1ماهه 3ماهه 6ماهه 12ماهه
‎0.0% ‎34.3% ‎12.3% ‎12.3%

کطبسح

بازار دوم بورس
آخرین قیمت: 7.69% 12,750
قیمت پایانی: 12,380
حجم معاملات: ‎4.8‎ M
ارزش معاملات: ‎59.3‎ B
حجم مبنا: 1
تعداد معاملات: 850
کمترین قیمت: 11,710
بیشترین قیمت: 13,020
‎0 :EPS
‎0 :P/E
11,840 12,550
11,130

عرضه و تقاضا

تعداد حجم خرید تعداد حجم فروش

معاملات نماد کطبسح


113 3,923,195 (81.89%)
حقیقی
356 4,790,063 (99.99%)
1 867,435 (18.11%)
حقوقی
1 567 (0.01%)
میانگین خرید هر کد حقیقی44 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
31 میلیون تومان 26 میلیون تومان 24 میلیون تومان
میانگین فروش هر کد حقیقی17 میلیون تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
16 میلیون تومان 14 میلیون تومان 15 میلیون تومان
نسبت خریدار به فروشنده 2.58
10 روزه 15 روزه 20 روزه
1.95 1.77 1.65
خروج پول حقیقی : 1 میلیارد تومان
10 روزه 15 روزه 20 روزه
‎-7 میلیارد تومان ‎-8 میلیارد تومان ‎-12 میلیارد تومان

توضیحات نماد کطبسح

در این صفحه اطلاعات روزانه و ماهانه و سالانه حق تقدم کطبس (کطبسح) را مشاهده می کنید.
بزودی ...
همه گفتوگوها ایجاد پست

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نام کاربر

شناسه کاربر

#سهم

سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری در این صندوق گواهی سرمایه گذاری دریافت می کنند و طبق برنامه زمانی صندوق سود می گیرند.

0 0 0 0 0

نمودار قدرت خریدار به فروشنده

سابقه تغییرات

نمودار ورود و خروج پول حقیقی

سابقه تغییرات سهم کطبسح در روزهای اخیر

تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/01/10 12,750
(‎7.69)
12,380
(‎4.56)
‎4.8‎ M ‎59.3‎ B 2.58 ‎‎-10.7‎ B
1401/01/09 11,870
(‎1.71)
11,840
(‎1.46)
‎2.5‎ M ‎30.2‎ B 2.28 ‎-
1401/01/08 11,830
(‎4.97)
11,670
(‎3.55)
‎1.6‎ M ‎18.7‎ B 1.66 ‎‎-588.7‎ M
1401/01/07 11,360
(‎1.52)
11,270
(‎0.71)
‎1.5‎ M ‎16.9‎ B 3.37 ‎‎-3.4‎ B
1401/01/06 11,230
(‎0.45)
11,190
(‎0.09)
‎2.0‎ M ‎22.1‎ B 2.08 ‎‎-6.2‎ B
1400/12/28 11,220
(‎3.51)
11,180
(‎3.14)
‎1.3‎ M ‎14.7‎ B 1.85 ‎‎-3.4‎ B
1400/12/25 10,830
(‎0.37)
10,840
(‎0.46)
‎1.1‎ M ‎12.4‎ B 1.19 ‎‎-5.3‎ B
1400/12/24 10,490
(‎4.48)
10,790
(‎7.47)
‎3.1‎ M ‎33.3‎ B 0.40 ‎‎-30.2‎ B
1400/12/23 10,170
(‎2.31)
10,040
(‎1.01)
‎1.2‎ M ‎11.9‎ B 1.79 ‎‎-3.4‎ B
1400/12/22 10,000
(‎2.25)
9,940
(‎1.64)
‎1.3‎ M ‎12.9‎ B 2.27 ‎‎-4.0‎ B

گروه: استخراج زغال سنگ

نماد آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات 30 روز
کطبس 19,620 19,800 0 0 -
کزغال 20,300 20,050 0 0 -
کپرور 10,880 10,820 0 0 -
کشرق 98,800 98,550 0 0 -

سهامداران (در پایان روز)

