تحلیل سهام پترول در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

تحلیل سهام پترول

گروه پتروشيمي س. ايرانيان (پترول) – بازار دوم بورس

تحلیل سهام پترول

خالص ارزش دارایی های پترول

خالص ارزش دارایی های پترول امروز حدود ۲۱۳۰ تومان است که عمدتا ابهام بازار در بخش غیر بورسی است. با عرضه شدن پتروشیمی ارومیه که اولین زیر مجموعه پترول است ، خالص ارزش دارایی های پترول در بخش غیر بورسی بیش از پیش برای بازار نمایان خواهد شد.

 

از طرفی قبلا اشاره شد که پترول قصد فروش مدبران اقتصاد به فارس را دارد که بسته به درصد و قیمت واگذاری توان تحقق ۲۲۰-۲۵۰ تومان سود را هم داراست. بجز این عدد حدود ۹۰ الی ۱۰۰ تومان سود خالص شرکت برای سال مالی جاریست که با فروش های اخیر این عدد به ۱۲۰ تومان قابل ارتقا است.
نکته قابل توجه این است که بجز بخش اندکی از این سود ، مابقی آن صرف افزایش سرمایه خواهد شد و در شرکت باقی خواهد ماند لذا میتوان به افزایش شدید سودآوری شرکت در دوره های آتی امیدوار بود.

 

لذا با نسبت P/Nav حدود ۵۰٪ و حدود ۱۲۰ تومان EPS عملیاتی و سود حاصل از فروش مدبران اقتصاد ، این سهم در محدوده زیر ۱۰۰۰ تومان یکی از ارزنده ترین و کم ریسک ترین سهم های بازار برای سهامداری است.

سطوح ۱۷۰۰ تومان و ۲۱۰۰ تومان به عنوان کف و سقف ارزش ذاتی سهم در شرایط فعلی شناخته می شود.

***

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید.