1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎0.0% ‎0.0% ‎0.0%

تجلیح

بازار دوم فرابورس
آخرین قیمت: 0.00% 1,000
قیمت پایانی: 1,000
حجم معاملات: ‎7.7‎ B
ارزش معاملات: ‎7,748.9‎ B
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 42,674
کمترین قیمت: 1,000
بیشترین قیمت: 1,000
‎0 :EPS
‎0 :P/E
1,000 1,060
940

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد تجلیح


21,467 4,795,119,576 (61.88%)
حقیقی
0 0 (0.00%)
125 2,953,765,365 (38.12%)
حقوقی
11 7,748,884,941 (100.00%)
میانگین خرید هر کد حقیقی22 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
2 میلیون تومان 2 میلیون تومان 1 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی0 تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0 تومان 0 تومان 0 تومان
نسبت خریدار به فروشنده
10 روزه 15 روزه 20 روزه
0.00 0.00 0.00
ورود پول حقیقی : 480 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎638 میلیارد تومان ‎638 میلیارد تومان ‎638 میلیارد تومان

توضیحات نماد تجلیح

تجليح: حق تقدم نماد تجلی
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم تجلیح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1400/09/03 1,000
(‎0.00)
1,000
(‎0.00)
‎7.7‎ B ‎7,748.9‎ B - ‎‎4,795.1‎ B
1400/09/02 1,000
(‎0.00)
1,000
(‎0.00)
‎1.6‎ B ‎1,582.1‎ B - ‎‎1,580.2‎ B

گروه: استخراج کانه های فلزی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
فزر 30,000 30,000 ‎1.6‎ میلیون ‎47.4‎ میلیارد -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎30.4‎ B
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎9.3‎ B
میانگین قیمت معامله شده 1,000 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
تجليح: حق تقدم نماد تجلی
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1400/09/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 21,467 125 0 11
حجم معاملات ‎4.8‎ B ‎3.0‎ B 0 ‎7.7‎ B
ارزش معاملات ‎4,795.1‎ B ‎2,953.8‎ B 0 ‎7,748.9‎ B
قدرت ‎22.3‎ M ‎2.4‎ B - ‎70.4‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎4,795.1‎ B
1400/09/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 189,180 198 0 4
حجم معاملات ‎1.6‎ B ‎1.9‎ M 0 ‎1.6‎ B
ارزش معاملات ‎1,580.2‎ B ‎1.9‎ B 0 ‎1,582.1‎ B
قدرت 835,299 957,499 - ‎39.6‎ B
نسبت خریدار به فروشنده 0.00
جریان پول حقیقی ‎1,580.2‎ B
پیام ناظر
تاریخ جزییات
00/8/30 11:21 توقف نماد (تجليح1) - اطلاعات با اهميت گروه ب
به اطلاع ميرساند: نماد معاملاتي (تجليح1) به دليل افشاي اطلاعات با اهميت مصاديق گروه (ب) براي شركت تجلي توسعه معادن و فلزات متوقف شد. بديهي است نماد مذكور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتي بعد به صورت حراج ناپيوسته با محدوديت دامنه نوسان قيمت بازگشايي خواهد شد. مديريت عمليات بازار فرابورس ايران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 9:30:06 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
2 9:30:06 53,904 1,000 ‎5.4‎ میلیون تومان
3 9:30:06 34,000 1,000 ‎3.4‎ میلیون تومان
4 9:30:06 326,082 1,000 ‎32.6‎ میلیون تومان
5 9:30:06 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
6 9:30:06 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
7 9:30:06 3,168 1,000 316,800 تومان
8 9:30:06 118,700 1,000 ‎11.9‎ میلیون تومان
9 9:30:06 86,102 1,000 ‎8.6‎ میلیون تومان
10 9:30:13 82,398 1,000 ‎8.2‎ میلیون تومان
11 9:30:13 298,930 1,000 ‎29.9‎ میلیون تومان
12 9:30:13 142,000 1,000 ‎14.2‎ میلیون تومان
13 9:30:13 1,000 1,000 100,000 تومان
14 9:30:13 129,214 1,000 ‎12.9‎ میلیون تومان
15 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
16 9:30:13 247,212 1,000 ‎24.7‎ میلیون تومان
17 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
18 9:30:13 250,969 1,000 ‎25.1‎ میلیون تومان
19 9:30:13 85,819 1,000 ‎8.6‎ میلیون تومان
20 9:30:13 137,316 1,000 ‎13.7‎ میلیون تومان
21 9:30:13 9,963 1,000 996,300 تومان
22 9:30:13 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
23 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
24 9:30:13 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
25 9:30:13 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
26 9:30:13 28,833 1,000 ‎2.9‎ میلیون تومان
27 9:30:13 39,855 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
28 9:30:13 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
29 9:30:13 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
30 9:30:13 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
31 9:30:13 275,000 1,000 ‎27.5‎ میلیون تومان
32 9:30:13 94,738 1,000 ‎9.5‎ میلیون تومان
33 9:30:13 1,500,000 1,000 ‎150.0‎ میلیون تومان
34 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
35 9:30:13 35,838 1,000 ‎3.6‎ میلیون تومان
36 9:30:13 116,997 1,000 ‎11.7‎ میلیون تومان
37 9:30:13 42,000 1,000 ‎4.2‎ میلیون تومان
38 9:30:13 5,256 1,000 525,600 تومان
39 9:30:13 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
40 9:30:13 31,000 1,000 ‎3.1‎ میلیون تومان
41 9:30:13 50,680 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
42 9:30:13 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
43 9:30:13 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
44 9:30:13 49,819 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
45 9:30:13 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
46 9:30:13 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
47 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
48 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
49 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
50 9:30:13 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
51 9:30:13 6,000 1,000 600,000 تومان
52 9:30:13 2,922 1,000 292,200 تومان
53 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
54 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
55 9:30:13 99,638 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
56 9:30:13 6,000,000 1,000 ‎600.0‎ میلیون تومان
57 9:30:13 8,988 1,000 898,800 تومان
58 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
59 9:30:13 35,000 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
60 9:30:13 189,312 1,000 ‎18.9‎ میلیون تومان
61 9:30:13 3,000 1,000 300,000 تومان
62 9:30:13 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
63 9:30:13 154,730 1,000 ‎15.5‎ میلیون تومان
64 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
65 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
66 9:30:13 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
67 9:30:13 56,851 1,000 ‎5.7‎ میلیون تومان
68 9:30:13 54,900 1,000 ‎5.5‎ میلیون تومان
69 9:30:13 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
70 9:30:13 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
71 9:30:13 35,000 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
72 9:30:13 5,000,000 1,000 ‎500.0‎ میلیون تومان
73 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
74 9:30:13 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
75 9:30:13 70,922 1,000 ‎7.1‎ میلیون تومان
76 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
77 9:30:13 23,000 1,000 ‎2.3‎ میلیون تومان
78 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
79 9:30:13 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
80 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
81 9:30:13 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
82 9:30:13 89,500 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
83 9:30:13 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
84 9:30:13 40,851 1,000 ‎4.1‎ میلیون تومان
85 9:30:13 49,820 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
86 9:30:13 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
87 9:30:13 1,500,000 1,000 ‎150.0‎ میلیون تومان
88 9:30:13 17,000 1,000 ‎1.7‎ میلیون تومان
89 9:30:13 5,000 1,000 500,000 تومان
90 9:30:13 315,000 1,000 ‎31.5‎ میلیون تومان
91 9:30:13 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
92 9:30:13 59,870 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
93 9:30:13 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
94 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
95 9:30:13 74,638 1,000 ‎7.5‎ میلیون تومان
96 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
97 9:30:13 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
98 9:30:13 10,534 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
99 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
100 9:30:13 62,000 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
101 9:30:13 6,100 1,000 610,000 تومان
102 9:30:13 266,371 1,000 ‎26.6‎ میلیون تومان
103 9:30:13 99,000 1,000 ‎9.9‎ میلیون تومان
104 9:30:13 218,000 1,000 ‎21.8‎ میلیون تومان
105 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
106 9:30:13 52,000 1,000 ‎5.2‎ میلیون تومان
107 9:30:13 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
108 9:30:13 210,570 1,000 ‎21.1‎ میلیون تومان
109 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
110 9:30:13 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
111 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
112 9:30:13 9,964 1,000 996,400 تومان
113 9:30:13 200,800 1,000 ‎20.1‎ میلیون تومان
114 9:30:13 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
115 9:30:13 11,000 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
116 9:30:13 9,991 1,000 999,100 تومان
117 9:30:13 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
118 9:30:13 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
119 9:30:13 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
120 9:30:13 13,494 1,000 ‎1.3‎ میلیون تومان
121 9:30:19 986,506 1,000 ‎98.7‎ میلیون تومان
122 9:30:19 4,000 1,000 400,000 تومان
123 9:30:19 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
124 9:30:19 15,291 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
125 9:30:19 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
126 9:30:19 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
127 9:30:19 8,030 1,000 803,000 تومان
128 9:30:19 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
129 9:30:19 49,819 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
130 9:30:19 122,189 1,000 ‎12.2‎ میلیون تومان
131 9:30:19 25,869 1,000 ‎2.6‎ میلیون تومان
132 9:30:19 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
133 9:30:19 56,593 1,000 ‎5.7‎ میلیون تومان
134 9:30:19 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
135 9:30:19 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
136 9:30:19 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
137 9:30:19 14,955 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
138 9:30:19 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
139 9:30:19 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
140 9:30:19 2,376,602 1,000 ‎237.7‎ میلیون تومان
141 9:30:24 2,623,398 1,000 ‎262.3‎ میلیون تومان
142 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
143 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
144 9:30:24 139,000 1,000 ‎13.9‎ میلیون تومان
145 9:30:24 17,948 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
146 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
