شاخص کل بورس آخرین روز معاملاتی
شاخص کل بورس 30 روز اخیر
شاخص کل هم وزن در آخرین روز معاملاتی
شاخص کل هم وزن در 30 روز اخیر
خلاصه معاملات خرد سهام و صندوق ها
حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت خرید ورود پول حقیقی
‎8.7‎ B ‎5,167.2‎ B ‎20.2‎ M ‎21.6‎ M 0.94 ‎-‎375.1‎ B
ارزش کل سفارش های روی تابلو به میلیارد تومان
1,149.36
2,706.33
حقیقی حقوقی
تعداد خریداران ارزش خرید درصد خرید درصد فروش ارزش فروش تعداد فروشندگان
134,793 ‎2,725.2‎ B 52.69% حقیقی 59.95% ‎3,100.3‎ B 143,424
1,893 ‎2,446.5‎ B 47.31% حقوقی 40.05% ‎2,071.4‎ B 1,031
88.17%
11.83%
آمار تفکیک شده معاملات خرد
حجم معاملات ارزش معاملات سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی قدرت خرید ورود پول حقیقی
سهام ‎6.2‎ B ‎2,355.2‎ B ‎14.2‎ M ‎19.8‎ M 0.72 ‎-‎621.9‎ B
حق تقدم ‎334.7‎ M ‎93.4‎ B ‎66.7‎ M ‎5.0‎ M 13.36 ‎‎31.0‎ B
صندوق ها ‎2.2‎ B ‎2,718.5‎ B ‎47.8‎ M ‎28.5‎ M 1.68 ‎‎215.7‎ B
پنجاه سهم بزرگ ‎1.5‎ B ‎553.7‎ B ‎12.2‎ M ‎24.6‎ M 0.50 ‎-‎193.2‎ B
تعداد صفهای خرید و فروش
صف فروش
192
صف فروش کمتر از حجم مبنا
133
صف فروش بیشتر از حجم مبنا
59
صف خرید
9
صف خرید کمتر از حجم مبنا
5
صف خرید بیشتر از حجم مبنا
4
تغییرات سرانه های خرید و فروش بازار به میلیون تومان
تغییرات ورود پول اشخاص حقیقی به میلیارد تومان
تغییرات ارزش کل سفارش ها به میلیارد تومان
نسبت قدرت خریدار به فروشنده