استخراج کانه های فلزی

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
فزر (‎2.21) 30,000 (‎2.21) 30,000 ‎1.6‎ M ‎47.4‎ B -
فعالیت های گروه استخراج کانه های فلزی
تاریخچه گروه استخراج کانه های فلزی
ارزش و تعداد شرکت های گروه استخراج کانه های فلزی
بزرگترین شرکت گروه استخراج کانه های فلزی
آخرین شرکت پذیرش شده در گروه استخراج کانه های فلزی