركت فروشگاههاي زنجيره اي افق كوروش(افقح)با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند.مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1399/10/22 81,000 ( ‎-0.02 ) 81,140 ( ‎0.15 ) ‎11.1‎ M ‎904.3‎ B - ‎‎262.5‎ B
1399/10/21 81,000 ( ‎0.00 ) 81,020 ( ‎0.02 ) ‎1.9‎ M ‎149.9‎ B - ‎‎12.2‎ B
1399/10/20 81,000 ( ‎-3.71 ) 81,000 ( ‎-3.71 ) 606,831 ‎49.2‎ B - ‎‎553.3‎ M
1399/10/17 84,000 ( ‎-2.06 ) 84,120 ( ‎-1.92 ) 49,904 ‎4.2‎ B - ‎‎412.5‎ M
1399/10/16 85,000 ( ‎3.36 ) 85,770 ( ‎4.29 ) 144,306 ‎12.4‎ B - ‎‎12.4‎ B
1399/10/15 83,000 ( ‎4.31 ) 82,240 ( ‎3.36 ) ‎5.6‎ M ‎461.3‎ B - ‎‎91.2‎ B
1399/10/14 80,000 ( ‎30.14 ) 79,570 ( ‎29.45 ) ‎1.2‎ M ‎91.5‎ B - ‎‎28.9‎ B
1399/06/31 70,160 ( ‎10.00 ) 61,470 ( ‎-3.62 ) ‎9.1‎ M ‎557.9‎ B 4.03 ‎‎-61.2‎ B
1399/06/30 65,060 ( ‎0.00 ) 63,780 ( ‎-1.97 ) ‎3.5‎ M ‎220.9‎ B 5.84 ‎‎-57.8‎ B
1399/06/29 63,500 ( ‎-5.79 ) 65,060 ( ‎-3.47 ) ‎2.7‎ M ‎173.7‎ B 3.23 ‎‎-107.4‎ B
1399/06/26 66,060 ( ‎-4.98 ) 67,400 ( ‎-3.05 ) ‎2.7‎ M ‎181.0‎ B 4.11 ‎‎-28.9‎ B
1399/06/25 70,170 ( ‎4.95 ) 69,520 ( ‎3.97 ) ‎7.4‎ M ‎515.6‎ B 1.56 ‎‎-265.9‎ B
1399/06/24 64,500 ( ‎9.32 ) 66,863 ( ‎13.33 ) ‎1.1‎ M ‎76.6‎ B 2.81 ‎‎-34.0‎ B
1399/06/11 59,000 ( ‎-4.12 ) 59,001 ( ‎-4.12 ) 15,091 ‎890.4‎ M 2.11 ‎-
1399/06/10 60,100 ( ‎-5.84 ) 61,537 ( ‎-3.59 ) ‎3.2‎ M ‎199.9‎ B 1.17 ‎‎-75.7‎ B
1399/06/05 64,680 ( ‎10.01 ) 63,830 ( ‎8.56 ) ‎4.8‎ M ‎304.7‎ B 1.41 ‎‎86.4‎ B
1399/06/04 59,020 ( ‎10.00 ) 58,797 ( ‎9.59 ) ‎2.3‎ M ‎132.5‎ B 1.82 ‎‎32.0‎ B
1399/06/03 57,000 ( ‎4.02 ) 53,653 ( ‎-2.09 ) ‎2.0‎ M ‎106.1‎ B 2.47 ‎‎-11.2‎ B
1399/06/02 57,000 ( ‎-5.18 ) 54,797 ( ‎-8.85 ) ‎2.2‎ M ‎122.0‎ B 0.81 ‎‎-14.5‎ B
1399/06/01 60,500 ( ‎1.95 ) 60,115 ( ‎1.31 ) ‎1.3‎ M ‎78.0‎ B 2.16 ‎‎-15.1‎ B
1399/05/29 58,228 ( ‎-6.89 ) 59,340 ( ‎-5.12 ) 628,987 ‎37.3‎ B 1.96 ‎‎6.1‎ B
1399/05/28 62,000 ( ‎7.29 ) 62,540 ( ‎8.22 ) 864,957 ‎54.1‎ B 1.71 ‎‎2.0‎ B
1399/05/27 60,000 ( ‎7.85 ) 57,789 ( ‎3.88 ) ‎2.8‎ M ‎161.4‎ B 1.33 ‎‎9.6‎ B
1399/05/26 55,030 ( ‎-5.63 ) 55,631 ( ‎-4.60 ) ‎1.2‎ M ‎68.1‎ B 2.14 ‎‎17.8‎ B