147 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
148 9:30:24 99,600 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
149 9:30:24 110,000 1,000 ‎11.0‎ میلیون تومان
150 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
151 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
152 9:30:24 3,996 1,000 399,600 تومان
153 9:30:24 60,943 1,000 ‎6.1‎ میلیون تومان
154 9:30:24 4,000,000 1,000 ‎400.0‎ میلیون تومان
155 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
156 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
157 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
158 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
159 9:30:24 62,000 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
160 9:30:24 990,000 1,000 ‎99.0‎ میلیون تومان
161 9:30:24 429,537 1,000 ‎43.0‎ میلیون تومان
162 9:30:24 29,898 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
163 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
164 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
165 9:30:24 49,819 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
166 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
167 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
168 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
169 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
170 9:30:24 20,351 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
171 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
172 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
173 9:30:24 494,000 1,000 ‎49.4‎ میلیون تومان
174 9:30:24 78,500 1,000 ‎7.9‎ میلیون تومان
175 9:30:24 51,000 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
176 9:30:24 140,000 1,000 ‎14.0‎ میلیون تومان
177 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
178 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
179 9:30:24 11 1,000 1,100 تومان
180 9:30:24 5,000,000 1,000 ‎500.0‎ میلیون تومان
181 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
182 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
183 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
184 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
185 9:30:24 800,000 1,000 ‎80.0‎ میلیون تومان
186 9:30:24 190,056 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
187 9:30:24 100,706 1,000 ‎10.1‎ میلیون تومان
188 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
189 9:30:24 3,000 1,000 300,000 تومان
190 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
191 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
192 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
193 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
194 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
195 9:30:24 51,133 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
196 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
197 9:30:24 10,758 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
198 9:30:24 4,057 1,000 405,700 تومان
199 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
200 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
201 9:30:24 9,986 1,000 998,600 تومان
202 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
203 9:30:24 130,000 1,000 ‎13.0‎ میلیون تومان
204 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
205 9:30:24 71,088 1,000 ‎7.1‎ میلیون تومان
206 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
207 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
208 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
209 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
210 9:30:24 26,943 1,000 ‎2.7‎ میلیون تومان
211 9:30:24 62,000 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
212 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
213 9:30:24 34,620 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
214 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
215 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
216 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
217 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
218 9:30:24 9,963 1,000 996,300 تومان
219 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
220 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
221 9:30:24 3,290,000 1,000 ‎329.0‎ میلیون تومان
222 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
223 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
224 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
225 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
226 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
227 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
228 9:30:24 30,091 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
229 9:30:24 9,940 1,000 994,000 تومان
230 9:30:24 288,955 1,000 ‎28.9‎ میلیون تومان
231 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
232 9:30:24 27,800 1,000 ‎2.8‎ میلیون تومان
233 9:30:24 51,357 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
234 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
235 9:30:24 1,990,000 1,000 ‎199.0‎ میلیون تومان
236 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
237 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
238 9:30:24 16,337 1,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
239 9:30:24 1,500,000 1,000 ‎150.0‎ میلیون تومان
240 9:30:24 1,200,000 1,000 ‎120.0‎ میلیون تومان
241 9:30:24 498,220 1,000 ‎49.8‎ میلیون تومان
242 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
243 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
244 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
245 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
246 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
247 9:30:24 980,000 1,000 ‎98.0‎ میلیون تومان
248 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
249 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
250 9:30:24 59,782 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
251 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
252 9:30:24 790,000 1,000 ‎79.0‎ میلیون تومان
253 9:30:24 177,745 1,000 ‎17.8‎ میلیون تومان
254 9:30:24 116,632 1,000 ‎11.7‎ میلیون تومان
255 9:30:24 370,000 1,000 ‎37.0‎ میلیون تومان
256 9:30:24 231,060 1,000 ‎23.1‎ میلیون تومان
257 9:30:24 4,980,000 1,000 ‎498.0‎ میلیون تومان
258 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
259 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
260 9:30:24 39,000 1,000 ‎3.9‎ میلیون تومان
261 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
262 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
263 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
264 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
265 9:30:24 38,608 1,000 ‎3.9‎ میلیون تومان
266 9:30:24 498 1,000 49,800 تومان
267 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
268 9:30:24 159,420 1,000 ‎15.9‎ میلیون تومان
269 9:30:24 75,000 1,000 ‎7.5‎ میلیون تومان
270 9:30:24 82,335 1,000 ‎8.2‎ میلیون تومان
271 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
272 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
273 9:30:24 14,945 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
274 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
275 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
276 9:30:24 9,000 1,000 900,000 تومان
277 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
278 9:30:24 32,000 1,000 ‎3.2‎ میلیون تومان
279 9:30:24 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
280 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
281 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
282 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
283 9:30:24 10,066 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
284 9:30:24 4,066 1,000 406,600 تومان
285 9:30:24 12,000 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
286 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
287 9:30:24 498 1,000 49,800 تومان
288 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
289 9:30:24 78,015 1,000 ‎7.8‎ میلیون تومان
290 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
291 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
292 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
293 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
294 9:30:24 335,000 1,000 ‎33.5‎ میلیون تومان
295 9:30:24 1,992 1,000 199,200 تومان
296 9:30:24 490,000 1,000 ‎49.0‎ میلیون تومان
297 9:30:24 168,696 1,000 ‎16.9‎ میلیون تومان
298 9:30:24 8,469 1,000 846,900 تومان
299 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
300 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
301 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
302 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
303 9:30:24 10,087 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
304 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
305 9:30:24 490,000 1,000 ‎49.0‎ میلیون تومان
306 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
307 9:30:24 41,500 1,000 ‎4.2‎ میلیون تومان
308 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
309 9:30:24 210,040 1,000 ‎21.0‎ میلیون تومان
310 9:30:24 41,936 1,000 ‎4.2‎ میلیون تومان
311 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
312 9:30:24 240,000 1,000 ‎24.0‎ میلیون تومان
313 9:30:24 30,878 1,000 ‎3.1‎ میلیون تومان
314 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
315 9:30:24 29,500 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
316 9:30:24 38,900 1,000 ‎3.9‎ میلیون تومان
317 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
318 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
319 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
320 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
321 9:30:24 11,087 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
322 9:30:24 34,000 1,000 ‎3.4‎ میلیون تومان
323 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
324 9:30:24 10,056 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
325 9:30:24 83,000 1,000 ‎8.3‎ میلیون تومان
326 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
327 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
328 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
329 9:30:24 335,524 1,000 ‎33.6‎ میلیون تومان
330 9:30:24 77,587 1,000 ‎7.8‎ میلیون تومان
331 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
332 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
333 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
334 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
335 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
336 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
337 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
338 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
339 9:30:24 999 1,000 99,900 تومان
340 9:30:24 4,500 1,000 450,000 تومان
341 9:30:24 4,300 1,000 430,000 تومان
342 9:30:24 50,031 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
343 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
344 9:30:24 18,000 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
345 9:30:24 158,000 1,000 ‎15.8‎ میلیون تومان
346 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
347 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
348 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
349 9:30:24 103,548 1,000 ‎10.4‎ میلیون تومان
350 9:30:24 5,081 1,000 508,100 تومان
351 9:30:24 473,191 1,000 ‎47.3‎ میلیون تومان
352 9:30:24 800,000 1,000 ‎80.0‎ میلیون تومان
353 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
354 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
355 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
356 9:30:24 9,022 1,000 902,200 تومان
357 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
358 9:30:24 39,500 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
359 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
360 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
361 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
362 9:30:24 15,001 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
363 9:30:24 20,001 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
364 9:30:24 9,963 1,000 996,300 تومان
365 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
366 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
367 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
368 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
369 9:30:24 59,250 1,000 ‎5.9‎ میلیون تومان
370 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
371 9:30:24 1,000 1,000 100,000 تومان
372 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
373 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
374 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
375 9:30:24 14,970 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
376 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
377 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
378 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
379 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
380 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
381 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
382 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
383 9:30:24 89,700 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
384 9:30:24 185,276 1,000 ‎18.5‎ میلیون تومان
385 9:30:24 100 1,000 10,000 تومان
386 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
387 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
388 9:30:24 39,855 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
389 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
390 9:30:24 1,285 1,000 128,500 تومان
391 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
392 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
393 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
394 9:30:24 29,826 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
395 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
396 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
397 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
398 9:30:24 35,133 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
399 9:30:24 57,000 1,000 ‎5.7‎ میلیون تومان
400 9:30:24 99,524 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
401 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
402 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
403 9:30:24 4,979 1,000 497,900 تومان
404 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
405 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
406 9:30:24 4,500 1,000 450,000 تومان
407 9:30:24 11,000 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
408 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
409 9:30:24 199,273 1,000 ‎19.9‎ میلیون تومان
410 9:30:24 69,000 1,000 ‎6.9‎ میلیون تومان
411 9:30:24 1,900 1,000 190,000 تومان
412 9:30:24 490,000 1,000 ‎49.0‎ میلیون تومان
413 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
414 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
415 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
416 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
417 9:30:24 50,779 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
418 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
419 9:30:24 29,800 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
420 9:30:24 497 1,000 49,700 تومان
421 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
422 9:30:24 560,000 1,000 ‎56.0‎ میلیون تومان
423 9:30:24 99,405 1,000 ‎9.9‎ میلیون تومان
424 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
425 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
426 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
427 9:30:24 390,000 1,000 ‎39.0‎ میلیون تومان
428 9:30:24 12,171 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
429 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
430 9:30:24 6,500 1,000 650,000 تومان
431 9:30:24 5,000,000 1,000 ‎500.0‎ میلیون تومان
432 9:30:24 5,480 1,000 548,000 تومان
433 9:30:24 406 1,000 40,600 تومان
434 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
435 9:30:24 1,000 1,000 100,000 تومان
436 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
437 9:30:24 115,250 1,000 ‎11.5‎ میلیون تومان
438 9:30:24 19,000 1,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
439 9:30:24 5,700 1,000 570,000 تومان
440 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
441 9:30:24 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
442 9:30:24 62,000 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
443 9:30:24 8,530 1,000 853,000 تومان
444 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
445 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
446 9:30:24 3,539 1,000 353,900 تومان
447 9:30:24 250,000 1,000 ‎25.0‎ میلیون تومان
448 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
449 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
450 9:30:24 75,500 1,000 ‎7.6‎ میلیون تومان
451 9:30:24 769 1,000 76,900 تومان
452 9:30:24 11,946 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
453 9:30:24 29,000 1,000 ‎2.9‎ میلیون تومان
454 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
455 9:30:24 9,932 1,000 993,200 تومان
456 9:30:24 3,022 1,000 302,200 تومان
457 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
458 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
459 9:30:24 390,000 1,000 ‎39.0‎ میلیون تومان
460 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
461 9:30:24 20,133 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
462 9:30:24 115 1,000 11,500 تومان
463 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
464 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
465 9:30:24 1,030 1,000 103,000 تومان
466 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
467 9:30:24 509,000 1,000 ‎50.9‎ میلیون تومان
468 9:30:24 5,050 1,000 505,000 تومان
469 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
470 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
471 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
472 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
473 9:30:24 38,982 1,000 ‎3.9‎ میلیون تومان
474 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
475 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
476 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
477 9:30:24 180,000 1,000 ‎18.0‎ میلیون تومان
478 9:30:24 140,000 1,000 ‎14.0‎ میلیون تومان
479 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
480 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
481 9:30:24 490,000 1,000 ‎49.0‎ میلیون تومان
482 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
483 9:30:24 5,900 1,000 590,000 تومان
484 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
485 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
486 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
487 9:30:24 274,271 1,000 ‎27.4‎ میلیون تومان
488 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
489 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
490 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
491 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
492 9:30:24 4,981 1,000 498,100 تومان
493 9:30:24 57,000 1,000 ‎5.7‎ میلیون تومان
494 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
495 9:30:24 8,000,000 1,000 ‎800.0‎ میلیون تومان
496 9:30:24 34,300 1,000 ‎3.4‎ میلیون تومان
497 9:30:24 39,855 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
498 9:30:24 9,000 1,000 900,000 تومان
499 9:30:24 800,000 1,000 ‎80.0‎ میلیون تومان
500 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
501 9:30:24 21,947 1,000 ‎2.2‎ میلیون تومان
502 9:30:24 70,876 1,000 ‎7.1‎ میلیون تومان
503 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
504 9:30:24 3,630 1,000 363,000 تومان
505 9:30:24 9,977 1,000 997,700 تومان
506 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
507 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
508 9:30:24 1,600,000 1,000 ‎160.0‎ میلیون تومان
509 9:30:24 4,181 1,000 418,100 تومان
510 9:30:24 2,480,000 1,000 ‎248.0‎ میلیون تومان
511 9:30:24 10,022 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
512 9:30:24 497,017 1,000 ‎49.7‎ میلیون تومان
513 9:30:24 17,629 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
514 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
515 9:30:24 4,000,000 1,000 ‎400.0‎ میلیون تومان
516 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
517 9:30:24 153,000 1,000 ‎15.3‎ میلیون تومان
518 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
519 9:30:24 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
520 9:30:24 1,993 1,000 199,300 تومان
521 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
522 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
523 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
524 9:30:24 9,512 1,000 951,200 تومان
525 9:30:24 7,850 1,000 785,000 تومان
526 9:30:24 114,604 1,000 ‎11.5‎ میلیون تومان
527 9:30:24 48,889 1,000 ‎4.9‎ میلیون تومان
528 9:30:24 130,000 1,000 ‎13.0‎ میلیون تومان
529 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
530 9:30:24 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
531 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
532 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
533 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
534 9:30:24 18,204 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
535 9:30:24 170,000 1,000 ‎17.0‎ میلیون تومان
536 9:30:24 1,414 1,000 141,400 تومان
537 9:30:24 1,100,000 1,000 ‎110.0‎ میلیون تومان
538 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
