حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
حکشتی (‎1.04) 22,300 (‎1.86) 22,480 ‎5.4‎ M ‎120.8‎ B -
حگهر (‎-3.04) 8,600 (‎-2.59) 8,640 ‎1.9‎ M ‎16.6‎ B -
حبندر (‎2.91) 37,150 (‎2.77) 37,100 737,327 ‎27.4‎ B -
حتوکا (‎4.12) 16,670 (‎1.37) 16,230 391,525 ‎6.5‎ B -
حآفرین (‎1.99) 3,799 (‎1.29) 3,773 390,719 ‎1.5‎ B -
حسیر (‎1.33) 19,100 (‎1.06) 19,050 282,358 ‎5.4‎ B -
حگردش (‎0.89) 2,617 (‎0.00) 2,594 278,963 ‎725.0‎ M -
حآسا (‎0.37) 13,440 (‎-0.37) 13,340 205,264 ‎2.7‎ B -
حشکوه (‎-1.22) 2,515 (‎-0.08) 2,544 195,386 ‎489.7‎ M -
حفارس (‎1.67) 9,110 (‎0.22) 8,980 164,851 ‎1.5‎ B -
حتاید (‎2.07) 5,930 (‎0.00) 5,810 144,921 ‎844.6‎ M -
حریل (‎1.32) 2,841 (‎0.00) 2,804 96,100 ‎268.9‎ M -
حپترو (‎-1.14) 24,210 (‎-0.16) 24,450 65,066 ‎1.6‎ B -
حسینا (‎-1.10) 53,750 (‎-1.56) 53,500 38,194 ‎2.0‎ B -
حپارسا (‎1.82) 39,100 (‎0.00) 38,400 29,345 ‎1.1‎ B -
توریل (‎1.44) 9,130 (‎0.00) 9,000 22,510 ‎205.9‎ M -
حرهشا (‎-2.98) 91,100 (‎-0.59) 93,350 14,712 ‎1.3‎ B -
فعالیت های گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

به طور کلی گروه حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات یک عضو بسیارمهم در اقتصاد کشور و بازار سرمایه است.از جمله خدمات این شرکت ها که از تولید محصول تا تحویل آن بهمشتری گسترده است و شامل سرفصل هایی چون حمل (جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی)،انبارداری، ترخیص و امور گمرکی، اپراتوری بندر بوده که با فعالیت هایی چون لجستیکپروژه، حمل ترکیبی، ترانشیپ، لجستیک تولید، خدمات ارزش افزوده، مشاوره لجستیک ولجستیک الکترونیک تکمیل شده است.یکی از مهمترین مزیت های شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی بهرهمندی از تجهیزات و امکانات ویژه مورد نیاز، مجوز های قانونی و نیز تبحر و تجربه درحمل مواد خطرناک است.البته این شرکت ها ضمن تفکیک و تقسیم وظایف، اقدام به ایجادشرکت های زیرمجموعه با ماموریت های تخصصی نموده اند.

تاریخچه گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
قدیمی ترین نماد این گروه مهندسی حمل و نقل پتروشیمی است که درسال 1371 و همزمان با توسعه روز افزون صنعت پتروشیمی با هدف ارائه خدمات
ارزش و تعداد شرکت های گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
بزرگترین شرکت گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات