حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
عپلی جم (‎0.00) 1,752,420 (‎0.00) 1,752,420 0 0 -
فعالیت های گروه حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
تاریخچه گروه حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
ارزش و تعداد شرکت های گروه حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
بزرگترین شرکت گروه حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه حذف شده-مواد و محصولات شیمیایی