539 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
540 9:30:24 189,279 1,000 ‎18.9‎ میلیون تومان
541 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
542 9:30:24 6,037 1,000 603,700 تومان
543 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
544 9:30:24 6,974,000 1,000 ‎697.4‎ میلیون تومان
545 9:30:24 200,164 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
546 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
547 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
548 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
549 9:30:24 50,054 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
550 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
551 9:30:24 189,000 1,000 ‎18.9‎ میلیون تومان
552 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
553 9:30:24 360,000 1,000 ‎36.0‎ میلیون تومان
554 9:30:24 69,000 1,000 ‎6.9‎ میلیون تومان
555 9:30:24 55,000 1,000 ‎5.5‎ میلیون تومان
556 9:30:24 9,976 1,000 997,600 تومان
557 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
558 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
559 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
560 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
561 9:30:24 113,619 1,000 ‎11.4‎ میلیون تومان
562 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
563 9:30:24 49,852 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
564 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
565 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
566 9:30:24 488,190 1,000 ‎48.8‎ میلیون تومان
567 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
568 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
569 9:30:24 4,920,000 1,000 ‎492.0‎ میلیون تومان
570 9:30:24 25,706 1,000 ‎2.6‎ میلیون تومان
571 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
572 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
573 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
574 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
575 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
576 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
577 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
578 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
579 9:30:24 99,638 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
580 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
581 9:30:24 12,700 1,000 ‎1.3‎ میلیون تومان
582 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
583 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
584 9:30:24 161,717 1,000 ‎16.2‎ میلیون تومان
585 9:30:24 423,615 1,000 ‎42.4‎ میلیون تومان
586 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
587 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
588 9:30:24 412,333 1,000 ‎41.2‎ میلیون تومان
589 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
590 9:30:24 380,203 1,000 ‎38.0‎ میلیون تومان
591 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
592 9:30:24 9,000 1,000 900,000 تومان
593 9:30:24 101,566 1,000 ‎10.2‎ میلیون تومان
594 9:30:24 149,470 1,000 ‎14.9‎ میلیون تومان
595 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
596 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
597 9:30:24 495,000 1,000 ‎49.5‎ میلیون تومان
598 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
599 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
600 9:30:24 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
601 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
602 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
603 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
604 9:30:24 266,080 1,000 ‎26.6‎ میلیون تومان
605 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
606 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
607 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
608 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
609 9:30:24 3,039 1,000 303,900 تومان
610 9:30:24 2,000 1,000 200,000 تومان
611 9:30:24 36,400 1,000 ‎3.6‎ میلیون تومان
612 9:30:24 15,413 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
613 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
614 9:30:24 7,100 1,000 710,000 تومان
615 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
616 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
617 9:30:24 29,526 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
618 9:30:24 900,000 1,000 ‎90.0‎ میلیون تومان
619 9:30:24 255,000 1,000 ‎25.5‎ میلیون تومان
620 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
621 9:30:24 52,870 1,000 ‎5.3‎ میلیون تومان
622 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
623 9:30:24 3,000 1,000 300,000 تومان
624 9:30:24 51,000 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
625 9:30:24 780,000 1,000 ‎78.0‎ میلیون تومان
626 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
627 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
628 9:30:24 4,990,000 1,000 ‎499.0‎ میلیون تومان
629 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
630 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
631 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
632 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
633 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
634 9:30:24 32,549 1,000 ‎3.3‎ میلیون تومان
635 9:30:24 5,990,000 1,000 ‎599.0‎ میلیون تومان
636 9:30:24 1,800 1,000 180,000 تومان
637 9:30:24 45,000 1,000 ‎4.5‎ میلیون تومان
638 9:30:24 9,963 1,000 996,300 تومان
639 9:30:24 19,927 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
640 9:30:24 23,692 1,000 ‎2.4‎ میلیون تومان
641 9:30:24 145 1,000 14,500 تومان
642 9:30:24 5,593 1,000 559,300 تومان
643 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
644 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
645 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
646 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
647 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
648 9:30:24 43,906 1,000 ‎4.4‎ میلیون تومان
649 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
650 9:30:24 6,341 1,000 634,100 تومان
651 9:30:24 49,819 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
652 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
653 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
654 9:30:24 2,430,000 1,000 ‎243.0‎ میلیون تومان
655 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
656 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
657 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
658 9:30:24 12,500 1,000 ‎1.3‎ میلیون تومان
659 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
660 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
661 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
662 9:30:24 100,800 1,000 ‎10.1‎ میلیون تومان
663 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
664 9:30:24 28,000 1,000 ‎2.8‎ میلیون تومان
665 9:30:24 64,308 1,000 ‎6.4‎ میلیون تومان
666 9:30:24 9,978 1,000 997,800 تومان
667 9:30:24 201,236 1,000 ‎20.1‎ میلیون تومان
668 9:30:24 41,500 1,000 ‎4.2‎ میلیون تومان
669 9:30:24 30,289 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
670 9:30:24 265,000 1,000 ‎26.5‎ میلیون تومان
671 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
672 9:30:24 299,875 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
673 9:30:24 64,840 1,000 ‎6.5‎ میلیون تومان
674 9:30:24 110,366 1,000 ‎11.0‎ میلیون تومان
675 9:30:24 320,000 1,000 ‎32.0‎ میلیون تومان
676 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
677 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
678 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
679 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
680 9:30:24 56,000 1,000 ‎5.6‎ میلیون تومان
681 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
682 9:30:24 9,940 1,000 994,000 تومان
683 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
684 9:30:24 2,120 1,000 212,000 تومان
685 9:30:24 13,600 1,000 ‎1.4‎ میلیون تومان
686 9:30:24 23,913 1,000 ‎2.4‎ میلیون تومان
687 9:30:24 14,500 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
688 9:30:24 59,783 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
689 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
690 9:30:24 266,502 1,000 ‎26.7‎ میلیون تومان
691 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
692 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
693 9:30:24 55,000 1,000 ‎5.5‎ میلیون تومان
694 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
695 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
696 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
697 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
698 9:30:24 4,223 1,000 422,300 تومان
699 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
700 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
701 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
702 9:30:24 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
703 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
704 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
705 9:30:24 500 1,000 50,000 تومان
706 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
707 9:30:24 154,200 1,000 ‎15.4‎ میلیون تومان
708 9:30:24 5,025 1,000 502,500 تومان
709 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
710 9:30:24 5,109 1,000 510,900 تومان
711 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
712 9:30:24 23,236 1,000 ‎2.3‎ میلیون تومان
713 9:30:24 590,000 1,000 ‎59.0‎ میلیون تومان
714 9:30:24 500 1,000 50,000 تومان
715 9:30:24 992 1,000 99,200 تومان
716 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
717 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
718 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
719 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
720 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
721 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
722 9:30:24 10,275 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
723 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
724 9:30:24 44,691 1,000 ‎4.5‎ میلیون تومان
725 9:30:24 69,745 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
726 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
727 9:30:24 140,000 1,000 ‎14.0‎ میلیون تومان
728 9:30:24 285,000 1,000 ‎28.5‎ میلیون تومان
729 9:30:24 240,000 1,000 ‎24.0‎ میلیون تومان
730 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
731 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
732 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
733 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
734 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
735 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
736 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
737 9:30:24 19,927 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