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت تغییر
جمع کل سهامداران درصدی 0.00%
تعداد کل سهام شرکت ‎600.0‎ M
حجم معامله شده در 9 روز گذشته ‎19.1‎ M
میانگین قیمت معامله شده 11,244 ریال
موضوع فعالیت
جزئیات فعالیت
در این صفحه اطلاعات روزانه و ماهانه و سالانه حق تقدم کطبس (کطبسح) را مشاهده می کنید.
مدیر عامل
مدیر مالی
نشانی
تلفن
فکس
پست الکترونیک
سال مالی
سرمایه
0
1401/01/10 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 113 1 356 1
حجم معاملات ‎3.9‎ M 867,435 ‎4.8‎ M 567
ارزش معاملات ‎48.6‎ B ‎10.7‎ B ‎59.3‎ B ‎7.0‎ M
قدرت ‎43.0‎ M ‎1.1‎ B ‎16.7‎ M 701,946
نسبت خریدار به فروشنده 2.58
جریان پول حقیقی ‎-10.7‎ B
1401/01/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 0 185 0
حجم معاملات ‎2.5‎ M 0 ‎2.5‎ M 0
ارزش معاملات ‎30.2‎ B 0 ‎30.2‎ B 0
قدرت ‎37.2‎ M - ‎16.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.28
جریان پول حقیقی 0
1401/01/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 73 1 125 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 50,442 ‎1.6‎ M 0
ارزش معاملات ‎18.1‎ B ‎588.7‎ M ‎18.7‎ B 0
قدرت ‎24.8‎ M ‎58.9‎ M ‎14.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.66
جریان پول حقیقی ‎-588.7‎ M
1401/01/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 30 1 128 1
حجم معاملات ‎1.2‎ M 350,000 ‎1.5‎ M 44,564
ارزش معاملات ‎13.0‎ B ‎3.9‎ B ‎16.4‎ B ‎502.2‎ M
قدرت ‎43.2‎ M ‎394.5‎ M ‎12.8‎ M ‎50.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 3.37
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1401/01/06 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 35 1 101 0
حجم معاملات ‎1.4‎ M 550,000 ‎2.0‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.0‎ B ‎6.2‎ B ‎22.1‎ B 0
قدرت ‎45.6‎ M ‎615.5‎ M ‎21.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.08
جریان پول حقیقی ‎-6.2‎ B
1400/12/28 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 108 0
حجم معاملات ‎1.0‎ M 300,000 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎11.3‎ B ‎3.4‎ B ‎14.7‎ B 0
قدرت ‎25.1‎ M ‎335.4‎ M ‎13.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.85
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/12/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 1 94 0
حجم معاملات 652,200 488,954 ‎1.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎7.1‎ B ‎5.3‎ B ‎12.4‎ B 0
قدرت ‎15.7‎ M ‎530.0‎ M ‎13.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.19
جریان پول حقیقی ‎-5.3‎ B
1400/12/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 39 3 163 0
حجم معاملات 294,106 ‎2.8‎ M ‎3.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎3.2‎ B ‎30.2‎ B ‎33.3‎ B 0
قدرت ‎8.1‎ M ‎1.0‎ B ‎20.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.40
جریان پول حقیقی ‎-30.2‎ B
1400/12/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 3 85 0
حجم معاملات 850,337 335,388 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.5‎ B ‎3.4‎ B ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎25.1‎ M ‎112.2‎ M ‎14.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.79
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/12/22 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 23 2 78 1
حجم معاملات 821,553 473,823 ‎1.2‎ M 68,949
ارزش معاملات ‎8.2‎ B ‎4.7‎ B ‎12.2‎ B ‎685.4‎ M
قدرت ‎35.5‎ M ‎235.5‎ M ‎15.6‎ M ‎68.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.27
جریان پول حقیقی ‎-4.0‎ B
1400/12/21 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 4 56 0
حجم معاملات 550,126 368,544 918,670 0
ارزش معاملات ‎5.4‎ B ‎3.6‎ B ‎9.0‎ B 0
قدرت ‎15.8‎ M ‎90.1‎ M ‎16.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.99
جریان پول حقیقی ‎-3.6‎ B
1400/12/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 43 2 59 0
حجم معاملات 672,706 50,864 723,570 0
ارزش معاملات ‎6.6‎ B ‎501.0‎ M ‎7.1‎ B 0
قدرت ‎15.4‎ M ‎25.1‎ M ‎12.1‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.28
جریان پول حقیقی ‎-501.0‎ M
1400/12/17 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 18 2 59 0
حجم معاملات 122,574 447,085 569,659 0
ارزش معاملات ‎1.2‎ B ‎4.5‎ B ‎5.7‎ B 0
قدرت ‎6.8‎ M ‎223.3‎ M ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-4.5‎ B
1400/12/16 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 45 3 101 2
حجم معاملات 594,562 759,333 ‎1.0‎ M 333,080
ارزش معاملات ‎5.9‎ B ‎7.6‎ B ‎10.2‎ B ‎3.3‎ B
قدرت ‎13.2‎ M ‎253.1‎ M ‎10.1‎ M ‎166.5‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.31
جریان پول حقیقی ‎-4.3‎ B
1400/12/15 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 37 2 113 1
حجم معاملات 948,458 106,092 ‎1.0‎ M 7,236
ارزش معاملات ‎9.5‎ B ‎1.1‎ B ‎10.4‎ B ‎72.1‎ M
قدرت ‎25.6‎ M ‎52.9‎ M ‎9.2‎ M ‎7.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 2.77
جریان پول حقیقی ‎-985.6‎ M
1400/12/14 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 28 2 89 0
حجم معاملات 370,654 272,823 643,477 0
ارزش معاملات ‎3.6‎ B ‎2.7‎ B ‎6.3‎ B 0
قدرت ‎12.9‎ M ‎133.0‎ M ‎7.0‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.83
جریان پول حقیقی ‎-2.7‎ B
1400/12/11 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 32 3 84 0
حجم معاملات ‎1.5‎ M ‎1.7‎ M ‎3.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎14.4‎ B ‎16.0‎ B ‎30.4‎ B 0
قدرت ‎45.1‎ M ‎533.6‎ M ‎36.2‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.24
جریان پول حقیقی ‎-16.0‎ B
1400/12/09 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 34 3 115 2
حجم معاملات 488,338 ‎1.4‎ M ‎1.6‎ M 265,860
ارزش معاملات ‎4.6‎ B ‎12.9‎ B ‎15.0‎ B ‎2.5‎ B
قدرت ‎13.6‎ M ‎430.5‎ M ‎13.1‎ M ‎126.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.04
جریان پول حقیقی ‎-10.4‎ B
1400/12/08 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 81 1 87 1
حجم معاملات 990,540 543,743 ‎1.2‎ M 320,918
ارزش معاملات ‎9.3‎ B ‎5.1‎ B ‎11.4‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎11.4‎ M ‎508.9‎ M ‎13.1‎ M ‎300.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.88
جریان پول حقیقی ‎-2.1‎ B
1400/12/07 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 47 2 108 1
حجم معاملات 905,001 621,073 ‎1.5‎ M 19,997
ارزش معاملات ‎8.6‎ B ‎5.9‎ B ‎14.3‎ B ‎189.6‎ M
قدرت ‎18.3‎ M ‎294.4‎ M ‎13.2‎ M ‎19.0‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.38
جریان پول حقیقی ‎-5.7‎ B
1400/12/04 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 75 2 120 0
حجم معاملات 967,591 341,700 ‎1.3‎ M 0
ارزش معاملات ‎9.2‎ B ‎3.2‎ B ‎12.4‎ B 0
قدرت ‎12.2‎ M ‎162.0‎ M ‎10.3‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.18
جریان پول حقیقی ‎-3.2‎ B
1400/12/03 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 143 2 123 0
حجم معاملات 875,312 354,832 ‎1.2‎ M 0
ارزش معاملات ‎8.4‎ B ‎3.4‎ B ‎11.9‎ B 0
قدرت ‎5.9‎ M ‎171.0‎ M ‎9.6‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.61
جریان پول حقیقی ‎-3.4‎ B
1400/12/02 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 136 2 168 0
حجم معاملات ‎1.8‎ M ‎1.1‎ M ‎2.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎17.9‎ B ‎10.5‎ B ‎28.4‎ B 0
قدرت ‎13.1‎ M ‎525.4‎ M ‎16.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 0.78
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1400/12/01 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 109 2 150 1
حجم معاملات ‎1.1‎ M 38,250 ‎1.1‎ M 50,000
ارزش معاملات ‎10.9‎ B ‎385.2‎ M ‎10.8‎ B ‎503.5‎ M
