انتشار، چاپ و تکثیر

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
چافست (‎-0.41) 4,830 (‎0.00) 4,850 136,404 ‎649.7‎ M -
فعالیت های گروه انتشار، چاپ و تکثیر

تاریخچه گروه انتشار، چاپ و تکثیر
ارزش و تعداد شرکت های گروه انتشار، چاپ و تکثیر
بزرگترین شرکت گروه انتشار، چاپ و تکثیر
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه انتشار، چاپ و تکثیر