738 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
739 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
740 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
741 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
742 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
743 9:30:24 250,000 1,000 ‎25.0‎ میلیون تومان
744 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
745 9:30:24 134,265 1,000 ‎13.4‎ میلیون تومان
746 9:30:24 25,339 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
747 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
748 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
749 9:30:24 390,000 1,000 ‎39.0‎ میلیون تومان
750 9:30:24 93,000 1,000 ‎9.3‎ میلیون تومان
751 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
752 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
753 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
754 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
755 9:30:24 505,226 1,000 ‎50.5‎ میلیون تومان
756 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
757 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
758 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
759 9:30:24 480,000 1,000 ‎48.0‎ میلیون تومان
760 9:30:24 47,058 1,000 ‎4.7‎ میلیون تومان
761 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
762 9:30:24 99,000 1,000 ‎9.9‎ میلیون تومان
763 9:30:24 8,300,000 1,000 ‎830.0‎ میلیون تومان
764 9:30:24 5,081 1,000 508,100 تومان
765 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
766 9:30:24 1,490,000 1,000 ‎149.0‎ میلیون تومان
767 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
768 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
769 9:30:24 590,000 1,000 ‎59.0‎ میلیون تومان
770 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
771 9:30:24 18,199 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
772 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
773 9:30:24 27,898 1,000 ‎2.8‎ میلیون تومان
774 9:30:24 9,606 1,000 960,600 تومان
775 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
776 9:30:24 1,190,000 1,000 ‎119.0‎ میلیون تومان
777 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
778 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
779 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
780 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
781 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
782 9:30:24 177,527 1,000 ‎17.8‎ میلیون تومان
783 9:30:24 5,478,000 1,000 ‎547.8‎ میلیون تومان
784 9:30:24 5,000,000 1,000 ‎500.0‎ میلیون تومان
785 9:30:24 320,752 1,000 ‎32.1‎ میلیون تومان
786 9:30:24 1,000 1,000 100,000 تومان
787 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
788 9:30:24 26,000 1,000 ‎2.6‎ میلیون تومان
789 9:30:24 360,938 1,000 ‎36.1‎ میلیون تومان
790 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
791 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
792 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
793 9:30:24 44,500 1,000 ‎4.5‎ میلیون تومان
794 9:30:24 287,809 1,000 ‎28.8‎ میلیون تومان
795 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
796 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
797 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
798 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
799 9:30:24 18,892 1,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
800 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
801 9:30:24 4,300 1,000 430,000 تومان
802 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
803 9:30:24 537 1,000 53,700 تومان
804 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
805 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
806 9:30:24 36,000 1,000 ‎3.6‎ میلیون تومان
807 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
808 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
809 9:30:24 11,000 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
810 9:30:24 100 1,000 10,000 تومان
811 9:30:24 172,162 1,000 ‎17.2‎ میلیون تومان
812 9:30:24 25,600 1,000 ‎2.6‎ میلیون تومان
813 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
814 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
815 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
816 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
817 9:30:24 18,000 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
818 9:30:24 80,151 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
819 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
820 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
821 9:30:24 995 1,000 99,500 تومان
822 9:30:24 495,000 1,000 ‎49.5‎ میلیون تومان
823 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
824 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
825 9:30:24 59,782 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
826 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
827 9:30:24 8,000 1,000 800,000 تومان
828 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
829 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
830 9:30:24 7,100 1,000 710,000 تومان
831 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
832 9:30:24 84,704 1,000 ‎8.5‎ میلیون تومان
833 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
834 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
835 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
836 9:30:24 170,000 1,000 ‎17.0‎ میلیون تومان
837 9:30:24 11,386 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
838 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
839 9:30:24 180,526 1,000 ‎18.1‎ میلیون تومان
840 9:30:24 120,000 1,000 ‎12.0‎ میلیون تومان
841 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
842 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
843 9:30:24 3,000 1,000 300,000 تومان
844 9:30:24 49,500 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
845 9:30:24 20,010 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
846 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
847 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
848 9:30:24 29,925 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
849 9:30:24 97,500 1,000 ‎9.8‎ میلیون تومان
850 9:30:24 57,000 1,000 ‎5.7‎ میلیون تومان
851 9:30:24 56,000 1,000 ‎5.6‎ میلیون تومان
852 9:30:24 120,000 1,000 ‎12.0‎ میلیون تومان
853 9:30:24 3,487,000 1,000 ‎348.7‎ میلیون تومان
854 9:30:24 9,963 1,000 996,300 تومان
855 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
856 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
857 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
858 9:30:24 5,969 1,000 596,900 تومان
859 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
860 9:30:24 157,000 1,000 ‎15.7‎ میلیون تومان
861 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
862 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
863 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
864 9:30:24 10 1,000 1,000 تومان
865 9:30:24 9,963 1,000 996,300 تومان
866 9:30:24 9,927 1,000 992,700 تومان
867 9:30:24 230,000 1,000 ‎23.0‎ میلیون تومان
868 9:30:24 240,000 1,000 ‎24.0‎ میلیون تومان
869 9:30:24 58,000 1,000 ‎5.8‎ میلیون تومان
870 9:30:24 75,000 1,000 ‎7.5‎ میلیون تومان
871 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
872 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
873 9:30:24 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
874 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
875 9:30:24 617,000 1,000 ‎61.7‎ میلیون تومان
876 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
877 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
878 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
879 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
880 9:30:24 46,920 1,000 ‎4.7‎ میلیون تومان
881 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
882 9:30:24 1,000 1,000 100,000 تومان
883 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
884 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
885 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
886 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
887 9:30:24 127,781 1,000 ‎12.8‎ میلیون تومان
888 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
889 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
890 9:30:24 10,675 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
891 9:30:24 55,798 1,000 ‎5.6‎ میلیون تومان
892 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
893 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
894 9:30:24 4,812 1,000 481,200 تومان
895 9:30:24 498 1,000 49,800 تومان
896 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
897 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
898 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
899 9:30:24 199,000 1,000 ‎19.9‎ میلیون تومان
900 9:30:24 4,806 1,000 480,600 تومان
901 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
902 9:30:24 7,430 1,000 743,000 تومان
903 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
904 9:30:24 11,515 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
905 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
906 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
907 9:30:24 20,924 1,000 ‎2.1‎ میلیون تومان
908 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
909 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
910 9:30:24 4,000 1,000 400,000 تومان
911 9:30:24 390,000 1,000 ‎39.0‎ میلیون تومان
912 9:30:24 19,500 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
913 9:30:24 10,450 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
914 9:30:24 10 1,000 1,000 تومان
915 9:30:24 13,850 1,000 ‎1.4‎ میلیون تومان
916 9:30:24 499,200 1,000 ‎49.9‎ میلیون تومان
917 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
918 9:30:24 1,980 1,000 198,000 تومان
919 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
920 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
921 9:30:24 189,623 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
922 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
923 9:30:24 99,659 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
924 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
925 9:30:24 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
926 9:30:24 21,000 1,000 ‎2.1‎ میلیون تومان
927 9:30:24 52,809 1,000 ‎5.3‎ میلیون تومان
928 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
929 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
930 9:30:24 15,250 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
931 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
932 9:30:24 2,500 1,000 250,000 تومان
933 9:30:24 598 1,000 59,800 تومان
934 9:30:24 345,589 1,000 ‎34.6‎ میلیون تومان
935 9:30:24 91,049 1,000 ‎9.1‎ میلیون تومان
936 9:30:24 49,818 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