قدرت ‎10.0‎ M ‎19.3‎ M ‎7.2‎ M ‎50.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.39
جریان پول حقیقی ‎118.3‎ M
1400/11/30 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 71 2 130 1
حجم معاملات 699,321 ‎1.2‎ M ‎1.8‎ M 70,620
ارزش معاملات ‎6.7‎ B ‎11.2‎ B ‎17.2‎ B ‎674.4‎ M
قدرت ‎9.4‎ M ‎561.1‎ M ‎13.3‎ M ‎67.4‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.71
جریان پول حقیقی ‎-10.5‎ B
1400/11/27 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 147 1 108 1
حجم معاملات ‎1.6‎ M ‎2.0‎ M ‎3.3‎ M 299,380
ارزش معاملات ‎15.6‎ B ‎19.9‎ B ‎32.6‎ B ‎3.0‎ B
قدرت ‎10.6‎ M ‎2.0‎ B ‎30.1‎ M ‎298.2‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 0.35
جریان پول حقیقی ‎-16.9‎ B
1400/11/25 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 102 2 156 1
حجم معاملات ‎1.3‎ M 513,492 ‎1.8‎ M 20,000
ارزش معاملات ‎14.4‎ B ‎5.7‎ B ‎19.8‎ B ‎220.8‎ M
قدرت ‎14.1‎ M ‎283.4‎ M ‎12.7‎ M ‎22.1‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.11
جریان پول حقیقی ‎-5.4‎ B
1400/11/24 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 122 3 237 3
حجم معاملات ‎3.6‎ M 689,000 ‎3.5‎ M 715,126
ارزش معاملات ‎39.1‎ B ‎7.6‎ B ‎38.8‎ B ‎7.9‎ B
قدرت ‎32.0‎ M ‎252.2‎ M ‎16.4‎ M ‎261.7‎ M
نسبت خریدار به فروشنده 1.96
جریان پول حقیقی ‎286.9‎ M
1400/11/23 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 128 1 236 0
حجم معاملات ‎1.6‎ M 250,000 ‎1.8‎ M 0
ارزش معاملات ‎16.1‎ B ‎2.6‎ B ‎18.7‎ B 0
قدرت ‎12.6‎ M ‎259.8‎ M ‎7.9‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 1.59
جریان پول حقیقی ‎-2.6‎ B
1400/11/18 خرید فروش
حقیقی حقوقی حقیقی حقوقی
تعداد معاملات 110 1 368 0
حجم معاملات ‎2.7‎ M ‎1.4‎ M ‎4.1‎ M 0
ارزش معاملات ‎29.9‎ B ‎15.5‎ B ‎45.5‎ B 0
قدرت ‎27.2‎ M ‎1.6‎ B ‎12.4‎ M -
نسبت خریدار به فروشنده 2.20
جریان پول حقیقی ‎-15.5‎ B
پیام ناظر
تاریخ جزییات
00/11/17 10:55 بازگشايي نمادهاي معاملاتي (كطبسح)،(دالبرح)
به اطلاع مي رساند،نماد معاملاتي حق تقدم شركت هاي زغالسنگ نگين طبس(كطبسح)، البرز دارو(دالبرح)با توجه به اعلام مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيزم حراج آماده انجام معامله مي باشند. هم چنين ضروري است سرمايه گذاران محترم علاوه بر توجه به اين موضوع، اطلاعات منتشره شده بر روي تارنماي كدال (codal.ir) و ساير عوامل موثر بر قيمت سهام را در تصميم گيري هاي خود لحاظ نمايند. مديريت عمليات بازار شركت بورس اوراق بهادار تهران
اطلاعیه های کدال
نماد جزییات
ردیف زمان حجم قیمت مبلغ معامله
1 9:04:09 425 11,880 504,900 تومان
2 9:04:51 10,000 11,880 ‎11.9‎ میلیون تومان
3 9:04:55 7,997 11,810 ‎9.4‎ میلیون تومان
4 9:05:13 439 11,880 521,532 تومان
5 9:05:13 259 11,890 307,951 تومان
6 9:05:53 500 11,900 595,000 تومان
7 9:05:53 39,500 11,900 ‎47.0‎ میلیون تومان
8 9:06:23 37,814 11,900 ‎45.0‎ میلیون تومان
9 9:07:36 2,000 11,810 ‎2.4‎ میلیون تومان
10 9:09:16 435 11,880 516,780 تومان
11 9:09:47 3 11,810 3,543 تومان
12 9:09:47 722 11,810 852,682 تومان
13 9:11:08 600 11,750 705,000 تومان
14 9:11:12 1,000 11,720 ‎1.2‎ میلیون تومان
15 9:11:12 1,562 11,710 ‎1.8‎ میلیون تومان
16 9:11:13 694 11,750 815,450 تومان
17 9:13:34 1,711 11,870 ‎2.0‎ میلیون تومان
18 9:14:20 422 11,880 501,336 تومان
19 9:14:48 700 11,760 823,200 تومان
20 9:16:28 5,000 11,860 ‎5.9‎ میلیون تومان
21 9:16:36 2,395 11,860 ‎2.8‎ میلیون تومان
22 9:17:10 105 11,860 124,530 تومان
23 9:17:10 1,595 11,860 ‎1.9‎ میلیون تومان
24 9:17:45 1,648 11,860 ‎2.0‎ میلیون تومان
25 9:17:45 500 11,860 593,000 تومان
26 9:18:00 732 11,870 868,884 تومان
27 9:18:11 10,000 11,870 ‎11.9‎ میلیون تومان
28 9:18:21 15,862 11,870 ‎18.8‎ میلیون تومان
29 9:18:39 82 11,880 97,416 تومان
30 9:18:39 1,000 11,880 ‎1.2‎ میلیون تومان
31 9:18:39 2,356 11,880 ‎2.8‎ میلیون تومان
32 9:18:41 7,644 11,880 ‎9.1‎ میلیون تومان
33 9:18:55 9,138 11,900 ‎10.9‎ میلیون تومان
34 9:18:56 2,900 11,900 ‎3.5‎ میلیون تومان
35 9:19:06 5,000 11,900 ‎6.0‎ میلیون تومان
36 9:19:11 4,234 11,900 ‎5.0‎ میلیون تومان
37 9:19:30 5,000 11,900 ‎6.0‎ میلیون تومان
38 9:19:47 239 12,000 286,800 تومان
39 9:19:47 479 12,000 574,800 تومان
40 9:20:03 894 12,000 ‎1.1‎ میلیون تومان
41 9:20:03 106 12,000 127,200 تومان
42 9:20:14 2,222 12,000 ‎2.7‎ میلیون تومان
43 9:20:29 5,000 11,900 ‎6.0‎ میلیون تومان
44 9:20:49 5,000 11,920 ‎6.0‎ میلیون تومان
45 9:21:04 1,000 11,920 ‎1.2‎ میلیون تومان
46 9:21:09 1,000 11,920 ‎1.2‎ میلیون تومان
47 9:22:02 1,956 11,990 ‎2.3‎ میلیون تومان
48 9:22:35 10,766 11,900 ‎12.8‎ میلیون تومان
49 9:24:40 1,000 11,900 ‎1.2‎ میلیون تومان
50 9:24:47 293 11,980 351,014 تومان
51 9:24:47 306 11,980 366,588 تومان
52 9:27:22 800 11,900 952,000 تومان
53 9:27:24 1,445 11,970 ‎1.7‎ میلیون تومان
54 9:27:24 2,694 11,980 ‎3.2‎ میلیون تومان
55 9:27:24 1,861 11,980 ‎2.2‎ میلیون تومان
56 9:27:39 831 11,910 989,721 تومان
57 9:28:33 425 11,910 506,175 تومان
58 9:28:59 200 11,900 238,000 تومان
59 9:28:59 800 11,900 952,000 تومان
60 9:29:35 645 11,900 767,550 تومان
61 9:29:35 355 11,900 422,450 تومان
62 9:29:41 1,000 11,900 ‎1.2‎ میلیون تومان
63 9:30:07 1,000 11,910 ‎1.2‎ میلیون تومان
64 9:32:11 451 11,920 537,592 تومان
65 9:32:11 800 11,910 952,800 تومان
66 9:32:11 10,000 11,910 ‎11.9‎ میلیون تومان
67 9:32:11 1,310 11,900 ‎1.6‎ میلیون تومان
68 9:32:22 1,000 11,900 ‎1.2‎ میلیون تومان
69 9:32:26 585 11,960 699,660 تومان
70 9:32:26 1,297 11,970 ‎1.6‎ میلیون تومان
71 9:32:26 3,118 11,970 ‎3.7‎ میلیون تومان
72 9:32:41 1,054 11,900 ‎1.3‎ میلیون تومان
73 9:33:29 501 11,910 596,691 تومان
74 9:33:29 380 11,910 452,580 تومان
75 9:33:55 1,000 11,920 ‎1.2‎ میلیون تومان
76 9:34:17 1,000 11,920 ‎1.2‎ میلیون تومان
77 9:34:23 7,783 11,960 ‎9.3‎ میلیون تومان
78 9:34:23 245 11,970 293,265 تومان
79 9:34:23 5,645 11,970 ‎6.8‎ میلیون تومان
80 9:34:23 139 11,980 166,522 تومان
81 9:34:23 11,665 11,990 ‎14.0‎ میلیون تومان
82 9:34:23 619 11,990 742,181 تومان
83 9:34:23 9,048 11,990 ‎10.8‎ میلیون تومان
84 9:34:23 13,815 12,000 ‎16.6‎ میلیون تومان
85 9:34:34 1,000 12,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
86 9:35:38 1,000 12,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
87 9:35:38 1,000 12,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
88 9:35:55 5,000 12,050 ‎6.0‎ میلیون تومان
89 9:35:55 500 12,100 605,000 تومان
90 9:35:55 10,000 12,100 ‎12.1‎ میلیون تومان
91 9:35:55 10,000 12,100 ‎12.1‎ میلیون تومان
92 9:36:02 1,000 12,100 ‎1.2‎ میلیون تومان
93 9:36:14 28,000 12,110 ‎33.9‎ میلیون تومان
94 9:36:20 13,000 12,110 ‎15.7‎ میلیون تومان
95 9:36:22 9,000 12,110 ‎10.9‎ میلیون تومان
96 9:36:22 2,938 12,110 ‎3.6‎ میلیون تومان
97 9:38:08 1,621 12,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
98 9:38:39 2,000 12,100 ‎2.4‎ میلیون تومان
99 9:38:39 6,873 12,010 ‎8.3‎ میلیون تومان
100 9:39:29 648 12,110 784,728 تومان
101 9:39:29 1,000 12,110 ‎1.2‎ میلیون تومان
102 9:39:29 1,000 12,130 ‎1.2‎ میلیون تومان
103 9:39:29 4,735 12,140 ‎5.7‎ میلیون تومان
104 9:39:29 340 12,140 412,760 تومان
105 9:39:29 1,037 12,200 ‎1.3‎ میلیون تومان
106 9:39:29 499 12,200 608,780 تومان
107 9:39:29 2,876 12,200 ‎3.5‎ میلیون تومان
108 9:39:29 36,244 12,200 ‎44.2‎ میلیون تومان
109 9:39:47 8,636 12,120 ‎10.5‎ میلیون تومان
110 9:39:47 6,364 12,200 ‎7.8‎ میلیون تومان
111 9:41:16 450 12,120 545,400 تومان
112 9:41:16 31,171 12,120 ‎37.8‎ میلیون تومان
113 9:41:52 1,000 12,190 ‎1.2‎ میلیون تومان
114 9:41:52 7,000 12,200 ‎8.5‎ میلیون تومان
115 9:42:30 6,541 12,170 ‎8.0‎ میلیون تومان