1399/05/25 58,160 ( ‎-4.43 ) 58,312 ( ‎-4.18 ) ‎1.6‎ M ‎93.2‎ B 1.49 ‎‎-6.7‎ B
1399/05/22 60,030 ( ‎-0.54 ) 60,856 ( ‎0.83 ) 771,513 ‎47.0‎ B 3.00 ‎‎6.8‎ B
1399/05/21 60,000 ( ‎-5.11 ) 60,358 ( ‎-4.54 ) 978,868 ‎59.1‎ B 1.41 ‎‎-19.2‎ B
1399/05/20 62,190 ( ‎-3.96 ) 63,229 ( ‎-2.35 ) ‎1.7‎ M ‎105.8‎ B 1.39 ‎‎-52.8‎ B
1399/05/19 66,000 ( ‎0.52 ) 64,753 ( ‎-1.38 ) ‎2.0‎ M ‎130.6‎ B 1.51 ‎‎-33.0‎ B
1399/05/15 65,890 ( ‎2.86 ) 65,660 ( ‎2.50 ) ‎3.7‎ M ‎244.0‎ B 1.78 ‎‎-60.4‎ B
1399/05/14 63,880 ( ‎2.39 ) 64,060 ( ‎2.68 ) ‎3.7‎ M ‎238.1‎ B 2.13 ‎‎-36.8‎ B
1399/05/13 62,311 ( ‎-3.51 ) 62,388 ( ‎-3.39 ) ‎2.1‎ M ‎128.4‎ B 0.88 ‎‎-60.9‎ B
1399/05/12 63,000 ( ‎-5.79 ) 64,577 ( ‎-3.44 ) ‎3.2‎ M ‎207.2‎ B 1.92 ‎‎24.7‎ B
1399/05/11 65,600 ( ‎-1.37 ) 66,875 ( ‎0.55 ) ‎2.3‎ M ‎151.0‎ B 1.44 ‎‎-27.6‎ B
1399/05/08 66,000 ( ‎-4.99 ) 66,508 ( ‎-4.25 ) ‎2.3‎ M ‎150.3‎ B 1.53 ‎‎-33.9‎ B
1399/05/07 66,680 ( ‎-0.50 ) 69,463 ( ‎3.65 ) ‎9.9‎ M ‎686.4‎ B 1.76 ‎‎-22.7‎ B
1399/05/06 68,690 ( ‎8.43 ) 67,014 ( ‎5.79 ) ‎2.6‎ M ‎171.7‎ B 2.18 ‎‎-4.8‎ B
1399/05/05 63,030 ( ‎-3.11 ) 63,349 ( ‎-2.62 ) ‎2.0‎ M ‎125.1‎ B 2.43 ‎‎-5.5‎ B
1399/05/04 64,050 ( ‎0.06 ) 65,053 ( ‎1.63 ) ‎2.1‎ M ‎134.5‎ B 1.31 ‎‎15.6‎ B
1399/05/01 70,000 ( ‎-0.18 ) 64,009 ( ‎-8.72 ) ‎11.9‎ M ‎761.5‎ B 0.86 ‎‎23.6‎ B
1399/04/31 69,230 ( ‎-10.00 ) 70,125 ( ‎-8.84 ) ‎5.7‎ M ‎400.1‎ B 1.93 ‎‎214.6‎ B
1399/04/30 74,100 ( ‎-4.93 ) 76,925 ( ‎-1.30 ) ‎7.1‎ M ‎547.7‎ B 1.98 ‎‎-15.3‎ B
1399/04/29 77,200 ( ‎0.75 ) 77,940 ( ‎1.72 ) ‎5.6‎ M ‎432.6‎ B 1.25 ‎‎-175.7‎ B
1399/04/28 79,060 ( ‎3.67 ) 76,625 ( ‎0.48 ) ‎5.6‎ M ‎431.0‎ B 1.41 ‎‎-27.0‎ B
1399/04/25 77,000 ( ‎-3.31 ) 76,258 ( ‎-4.24 ) ‎4.2‎ M ‎323.5‎ B 1.90 ‎‎-65.5‎ B
1399/04/24 78,000 ( ‎1.24 ) 79,633 ( ‎3.36 ) ‎6.8‎ M ‎538.6‎ B 0.75 ‎‎129.5‎ B
1399/04/23 78,270 ( ‎9.99 ) 77,041 ( ‎8.27 ) ‎6.8‎ M ‎526.3‎ B 1.62 ‎‎78.2‎ B
1399/04/22 73,500 ( ‎7,250.00 ) 71,159 ( ‎7,015.90 ) ‎14.6‎ M ‎1,037.9‎ B 2.35 ‎‎472.4‎ B
سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎33.1‎ M
میانگین قیمت معامله شده 77,790 ریال

پول هوشمند