937 9:30:24 51,474 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
938 9:30:24 256,085 1,000 ‎25.6‎ میلیون تومان
939 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
940 9:30:24 62,000 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
941 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
942 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
943 9:30:24 171,139 1,000 ‎17.1‎ میلیون تومان
944 9:30:24 21,214 1,000 ‎2.1‎ میلیون تومان
945 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
946 9:30:24 59,900 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
947 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
948 9:30:24 26,439 1,000 ‎2.6‎ میلیون تومان
949 9:30:24 6,090 1,000 609,000 تومان
950 9:30:24 58,400 1,000 ‎5.8‎ میلیون تومان
951 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
952 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
953 9:30:24 53,000 1,000 ‎5.3‎ میلیون تومان
954 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
955 9:30:24 230,000 1,000 ‎23.0‎ میلیون تومان
956 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
957 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
958 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
959 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
960 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
961 9:30:24 49,648 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
962 9:30:24 59,744 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
963 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
964 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
965 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
966 9:30:24 40,037 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
967 9:30:24 10,300 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
968 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
969 9:30:24 8,000 1,000 800,000 تومان
970 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
971 9:30:24 433,500 1,000 ‎43.4‎ میلیون تومان
972 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
973 9:30:24 600,000 1,000 ‎60.0‎ میلیون تومان
974 9:30:24 27,200 1,000 ‎2.7‎ میلیون تومان
975 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
976 9:30:24 140,000 1,000 ‎14.0‎ میلیون تومان
977 9:30:24 79,710 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
978 9:30:24 600,000 1,000 ‎60.0‎ میلیون تومان
979 9:30:24 234,000 1,000 ‎23.4‎ میلیون تومان
980 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
981 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
982 9:30:24 26,858 1,000 ‎2.7‎ میلیون تومان
983 9:30:24 1,180 1,000 118,000 تومان
984 9:30:24 660,000 1,000 ‎66.0‎ میلیون تومان
985 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
986 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
987 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
988 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
989 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
990 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
991 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
992 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
993 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
994 9:30:24 237,914 1,000 ‎23.8‎ میلیون تومان
995 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
996 9:30:24 31,141 1,000 ‎3.1‎ میلیون تومان
997 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
998 9:30:24 16,050 1,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
999 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,000 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,001 9:30:24 6,080 1,000 608,000 تومان
1,002 9:30:24 18,931 1,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
1,003 9:30:24 141,365 1,000 ‎14.1‎ میلیون تومان
1,004 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,005 9:30:24 30,359 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,006 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,007 9:30:24 29,897 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,008 9:30:24 22,137 1,000 ‎2.2‎ میلیون تومان
1,009 9:30:24 103,125 1,000 ‎10.3‎ میلیون تومان
1,010 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,011 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,012 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,013 9:30:24 19,927 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,014 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,015 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,016 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,017 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,018 9:30:24 298,988 1,000 ‎29.9‎ میلیون تومان
1,019 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,020 9:30:24 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
1,021 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,022 9:30:24 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
1,023 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,024 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,025 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,026 9:30:24 19,452 1,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
1,027 9:30:24 160,000 1,000 ‎16.0‎ میلیون تومان
1,028 9:30:24 5,000,000 1,000 ‎500.0‎ میلیون تومان
1,029 9:30:24 4,981 1,000 498,100 تومان
1,030 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,031 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,032 9:30:24 480,000 1,000 ‎48.0‎ میلیون تومان
1,033 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,034 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,035 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,036 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,037 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,038 9:30:24 510,000 1,000 ‎51.0‎ میلیون تومان
1,039 9:30:24 170,000 1,000 ‎17.0‎ میلیون تومان
1,040 9:30:24 140,000 1,000 ‎14.0‎ میلیون تومان
1,041 9:30:24 590,000 1,000 ‎59.0‎ میلیون تومان
1,042 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,043 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,044 9:30:24 440,000 1,000 ‎44.0‎ میلیون تومان
1,045 9:30:24 99,500 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,046 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,047 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,048 9:30:24 10,604 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,049 9:30:24 2,500 1,000 250,000 تومان
1,050 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,051 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
1,052 9:30:24 189,000 1,000 ‎18.9‎ میلیون تومان
1,053 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,054 9:30:24 29,891 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,055 9:30:24 200,857 1,000 ‎20.1‎ میلیون تومان
1,056 9:30:24 138,000 1,000 ‎13.8‎ میلیون تومان
1,057 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,058 9:30:24 55,500 1,000 ‎5.6‎ میلیون تومان
1,059 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,060 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,061 9:30:24 20,156 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,062 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,063 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,064 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,065 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,066 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,067 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,068 9:30:24 250,000 1,000 ‎25.0‎ میلیون تومان
1,069 9:30:24 250,000 1,000 ‎25.0‎ میلیون تومان
1,070 9:30:24 185,000 1,000 ‎18.5‎ میلیون تومان
1,071 9:30:24 19,397 1,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
1,072 9:30:24 57,934 1,000 ‎5.8‎ میلیون تومان
1,073 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,074 9:30:24 115,079 1,000 ‎11.5‎ میلیون تومان
1,075 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,076 9:30:24 166,100 1,000 ‎16.6‎ میلیون تومان
1,077 9:30:24 15,200 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,078 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,079 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,080 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
1,081 9:30:24 19,983 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,082 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,083 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
1,084 9:30:24 39,854 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,085 9:30:24 4,000 1,000 400,000 تومان
1,086 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,087 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,088 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,089 9:30:24 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
1,090 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,091 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
1,092 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,093 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
1,094 9:30:24 96,650 1,000 ‎9.7‎ میلیون تومان
1,095 9:30:24 390,000 1,000 ‎39.0‎ میلیون تومان
1,096 9:30:24 5,600 1,000 560,000 تومان
1,097 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,098 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,099 9:30:24 5 1,000 500 تومان
1,100 9:30:24 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
1,101 9:30:24 499,709 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
1,102 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,103 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,104 9:30:24 596,500 1,000 ‎59.7‎ میلیون تومان
1,105 9:30:24 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
1,106 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,107 9:30:24 180,743 1,000 ‎18.1‎ میلیون تومان
1,108 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,109 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,110 9:30:24 90,168 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,111 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,112 9:30:24 93,759 1,000 ‎9.4‎ میلیون تومان
1,113 9:30:24 18,000 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
1,114 9:30:24 5,413 1,000 541,300 تومان
1,115 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,116 9:30:24 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,117 9:30:24 44,038 1,000 ‎4.4‎ میلیون تومان
1,118 9:30:24 9,989 1,000 998,900 تومان
1,119 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,120 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,121 9:30:24 19,656 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,122 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,123 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,124 9:30:24 8,000,000 1,000 ‎800.0‎ میلیون تومان