116 9:42:30 392 12,200 478,240 تومان
117 9:42:30 697 12,220 851,734 تومان
118 9:42:30 431 12,240 527,544 تومان
119 9:42:30 4,174 12,250 ‎5.1‎ میلیون تومان
120 9:42:30 1,000 12,250 ‎1.2‎ میلیون تومان
121 9:42:30 3,306 12,250 ‎4.0‎ میلیون تومان
122 9:42:48 1,000 12,200 ‎1.2‎ میلیون تومان
123 9:42:57 3,180 12,250 ‎3.9‎ میلیون تومان
124 9:42:57 325 12,250 398,125 تومان
125 9:43:12 555 12,280 681,540 تومان
126 9:43:12 19,445 12,290 ‎23.9‎ میلیون تومان
127 9:43:18 1,000 12,250 ‎1.2‎ میلیون تومان
128 9:43:40 1,000 12,250 ‎1.2‎ میلیون تومان
129 9:43:43 1,000 12,250 ‎1.2‎ میلیون تومان
130 9:44:01 1,000 12,250 ‎1.2‎ میلیون تومان
131 9:44:13 555 12,290 682,095 تومان
132 9:44:13 52,572 12,290 ‎64.6‎ میلیون تومان
133 9:44:18 1,000 12,280 ‎1.2‎ میلیون تومان
134 9:44:32 2,000 12,280 ‎2.5‎ میلیون تومان
135 9:44:32 17,495 12,250 ‎21.4‎ میلیون تومان
136 9:44:43 10,000 12,200 ‎12.2‎ میلیون تومان
137 9:45:24 27,768 12,200 ‎33.9‎ میلیون تومان
138 9:45:53 1,000 12,210 ‎1.2‎ میلیون تومان
139 9:46:14 2,000 12,210 ‎2.4‎ میلیون تومان
140 9:46:14 800 12,200 976,000 تومان
141 9:46:29 5,230 12,190 ‎6.4‎ میلیون تومان
142 9:46:33 3,000 12,200 ‎3.7‎ میلیون تومان
143 9:46:44 3,000 12,150 ‎3.6‎ میلیون تومان
144 9:46:55 500 12,150 607,500 تومان
145 9:46:55 500 12,150 607,500 تومان
146 9:47:55 2,864 12,200 ‎3.5‎ میلیون تومان
147 9:49:15 1,000 11,990 ‎1.2‎ میلیون تومان
148 9:49:41 636 12,170 774,012 تومان
149 9:51:04 5,000 12,000 ‎6.0‎ میلیون تومان
150 9:51:54 1,800 12,000 ‎2.2‎ میلیون تومان
151 9:52:37 2,000 12,000 ‎2.4‎ میلیون تومان
152 9:52:48 1,200 12,000 ‎1.4‎ میلیون تومان
153 9:52:48 635 12,000 762,000 تومان
154 9:53:22 555 12,150 674,325 تومان
155 9:53:22 425 12,150 516,375 تومان
156 9:55:10 1,025 12,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
157 9:56:51 1,304 12,140 ‎1.6‎ میلیون تومان
158 9:56:56 1,000 12,000 ‎1.2‎ میلیون تومان
159 9:57:13 784 12,000 940,800 تومان
160 9:57:14 2,191 12,000 ‎2.6‎ میلیون تومان
161 9:57:14 423 12,000 507,600 تومان
162 9:57:14 217 12,000 260,400 تومان
163 10:01:45 1,621 12,000 ‎1.9‎ میلیون تومان
164 10:01:49 1,654 12,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
165 10:02:44 1,881 12,010 ‎2.3‎ میلیون تومان
166 10:02:44 1,225 12,000 ‎1.5‎ میلیون تومان
167 10:05:39 5,000 12,020 ‎6.0‎ میلیون تومان
168 10:06:43 5,410 12,010 ‎6.5‎ میلیون تومان
169 10:07:15 324 12,010 389,124 تومان
170 10:07:42 988 12,100 ‎1.2‎ میلیون تومان
171 10:08:27 4,676 12,010 ‎5.6‎ میلیون تومان
172 10:08:50 480 12,010 576,480 تومان
173 10:08:56 520 12,010 624,520 تومان
174 10:09:26 480 12,010 576,480 تومان
175 10:09:48 321 12,010 385,521 تومان
176 10:09:53 199 12,010 238,999 تومان
177 10:09:53 1,085 12,000 ‎1.3‎ میلیون تومان
178 10:12:04 3,915 12,000 ‎4.7‎ میلیون تومان
179 10:12:04 1,430 12,000 ‎1.7‎ میلیون تومان
180 10:12:33 700 12,090 846,300 تومان
181 10:12:33 1,000 12,090 ‎1.2‎ میلیون تومان
182 10:13:59 1,300 12,020 ‎1.6‎ میلیون تومان
183 10:13:59 1,000 12,010 ‎1.2‎ میلیون تومان
184 10:13:59 4,524 12,010 ‎5.4‎ میلیون تومان
185 10:13:59 3,176 12,000 ‎3.8‎ میلیون تومان
186 10:18:01 450 12,030 541,350 تومان
187 10:18:01 1,817 12,020 ‎2.2‎ میلیون تومان
188 10:19:35 1,000 12,020 ‎1.2‎ میلیون تومان
189 10:21:17 321 12,020 385,842 تومان
190 10:21:31 514 12,020 617,828 تومان
191 10:21:31 6,300 12,020 ‎7.6‎ میلیون تومان
192 10:21:31 2,198 12,010 ‎2.6‎ میلیون تومان
193 10:23:24 2,000 12,020 ‎2.4‎ میلیون تومان
194 10:23:24 4,086 12,020 ‎4.9‎ میلیون تومان
195 10:23:48 3,914 12,030 ‎4.7‎ میلیون تومان
196 10:24:07 2,484 12,030 ‎3.0‎ میلیون تومان
197 10:24:29 928 12,030 ‎1.1‎ میلیون تومان
198 10:24:29 2,072 12,030 ‎2.5‎ میلیون تومان
199 10:24:32 412 12,030 495,636 تومان
200 10:25:02 408 12,040 491,232 تومان
201 10:25:36 392 12,040 471,968 تومان
202 10:26:09 408 12,030 490,824 تومان
203 10:26:09 5,179 12,030 ‎6.2‎ میلیون تومان
204 10:26:22 3,914 12,020 ‎4.7‎ میلیون تومان
205 10:26:28 1,402 12,010 ‎1.7‎ میلیون تومان
206 10:26:28 17,000 12,010 ‎20.4‎ میلیون تومان
207 10:26:28 2,858 12,010 ‎3.4‎ میلیون تومان
208 10:26:51 9,000 12,010 ‎10.8‎ میلیون تومان
209 10:27:38 4,900 12,020 ‎5.9‎ میلیون تومان
210 10:27:45 18,351 12,020 ‎22.1‎ میلیون تومان
211 10:27:54 4,900 12,010 ‎5.9‎ میلیون تومان
212 10:28:06 5,000 12,010 ‎6.0‎ میلیون تومان
213 10:28:18 288 12,010 345,888 تومان
214 10:28:46 1,751 12,020 ‎2.1‎ میلیون تومان
215 10:29:05 2,000 12,020 ‎2.4‎ میلیون تومان
216 10:29:15 5,000 12,020 ‎6.0‎ میلیون تومان
217 10:29:18 9,000 12,040 ‎10.8‎ میلیون تومان
218 10:29:18 291 12,040 350,364 تومان
219 10:29:34 602 12,040 724,808 تومان
220 10:29:56 44,712 12,030 ‎53.8‎ میلیون تومان
221 10:30:01 5,398 12,040 ‎6.5‎ میلیون تومان
222 10:30:05 2,215 12,040 ‎2.7‎ میلیون تومان
223 10:30:15 2,676 12,050 ‎3.2‎ میلیون تومان
224 10:30:29 567 12,050 683,235 تومان
225 10:30:30 425 12,050 512,125 تومان
226 10:30:35 5,000 12,040 ‎6.0‎ میلیون تومان
227 10:30:55 14,190 12,040 ‎17.1‎ میلیون تومان
228 10:31:54 7,967 12,040 ‎9.6‎ میلیون تومان
229 10:32:02 1,000 12,040 ‎1.2‎ میلیون تومان
230 10:32:43 2,312 12,020 ‎2.8‎ میلیون تومان
231 10:32:48 331 12,020 397,862 تومان
232 10:32:48 831 12,020 998,862 تومان
233 10:34:12 1,323 12,040 ‎1.6‎ میلیون تومان
234 10:34:23 64 12,090 77,376 تومان
235 10:34:23 1,583 12,090 ‎1.9‎ میلیون تومان
236 10:36:00 4,965 12,090 ‎6.0‎ میلیون تومان
237 10:36:00 3 12,100 3,630 تومان
238 10:36:00 256 12,100 309,760 تومان
239 10:36:00 5,000 12,100 ‎6.1‎ میلیون تومان
240 10:38:17 1,400 12,110 ‎1.7‎ میلیون تومان
241 10:39:18 305 12,110 369,355 تومان
242 10:39:18 668 12,120 809,616 تومان
243 10:39:43 2,529 12,140 ‎3.1‎ میلیون تومان
244 10:39:43 5,000 12,140 ‎6.1‎ میلیون تومان
245 10:39:43 2,747 12,140 ‎3.3‎ میلیون تومان
246 10:40:13 2,000 12,120 ‎2.4‎ میلیون تومان
247 10:41:13 543 12,140 659,202 تومان
248 10:41:57 592 12,140 718,688 تومان
249 10:41:57 1,318 12,150 ‎1.6‎ میلیون تومان
250 10:44:31 505 12,100 611,050 تومان
251 10:46:53 18,979 12,110 ‎23.0‎ میلیون تومان
252 10:48:37 3,696 12,130 ‎4.5‎ میلیون تومان
253 10:48:37 2,000 12,140 ‎2.4‎ میلیون تومان
254 10:48:37 1,342 12,140 ‎1.6‎ میلیون تومان
255 10:48:37 7,756 12,140 ‎9.4‎ میلیون تومان
256 10:48:37 206 12,140 250,084 تومان
257 10:49:02 6,021 12,110 ‎7.3‎ میلیون تومان
258 10:49:02 25,000 12,110 ‎30.3‎ میلیون تومان
259 10:49:02 4,495 12,100 ‎5.4‎ میلیون تومان
260 10:49:02 5,835 12,100 ‎7.1‎ میلیون تومان
261 10:49:02 10,000 12,070 ‎12.1‎ میلیون تومان
262 10:49:02 9,900 12,060 ‎11.9‎ میلیون تومان
263 10:49:02 4,069 12,060 ‎4.9‎ میلیون تومان
264 10:49:02 10,000 12,040 ‎12.0‎ میلیون تومان
265 10:49:02 14,200 12,040 ‎17.1‎ میلیون تومان
266 10:49:02 10,480 12,040 ‎12.6‎ میلیون تومان
267 10:49:39 4,321 12,140 ‎5.2‎ میلیون تومان
268 10:49:39 3,279 12,150 ‎4.0‎ میلیون تومان
269 10:52:10 8 12,150 9,720 تومان
270 10:52:10 420 12,150 510,300 تومان
271 10:52:10 875 12,150 ‎1.1‎ میلیون تومان
272 10:52:10 308 12,160 374,528 تومان
273 10:52:10 2,432 12,160 ‎3.0‎ میلیون تومان
274 10:52:10 356 12,160 432,896 تومان
275 10:53:12 601 12,170 731,417 تومان
276 10:54:43 4,670 12,090 ‎5.6‎ میلیون تومان
277 10:56:52 12,972 12,090 ‎15.7‎ میلیون تومان
278 11:00:43 2,999 12,100 ‎3.6‎ میلیون تومان
279 11:02:13 5,000 12,110 ‎6.1‎ میلیون تومان
280 11:02:13 25,000 12,100 ‎30.3‎ میلیون تومان
281 11:02:59 4,312 12,090 ‎5.2‎ میلیون تومان
282 11:03:03 2,000 12,100 ‎2.4‎ میلیون تومان
283 11:03:41 7,729 12,100 ‎9.4‎ میلیون تومان
284 11:06:46 1,005 12,130 ‎1.2‎ میلیون تومان
285 11:06:56 2,000 12,130 ‎2.4‎ میلیون تومان
286 11:07:21 2,000 12,130 ‎2.4‎ میلیون تومان
287 11:08:31 500 12,130 606,500 تومان
288 11:08:34 290 12,130 351,770 تومان
289 11:08:48 6,000 12,100 ‎7.3‎ میلیون تومان
290 11:08:49 324 12,100 392,040 تومان
291 11:08:52 356 12,100 430,760 تومان
292 11:09:40 1,000 12,110 ‎1.2‎ میلیون تومان
293 11:10:43 1,000 12,100 ‎1.2‎ میلیون تومان
294 11:11:19 853 12,100 ‎1.0‎ میلیون تومان
295 11:11:48 5,000 12,100 ‎6.1‎ میلیون تومان
296 11:11:52 3,738 12,100 ‎4.5‎ میلیون تومان
297 11:12:13 1,000 12,090 ‎1.2‎ میلیون تومان
298 11:12:13 25,000 12,090 ‎30.2‎ میلیون تومان
299 11:12:20 1,600 12,090 ‎1.9‎ میلیون تومان
300 11:12:26 7,500 12,080 ‎9.1‎ میلیون تومان
301 11:13:20 25,000 12,070 ‎30.2‎ میلیون تومان
302 11:13:39 50,000 12,070 ‎60.4‎ میلیون تومان
303 11:13:51 50,000 12,070 ‎60.4‎ میلیون تومان
304 11:14:04 1,262 12,070 ‎1.5‎ میلیون تومان
305 11:14:38 7,500 12,070 ‎9.1‎ میلیون تومان
306 11:14:43 13,736 12,070 ‎16.6‎ میلیون تومان
307 11:14:46 27,502 12,070 ‎33.2‎ میلیون تومان
308 11:14:54 50,000 12,070 ‎60.4‎ میلیون تومان
309 11:14:58 5,000 12,070 ‎6.0‎ میلیون تومان
310 11:15:02 17,498 12,070 ‎21.1‎ میلیون تومان
311 11:15:03 1,344 12,070 ‎1.6‎ میلیون تومان
312 11:15:25 20,267 12,100 ‎24.5‎ میلیون تومان
313 11:15:53 2,108 12,120 ‎2.6‎ میلیون تومان
314 11:15:53 4,864 12,120 ‎5.9‎ میلیون تومان
315 11:16:13 82 12,130 99,466 تومان
316 11:16:13 10,000 12,130 ‎12.1‎ میلیون تومان
317 11:16:35 555 12,140 673,770 تومان
318 11:16:50 5,973 12,140 ‎7.3‎ میلیون تومان
319 11:16:50 14,027 12,130 ‎17.0‎ میلیون تومان
320 11:17:03 1,780 12,150 ‎2.2‎ میلیون تومان
321 11:17:03 37,059 12,150 ‎45.0‎ میلیون تومان
322 11:17:10 11,290 12,170 ‎13.7‎ میلیون تومان
323 11:17:10 3,275 12,170 ‎4.0‎ میلیون تومان
324 11:17:10 3 12,170 3,651 تومان
325 11:17:10 420 12,180 511,560 تومان
326 11:17:10 20,000 12,180 ‎24.4‎ میلیون تومان
327 11:17:31 4,745 12,190 ‎5.8‎ میلیون تومان
328 11:18:09 500 12,180 609,000 تومان
329 11:18:09 5,000 12,180 ‎6.1‎ میلیون تومان
330 11:18:09 10,000 12,180 ‎12.2‎ میلیون تومان
331 11:18:09 10,000 12,180 ‎12.2‎ میلیون تومان
332 11:18:23 14,500 12,180 ‎17.7‎ میلیون تومان
333 11:18:23 4,174 12,070 ‎5.0‎ میلیون تومان
334 11:18:58 3,200 12,180 ‎3.9‎ میلیون تومان
335 11:19:50 1,621 12,100 ‎2.0‎ میلیون تومان
336 11:19:55 3,512 12,100 ‎4.2‎ میلیون تومان
337 11:20:08 230 12,100 278,300 تومان
338 11:20:12 1,137 12,100 ‎1.4‎ میلیون تومان
339 11:20:12 3,863 12,100 ‎4.7‎ میلیون تومان
340 11:20:19 16,216 12,100 ‎19.6‎ میلیون تومان
341 11:20:30 856 12,100 ‎1.0‎ میلیون تومان
342 11:20:59 4,219 12,110 ‎5.1‎ میلیون تومان
343 11:21:03 781 12,110 945,791 تومان
344 11:21:10 114 12,100 137,940 تومان
345 11:21:30 972 12,100 ‎1.2‎ میلیون تومان
346 11:21:39 531 12,100 642,510 تومان
347 11:21:45 1,559 12,100 ‎1.9‎ میلیون تومان
348 11:21:54 4,219 12,110 ‎5.1‎ میلیون تومان
349 11:22:04 1,238 12,110 ‎1.5‎ میلیون تومان
350 11:22:59 947 12,120 ‎1.1‎ میلیون تومان
351 11:23:37 5,108 12,130 ‎6.2‎ میلیون تومان
352 11:23:37 2,053 12,120 ‎2.5‎ میلیون تومان
353 11:23:37 4,543 12,110 ‎5.5‎ میلیون تومان
354 11:23:37 8,296 12,100 ‎10.0‎ میلیون تومان
355 11:24:03 4,832 12,100 ‎5.8‎ میلیون تومان
356 11:24:08 982 12,100 ‎1.2‎ میلیون تومان
357 11:24:11 648 12,150 787,320 تومان
358 11:24:11 10,000 12,150 ‎12.2‎ میلیون تومان
359 11:24:11 152 12,150 184,680 تومان
360 11:24:16 52 12,100 62,920 تومان
361 11:24:23 4,540 12,100 ‎5.5‎ میلیون تومان
362 11:24:58 3,013 12,100 ‎3.6‎ میلیون تومان
363 11:24:58 9,959 12,100 ‎12.1‎ میلیون تومان
364 11:25:45 324 12,100 392,040 تومان
365 11:26:06 308 12,100 372,680 تومان
366 11:26:20 1,822 12,100 ‎2.2‎ میلیون تومان
367 11:26:28 564 12,100 682,440 تومان
368 11:27:10 1,432 12,120 ‎1.7‎ میلیون تومان
369 11:27:30 25,000 12,140 ‎30.4‎ میلیون تومان
370 11:27:34 6,248 12,140 ‎7.6‎ میلیون تومان
371 11:27:54 20,000 12,160 ‎24.3‎ میلیون تومان
372 11:28:31 4,864 12,160 ‎5.9‎ میلیون تومان
373 11:28:31 5,477 12,160 ‎6.7‎ میلیون تومان
374 11:28:31 3,243 12,160 ‎3.9‎ میلیون تومان
375 11:28:31 5,000 12,170 ‎6.1‎ میلیون تومان
376 11:28:31 648 12,170 788,616 تومان
377 11:28:31 10,768 12,180 ‎13.1‎ میلیون تومان
378 11:28:40 4,000 12,180 ‎4.9‎ میلیون تومان
379 11:29:04 9,100 12,170 ‎11.1‎ میلیون تومان
380 11:29:14 5,232 12,180 ‎6.4‎ میلیون تومان
381 11:29:14 5,382 12,180 ‎6.6‎ میلیون تومان
382 11:29:23 3,576 12,160 ‎4.3‎ میلیون تومان
383 11:29:23 454 12,160 552,064 تومان
384 11:29:23 15,970 12,160 ‎19.4‎ میلیون تومان
385 11:29:23 11,471 12,190 ‎14.0‎ میلیون تومان
386 11:29:23 3,184 12,190 ‎3.9‎ میلیون تومان
387 11:29:28 6,816 12,190 ‎8.3‎ میلیون تومان
388 11:29:28 424 12,190 516,856 تومان
389 11:29:28 8,730 12,190 ‎10.6‎ میلیون تومان
390 11:29:48 7,566 12,200 ‎9.2‎ میلیون تومان
391 11:29:48 1,034 12,200 ‎1.3‎ میلیون تومان
392 11:30:02 10,000 12,190 ‎12.2‎ میلیون تومان
393 11:30:02 1,556 12,190 ‎1.9‎ میلیون تومان
394 11:30:08 2,209 12,200 ‎2.7‎ میلیون تومان
395 11:30:08 356 12,200 434,320 تومان
396 11:30:08 470 12,200 573,400 تومان
397 11:30:13 3,048 12,200 ‎3.7‎ میلیون تومان
398 11:30:13 21,952 12,210 ‎26.8‎ میلیون تومان
399 11:30:18 3,048 12,210 ‎3.7‎ میلیون تومان
400 11:31:07 3,231 12,220 ‎3.9‎ میلیون تومان
401 11:31:11 16,769 12,220 ‎20.5‎ میلیون تومان
402 11:31:11 3,243 12,220 ‎4.0‎ میلیون تومان
403 11:31:11 20,000 12,230 ‎24.5‎ میلیون تومان
404 11:31:11 20,000 12,240 ‎24.5‎ میلیون تومان
405 11:31:11 1,459 12,240 ‎1.8‎ میلیون تومان
406 11:31:11 29,759 12,240 ‎36.4‎ میلیون تومان
407 11:31:11 2,500 12,250 ‎3.1‎ میلیون تومان
408 11:31:11 6,270 12,250 ‎7.7‎ میلیون تومان
409 11:31:12 1,114 12,210 ‎1.4‎ میلیون تومان
410 11:31:17 3,886 12,210 ‎4.7‎ میلیون تومان
411 11:31:22 1,114 12,210 ‎1.4‎ میلیون تومان
412 11:31:44 10,758 12,250 ‎13.2‎ میلیون تومان
413 11:31:49 1,406 12,250 ‎1.7‎ میلیون تومان
414 11:31:52 1,566 12,250 ‎1.9‎ میلیون تومان
415 11:31:52 10,434 12,250 ‎12.8‎ میلیون تومان
416 11:31:55 7,728 12,250 ‎9.5‎ میلیون تومان
417 11:32:07 3,000 12,260 ‎3.7‎ میلیون تومان
418 11:32:08 5,228 12,260 ‎6.4‎ میلیون تومان
419 11:32:09 2,500 12,250 ‎3.1‎ میلیون تومان
420 11:32:12 593 12,250 726,425 تومان
421 11:32:18 4,407 12,250 ‎5.4‎ میلیون تومان
422 11:32:41 10,000 12,260 ‎12.3‎ میلیون تومان
423 11:32:46 1,772 12,260 ‎2.2‎ میلیون تومان
424 11:32:46 555 12,270 680,985 تومان
425 11:32:46 13,984 12,270 ‎17.2‎ میلیون تومان
426 11:32:47 1,500 12,260 ‎1.8‎ میلیون تومان
427 11:33:09 6,016 12,270 ‎7.4‎ میلیون تومان
428 11:33:18 8,108 12,280 ‎10.0‎ میلیون تومان
429 11:33:18 4,569 12,280 ‎5.6‎ میلیون تومان
430 11:33:18 1,250 12,280 ‎1.5‎ میلیون تومان
431 11:33:18 3,750 12,270 ‎4.6‎ میلیون تومان
432 11:33:37 234 12,270 287,118 تومان
433 11:33:37 87 12,270 106,749 تومان
434 11:33:44 2,102 12,290 ‎2.6‎ میلیون تومان
435 11:34:11 613 12,270 752,151 تومان
436 11:34:11 31,387 12,270 ‎38.5‎ میلیون تومان
437 11:34:21 3,800 12,290 ‎4.7‎ میلیون تومان
438 11:34:29 20,545 12,290 ‎25.2‎ میلیون تومان
439 11:34:29 227 12,300 279,210 تومان
440 11:34:29 20,000 12,300 ‎24.6‎ میلیون تومان
441 11:34:29 2,328 12,300 ‎2.9‎ میلیون تومان
442 11:34:29 454 12,300 558,420 تومان