1,125 9:30:24 52,000 1,000 ‎5.2‎ میلیون تومان
1,126 9:30:24 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
1,127 9:30:24 2,600 1,000 260,000 تومان
1,128 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,129 9:30:24 15,450 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,130 9:30:24 130,000 1,000 ‎13.0‎ میلیون تومان
1,131 9:30:24 199,004 1,000 ‎19.9‎ میلیون تومان
1,132 9:30:24 24,347 1,000 ‎2.4‎ میلیون تومان
1,133 9:30:24 28,532 1,000 ‎2.9‎ میلیون تومان
1,134 9:30:24 180 1,000 18,000 تومان
1,135 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,136 9:30:24 9,627 1,000 962,700 تومان
1,137 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,138 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,139 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,140 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,141 9:30:24 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
1,142 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,143 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,144 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,145 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,146 9:30:24 130,000 1,000 ‎13.0‎ میلیون تومان
1,147 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,148 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,149 9:30:24 5,825 1,000 582,500 تومان
1,150 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,151 9:30:24 3,525 1,000 352,500 تومان
1,152 9:30:24 196,830 1,000 ‎19.7‎ میلیون تومان
1,153 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,154 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
1,155 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,156 9:30:24 14,500 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,157 9:30:24 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,158 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,159 9:30:24 6,591 1,000 659,100 تومان
1,160 9:30:24 225,000 1,000 ‎22.5‎ میلیون تومان
1,161 9:30:24 105,617 1,000 ‎10.6‎ میلیون تومان
1,162 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,163 9:30:24 10,002 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,164 9:30:24 8,642 1,000 864,200 تومان
1,165 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,166 9:30:24 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,167 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,168 9:30:24 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,169 9:30:24 8,108 1,000 810,800 تومان
1,170 9:30:24 68,538 1,000 ‎6.9‎ میلیون تومان
1,171 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,172 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,173 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,174 9:30:24 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,175 9:30:24 350,000 1,000 ‎35.0‎ میلیون تومان
1,176 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,177 9:30:24 2,000 1,000 200,000 تومان
1,178 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,179 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,180 9:30:24 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
1,181 9:30:24 1,700 1,000 170,000 تومان
1,182 9:30:24 15,430 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,183 9:30:24 6,546 1,000 654,600 تومان
1,184 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,185 9:30:24 99,500 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,186 9:30:24 190,000 1,000 ‎19.0‎ میلیون تومان
1,187 9:30:24 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
1,188 9:30:24 28,000 1,000 ‎2.8‎ میلیون تومان
1,189 9:30:24 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,190 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,191 9:30:24 12,000 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
1,192 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,193 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,194 9:30:24 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,195 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,196 9:30:24 500 1,000 50,000 تومان
1,197 9:30:24 6,078,704 1,000 ‎607.9‎ میلیون تومان
1,198 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,199 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,200 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,201 9:30:24 6,756 1,000 675,600 تومان
1,202 9:30:24 5,000 1,000 500,000 تومان
1,203 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,204 9:30:24 103,000 1,000 ‎10.3‎ میلیون تومان
1,205 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,206 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,207 9:30:24 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,208 9:30:24 9,050 1,000 905,000 تومان
1,209 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,210 9:30:24 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,211 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,212 9:30:24 34,000 1,000 ‎3.4‎ میلیون تومان
1,213 9:30:24 8,120 1,000 812,000 تومان
1,214 9:30:24 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,215 9:30:25 69,746 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
1,216 9:30:25 146,000 1,000 ‎14.6‎ میلیون تومان
1,217 9:30:25 170,000 1,000 ‎17.0‎ میلیون تومان
1,218 9:30:25 7,000 1,000 700,000 تومان
1,219 9:30:25 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,220 9:30:25 53,900 1,000 ‎5.4‎ میلیون تومان
1,221 9:30:25 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,222 9:30:25 498,184 1,000 ‎49.8‎ میلیون تومان
1,223 9:30:25 9,300 1,000 930,000 تومان
1,224 9:30:25 41,810 1,000 ‎4.2‎ میلیون تومان
1,225 9:30:25 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,226 9:30:25 209,242 1,000 ‎20.9‎ میلیون تومان
1,227 9:30:25 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,228 9:30:25 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,229 9:30:25 61,775 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
1,230 9:30:25 49,818 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,231 9:30:25 62,000 1,000 ‎6.2‎ میلیون تومان
1,232 9:30:25 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,233 9:30:25 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,234 9:30:25 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,235 9:30:25 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,236 9:30:25 3,996 1,000 399,600 تومان
1,238 9:30:25 2,990,000 1,000 ‎299.0‎ میلیون تومان
1,239 9:30:25 5,930 1,000 593,000 تومان
1,240 9:30:25 575,000 1,000 ‎57.5‎ میلیون تومان
1,241 9:30:25 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,242 9:30:25 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,243 9:30:25 9,246,325 1,000 ‎924.6‎ میلیون تومان
1,244 9:30:28 753,675 1,000 ‎75.4‎ میلیون تومان
1,245 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,246 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,247 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,248 9:30:28 876 1,000 87,600 تومان
1,249 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,250 9:30:28 40,345 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,251 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,252 9:30:28 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
1,253 9:30:28 2,000 1,000 200,000 تومان
1,254 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,255 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,256 9:30:28 500 1,000 50,000 تومان
1,257 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,258 9:30:28 8,500 1,000 850,000 تومان
1,259 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,260 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,261 9:30:28 103,000 1,000 ‎10.3‎ میلیون تومان
1,262 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,263 9:30:28 3,502 1,000 350,200 تومان
1,264 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,265 9:30:28 490,000 1,000 ‎49.0‎ میلیون تومان
1,266 9:30:28 142,561 1,000 ‎14.3‎ میلیون تومان
1,267 9:30:28 1,148,390 1,000 ‎114.8‎ میلیون تومان
1,268 9:30:28 7,747 1,000 774,700 تومان
1,269 9:30:28 35,000 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
1,270 9:30:28 19,862 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,271 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,272 9:30:28 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
1,273 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,274 9:30:28 12,000 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
1,275 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,276 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,277 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,278 9:30:28 10,281 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,279 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,280 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,281 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,282 9:30:28 150,000 1,000 ‎15.0‎ میلیون تومان
1,283 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,284 9:30:28 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
1,285 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,286 9:30:28 180,000 1,000 ‎18.0‎ میلیون تومان
1,287 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,288 9:30:28 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
1,289 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,290 9:30:28 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
1,291 9:30:28 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
1,292 9:30:28 134,000 1,000 ‎13.4‎ میلیون تومان
1,293 9:30:28 276,375 1,000 ‎27.6‎ میلیون تومان
1,294 9:30:28 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,295 9:30:28 143,706 1,000 ‎14.4‎ میلیون تومان
1,296 9:30:28 44,000 1,000 ‎4.4‎ میلیون تومان
1,297 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,298 9:30:28 7,670 1,000 767,000 تومان
1,299 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,300 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,301 9:30:28 69,745 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
1,302 9:30:28 19,927 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,303 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,304 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,305 9:30:28 215,934 1,000 ‎21.6‎ میلیون تومان
1,306 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,307 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,308 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,309 9:30:28 3,000 1,000 300,000 تومان
1,310 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,311 9:30:28 5,000 1,000 500,000 تومان
1,312 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,313 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,314 9:30:28 15,905 1,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