443 11:34:29 450 12,300 553,500 تومان
444 11:34:29 1,000 12,300 ‎1.2‎ میلیون تومان
445 11:34:29 2,500 12,300 ‎3.1‎ میلیون تومان
446 11:34:30 2,496 12,300 ‎3.1‎ میلیون تومان
447 11:34:47 2,504 12,290 ‎3.1‎ میلیون تومان
448 11:34:47 666 12,310 819,846 تومان
449 11:34:47 2,500 12,320 ‎3.1‎ میلیون تومان
450 11:34:47 4,929 12,320 ‎6.1‎ میلیون تومان
451 11:34:47 7,118 12,330 ‎8.8‎ میلیون تومان
452 11:35:10 10,000 12,330 ‎12.3‎ میلیون تومان
453 11:35:15 16,000 12,330 ‎19.7‎ میلیون تومان
454 11:35:23 2,000 12,330 ‎2.5‎ میلیون تومان
455 11:35:33 1,862 12,330 ‎2.3‎ میلیون تومان
456 11:35:34 938 12,330 ‎1.2‎ میلیون تومان
457 11:35:40 808 12,320 995,456 تومان
458 11:35:45 3,254 12,320 ‎4.0‎ میلیون تومان
459 11:35:45 500 12,350 617,500 تومان
460 11:35:45 2,205 12,390 ‎2.7‎ میلیون تومان
461 11:35:45 500 12,400 620,000 تومان
462 11:35:45 3,317 12,410 ‎4.1‎ میلیون تومان
463 11:36:21 178 12,340 219,652 تومان
464 11:36:47 720 12,440 895,680 تومان
465 11:36:47 2,500 12,440 ‎3.1‎ میلیون تومان
466 11:36:47 3,000 12,490 ‎3.7‎ میلیون تومان
467 11:36:47 952 12,490 ‎1.2‎ میلیون تومان
468 11:36:47 16,619 12,490 ‎20.8‎ میلیون تومان
469 11:36:50 382 12,340 471,388 تومان
470 11:37:15 666 12,480 831,168 تومان
471 11:37:15 11,334 12,490 ‎14.2‎ میلیون تومان
472 11:37:34 10,000 12,490 ‎12.5‎ میلیون تومان
473 11:37:37 7,987 12,490 ‎10.0‎ میلیون تومان
474 11:37:37 3,245 12,480 ‎4.0‎ میلیون تومان
475 11:37:46 4,060 12,490 ‎5.1‎ میلیون تومان
476 11:37:46 11,869 12,490 ‎14.8‎ میلیون تومان
477 11:37:49 6,755 12,480 ‎8.4‎ میلیون تومان
478 11:38:01 2,200 12,480 ‎2.7‎ میلیون تومان
479 11:38:02 2,547 12,480 ‎3.2‎ میلیون تومان
480 11:38:20 25,212 12,430 ‎31.3‎ میلیون تومان
481 11:38:49 2,387 12,350 ‎2.9‎ میلیون تومان
482 11:38:51 12,972 12,350 ‎16.0‎ میلیون تومان
483 11:38:51 2,254 12,350 ‎2.8‎ میلیون تومان
484 11:38:59 1,244 12,330 ‎1.5‎ میلیون تومان
485 11:39:00 8,756 12,330 ‎10.8‎ میلیون تومان
486 11:39:00 2,352 12,330 ‎2.9‎ میلیون تومان
487 11:39:00 5,000 12,330 ‎6.2‎ میلیون تومان
488 11:39:00 2,648 12,330 ‎3.3‎ میلیون تومان
489 11:39:17 3,500 12,290 ‎4.3‎ میلیون تومان
490 11:39:28 731 12,330 901,323 تومان
491 11:39:45 1,000 12,330 ‎1.2‎ میلیون تومان
492 11:39:45 555 12,420 689,310 تومان
493 11:39:45 4,479 12,430 ‎5.6‎ میلیون تومان
494 11:40:47 8,621 12,390 ‎10.7‎ میلیون تومان
495 11:40:47 4,216 12,400 ‎5.2‎ میلیون تومان
496 11:40:47 2,741 12,430 ‎3.4‎ میلیون تومان
497 11:40:47 736 12,430 914,848 تومان
498 11:40:47 930 12,430 ‎1.2‎ میلیون تومان
499 11:40:47 472 12,430 586,696 تومان
500 11:41:46 528 12,430 656,304 تومان
501 11:41:46 666 12,470 830,502 تومان
502 11:41:46 1,355 12,470 ‎1.7‎ میلیون تومان
503 11:41:46 1,000 12,480 ‎1.2‎ میلیون تومان
504 11:41:46 3,948 12,490 ‎4.9‎ میلیون تومان
505 11:41:46 372 12,490 464,628 تومان
506 11:41:46 1,000 12,490 ‎1.2‎ میلیون تومان
507 11:41:46 5,000 12,490 ‎6.2‎ میلیون تومان
508 11:41:46 2,161 12,500 ‎2.7‎ میلیون تومان
509 11:42:45 1,589 12,370 ‎2.0‎ میلیون تومان
510 11:42:45 500 12,490 624,500 تومان
511 11:42:45 14,783 12,490 ‎18.5‎ میلیون تومان
512 11:43:06 490 12,370 606,130 تومان
513 11:43:14 1,158 12,370 ‎1.4‎ میلیون تومان
514 11:43:44 16,873 12,490 ‎21.1‎ میلیون تومان
515 11:44:29 700 12,420 869,400 تومان
516 11:44:29 7,430 12,420 ‎9.2‎ میلیون تومان
517 11:44:43 2,000 12,480 ‎2.5‎ میلیون تومان
518 11:44:43 1,000 12,480 ‎1.2‎ میلیون تومان
519 11:44:43 6,162 12,480 ‎7.7‎ میلیون تومان
520 11:44:48 1,125 12,480 ‎1.4‎ میلیون تومان
521 11:44:52 1,064 12,480 ‎1.3‎ میلیون تومان
522 11:45:05 936 12,480 ‎1.2‎ میلیون تومان
523 11:45:05 36,734 12,420 ‎45.6‎ میلیون تومان
524 11:45:05 20,000 12,420 ‎24.8‎ میلیون تومان
525 11:45:05 2,330 12,400 ‎2.9‎ میلیون تومان
526 11:45:53 2,013 12,410 ‎2.5‎ میلیون تومان
527 11:46:53 2,052 12,410 ‎2.5‎ میلیون تومان
528 11:47:47 1,000 12,470 ‎1.2‎ میلیون تومان
529 11:47:47 1,000 12,470 ‎1.2‎ میلیون تومان
530 11:47:47 11,885 12,480 ‎14.8‎ میلیون تومان
531 11:48:47 9,728 12,470 ‎12.1‎ میلیون تومان
532 11:48:47 7,144 12,480 ‎8.9‎ میلیون تومان
533 11:49:18 4,000 12,430 ‎5.0‎ میلیون تومان
534 11:49:41 20,000 12,430 ‎24.9‎ میلیون تومان
535 11:50:11 770 12,440 957,880 تومان
536 11:50:11 3,057 12,440 ‎3.8‎ میلیون تومان
537 11:50:16 885 12,450 ‎1.1‎ میلیون تومان
538 11:50:22 1,622 12,450 ‎2.0‎ میلیون تومان
539 11:50:42 1 12,460 1,246 تومان
540 11:50:46 500 12,470 623,500 تومان
541 11:50:46 2,000 12,470 ‎2.5‎ میلیون تومان
542 11:50:46 4,177 12,470 ‎5.2‎ میلیون تومان
543 11:50:54 1,369 12,460 ‎1.7‎ میلیون تومان
544 11:51:00 5,823 12,470 ‎7.3‎ میلیون تومان
545 11:51:08 1,621 12,470 ‎2.0‎ میلیون تومان
546 11:51:10 24,256 12,480 ‎30.3‎ میلیون تومان
547 11:51:15 29,924 12,480 ‎37.3‎ میلیون تومان
548 11:51:17 5,016 12,480 ‎6.3‎ میلیون تومان
549 11:51:21 5,499 12,470 ‎6.9‎ میلیون تومان
550 11:52:45 3,540 12,460 ‎4.4‎ میلیون تومان
551 11:53:44 1,670 12,450 ‎2.1‎ میلیون تومان
552 11:53:44 1,461 12,460 ‎1.8‎ میلیون تومان
553 11:53:44 2,100 12,460 ‎2.6‎ میلیون تومان
554 11:53:44 11,361 12,470 ‎14.2‎ میلیون تومان
555 11:53:49 982 12,470 ‎1.2‎ میلیون تومان
556 11:53:49 424 12,470 528,728 تومان
557 11:54:44 5,815 12,470 ‎7.3‎ میلیون تومان
558 11:54:44 3,000 12,470 ‎3.7‎ میلیون تومان
559 11:54:44 500 12,470 623,500 تومان
560 11:54:44 5,260 12,470 ‎6.6‎ میلیون تومان
561 11:54:44 279 12,470 347,913 تومان
562 11:54:44 613 12,470 764,411 تومان
563 11:54:48 1,125 12,470 ‎1.4‎ میلیون تومان
564 11:55:39 8,000 12,460 ‎10.0‎ میلیون تومان
565 11:55:43 10,000 12,450 ‎12.5‎ میلیون تومان
566 11:55:43 365 12,460 454,790 تومان
567 11:55:43 410 12,470 511,270 تومان
568 11:55:43 4,973 12,470 ‎6.2‎ میلیون تومان
569 11:55:48 1,125 12,470 ‎1.4‎ میلیون تومان
570 11:56:18 282 12,450 351,090 تومان
571 11:56:19 1,762 12,450 ‎2.2‎ میلیون تومان
572 11:56:39 1,710 12,450 ‎2.1‎ میلیون تومان
573 11:56:48 2,010 12,470 ‎2.5‎ میلیون تومان
574 11:56:48 2,393 12,470 ‎3.0‎ میلیون تومان
575 11:56:48 1,459 12,470 ‎1.8‎ میلیون تومان
576 11:56:48 10,000 12,470 ‎12.5‎ میلیون تومان
577 11:56:48 435 12,470 542,445 تومان
578 11:56:48 576 12,480 718,848 تومان
579 11:57:02 500 12,470 623,500 تومان
580 11:57:44 37,551 12,460 ‎46.8‎ میلیون تومان
581 11:57:44 14,000 12,460 ‎17.4‎ میلیون تومان
582 11:58:33 1,246 12,450 ‎1.6‎ میلیون تومان
583 11:58:33 25,000 12,450 ‎31.1‎ میلیون تومان
584 11:58:33 23,754 12,440 ‎29.5‎ میلیون تومان
585 11:58:54 4,963 12,440 ‎6.2‎ میلیون تومان
586 11:59:18 410 12,410 508,810 تومان
587 11:59:18 29,763 12,410 ‎36.9‎ میلیون تومان
588 11:59:19 4,854 12,410 ‎6.0‎ میلیون تومان
589 11:59:19 146 12,410 181,186 تومان
590 11:59:27 5,000 12,400 ‎6.2‎ میلیون تومان
591 11:59:35 8,108 12,350 ‎10.0‎ میلیون تومان
592 11:59:51 5,882 12,350 ‎7.3‎ میلیون تومان
593 12:00:04 5,000 12,350 ‎6.2‎ میلیون تومان
594 12:00:07 500 12,350 617,500 تومان
595 12:00:10 487 12,340 600,958 تومان
596 12:00:10 1,000 12,340 ‎1.2‎ میلیون تومان
597 12:00:10 8,513 12,340 ‎10.5‎ میلیون تومان
598 12:00:14 2,608 12,350 ‎3.2‎ میلیون تومان
599 12:00:14 413 12,350 510,055 تومان
600 12:01:16 1,605 12,350 ‎2.0‎ میلیون تومان
601 12:01:56 374 12,350 461,890 تومان
602 12:01:56 80 12,350 98,800 تومان
603 12:02:40 64 12,370 79,168 تومان
604 12:02:46 648 12,400 803,520 تومان
605 12:02:46 3,107 12,440 ‎3.9‎ میلیون تومان
606 12:02:46 1,090 12,440 ‎1.4‎ میلیون تومان
607 12:03:44 451 12,380 558,338 تومان
608 12:03:44 521 12,380 644,998 تومان
609 12:03:46 500 12,430 621,500 تومان
610 12:03:46 3,996 12,430 ‎5.0‎ میلیون تومان
611 12:03:46 3,910 12,440 ‎4.9‎ میلیون تومان
612 12:03:46 7,664 12,440 ‎9.5‎ میلیون تومان
613 12:04:45 12,336 12,440 ‎15.3‎ میلیون تومان
614 12:04:45 2,000 12,440 ‎2.5‎ میلیون تومان
615 12:04:45 852 12,440 ‎1.1‎ میلیون تومان
616 12:04:45 500 12,450 622,500 تومان
617 12:04:45 904 12,450 ‎1.1‎ میلیون تومان
618 12:04:48 844 12,450 ‎1.1‎ میلیون تومان
619 12:05:44 1,752 12,450 ‎2.2‎ میلیون تومان
620 12:05:44 9,499 12,450 ‎11.8‎ میلیون تومان
621 12:05:44 407 12,460 507,122 تومان
622 12:05:44 4,090 12,460 ‎5.1‎ میلیون تومان
623 12:05:48 1,125 12,460 ‎1.4‎ میلیون تومان
624 12:06:46 16,310 12,440 ‎20.3‎ میلیون تومان
625 12:07:21 4,500 12,440 ‎5.6‎ میلیون تومان
626 12:07:43 389 12,440 483,916 تومان
627 12:07:43 15,921 12,450 ‎19.8‎ میلیون تومان
628 12:07:47 844 12,450 ‎1.1‎ میلیون تومان
629 12:07:50 12,300 12,450 ‎15.3‎ میلیون تومان
630 12:07:53 3 12,410 3,723 تومان
631 12:08:41 2,060 12,420 ‎2.6‎ میلیون تومان
632 12:08:44 16,308 12,450 ‎20.3‎ میلیون تومان
633 12:08:48 843 12,450 ‎1.0‎ میلیون تومان
634 12:08:54 17,000 12,450 ‎21.2‎ میلیون تومان
635 12:09:45 16,311 12,450 ‎20.3‎ میلیون تومان
636 12:09:52 2,140 12,420 ‎2.7‎ میلیون تومان
637 12:09:52 500 12,420 621,000 تومان
638 12:09:59 3,846 12,420 ‎4.8‎ میلیون تومان
639 12:10:44 4,900 12,440 ‎6.1‎ میلیون تومان
640 12:10:46 100 12,440 124,400 تومان
641 12:10:46 16,773 12,450 ‎20.9‎ میلیون تومان
642 12:10:47 1 12,410 1,241 تومان
643 12:11:27 142 12,410 176,222 تومان
644 12:11:46 1,000 12,440 ‎1.2‎ میلیون تومان
645 12:11:46 2,949 12,450 ‎3.7‎ میلیون تومان
646 12:11:46 1,621 12,450 ‎2.0‎ میلیون تومان
647 12:11:46 11,159 12,450 ‎13.9‎ میلیون تومان
648 12:12:31 5,000 12,440 ‎6.2‎ میلیون تومان
649 12:12:31 500 12,440 622,000 تومان
650 12:12:43 2,500 12,450 ‎3.1‎ میلیون تومان
651 12:12:45 2,000 12,450 ‎2.5‎ میلیون تومان
652 12:12:46 9,339 12,450 ‎11.6‎ میلیون تومان
653 12:12:46 1,600 12,450 ‎2.0‎ میلیون تومان
654 12:12:46 5,934 12,450 ‎7.4‎ میلیون تومان
655 12:13:02 4,000 12,450 ‎5.0‎ میلیون تومان
656 12:13:12 66 12,450 82,170 تومان
657 12:13:12 32,164 12,450 ‎40.0‎ میلیون تومان
658 12:13:12 2,500 12,440 ‎3.1‎ میلیون تومان
659 12:13:12 1,500 12,440 ‎1.9‎ میلیون تومان
660 12:13:12 13,836 12,430 ‎17.2‎ میلیون تومان
661 12:13:21 31,561 12,430 ‎39.2‎ میلیون تومان
662 12:14:08 6,000 12,430 ‎7.5‎ میلیون تومان
663 12:14:33 671 12,420 833,382 تومان
664 12:14:59 410 12,420 509,220 تومان
665 12:15:15 12,439 12,430 ‎15.5‎ میلیون تومان
666 12:15:27 197 12,430 244,871 تومان
667 12:15:57 4,264 12,430 ‎5.3‎ میلیون تومان
668 12:16:03 1,468 12,450 ‎1.8‎ میلیون تومان
669 12:16:11 3,532 12,450 ‎4.4‎ میلیون تومان
670 12:16:11 8,468 12,450 ‎10.5‎ میلیون تومان
671 12:17:03 1,532 12,450 ‎1.9‎ میلیون تومان
672 12:17:03 68 12,450 84,660 تومان
673 12:17:15 681 12,440 847,164 تومان
674 12:17:17 8,621 12,450 ‎10.7‎ میلیون تومان
675 12:17:17 4,202 12,450 ‎5.2‎ میلیون تومان
676 12:17:25 440 12,460 548,240 تومان
677 12:17:37 500 12,460 623,000 تومان
678 12:17:45 169 12,460 210,574 تومان
679 12:17:45 1,486 12,460 ‎1.9‎ میلیون تومان
680 12:17:45 544 12,460 677,824 تومان
681 12:17:45 9 12,460 11,214 تومان
682 12:17:45 2,398 12,460 ‎3.0‎ میلیون تومان
683 12:17:45 12,535 12,460 ‎15.6‎ میلیون تومان
684 12:17:45 2,430 12,460 ‎3.0‎ میلیون تومان
685 12:17:45 406 12,460 505,876 تومان
686 12:17:45 1,446 12,460 ‎1.8‎ میلیون تومان
687 12:17:45 1,000 12,460 ‎1.2‎ میلیون تومان
688 12:17:45 1,602 12,460 ‎2.0‎ میلیون تومان
689 12:17:45 1,615 12,460 ‎2.0‎ میلیون تومان
690 12:17:45 24,794 12,460 ‎30.9‎ میلیون تومان
691 12:17:46 407 12,470 507,529 تومان
692 12:17:46 810 12,470 ‎1.0‎ میلیون تومان
693 12:17:46 810 12,470 ‎1.0‎ میلیون تومان
694 12:17:46 1,619 12,470 ‎2.0‎ میلیون تومان
695 12:17:46 9,940 12,480 ‎12.4‎ میلیون تومان
696 12:17:46 407 12,480 507,936 تومان
697 12:17:46 6,148 12,480 ‎7.7‎ میلیون تومان
698 12:17:51 8,461 12,460 ‎10.5‎ میلیون تومان
699 12:18:00 16,879 12,460 ‎21.0‎ میلیون تومان
700 12:18:00 1,465 12,460 ‎1.8‎ میلیون تومان
701 12:18:02 1,342 12,460 ‎1.7‎ میلیون تومان
702 12:18:07 7,184 12,480 ‎9.0‎ میلیون تومان
703 12:18:07 450 12,490 562,050 تومان
704 12:18:07 5,059 12,490 ‎6.3‎ میلیون تومان
705 12:18:45 4,941 12,490 ‎6.2‎ میلیون تومان
706 12:18:45 9,506 12,490 ‎11.9‎ میلیون تومان
707 12:18:45 22,730 12,490 ‎28.4‎ میلیون تومان
708 12:18:52 2,000 12,490 ‎2.5‎ میلیون تومان
709 12:18:52 6,022 12,490 ‎7.5‎ میلیون تومان
710 12:18:52 3,567 12,490 ‎4.5‎ میلیون تومان
711 12:18:52 17,839 12,500 ‎22.3‎ میلیون تومان
712 12:18:52 72,572 12,500 ‎90.7‎ میلیون تومان
713 12:18:55 324 12,480 404,352 تومان
714 12:18:55 7,947 12,500 ‎9.9‎ میلیون تومان
715 12:18:55 2,023 12,500 ‎2.5‎ میلیون تومان
716 12:18:55 7,304 12,500 ‎9.1‎ میلیون تومان
717 12:18:55 4,000 12,500 ‎5.0‎ میلیون تومان
718 12:18:55 410 12,500 512,500 تومان
719 12:18:55 2,300 12,500 ‎2.9‎ میلیون تومان
720 12:18:55 2,500 12,500 ‎3.1‎ میلیون تومان
721 12:18:55 29,189 12,500 ‎36.5‎ میلیون تومان
722 12:18:55 1,491 12,500 ‎1.9‎ میلیون تومان
723 12:19:06 4,054 12,500 ‎5.1‎ میلیون تومان
724 12:19:16 412 12,510 515,412 تومان
725 12:19:45 165 12,600 207,900 تومان
726 12:19:45 1,000 12,600 ‎1.3‎ میلیون تومان
727 12:19:45 3,846 12,660 ‎4.9‎ میلیون تومان
728 12:19:45 30,000 12,670 ‎38.0‎ میلیون تومان
729 12:19:45 406 12,700 515,620 تومان
730 12:19:45 3,243 12,700 ‎4.1‎ میلیون تومان
731 12:19:45 3,243 12,720 ‎4.1‎ میلیون تومان
732 12:19:45 324 12,750 413,100 تومان
733 12:19:45 22,176 12,750 ‎28.3‎ میلیون تومان
734 12:19:45 600 12,800 768,000 تومان
735 12:19:45 6,863 12,800 ‎8.8‎ میلیون تومان
736 12:19:45 25,187 12,830 ‎32.3‎ میلیون تومان
737 12:19:45 500 12,900 645,000 تومان
738 12:19:45 2,447 12,920 ‎3.2‎ میلیون تومان
739 12:19:59 8,001 12,920 ‎10.3‎ میلیون تومان
740 12:19:59 808 12,920 ‎1.0‎ میلیون تومان
741 12:19:59 14,000 12,950 ‎18.1‎ میلیون تومان
742 12:19:59 8,681 12,950 ‎11.2‎ میلیون تومان
743 12:19:59 4,864 12,990 ‎6.3‎ میلیون تومان
744 12:19:59 4,183 12,990 ‎5.4‎ میلیون تومان
745 12:19:59 13,037 12,990 ‎16.9‎ میلیون تومان
746 12:19:59 1,456 12,990 ‎1.9‎ میلیون تومان
747 12:19:59 44,970 12,990 ‎58.4‎ میلیون تومان
748 12:20:04 26,728 12,940 ‎34.6‎ میلیون تومان
749 12:20:04 55,030 12,990 ‎71.5‎ میلیون تومان
750 12:20:04 1,350 13,000 ‎1.8‎ میلیون تومان
751 12:20:04 3,243 13,000 ‎4.2‎ میلیون تومان
752 12:20:04 13,649 13,000 ‎17.7‎ میلیون تومان
753 12:20:06 86,351 13,000 ‎112.3‎ میلیون تومان
754 12:20:06 5,000 13,000 ‎6.5‎ میلیون تومان
755 12:20:06 1,500 13,000 ‎2.0‎ میلیون تومان
756 12:20:06 3,000 13,000 ‎3.9‎ میلیون تومان
757 12:20:06 3,528 13,000 ‎4.6‎ میلیون تومان
758 12:20:06 324 13,000 421,200 تومان
759 12:20:06 297 13,000 386,100 تومان
760 12:20:08 6,386 12,920 ‎8.3‎ میلیون تومان
761 12:20:08 20,500 12,970 ‎26.6‎ میلیون تومان
762 12:20:08 8,881 13,000 ‎11.5‎ میلیون تومان
763 12:20:08 45,078 13,020 ‎58.7‎ میلیون تومان
764 12:20:08 19,155 13,020 ‎24.9‎ میلیون تومان
765 12:20:11 11,333 13,020 ‎14.8‎ میلیون تومان
766 12:20:11 2,354 13,020 ‎3.1‎ میلیون تومان
767 12:20:11 1,000 13,020 ‎1.3‎ میلیون تومان
768 12:20:11 84,953 13,020 ‎110.6‎ میلیون تومان
769 12:20:11 340 13,020 442,680 تومان
770 12:20:11 20 13,020 26,040 تومان