1,315 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,316 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,317 9:30:28 10,995 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,318 9:30:28 37,000 1,000 ‎3.7‎ میلیون تومان
1,319 9:30:28 111,364 1,000 ‎11.1‎ میلیون تومان
1,320 9:30:28 4,981 1,000 498,100 تومان
1,321 9:30:28 8,000 1,000 800,000 تومان
1,323 9:30:28 5,000,000 1,000 ‎500.0‎ میلیون تومان
1,324 9:30:28 9,700 1,000 970,000 تومان
1,325 9:30:28 16,000 1,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
1,326 9:30:28 16,000 1,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
1,327 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,328 9:30:28 92,000 1,000 ‎9.2‎ میلیون تومان
1,329 9:30:28 11,000 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,330 9:30:28 71,000 1,000 ‎7.1‎ میلیون تومان
1,331 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,332 9:30:28 148,500 1,000 ‎14.9‎ میلیون تومان
1,333 9:30:28 2,200 1,000 220,000 تومان
1,334 9:30:28 12,000 1,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
1,335 9:30:28 9,967 1,000 996,700 تومان
1,336 9:30:28 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,337 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,338 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,339 9:30:28 10,700 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,340 9:30:28 360,000 1,000 ‎36.0‎ میلیون تومان
1,341 9:30:28 16,000 1,000 ‎1.6‎ میلیون تومان
1,342 9:30:28 3,500 1,000 350,000 تومان
1,343 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,344 9:30:28 35,000 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
1,345 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,346 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,347 9:30:28 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,348 9:30:28 14,820 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,349 9:30:28 1,444 1,000 144,400 تومان
1,350 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,351 9:30:28 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
1,352 9:30:28 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,353 9:30:28 36,000 1,000 ‎3.6‎ میلیون تومان
1,354 9:30:28 38,620 1,000 ‎3.9‎ میلیون تومان
1,355 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,356 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,357 9:30:28 11,191 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,358 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,359 9:30:28 103,000 1,000 ‎10.3‎ میلیون تومان
1,360 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,361 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,362 9:30:28 34,090 1,000 ‎3.4‎ میلیون تومان
1,363 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,364 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,365 9:30:28 290,000 1,000 ‎29.0‎ میلیون تومان
1,366 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,367 9:30:28 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
1,368 9:30:28 6,649 1,000 664,900 تومان
1,369 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,370 9:30:28 200,000 1,000 ‎20.0‎ میلیون تومان
1,371 9:30:28 5,051 1,000 505,100 تومان
1,372 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,373 9:30:28 3,736 1,000 373,600 تومان
1,374 9:30:28 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,375 9:30:28 6,000 1,000 600,000 تومان
1,376 9:30:28 617,881 1,000 ‎61.8‎ میلیون تومان
1,377 9:30:28 2,400 1,000 240,000 تومان
1,378 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,379 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,380 9:30:28 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
1,381 9:30:28 525,000 1,000 ‎52.5‎ میلیون تومان
1,382 9:30:28 1,390,000 1,000 ‎139.0‎ میلیون تومان
1,383 9:30:28 126,571 1,000 ‎12.7‎ میلیون تومان
1,384 9:30:28 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,385 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,386 9:30:28 7,000 1,000 700,000 تومان
1,387 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,388 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,389 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,390 9:30:28 790,000 1,000 ‎79.0‎ میلیون تومان
1,391 9:30:28 6,000 1,000 600,000 تومان
1,392 9:30:28 2,000,000 1,000 ‎200.0‎ میلیون تومان
1,393 9:30:28 39,850 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,394 9:30:28 7,275 1,000 727,500 تومان
1,395 9:30:28 22,000 1,000 ‎2.2‎ میلیون تومان
1,396 9:30:28 5,029 1,000 502,900 تومان
1,397 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,398 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,399 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,400 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,401 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,402 9:30:28 48,346 1,000 ‎4.8‎ میلیون تومان
1,403 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,404 9:30:28 300,000 1,000 ‎30.0‎ میلیون تومان
1,405 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,406 9:30:28 52,000 1,000 ‎5.2‎ میلیون تومان
1,407 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,408 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,409 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,410 9:30:28 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,411 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,412 9:30:28 17,998 1,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
1,413 9:30:28 500,000 1,000 ‎50.0‎ میلیون تومان
1,414 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,415 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,416 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,417 9:30:28 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,418 9:30:28 9,963 1,000 996,300 تومان
1,419 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,420 9:30:28 956,098 1,000 ‎95.6‎ میلیون تومان
1,421 9:30:28 105,400 1,000 ‎10.5‎ میلیون تومان
1,422 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,423 9:30:28 30,000 1,000 ‎3.0‎ میلیون تومان
1,424 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,425 9:30:28 11,300 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,426 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,427 9:30:28 10,291 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,428 9:30:28 69,000 1,000 ‎6.9‎ میلیون تومان
1,429 9:30:28 191,000 1,000 ‎19.1‎ میلیون تومان
1,430 9:30:28 14,800 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,431 9:30:28 3,237 1,000 323,700 تومان
1,432 9:30:28 10,961 1,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
1,433 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,434 9:30:28 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
1,435 9:30:28 13,000 1,000 ‎1.3‎ میلیون تومان
1,436 9:30:28 40,000 1,000 ‎4.0‎ میلیون تومان
1,437 9:30:28 162,069 1,000 ‎16.2‎ میلیون تومان
1,438 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,439 9:30:28 60,000 1,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
1,440 9:30:28 3,000,000 1,000 ‎300.0‎ میلیون تومان
1,441 9:30:28 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
1,442 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,443 9:30:28 200 1,000 20,000 تومان
1,444 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,445 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,446 9:30:28 997 1,000 99,700 تومان
1,447 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,448 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,449 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,450 9:30:28 80,000 1,000 ‎8.0‎ میلیون تومان
1,451 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,452 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,453 9:30:28 497,000 1,000 ‎49.7‎ میلیون تومان
1,454 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,455 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,456 9:30:28 90,000 1,000 ‎9.0‎ میلیون تومان
1,457 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,458 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,459 9:30:28 1,150 1,000 115,000 تومان
1,460 9:30:28 5,056 1,000 505,600 تومان
1,461 9:30:28 10,160 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,462 9:30:28 5,000 1,000 500,000 تومان
1,463 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,464 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,465 9:30:28 10,377 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,466 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,467 9:30:28 9,112 1,000 911,200 تومان
1,468 9:30:28 61,000 1,000 ‎6.1‎ میلیون تومان
1,469 9:30:28 498,001 1,000 ‎49.8‎ میلیون تومان
1,470 9:30:28 250,000 1,000 ‎25.0‎ میلیون تومان
1,471 9:30:28 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,472 9:30:28 1,400,000 1,000 ‎140.0‎ میلیون تومان
1,473 9:30:28 1,000,000 1,000 ‎100.0‎ میلیون تومان
1,474 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,475 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,476 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,477 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,478 9:30:28 51,439 1,000 ‎5.1‎ میلیون تومان
1,479 9:30:28 6,500 1,000 650,000 تومان
1,480 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,481 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,482 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,483 9:30:28 35,000 1,000 ‎3.5‎ میلیون تومان
1,484 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,485 9:30:28 22,500 1,000 ‎2.3‎ میلیون تومان
1,486 9:30:28 12,642 1,000 ‎1.3‎ میلیون تومان
1,487 9:30:28 20,010 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,488 9:30:28 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
1,489 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,490 9:30:28 1,285 1,000 128,500 تومان
1,491 9:30:28 231,000 1,000 ‎23.1‎ میلیون تومان
1,492 9:30:28 10,000,000 1,000 ‎1.0‎ میلیارد تومان
1,493 9:30:28 15,000 1,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
1,494 9:30:28 25,000 1,000 ‎2.5‎ میلیون تومان
1,495 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,496 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,497 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,498 9:30:28 1 1,000 100 تومان
1,499 9:30:28 70,000 1,000 ‎7.0‎ میلیون تومان
1,500 9:30:28 100,000 1,000 ‎10.0‎ میلیون تومان
1,501 9:30:28 400,000 1,000 ‎40.0‎ میلیون تومان
1,502 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,503 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,504 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,505 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,506 9:30:28 50,000 1,000 ‎5.0‎ میلیون تومان
1,507 9:30:28 96,310 1,000 ‎9.6‎ میلیون تومان
1,508 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,509 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,510 9:30:28 20,000 1,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
1,511 9:30:28 10,000 1,000 ‎1.0‎ میلیون تومان
1,512 9:30:28