771 12:20:49 298 12,600 375,480 تومان
772 12:22:50 3,369 12,750 ‎4.3‎ میلیون تومان
773 12:23:05 700 12,760 893,200 تومان
774 12:23:05 64 12,760 81,664 تومان
775 12:24:16 655 12,770 836,435 تومان
776 12:24:34 5,000 12,800 ‎6.4‎ میلیون تومان
777 12:25:47 4,582 12,810 ‎5.9‎ میلیون تومان
778 12:25:58 3,118 12,810 ‎4.0‎ میلیون تومان
779 12:26:06 4,279 12,850 ‎5.5‎ میلیون تومان
780 12:26:06 721 12,800 922,880 تومان
781 12:26:14 4,279 12,800 ‎5.5‎ میلیون تومان
782 12:26:20 721 12,800 922,880 تومان
783 12:26:20 64 12,800 81,920 تومان
784 12:26:24 6,486 12,800 ‎8.3‎ میلیون تومان
785 12:26:40 10,000 12,810 ‎12.8‎ میلیون تومان
786 12:26:44 2,000 12,820 ‎2.6‎ میلیون تومان
787 12:26:52 10,000 12,820 ‎12.8‎ میلیون تومان
788 12:26:54 2,575 12,820 ‎3.3‎ میلیون تومان
789 12:27:03 2,594 12,850 ‎3.3‎ میلیون تومان
790 12:27:03 938 12,850 ‎1.2‎ میلیون تومان
791 12:27:13 5,675 12,900 ‎7.3‎ میلیون تومان
792 12:27:13 2,513 12,910 ‎3.2‎ میلیون تومان
793 12:27:13 2,257 12,940 ‎2.9‎ میلیون تومان
794 12:27:13 567 12,940 733,698 تومان
795 12:27:13 9,452 12,950 ‎12.2‎ میلیون تومان
796 12:27:21 1,468 12,850 ‎1.9‎ میلیون تومان
797 12:27:24 10,055 12,950 ‎13.0‎ میلیون تومان
798 12:27:27 35,425 12,820 ‎45.4‎ میلیون تومان
799 12:27:27 34,575 12,820 ‎44.3‎ میلیون تومان
800 12:27:50 1,536 12,850 ‎2.0‎ میلیون تومان
801 12:27:52 1,000 12,850 ‎1.3‎ میلیون تومان
802 12:27:57 535 12,850 687,475 تومان
803 12:27:59 4,929 12,850 ‎6.3‎ میلیون تومان
804 12:27:59 535 12,850 687,475 تومان
805 12:28:03 4,465 12,850 ‎5.7‎ میلیون تومان
806 12:28:03 23,913 12,850 ‎30.7‎ میلیون تومان
807 12:28:07 15,607 12,850 ‎20.1‎ میلیون تومان
808 12:28:07 15,425 12,850 ‎19.8‎ میلیون تومان
809 12:28:19 1,945 12,840 ‎2.5‎ میلیون تومان
810 12:28:32 1,030 12,850 ‎1.3‎ میلیون تومان
811 12:28:45 5,000 12,850 ‎6.4‎ میلیون تومان
812 12:28:48 2,938 12,850 ‎3.8‎ میلیون تومان
813 12:28:48 2,062 12,850 ‎2.6‎ میلیون تومان
814 12:28:51 1,938 12,850 ‎2.5‎ میلیون تومان
815 12:28:51 379 12,850 487,015 تومان
816 12:28:51 2,048 12,850 ‎2.6‎ میلیون تومان
817 12:28:56 635 12,850 815,975 تومان
818 12:28:56 769 12,850 988,165 تومان
819 12:29:03 1,231 12,850 ‎1.6‎ میلیون تومان
820 12:29:03 4,931 12,850 ‎6.3‎ میلیون تومان
821 12:29:07 69 12,850 88,665 تومان
822 12:29:07 5,229 12,850 ‎6.7‎ میلیون تومان
823 12:29:10 55 12,840 70,620 تومان
824 12:29:10 7,576 12,840 ‎9.7‎ میلیون تومان
825 12:29:16 3,936 12,850 ‎5.1‎ میلیون تومان
826 12:29:17 998 12,840 ‎1.3‎ میلیون تومان
827 12:29:19 1,216 12,850 ‎1.6‎ میلیون تومان
828 12:29:22 700 12,840 898,800 تومان
829 12:29:27 3,675 12,840 ‎4.7‎ میلیون تومان
830 12:29:27 10,002 12,840 ‎12.8‎ میلیون تومان
831 12:29:27 15,906 12,850 ‎20.4‎ میلیون تومان
832 12:29:31 5,000 12,840 ‎6.4‎ میلیون تومان
833 12:29:32 700 12,830 898,100 تومان
834 12:29:33 2,000 12,840 ‎2.6‎ میلیون تومان
835 12:29:33 2,950 12,840 ‎3.8‎ میلیون تومان
836 12:29:33 2,050 12,840 ‎2.6‎ میلیون تومان
837 12:29:34 300 12,830 384,900 تومان
838 12:29:34 500 12,820 641,000 تومان
839 12:29:34 2,500 12,820 ‎3.2‎ میلیون تومان
840 12:29:44 701 12,750 893,775 تومان
841 12:29:44 920 12,750 ‎1.2‎ میلیون تومان
842 12:29:47 3,327 12,750 ‎4.2‎ میلیون تومان
843 12:29:48 4,000 12,800 ‎5.1‎ میلیون تومان
844 12:29:53 4,000 12,800 ‎5.1‎ میلیون تومان
845 12:29:56 54,753 12,750 ‎69.8‎ میلیون تومان
846 12:29:56 2,916 12,710 ‎3.7‎ میلیون تومان
847 12:29:56 42,331 12,700 ‎53.8‎ میلیون تومان
848 12:29:59 7,669 12,700 ‎9.7‎ میلیون تومان
849 12:29:59 10,168 12,700 ‎12.9‎ میلیون تومان
850 12:29:59 1,000 12,750 ‎1.3‎ میلیون تومان
تاریخ آخرین قیمت قیمت پایانی حجم معاملات ارزش معاملات نسبت خریدار به فروشنده جریان نقدینگی
1401/01/10 12,750 ( ‎7.69 ) 12,380 ( ‎4.56 ) ‎4.8‎ M ‎59.3‎ B 2.58 ‎‎-10.7‎ B
1401/01/09 11,870 ( ‎1.71 ) 11,840 ( ‎1.46 ) ‎2.5‎ M ‎30.2‎ B 2.28 ‎-
1401/01/08 11,830 ( ‎4.97 ) 11,670 ( ‎3.55 ) ‎1.6‎ M ‎18.7‎ B 1.66 ‎‎-588.7‎ M
1401/01/07 11,360 ( ‎1.52 ) 11,270 ( ‎0.71 ) ‎1.5‎ M ‎16.9‎ B 3.37 ‎‎-3.4‎ B
1401/01/06 11,230 ( ‎0.45 ) 11,190 ( ‎0.09 ) ‎2.0‎ M ‎22.1‎ B 2.08 ‎‎-6.2‎ B
1400/12/28 11,220 ( ‎3.51 ) 11,180 ( ‎3.14 ) ‎1.3‎ M ‎14.7‎ B 1.85 ‎‎-3.4‎ B
1400/12/25 10,830 ( ‎0.37 ) 10,840 ( ‎0.46 ) ‎1.1‎ M ‎12.4‎ B 1.19 ‎‎-5.3‎ B
1400/12/24 10,490 ( ‎4.48 ) 10,790 ( ‎7.47 ) ‎3.1‎ M ‎33.3‎ B 0.40 ‎‎-30.2‎ B
1400/12/23 10,170 ( ‎2.31 ) 10,040 ( ‎1.01 ) ‎1.2‎ M ‎11.9‎ B 1.79 ‎‎-3.4‎ B
1400/12/22 10,000 ( ‎2.25 ) 9,940 ( ‎1.64 ) ‎1.3‎ M ‎12.9‎ B 2.27 ‎‎-4.0‎ B
1400/12/21 9,880 ( ‎0.30 ) 9,780 ( ‎-0.71 ) 918,670 ‎9.0‎ B 0.99 ‎‎-3.6‎ B
1400/12/18 9,900 ( ‎-0.90 ) 9,850 ( ‎-1.40 ) 723,570 ‎7.1‎ B 1.28 ‎‎-501.0‎ M
1400/12/17 10,000 ( ‎0.00 ) 9,990 ( ‎-0.10 ) 569,659 ‎5.7‎ B 0.71 ‎‎-4.5‎ B
1400/12/16 9,990 ( ‎0.20 ) 10,000 ( ‎0.30 ) ‎1.4‎ M ‎13.5‎ B 1.31 ‎‎-4.3‎ B
1400/12/15 10,010 ( ‎2.67 ) 9,970 ( ‎2.26 ) ‎1.1‎ M ‎10.5‎ B 2.77 ‎‎-985.6‎ M
1400/12/14 9,740 ( ‎2.63 ) 9,750 ( ‎2.74 ) 643,477 ‎6.3‎ B 1.83 ‎‎-2.7‎ B
1400/12/11 9,600 ( ‎1.16 ) 9,490 ( ‎0.00 ) ‎3.2‎ M ‎30.4‎ B 1.24 ‎‎-16.0‎ B
1400/12/09 9,600 ( ‎2.56 ) 9,490 ( ‎1.39 ) ‎1.8‎ M ‎17.5‎ B 1.04 ‎‎-10.4‎ B
1400/12/08 9,400 ( ‎-0.84 ) 9,360 ( ‎-1.27 ) ‎1.5‎ M ‎14.4‎ B 0.88 ‎‎-2.1‎ B
1400/12/07 9,500 ( ‎0.21 ) 9,480 ( ‎0.00 ) ‎1.5‎ M ‎14.5‎ B 1.38 ‎‎-5.7‎ B
1400/12/04 9,530 ( ‎-1.14 ) 9,480 ( ‎-1.66 ) ‎1.3‎ M ‎12.4‎ B 1.18 ‎‎-3.2‎ B
1400/12/03 9,550 ( ‎-4.12 ) 9,640 ( ‎-3.21 ) ‎1.2‎ M ‎11.9‎ B 0.61 ‎‎-3.4‎ B
1400/12/02 9,840 ( ‎-2.28 ) 9,960 ( ‎-1.09 ) ‎2.8‎ M ‎28.4‎ B 0.78 ‎‎-10.5‎ B
1400/12/01 10,160 ( ‎6.39 ) 10,070 ( ‎5.45 ) ‎1.1‎ M ‎11.3‎ B 1.39 ‎‎118.3‎ M
1400/11/30 9,450 ( ‎-5.12 ) 9,550 ( ‎-4.12 ) ‎1.9‎ M ‎17.9‎ B 0.71 ‎‎-10.5‎ B
1400/11/27 9,940 ( ‎-9.96 ) 9,960 ( ‎-9.78 ) ‎3.6‎ M ‎35.5‎ B 0.35 ‎‎-16.9‎ B
1400/11/25 10,300 ( ‎-6.19 ) 11,040 ( ‎0.55 ) ‎1.8‎ M ‎20.0‎ B 1.11 ‎‎-5.4‎ B
1400/11/24 10,980 ( ‎5.68 ) 10,980 ( ‎5.68 ) ‎4.2‎ M ‎46.7‎ B 1.96 ‎‎286.9‎ M
1400/11/23 10,500 ( ‎2.74 ) 10,390 ( ‎1.66 ) ‎1.8‎ M ‎18.7‎ B 1.59 ‎‎-2.6‎ B
1400/11/20 10,070 ( ‎-6.76 ) 10,220 ( ‎-5.37 ) ‎3.2‎ M ‎32.5‎ B - ‎-
1400/11/19 10,290 ( ‎-6.62 ) 10,800 ( ‎-2.00 ) ‎3.2‎ M ‎34.7‎ B - ‎-
1400/11/18 11,400 ( ‎3.64 ) 11,020 ( ‎0.18 ) ‎4.1‎ M ‎45.5‎ B 2.20 ‎‎-15.5‎ B
1398/04/10 11,006 ( ‎199.73 ) 11,000 ( ‎199.56 ) ‎6.2‎ M ‎68.0‎ B - ‎-
1397/12/01 3,850 ( ‎9.78 ) 3,672 ( ‎4.70 ) ‎1.3‎ M ‎4.6‎ B - ‎-
1397/11/30 3,650 ( ‎5.34 ) 3,507 ( ‎1.21 ) 125,467 ‎440.0‎ M - ‎-
1397/11/29 3,600 ( ‎2.71 ) 3,465 ( ‎-1.14 ) 263,684 ‎913.7‎ M - ‎-
1397/11/28 3,457 ( ‎-7.79 ) 3,505 ( ‎-6.51 ) 277,501 ‎972.6‎ M - ‎-
1397/11/27 3,750 ( ‎-2.75 ) 3,749 ( ‎-2.77 ) 335,994 ‎1.3‎ B - ‎-
1397/11/24 3,895 ( ‎-3.42 ) 3,856 ( ‎-4.39 ) 376,322 ‎1.5‎ B - ‎-
1397/11/23 4,000 ( ‎-4.24 ) 4,033 ( ‎-3.45 ) 679,542 ‎2.7‎ B - ‎-
1397/11/21 4,160 ( ‎3.43 ) 4,177 ( ‎3.85 ) 189,589 ‎791.9‎ M - ‎-
1397/11/17 4,002 ( ‎7.61 ) 4,022 ( ‎8.15 ) 967,993 ‎3.9‎ B - ‎-
1397/11/16 3,720 ( ‎9.99 ) 3,719 ( ‎9.96 ) 908,592 ‎3.4‎ B - ‎-
1397/11/15 3,321 ( ‎-2.92 ) 3,382 ( ‎-1.14 ) 8,242 ‎27.9‎ M - ‎-
1397/11/14 3,402 ( ‎-9.35 ) 3,421 ( ‎-8.85 ) 258,520 ‎884.4‎ M - ‎-
1397/11/13 3,820 ( ‎0.08 ) 3,753 ( ‎-1.68 ) 23,336 ‎87.6‎ M - ‎-
1397/11/10 3,782 ( ‎-0.81 ) 3,817 ( ‎0.10 ) 12,402 ‎47.3‎ M - ‎-
1397/11/09 3,850 ( ‎-1.96 ) 3,813 ( ‎-2.90 ) 37,839 ‎144.3‎ M - ‎-
1397/11/08 3,990 ( ‎0.23 ) 3,927 ( ‎-1.36 ) 73,984 ‎290.5‎ M - ‎-